نتایج جستجو

498

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  313-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5485
 • دانلود: 

  743
چکیده: 

سابقه و هدف: اروژن به عنوان از دست رفتن غیرقابل برگشت نسج سخت دندانی در اثر یک پروسه شیمیایی، بدون درگیر بودن باکتری ها تعریف گردیده است. اروژن دندانی عامل مهمی در تخریب دندان نزد همه گروه های سنی به خصوص کودکام می باشد. تصور می شود اسیدهای با منشا داخلی (شیره معده) و خارجی (مواد غذایی ترش و نوشابه های گازدار) عوامل اصلی ایجاد اروژن هستند. شواهد درباره بروز اروژن توسط نوشابه های گازدار به طور چشمگیری روبه افزایش نهاده است. زیرا مصرف این گونه نوشابه ها به طور تاسف انگیزی طی دو دهه گذشته افزایش یافته است. بنابراین بررسی قدرت اسیدی نوشابه های ساخت داخل کشور ضروری می نماید. هدف از این مطالعه بررسی PH و Titratable Acidity (TA) برخی از نوشابه های گازدار تولید داخل کشور می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی در کرمان برای کنترل PH و TA نوشابه های گازدار کولا، پرتقالی و لیمویی تولید داخل کشور طراحی شد. در این تحقیق، 23 نوع نوشابه از گروه های سه گانه فوق تهیه و PH، TA آنها در آزمایشگاه طی سه نوبت یعنی حدود 10 روز پس از تولید، حدود 2 ماه، و حدود 4 ماه پس از تولید با دستگاه PH متر دیجیتالی و با روش خنثی سازی اسید و رنگ سنجی (تیتراسیون) بررسی شد. آنگاه یافته ها با برنامه آماری SPSS10 و آزمون های paired و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که PH نوشابه های مورد بررسی در محدوده 3-2.5 بوده، PH نوشابه های کولا از نوشابه های پرتقالی و لیمویی کمتر بود (P<0.05). TA در نوشابه های پرتقالی اندکی بیشتر از نوشابه های کولا و لیمویی بود اما این اختلاف معنی دار نبود. TA نوشابه های مورد بررسی در محدوده 0.14-0.11 قرار داشت.نتیجه گیری: با توجه به PH و TA به نظر می رسد تمامی نوشابه های مورد بررسی با این روش مطالعه، از نظر قدرت و توانایی ایجاد اروژن دندانی در گروه کم با قدرت ضعیف جای می گیرند اما این نتیجه به مفهوم بی ضرر بودن آنها برای دندان ها و سلامت جسم نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5485

دانلود 743 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SUBSTANCE USE & MISUSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  4377
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4377

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1682-1693
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

In this study, the spectrophotometric technique along with chemometrics methods have been developed for the simultaneous determination of Sunset Yellow (SY) and tartrazine (TZ) in mixtures and soft DRINKs without any prior separation or purification. The first method is the Continuous Wavelet Transform (CWT), in which various wavelet families were investigated. Eventually, the Gaussian wavelet family of the second order with a scaling factor of 5 for SY and the Daubechies wavelet families of the second order with a scaling factor of 64 for TZ were selected. Both dyes showed good linearity, with the coefficient of determination (R2) of 0. 996 and 0. 9981 for SY and TZ, respectively. The Limit of Detection (LOD) and Limit of Quantification (LOQ) values were 0. 1794, 0. 0003 𝜇, g/mL, and 0. 6066, 0. 0983 𝜇, g/mL for SY and TZ, respectively. On the other hand, multivariate calibration methods, including Partial Least Squares (PLS) and Principal Component Regression (PCR) were studied. The PLS recovery range was obtained from 100. 06% to 103. 06% and 100. 86 to 103. 49 for SY and TZ, respectively. Also, the mean recovery (%) of the PCR method was 101. 41 and 102. 90 for SY and TZ, respectively. In addition, values of RMSE related to the PLS and PCR were achieved 0. 2578, 0. 3023, and 0. 2635, 0. 5602 for SY and TZ, respectively. High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) as a reference method was applied for the soft DRINK, and the results were compared with the proposed methods using a one-way analysis of variance (ANOVA). There was no significant difference between them.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

UMEMURA M. | FUJII S. | ASANO I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  195-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  30884
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30884

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
نشریه: 

HEALTH EDUCATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  27668
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27668

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (نیمه اول)
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2056
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این پژوهش از عرق بیدمشک جهت تولید نوشابه گازدار استفاده شد. بدین منظور نسبتهای مختلفی از عصاره حاصل از تقطیر گیاه، آب گازدار، اسید سیتریک و شکر با یکدیگر مخلوط گردیدند. 16 فرمول تولید شده از نوشابه بیدمشک توسط یک گروه ارزیاب 20 نفره از لحاظ طعم و مزه از طریق آزمون رتبه بندی مقایسه شده و سطح پذیرش عمومی آنها نیز توسط آزمون لذت بخشی در مقیاس 9 درجه ای ارزیابی گردید. نتایج حاصل توسط آزمون فریدمن از لحاظ آماری آنالیز شده و بهترین فرمولاسیون تعیین گردید. در مرحله بعد جهت ارزیابی مدت زمان ماندگاری، نمونه های نوشابه به مدت شش ماه تحت شرایط محیطی مختلف نگهداری شده و در فواصل زمانی دو ماه یکبار از لحاظ pH، اسیدیته، کدورت، میزان مواد جامد محلول، شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی مزوفیل و کپک و مخمر مورد آزمایش قرار گرفتنتد. در نهایت مشخص شد که pH، اسیدیته و میزان مواد جامد محلول در هیچیک از تیمارها درطی 6 ماه نگهداری، تغییر معنی داری نداشته و ثابت مانده است. اما شرایط محیطی و زمان، تاثیر معنی داری بر کدورت داشته است. بطوریکه در نمونه هایی که در دمای محیط و بطریهای شفاف نگهداری شده بودند، میزان کدورت بطور معنی داری افزایش داشته است. آلودگی به کپک و مخمر نیز در هیچیک از تیمارها مشاهده نشد اما روند تغییرات شمارش کلی میکروارگانیسمها در نمونه های نگهداری شده، تحت شرایط دمای محیط و حضور نور شدیدتر بود. نتایج بدست آمده از انجام ارزیابیهای حسی پس از پایان دوره نگهداری نشان داد که هیچ یک از نمونه هایی که تحت شرایط محیطی متفاوت نگهداری شده بودند از لحاظ طعم و مزه و ظاهر تفاوت معنی داری با یکدیگر و نیز با نمونه تازه ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2056

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پی در پی 29)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  113-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  480
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

تولید نوشیدنی های مغذی انرژی زا به ویژه بر پایه محصولات بومی و جانبی کارخانجات صنایع غذایی یکی از زمینه های تحقیقاتی مورد توجه در صنعت غذا می باشد. شیره خرما به عنوان محصول جانبی فراوری خرما حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از ترکیبات مغذی است اما همچنان از این ترکیب با ارزش استفاده بسیار ناچیزی در صنعت غذا می شود. پروتئین آب پنیر نیز از جمله محصولات جانبی مغذی و انرژی زا صنایع لبنی محسوب می شود که استفاده از آن توسط بسیاری از دانشمندان علم تغذیه توصیه شده است. در پژوهش حاضر، اثر غلظت هر یک از ترکیبات شامل شیره خرما (%12-0)، کنسانتره پروتئین آب پنیر (%9-0) و پایدارکننده زانتان (%02/0-0) بر میزان دو فاز شدن و خصوصیات رئولوژیکی نوشیدنی به کمک روش طرح مخلوط-رئوس انتهایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش هر یک از ترکیبات به ویژه پایدار کننده دو فاز شدن کاهش یافت(p<0. 05). به طور کلی افزایش ترکیبات اصلی به ویژه پایدارکننده نوشیدنی باعث تغییر رفتار رئولوژیک نوشیدنی از حالت نیوتنی به غیرنیوتنی گردید هم چنین نتایج بهینه سازی نشان داد که دو فاز شدن در 49/1% وزنی / حجمی صمغ زانتان، 6/8% وزنی / حجمی پودر آب پنیر و 75/10 % وزنی / حجمی شیره خرما، معادل4% بود. فرمولاسیون بهینه تولید شده دارای میزان پایداری 95%، شاخص قوامPa. sn 0/054 و پتانسیل زتایmV 34-بود.

آمار یکساله:  

بازدید 480

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Amer Sami | Kateeb Elham

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30365
 • دانلود: 

  10566
چکیده: 

Background: The current study assessed different dietary habits, energy DRINKs intake, body mass index (BMI) and physical activity and associated factors among Palestinian adolescents attending marginalized schools. Methods: A cross-sectional study targeted a random sample of 1480 students in the sixth and ninth grades attending 20 marginalized public schools in the West Bank area of the Occupied Palestinian Territories (oPt). Students were interviewed in-person by trained senior dental students about their dietary habits, physical activity, fathers’ employment and mothers’ level of education. Weight and height were measured, and BMI percentile was calculated. Descriptive statistics were generated for the study’ s main variables and the dependent variables were compared by grade, gender, mothers’ level of education and father’ s employment. Results: A total of 1282 students (98% response) completed the questionnaire. Of them, 6% were ‘ underweight’ (fifth percentile or under) and 34% were ‘ overweight’ or ‘ obese’ (85th percentile or over). Ninth graders had more added sugar than 6th graders (P = 0. 002), less frequent milk consumption (P < 0. 001), more frequent energy DRINK consumption (P = 0. 001), and less physical activity (P < 0. 0001). Frequency of carbonated and sweetened DRINK consumption was associated with being overweight or obese (P = 0. 016, P = 0. 001). Frequency of carbonated DRINKs consumption was higher among children of mothers with a high school level of education or less (P < 0. 001). In addition, children of mothers educated to high school level or below were associated with being underweight (P = 0. 05) Conclusion: Dietary habits and physical activity get worse between the ages of 12 and 15. Mothers’ level of education is an important factor in being overweight or underweight. Energy DRINK consumption among boys and milk consumption among girls are two challenges that need to be addressed urgently and adequately.

آمار یکساله:  

بازدید 30365

دانلود 10566 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1158-1166
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  4879
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4879

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
litScript