نتایج جستجو

10782

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1079

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOUSAVI S.R. | MOUSAVI S.M. | MAHDIKHAH Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76270
 • دانلود: 

  29990
کلیدواژه: 
چکیده: 

Depression is common in today world and this article seeks to address issues related to Depression in cancer surgery. Surgical situations and their effects on patients, as well as Depression in the family and the surgeon are highlighted.

آمار یکساله:  

بازدید 76270

دانلود 29990 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BECK C.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  453-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  13904
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13904

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

DUNDON E.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  384-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  39327
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39327

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GLASSMAN A.

نشریه: 

PHARMACOPSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  221-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  20469
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20469

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 ( پیاپی 17)
 • صفحات: 

  256-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  392
چکیده: 

زمینه و هدف: افسردگی شایع ترین مشکلات روان شناختی در بیماران مرحله پایانی نارسایی کلیه می باشد. این مطالعه جهت تعیین میزان افسردگی در بیماران تحت همودیالیز مزمن انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 120 بیمار تحت همودیالیز مزمن که به بخش دیالیز بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه نموده بودند با نمونه برداری در دسترس (غیرتصادفی) انتخاب و پس از حذف 20 نفر به علت نداشتن شرایط تحقیق با پرسشنامه افسردگی بک (Beck) ارزیابی گردیدند. کلیه محاسبات بر اساس نرم افزار آماری SPSS نسخه 11.5 با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس، مجذور کای و ضریب همبستگی انجام گردید.یافته ها: در کل از نظر شدت افسردگی %69 این بیماران در طیف افسردگی قرار داشتند (نمره بک بیشتر از نه). از نظر میزان افسردگی %45 بیماران همودیالیز مزمن افسرده بودند (نمره بک بیشتر از 15). شدت افسردگی با هیچ متغییر مورد مطالعه رابطه ای نداشت ولی میزان افسردگی در غیر شاغلین بیشتر از گروه مقابلش بود (p=0.018).نتیجه گیری: به نظر می رسد، غربال بیماران تحت همودیالیز مزمن با پرسشنامه افسردگی بک و سپس ارجاع به یک روانپزشک جهت ارزیابی بیشتر لازم باشد تا بخشی از رنج، ناخوشی و مرگ و میر بیماران کاسته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 392 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلی سامان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  285-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2076
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه درمان های مختلف دارویی و روان درمانی برای اختلال افسردگی وجود دارد. مطالعات مختلف اثربخشی انواع داروهای سه حلقه ای و مهارکننده های باز جذب سروتونین، و نیز انواع روان درمانی ها، ازجمله درمان های شناختی-رفتاری و بین فردی را در درمان افسردگی نشان داده اند. با این وجود، در بسیاری از موارد درمان کامل افسردگی به سادگی امکان پذیر نیست و اختلال عملکرد بیماران در حوزه های مختلف باقی می ماند. همچنین، افسردگی مزمن و درازمدت و باقی ماندن برخی علایم افسردگی در فواصل بین دوره های حاد این اختلال شایع است. با توجه به این امر، برخی صاحبنظران توجه به تعارض های درون روانی و عوامل ناخودآگاه زمینه ساز آسیب پذیری به افسردگی را در درمان آن ضروری می دانند. بسیاری از مطالعات اثربخشی روان درمانی پویا در درمان افسردگی، از جمله اثربخشی برابر این روش درمانی را با سایر روان درمانی ها (مانند درمان شناختی رفتاری) و داروهای ضدافسردگی نشان داده اند. در روان درمانی پویای افسردگی توجه ویژهای به مفاهیمی مانند آسیب به خودشیفتگی، بازگشت خشم به خود، شرم و احساس گناه می شود و تلاش می شود عوامل زمینه ساز موثر بر آسیب پذیری فرد به افسردگی اصلاح شود. در این سخنرانی جنبه های کاربردی روان درمانی پویای افسردگی با توجه به ویژگی های خاص این اختلال مرور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2076

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KOUKOPOULOS A. | SANI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (62)
 • صفحات: 

  338-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83783
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

The diagnostic entity of Major Depressive Episode includes both simple and agitated or mixed Depression. Mixed Depression is characterized by a full depressive episode with symptoms of excitatory nature. Psychic and motor agitation, racing or crowded thoughts, irritability and unprovoked feelings of rage, talkativeness, mood lability and early insomnia are clearly symptoms of nervous excitability and when they are mixed in the picture of a major depressive episode, they constitute a mixed depressive episode. Psychomotor and psychic agitations are equally important for the diagnosis. We propose that the traditional term ‘agitated Depression’ be reserved for those cases with motor agitation and the term ‘mixed Depressions for those without such agitation. They correspond to the two forms of depressive mixed states named by Kraepelin (1913) ‘excited (agitated) Depression’ and ‘Depression with flight of ideas’. The adverse response of these states to antidepressant drugs, above all the increase of agitation and of suicidality, makes a clear distinction between simple and mixed Depression necessary and urgent. The suicidality induced by antidepressants is related to manifest or latent agitation. The concept of latent mixed Depression will be introduced for those major depressive episodes that become agitated following antidepressant treatment.The following clinical forms can be distinguished: Psychotic agitated Depression, Agitated Depression (nonpsychotic) with psychomotor agitation, Mixed Depression with psychic agitation. The term Melancholia Agitata is proposed for Agitated and Psychotic Depressions. Diagnostic Criteria of Agitated Depression and Mixed Depression Full depressive syndrome and inner unrest are both essential elements of this syndrome.  The presence of motor agitation is sufficient to make the diagnosis of agitated Depression, as in the RDC criteria. It also confirms the presence of psychic agitation. The absence of motor agitation creates the diagnostic problem of distinguishing anxiety from the particular inner unrest of mixed Depression. In order to distinguish between anxiety and inner agitation, we used the following criteria:  along with major Depression at least 3 of the following symptoms must be present: 1) inner agitation,   2) racing or crowded thoughts, 3) irritability or unprovoked feelings of  rage, 4) absence of signs of retardation, 5) talkativeness, 6) dramatic descriptions of suffering or frequent spells of weeping, 7) mood lability and marked emotional reactivity, 8) early insomnia, 9) occasional hypersexuality and 10) high diastolic blood pressure.  Such symptoms are of excitatory, not depressive, nature and indicate the absence of depressive inhibition. We consider misleading the use of the term manic for these symptoms. The main problem is the nature of depressive mixed states. It is generally considered an admixture of manic symptoms into a clinical picture of Depression. We believe that excitatory processes are the cause of the depressive syndrome. This brilliant intuition was first advanced by W.Griesinger in 1861 and, although neglected by modern psychiatry, we think it is today one of the foremost and urgent issues for research We have reviewed the clinical charts of 2141 patients treated at the Centro Lucio Bini of Rome from 1999 to June 2006. These patients were diagnosed according to DSM-IV criteria. RDC criteria were applied for agitated Depression with motor agitation and author’s diagnostic criteria for mixed Depression without motor agitation. 1026 patients had a depressive episode as index episode. 346 (33%) were agitated and mixed depressive states. 138 (44%) of them were spontaneous; in 173 cases, the onset of the mixed Depression was associated with antidepressants. The great use of antidepressants today to treat all forms of Depression makes the problem of the real nature of agitated Depression a crucial issue. We have observed that many of these patients, if treated with antidepressant drugs, have negative outcomes such as growing agitation, uncontrollable anxiety, increased risk of suicide, manifestation of psychotic symptoms and worsening of the subsequent course of the illness. The inability to recognize mixed Depression as a mixed state may be responsible for many unsatisfactory, often dramatic results of the treatment In mixed or agitated Depression, treatment should initiate with neuroleptics, anti-psychotics, anti-epileptics, lithium and benzodiazepines and when agitation has subsided, and if simple Depression follows, antidepressants may be used cautiously. Electroconvulsive therapy is very effective throughout its course.

آمار یکساله:  

بازدید 83783

دانلود 32295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  127
 • صفحات: 

  102-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  6013
 • دانلود: 

  5209
چکیده: 

مقدمه: علایم افسردگی در بیماران پس از بروز سکته قلبی (MI با Myocardial Infarction) بسیار شایع است و می تواند اثرات منفی بر پیش آگهی بیماری داشته باشد. افسردگی در 35 تا 50 درصد موارد بیماران مبتلا به MI گزارش شده است. افسردگی به عنوان یک عامل خطرساز مستقل برای بروزMI ، مرگ و میر و عوارض بعدی پس از MI و کاهش کیفیت زندگی در مبتلایان به MI شناخته می شود. ارتباط بین افسردگی و MI یک ارتباط دو طرفه است. مکانیسم های واسطه ای مطرح در ایجاد رابطه بین افسردگی پس از MI و افزایش خطر مرگ و میر شامل مکانیسم های رفتاری و مکانیسم های زیست شناختی هستند. وجود آریتمی، تغییر در تعادل حیاتی، التهاب، مکانیسم های عصبی-هورمونی و لخته پذیری از جمله مکانیسم های زیست شناختی هستند. ممکن است که ترکیبی از این دو دسته مکانیسم موجب افزایش خطر مرگ و میر در این بیماران شود.مطالعات همه گیر شناسی رابطه بین افسردگی و افزایش خطر ابتلای بعدی به بیماری قلبی عروقی، MI و مرگ قلبی را نشان داده است. تاثیر منفی افسردگی بر پیش آگهی بیماری قلبی با درمان صحیح قابل پیش گیری است. روش های درمانی متعددی برای درمان افسردگی پس از MI به کار گرفته شده است که شامل بازتوانی قلبی، حمایت اجتماعی، درمان شناختی- رفتاری و داروهای ضد افسردگی می شود. توصیه می شود در درمان دارویی افسردگی پس از MI از داروهای سه حلقوی به دلیل اثرات نامطلوب آنها اجتناب شود. در صورتی که داروهای ضد افسردگی SSRI با فاصله کمی پس از MI شروع شود، عوارض جانبی مهمی نخواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 6013

دانلود 5209 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIN K.R. | JUNG D. | JO I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  38241
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38241

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  ویژه نامه (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  953
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مدلیابی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی جسمانی بر افسردگی نوجوانان انجام شده است.روش بررسی: آزمودنیهای این پژوهش توصیفی- مقطعی، 946 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر تهران می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای- تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: سیاهه افسردگی کودک (CDI)، پرسشنامه خوداثرمندی جسمانی، پرسشنامه اجتناب اجتماعی و پرسشنامه طرد همسالان. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط نمونه های پژوهش، بــرای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری لیزرل و روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روش مدلیابی ساختاری اساساً برای مشخص کردن پدیده مورد مطالعه در قالب متغیرهای علت و معلولی استفاده می گردد.یافته ها: از طریق روش تحلیل عاملی، دو عامل خود اثرمندی مهارت و تسلط جسمانی و خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی مشخص شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج (0.96=GFI، 0.97=NFI، RMSEA=0.047 و 0.079=RMR) نشان داد که تاثیر مستقیم خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی معنی دار نمی باشد (p>0.05). اما تاثیر غیرمستقیم آن معنی دار است (p<0.05). همچنین تاثیر مستقیم خوداثرمندی در ارایه مهارت های جسمانی بر افسردگی و نیز تاثیر غیر مستقیم آن معنی دار می باشد (p<0.05).نتیجه گیری: خوداثرمندی ارایه مهارتهای جسمانی و کسب ارزیابی مثبت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است. خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی نوجوانان تاثیر مستقیم نداشته و از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 953 استناد 3 مرجع 0
litScript