نتایج جستجو

2304

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1027-1039
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  852
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

افزایش ریزگردها در سال های اخیر اثرات قابل توجهی روی بسیاری از خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی گونه های گیاهی داشته است. هدف اصلی این مطالعه تعیین تحمل گونه های کاج و برگ نو به تنش گرد و غبار است. دو گونه کاج و برگ نو با سه تکرار در طول یک ماه به ترتیب مقدار غبار ریزشی یک، دو و چهار گرم بر سانتی متر مربع با دستگاه شبیه ساز غبار به نهال های تیمار تزریق شد. پس از پایان هر دوره غباردهی قندمحلول (Kochert)، پرولین (bates) و کلروفیل (Lichtenthalar) نهال های تیمار و شاهد اندازه گیری شد. از اسکنر میکروسکوپ الکترونیکی برای تعیین موقعیت گرد و غبارها روی سطوح برگ های برگ نو و کاج استفاده شده است. نتایج اندازه-گیری ها نشان داد، قندمحلول و پرولین در دو گونه تغییری نداشته است. علی رغم افزایش غبار، مقدار کلروفیل نیز در کاج معنی دار نشد اما گیاه برگ نو برای جبران کاهش جذب نوری مقدار کلروفیل خود را افزایش داده است. از سوی دیگر برگ نو برای پاسخ به تنش ریزگردها قندمحلول و پرولین خود را صرف افزایش تعداد برگ و طول ساقه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد بدلیل عدم تاثیر غبار بر کاج، این گیاه برای مناطقی با غلظت بالای غبار پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 852

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

پتانسیل خاک ها برای فرسایش بادی به عوامل مختلفی مثل توزیع اندازه ذرات بافت سطحی، رطوبت سطحی و سرعت باد بستگی دارد. در این تحقیق دو هدف کلی پیگیری شده: 1) ارتباط غلظت ریزگرد با رطوبت سطحی و توزیع اندازه ذرات خاک سطحی با استفاده از شبیه ساز متحرک فرسایش بادی و 2)کانی شناسی منابع تولید ریزگرد و ریزگردهای ورودی به استان خوزستان. مطالعات صورت گرفته در 10 رطوبت و 11 منطقه مستعد فرسایش بادی انجام شد. نتایج مطالعات صحرایی نشان داد که با افزایش رطوبت در خاک سطحی (0-3 سانتی متر) از صفر تا 3حدود درصد، میزان سرعت آستانه افزایش و غلظت ریزگرد تولیدی کاهش می یابد. به طوری که در رطوبت 8/2 درصد، غلظت ریزگرد تقریبا به صفر می رسد. علاوه بر این در رطوبت های کم، خاک منطقه 6 کمترین افزایش سرعت آستانه و خاک منطقه 2 بیشترین افزایش سرعت آستانه را داشته است. همچنین خاک منطقه 3 در شرایط خشک بیشترین تولید ریزگرد را با غلظت 26/161 میلی گرم بر مترمکعب و خاک منطقه 2 در همین شرایط با تولید 23/101 میلی گرم بر مترمکعب ریزگرد، کمترین میزان غبار انتشار یافته را داشت. بنابراین تغییرات نرخ کاهش غلظت ریزگرد برای خاک مناطق مختلف، متفاوت بوده است ولی در همه مناطق در رطوبت 2/2 درصد به شدت کاهش یافته و به صفر نزدیک شده است. هر چه درصد ذرات کوچکتر از 100 میکرون در بافت سطحی خاک بیشتر باشد، باعث افزایش بیشتری در سرعت اصطکاکی آستانه ضمن افزایش رطوبت سطحی می-گردد. همچنین هر چه درصد ذرات کوچکتر از 75 میکرون در خاک سطحی بیشتر باشد پتاسیل خاک ها برای تولید ریزگرد در شرایط خشک بیشتر می شود. بررسی های کانی شناسی هم نشان داد که ترکیب کانی شناسی ریزگردها عمدتا شامل کلسیت و کوارتز می باشد و با توجه به ترکیب کانی-شناسی خاک سطحی اراضی مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که منبع تولید این ریزگردها می تواند منشا داخلی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

در یک بازار برق واقعی، اطلاعات کاملی از رفتار رقبا در اختیار شرکت کنندگان بازار قرار ندارد. بدین ترتیب شرکت کنندگان بازار، تصمیم گیری های خود را بر مبنای اطلاعات موجود از قیمت بازار در گذشته انجام می دهند. در این مقاله، یک شبیه ساز جدید برای بازارهای همزمان انرژی و ذخیره چرخان ارائه می گردد که در آن فرآیند کسب تجربه و یادگیری شرکت کنندگان بازار با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی مدلسازی شده است. مهمترین خصیصه این شبیه ساز، شبیه سازی یک بازار واقعی است که در آن تصمیم سازیهای عاملان بازار در شرایط اطلاعات ناکامل انجام می گیرد. با استفاده از این شبیه ساز، قیمت تسویه بازار با توجه به رفتار قیمت دهی شرکت کنندگان بازار در سطوح مختلف بار و/یا وقوع حوادث در شبکه محاسبه می گردد. تحلیل نتایج نشان می دهد که روش بکارگرفته شده، قابلیت تطابق استراتژی قیمت دهی را با شرایط مختلف شبکه قدرت و بازار برق بخوبی دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AGHAMIR S.M.K. | HOSSEINI S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56725
 • دانلود: 

  30868
چکیده: 

To achieve a reasonable level of precision in tractor-based field operations, a tractor operator has to guide accurately, monitor and control both the tractor and the attached implement. Since guidance is the most time consuming task among the others, researchers have attempted to automate the guidance task. However, the use of automatic guidance and control in agricultural applications is not always appropriate. Transportation of the vehicle on a public road is an example of this. Some researchers therefore have focused on Vision-Aided methods to give some guidance aid to the driver rather than on eliminating the driver. To investigate the accuracy of such methods, a Vision-Aided tractor guidance belt-type SIMULATOR was developed. An experimental prototype of the SIMULATOR was constructed. To evaluate the prototype, a completely randomized factorial experiment was conducted with forward speed, heading angle, and camera tilt angle being the major factors under investigation. The SIMULATOR performed satisfactorily at 5 and 7km/h and mean deviations of 1.14 and 2.31cm were obtained respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 56725

دانلود 30868 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FENG Q. | ENDO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  814
 • بازدید: 

  19022
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19022

دانلود 19233 استناد 814 مرجع 0
نویسندگان: 

POLLEY J. | BLAZAKIS D. | MCGEE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  13726
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13726

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  328-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سیستمهای آموزنده هوشمند (ITS) از زمینه های نوین آموزش به وسیله کامپیوتر بوده و در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از مبانی سیستم های مذکور و اعمال آن به سیمولاتور نیروگاه، امکان آموزش اپراتورها بدون نیاز به مربی فراهم می شود. در این مقاله ابتدا مفاهیم و اجزاء سیستم های آموزنده هوشمند بیان شده و به منظور پیاده سازی آن، ابزاری برای تولید سیمولاتور، با استفاده از مفهوم برنامه نویسی شی گرا، زبان برنامه نویسی C و جعبه ابزار SIMULINK از نرم افزار MATLAB طراحی و به کتابخانه SIMULINK اضافه شده است. به کمک ابزار مذکور و مبانی  ITS، سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی طراحی و بر روی یک نیروگاه نوعی 11 مگاواتی پیاده سازی شده است. سیمولاتور مذکور قادر به اجرای روشهای مختلف یادگیری بوده و می تواند با کمترین نیاز به مربی فرآیند آموزش اپراتورها را به عهده گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  67-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAYEBALSADR SHAKIBA | ANALOUI MORTEZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  293-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33962
 • دانلود: 

  16708
چکیده: 

Virtualization is a technique to make the cloud computations secure. This technique can reduce the costs and increase the reliability of systems by means of sharing the physical resources between several VMs (Virtual Machines). However, virtualized environments are vulnerable to some security issues such as lack of performance isolation. These days, using the virtualization as a technique is growing slowly in large organizations. Despite these advantages, virtualizations have created several security challenges. So, the main concern of virtualization service providers and their customers is how to detect and encounter these security challenges. In this research, the resource freeing attack is selected among all available virtualization attacks because of its simplicity and its drastic effects. Resource freeing attack causes an unfair resource distribution among VMs. We use Cloudsim as a powerful cloud simulation toolkit to implement resource freeing attack. After simulating the attack, the CPU's efficiency, response time diagrams, and the obtained bandwidth are measured. The simulation results show the significant changes in VM behavior after occurring the attack in the virtualized environment. These changes help cloud providers to detect resource freeing attack in the cloud.

آمار یکساله:  

بازدید 33962

دانلود 16708 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  155-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  260
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی جنبه های گوناگون آموزش دستیاران چشم پزشکی با استفاده از شبیه ساز EYESI در بیمارستان لبافی نژاد.روش پژوهش: این مطالعه کیفی به بررسی جنبه های فنی، اثربخشی و پیامدهای آموزشی استفاده از دستگاه شبیه ساز EYESI پرداخته است. با بررسی منابع اطلاعاتی، ابزار لازم شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه چند گزینه ای نیمه ساختار یافته برای مطالعه جنبه های فوق الذکر تعیین شد. با استفاده از این ابزار اعتبار صوری، محتوایی، اثربخشی، میزان پذیرش شبیه ساز و چالش های مدیریتی بررسی گردید. در پایان پیشنهادات، راهکارها و کاربردهای آتی این روش آموزشی شرح داده شدند.یافته ها: طبق نظر دستیاران اعتبار صوری و محتوایی شبیه ساز 85.08 و 70.87 (از 100 امتیاز) بود. امتیازات داده شده توسط فلوشیپ ها برای اعتبار صوری و محتوایی به ترتیب 60 و 80.66 بود. 63.2 درصد از دستیاران معتقد بودند که دستگاه شبیه ساز وسیله بسیار مفیدی در آموزش دستیاران بوده و 75 درصد فلوشیپ ها آن را مفید ارزیابی کردند. همه مصاحبه شوندگان معتقد بودند که آموزش با شبیه ساز ضروری می باشد. همچنین 80 درصد اساتید معتقد بودند شبیه ساز مذکور زمان آموزش را کاهش و کیفیت آنرا افزایش داده است. به علاوه، اساتید ابراز کردند که دستیارانی که با شبیه ساز آموزش دیده اند از آمادگی مطلوبی پیش از ورود به اتاق عمل برخوردارند، هماهنگی میان چشم، دست و پای آنان در زمان جراحی بهتر شده و حتی میزان عوارض جراحی کاهش پیدا کرده است.نتیجه گیری: شبیه ساز EYESI اعتبار صوری و محتوایی مطلوبی دارد و در بهبود مهارت های دستیاران موثر می باشد. پایش روند آموزش با استفاده از ابزارهای عینی و برگزاری کارگروه های چند تخصصی برای دستیابی به بهترین برنامه آموزش مبتنی بر شبیه ساز، از اهداف آینده به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
litScript