نتایج جستجو

5268

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

527

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SINGH R.K. | SINGH P. | PANDEY V.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86824
 • دانلود: 

  32603
چکیده: 

This article presents an interaction between functional homomorphisms, DYNAMICAL systems and differential equations. The exponential functions play pivotal role in this interaction.

آمار یکساله:  

بازدید 86824

دانلود 32603 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  205-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

دو کوارکیها ممکن است نقش مهمی را در فیزیک هادرونی به خصوص در نزدیکی گذارهای فاز (نقاط کایرال و نقاط غیرمحبوس شدگی) بازی کنند. ما با استفاده از ایده های مربوط به دو کوارکی برداری در حد همبستگیهای دو کوارکی کایرال در ناحیه نسبیتی و با اعمال نمودن برهم کنشهای فوق ریز بین کوارکها در دو کوارکیهای برداری، جرم حالت پنج کوارکی θ+ را محاسبه می کنیم، همچنین با استفاده از روش تونل زنی به طور همزمان پهنای واپاشی آن را به دست می آوریم. نتایج در توافق خوبی با حدود تجربی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MALEK A. | EZAZIPOUR S. | HOSSEINIPOUR MAHANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119508
 • دانلود: 

  45930
چکیده: 

We establish a relationship between general constrained pseudoconvex optimization problems and globally projected DYNAMICAL systems. A corresponding novel neural network model, which is globally convergent and stable in the sense of Lyapunov, is proposed. Both theoretical and numerical approaches are considered. Numerical simulations for three constrained nonlinear optimization problems are given to show that the numerical behaviors are in good agreement with the theoretical results.

آمار یکساله:  

بازدید 119508

دانلود 45930 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABBASPOUR TABADKAN GH. | MOSLEHIAN M.S. | NIKNAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127983
 • دانلود: 

  50718
چکیده: 

We investigate the generalized derivations and show that every generalized derivation on a simple Hilbert C*-module is either closable or has a dense range. We also  describe DYNAMICAL systems on a full Hilbert C*-module M over a C*-algebra A as a one-parameter group of unitaries on M and prove that if α: R → U(M) is a DYNAMICAL system, where U(M) denotes the set of all unitary operator on M, then we can correspond a C*-DYNAMICAL system  ά on A such that if δ and d are the infinitesimal generators of α and ά  respectively, then δ is a d-derivation.

آمار یکساله:  

بازدید 127983

دانلود 50718 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABBASI H. | HAGHIGHATDOOST GH. | SADEQI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106311
 • دانلود: 

  28568
چکیده: 

In this paper, we introduce a notion of property (T) for a C*-DYNAMICAL system (A, G, a) consisting of a unital C*-algebra A, a locally compact group G, and an action a on A. As a result, we show that if A has strong property (T) and G has Kazhdan's property (T), then the triple (A, G, a) has property (T).

آمار یکساله:  

بازدید 106311

دانلود 28568 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

فعالیت های انسانی و رخدادهای طبیعی سبب تغییر در نرخ دبی جریان و غلظت رسوب در رودخانه ها می گردند. رودخانه ها به طور طبیعی نسبت به این تغییرات واکنش نشان می دهند تا خود را با شرایط تحمیلی جدید به تعادل برسانند. معمولا این تطابق تا آنجا پیش می رود که رودخانه به تعادل دینامیکی برسد. در این تحقیق سعی شده است تا با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی، اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه های ماسه ای بررسی شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که به ازای یک نرخ رسوب ثابت، ابعاد عمق پایدار متناظر با افزایش دبی جریان، افزایش یافته است در حالی که نرخ تغییرات عرض آبراهه آهنگ کندتری نسبت به نرخ تغییرات عمق دارد، همچنین به ازای یک دبی ثابت با افزایش نرخ رسوب تزریق شده، ابعاد عمق پایدار آبراهه کاهش و متناظر با آن عرض پایدار آبراهه افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CASTILLO CHAVEZ C. | SONG B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  361-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  36496
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36496

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

جاهدی ک.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  106
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 106 استناد 0 مرجع 1803
نویسندگان: 

خشن محمدهادی | روشن محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

هدف از این مقاله بررسی سیستمهای حلقه ای در چارچوب یک نظریه تعمیم یافته گرانشی می باشد. درحقیقت پایداری گرانشی سیستمی حلقه ای متشکل از N ذره با جرمهای برابر m درحال گردش حول یک جسم مرکزی سنگین مطالعه می شود. برای این کار ابتدا دینامیک سیستم در حالت پایه توصیف و معادلات حرکت به دست می آید. سپس بااستفاده از آنالیز اختلالی، معادلات حرکت خطیشده به دست می آید. نهایتا بااستفاده از آنالیز فوریه و معادلات خطیشده، معادله پاشندگی سیستم محاسبه می شود. بااستفاده از مقادیر تجربی پارامترهای آزاد نظریه فوقالذکر، معادله پاشندگی را برای حالتهای مختلف بررسی و شرایط پایداری سیستم نسبت به اختلالات کوچک پیدا می شود، سپس نتایج به دستآمده را با سیستم متناظر در گرانش نیوتونی مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JANFADA M. | NIKNAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88125
 • دانلود: 

  35243
چکیده: 

In this note some useful properties of strongly continuous two-parameter semigroups of operators are studied, an exponential formula for two-parameter semigroups of operators on Banach spaces is obtained and some applied examples of two-parameter DYNAMICAL systems are discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 88125

دانلود 35243 استناد 0 مرجع 0
litScript