نتایج جستجو

10567

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1057

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1987
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

مقدمه: جراحی فتق دیسک کمری یکی از شایع ترین انواع جراحی های انجام شده در جهان است. بسیاری از مطالعات موفقیت این جراحی را در بهبود نتایج رادیولوژیک از قبیل میزان فیوژن و کاهش فشار بر بافت عصبی دانسته اند. ولی آن چه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده، میزان رضایتمندی بیمار و کیفیت زندگی او پس از جراحی است.هدف: تعیین اثر برخی عوامل از قبیل افسردگی، اضطراب و انتظارات بیماران بر رضایتمندی آنان از جراحی دیسک کمر.مواد و روش ها: 60 بیمار که کاندید جراحی فتق دیسک کمر بودند قبل و سه ماه پس از جراحی با استفاده از پرسش نامه های استاندارد از نظر وجود افسردگی، اضطراب و نیز انتظارات آنان از جراحی بررسی شدند.نتایج: بیماران 33 زن (55%) و 27 مرد (45%)، بودند. متوسط شدت درد پیش از جراحی 7.25 واحد بود که پس از جراحی به 2.1 واحد کاهش یافت. 93.3 درصد آنان اضطراب و 66.7 درصد آنان افسردگی داشتند. 70 درصد دارای انتظارات زیاد از جراحی بودند. میزان رضایتمندی از 1.7 تا 8.9 واحد بود. (متوسط 5.5) بیشترین میزان رضایتمندی در بیماران بین 39-30 سال دیده شد و افسردگی و انتظارات بالا با رضایتمندی کمتری همراه بود.نتیجه گیری: افسردگی رضایتمندی را کاهش می دهد و انتظارات پایین می تواند آن را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1987

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  339-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  314-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  5901
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5901

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  273-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  674
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف: اختلالات اضطرابی و سازگاری از اختلال های روانپزشکی شایع در بیماران مبتلا به سرطان است. متاسفانه بسیاری از اختلال های روانپزشکی در بیماران مبتلا به سرطان نادیده گرفته می شوند. از این رو بهره گیری از ابزارهای مناسب، می تواند در شناسایی مشکلات روانپزشکی بیماران سودمند باشد.روش: در پژوهش حاضر 96 تن از بیماران مبتلا به لوسمی و لمفوم، در نخستین دوره بستری خود که برای دریافت درمان به یک بیمارستان آموزشی در تهران مراجعه نموده بودند، توسط روانپزشک بر پایه معیارهای DSM مورد مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. افراد یاد شده نیز به کمک نسخه ایرانی پرسش نامه HADS، ارزیابی شدند تا نقطه برش مناسب از زیرمقیاس اضطراب HADS برای شناسایی مشکلات اضطرابی تعیین گردد.یافته ها: پرسش نامه HADS شیوع اختلال های اظطرابی را 27% نشان داد. منحنی راک، دارای سطح زیر منحنی 722/0 بود که نشانگر ارزش تشخیص گذاری برای اختلال های مرتبط با اضطراب در زمینه ابزار یاد شده است. حساسیت پرسش نامه با در نظر گرفتن نمرات 4، 5 و 6 به عنوان نقطه برش در مورد نمرات اضطراب شرکت کنندگان در پژوهش، بترتیب 92/0، 85/0 و 81/0، و ویژگی پرسش نامه 37/0، 44/0 و 54/0 به دست آمد. ارزش اخباری مثبت در زمینه نقاط برش یاد شده، بترتیب 35/0، 36/0 و 39/0، و ارزش اخباری منفی، 93/0، 89/0 و 89/0 بود.نتیجه  گیری: بهره گیری از زیر مقیاس اضطراب پرسش نامه HADS برای غربالگری اختلال های اضطرابی و سازگاری در مبتلایان به سرطان سودمند است.

آمار یکساله:  

بازدید 674

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  3171
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3171

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38236
 • دانلود: 

  33613
چکیده: 

Introduction: Evidence shows that some men suffer from Postpartum Depression (PPD), and that the adverse effects of this unknown phenomenon affect them and their family.Objective: The purpose of this study was to determine paternal PPD and its relationship with some factors, especially maternal PPD.Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 205 couples who were selected using a random cluster sampling in seven health centers affiliated to the Shahid Beheshti University of Medical Sciences six to 12 weeks after childbirth. Data was collected from fathers using the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and a demographic questionnaire. The Edinburgh questionnaire was also used for the mothers. Data analysis was performed using descriptive statistics and the Pearson correlation as well as the Chi-square and linear regression.Results: A total of 11.7% of the fathers had Depression symptoms. There was a significant and direct correlation between the paternal and maternal PPD scores (r=0.29, P=0.001). Among the sociodemographic and fertility factors, there was a significant relationship only between a family’s livelihood situation, the number of abortions and the number of pregnancies with the parental Depression scores (P=0.05). In the regression analysis, maternal PPD (b0.22) and the family’s livelihood situation (ß0.44) predicted paternal Depression (P=0.001). This model totally explained about 30% of the changes in paternal PPD (R2=0.298).Conclusion: Considering the significant frequency of Depression in fathers and the role of maternal Depression as well as the family’s livelihood situation, it is recommended that evaluation should be carried out on paternal PPD and its risk factors in order to prevent and treat it in a timely manner.

آمار یکساله:  

بازدید 38236

دانلود 33613 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIRELLA D.I. | BENEDETT O. | LINDNER H. | HARE D. | KENT S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  18499
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18499

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GAILLARD R.

نشریه: 

ENCEPHALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  296-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  11039
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11039

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  2924
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2924

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GAETE J.M. | BOGOUSSLAVSKY J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  12320
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12320

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
litScript