نتایج جستجو

503

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

51

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ESFANDIARI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1585-1594
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  47324
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47324

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

GAO X. | QI L. | QIAO N. | CHOI H.K. | CURHAN G. | TUCKER K.L.

نشریه: 

HYPERTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  306-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  11700
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11700

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  215-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

کلروفیلین مس، رنگدانه ای محلول در آب است و کاربرد گسترده ای در نوشیدنی ها دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه استخراج تک و دو مرحله ای کلروفیل جهت دستیابی به بیشترین بازدهی، بهینه سازی تولید کمپلکس کلروفیل مس و درنهایت، بررسی پایداری کلروفیلین مس در نوشیدنی نعناع در دماهای محیط و تسریع شده طی زمان بود. ابتدا کلروفیل از چمن طی یک و دو مرحله استخراج شد و شرایط بهینه تعیین گردید. برای دستیابی به شرایط بهینه تولید کلروفیل مس، تاثیر مستقل متغیرهای غلظت مس (0-200 % وزنی/وزنی مس نسبت به کلروفیل)، pH (3-9)، دما (40-100 درجه سانتیگراد) و زمان (15-180 دقیقه) بر شاخص سبزی (a*) بهینه سازی شدند. پس از صابونی کردن کلروفیل مس تولیدی در شرایط بهینه، کلروفیلین مس محلول در آب تولید شد. درنهایت، نوشیدنی نعناع حاوی کلروفیلین مس تولید شد و پایداری رنگ آن در هر دو شرایط نور/تاریکی و دماهای محیط و تسریع شده (42 درجه سانتیگراد) طی زمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین بازده استخراج طی دو مرحله با نسبت حلال به ماده جامد 1: 10 (میلی لیتر بر گرم ماده خشک) حاصل شد (590 میلی گرم به ازای 100 گرم ماده خشک). بیشترین شاخص سبزی در غلظت 100% مس، در دمای 80 درجه سانتیگراد و طی زمان 60 دقیقه حاصل شد. نوشیدنی نعناع حاوی کلروفیلین مس تولیدی طی زمان و در هر دو شرایط نور/تاریکی و دماهای محیط و تسریع شده، پایداری خوبی را نشان داد اگرچه در نمونه حاوی رنگدانه تجاری، رسوب رنگ مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  117-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1328
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه تقاضا برای فرآورده های پروبیوتیک غیر لبنی به دلیل پر طرفدار شدن گیاه خواری، عدم تحمل لاکتوز شیر در برخی افراد و میزان بالای کلسترول فرآورده های لبنی افزایش یافته است. بنابراین، اثر نوع کشت پروبیوتیک طی دوره نگهداری یخچالی بر ویژگی های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک نوشیدنی آلوئه ورا بررسی شد.مواد و روش ها: حدود %7 مایه تلقیح (کشت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس فرمنتوم یا لاکتوباسیلوس روتری) به عصاره آلوئه ورا تلقیح شد. نمونه ها به مدت 21 روز در دمای یخچالی (5oC) قرار گرفتند و در فواصل زمانی 7 روزه مورد ارزیابی قرار گرفتند. pH و پتانسیل احیا توسط pH متر اندازه گیری شدند. اسیدیته قابل تیتر با روش تیتراسیون با سود 0.1 نرمال بررسی شد. کشت پروبیوتیک ها روی محیط کشت MRS آگار انجام شد.یافته ها: کم ترین مقدار pH و بیش ترین مقادیر اسیدیته قابل تیتر و پتانسیل احیا در پایان 21 روز نگهداری یخچالی، مربوط به تیمار دارای لاکتوباسیلوس روتری بود. هم چنین تغییرات معنی داری در قابلیت زیستی هر تیمار طی 21 روز نگهداری یخچالی مشاهده شد به گونه ای که جمعیت نهایی پروبیوتیک ها در تمامی تیمارها در پایان دوره نگهداری یخچالی به طور معنی داری بیش تر از روز صفر بود. تیمار دارای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نیز بعد از 21 روز نگهداری یخچالی بالاترین قابلیت زیستی را نسبت به تیمار های دیگر داشت.نتیجه گیری: به طور کلی، سطح بالایی از موادی مثل آمینواسید، پروتئین، شکر، ویتامین، ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدان ها در عصاره آلوئه ورا به قابلیت زیستی بالای باکتری های پروبیوتیک کمک می کنند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم گزینه مناسبی برای استفاده در نوشیدنی آلوئه ورا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1328

دانلود 633 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  84-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

سابقه وهدف : یکی از رایج ترین فاکتورهای خارجی کاهش دهنده ریزسختی مینای دندان، نوشیدنی های اسیدی مانند نوشیدنی های انرژی زاست. این نوشیدنی ها pH محیط دهان را کاهش می دهند و می توانند مینای دندان را حل کنند. مطالعه حاضر، نقش اثر ماده CPP-ACPF بر ریزسختی مینای دمینرالیزه تحت تاثیر نوشیدنی های انرژی زا را نشان می دهد.مواد و روش : در این مطالعه تجربی، 30 قطعه مینایی سالم از دندان های پرمولر انسانی انتخاب شدند و سختی سنجی اولیه بر روی کلیه نمونه ها توسط دستگاه Microhardness Tester (Vickers) انجام شد. نمونه ها به سه گروه تقسیم شدند. نمونه های گروه کنترل در 30 میلی لیتر نوشیدنی red bull برای 5 ثانیه و سپس در 30 میلی لیتر بزاق مصنوعی برای 5 ثانیه غوطه ور شدند. این پروتکل به مدت 7 روز انجام گرفت. نمونه های گروه دوم همانند گروه 1 در نوشیدنی انرژی زا غوطه ور شدند. بلافاصله پس از هر بار قرارگیری نمونه ها در نوشیدنی انرژی زا، خمیر CPP-ACPF روی نمونه ها قرار داده شد. در گروه 3 ابتدا خمیر CPP-ACPF بکار رفت. یکساعت پس از استعمال خمیر، نمونه ها در نوشیدنی انرژی زا قرار گرفتند. در پایان 7 روز ریز سختی ثانویه (H2) از تمامی نمونه ها اندازه گرفته شد. از آزمون Repeated Measure ANOVA برای بررسی وجود تفاوت در داخل هر گروه قبل و بعد از مداخله استفاده شد. از آزمون Post Hoc برای بررسی معنادار بودن اختلاف ریز سختی بین گروه ها استفاده شد.یافته ها : تغییرات در هر گروه قبل و بعد از مداخله با هم اختلاف معناداری نشان داد (p<0.001). در مقایسه میانگین ریزسختی ثانویه سه گروه مشخص شد گروه 2 با میزان ریزسختی ثانویه 316 و گروه 3 با میزان ریزسختی ثانویه 318 تفاوت معناداری با گروه 1 با میزان ریزسختی 277.2 نشان دادند (p<0.001). ولی دو گروه 2 و 3 تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. (p=0.326) یعنی کاربرد خمیر CPP-ACPF سبب رمینرالیزیشن مینا می شود.نتیجه گیری : به نظر می رسد مصرف نوشیدنی انرژی زای ردبول سختی دندان را کاهش می دهد.کاربرد خمیر CPP-ACPF قبل یا بعد از نوشیدنی انرژی زا سبب افزایش ریزسختی مینای دندان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 270 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

Heydari Azizeh | Rezazade Bari Mahmoud | Amiri Sabe

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78725
 • دانلود: 

  32695
چکیده: 

Kombucha is a non-dairy fermented DRINKs which the raw material for its production usually is sweetened black tea with sugar. The aim of the present study was to produce a new product from white tea and apple vinegar, which has high antioxidant properties. For this purpose, effect of date syrup (40-100%W/V) as a carbon source of Kombucha fermentation, apple vinegar (15-30%) and ginger (0. 25-0. 75 g/L) on microbial quality, chemical properties and nutritional characteristics of Kombucha during fermentation period (1-15 days) using Box-Behnken design was investigated. The results showed that acidity and cellulosic layer increased during the fermentation period but pH decreased which statistically affected by date syrup concentration and fermentation time (p<0. 05). Moreover, the maximum polyphenol content and antioxidant activity were observed in 15th day that the effect of the fermentation time was statistically significant (p<0. 05). The results of this study showed that the fermentation time was only factor that had significant effect on all characteristics of the Kombucha beverage that produced by white tea and date syrup, which contains ginger and apple cider vinegar (p<0. 05). Also, it can be concluded that except ginger, which reduced yeast count (p<0. 05), other factors had no significant effect on the characteristics of Kombucha tea (p>0. 05).

آمار یکساله:  

بازدید 78725

دانلود 32695 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2052
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

مقدمه: گیاه اوجی (Mentha aquatica) یکی از گونه های خانواده نعنائیان می باشد.اسانس این گیاه بر روی انواع میکروب ها در محیط کشت خواص ضد میکروبی موثری را نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازدارندگی اسانس های اوجی بر قابلیت بقای کلایورومایسس مارکسیانوس در دوغ ایرانی می باشد.مواد و روش ها: اسانس اوجی با روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر استخراج گردید. ترکیبات موثر این اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شد. خاصیت بازدارندگی اسانس اوجی بر روی مخمر کلایورومایسس مارکسیانوس در محیط کشت مولر هینتون آگار و با روش دیسک دیفیوژن مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از اطمینان از خاصیت ضدمیکروبی آن، اثر بازدارندگی اسانس اوجی در غلظت های 0.05، 0.1، 0.125، 0.25 درصد بر کلایورومایسس مارکسیانوس در دوغ ایرانی در دمای 4 درجه سانتی گراد و طی یک دوره 28 روزه انبارمانی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس اوجی در غلظت های بالاتر دارای بالاترین اثر بازدارندگی بر روی رشد کلایورومایسس مارکسیانوس می باشد. در مورد اثر توام اسانس ها بر خواص ارگانولپتیکی و اثر ضد میکروبی می توان گفت، غلظت بهینه ای که باعث ایجاد طعم مطبوع شد غلظت 0.1 درصد اسانس بود که این غلظت در دمای 4 درجه باعث کاهش معناداری (P<0.05) در تعداد مخمر تلقیحی نیز گردید.نتیجه گیری: اسانس اوجی بسته به غلظت های مورد استفاده باعث کاهش در قابلیت بقای میکروارگانیسم مورد آزمایش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2052

دانلود 365 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

GORJI E.G. | MOHAMMADIFAR M.A. | EZZATPANAH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  262-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  960
 • بازدید: 

  44003
 • دانلود: 

  32795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44003

دانلود 32795 استناد 960 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  156-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3521
 • دانلود: 

  558
چکیده: 

این پژوهش تلاشی برای بررسی امکان تولید یک محصول بومی حامل میکروارگانیسم های زنده و فعال پروبایوتیک با عنوان دوغ زیستی یا «بایودوغ» است. در این پروژه دو گونه از مهم ترین میکروارگانیسم های پروبایوتیک یعنی Lactobacilus acidophilus (La-5) و Bifidobacterium lactis (Bb12) به سه نوع دوغ بدون عرق نعناع (به  عنوان شاهد)، دوغ حاوی 1 درصد عرق نعناع، و دوغ حاوی 2 درصد عرق نعناع تلقیح شدند و دوغ های تولیدشده در مدت زمان 9 هفته نگهداری در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) به صورت هفتگی از نظر تغییرات در قابلیت بقا، pH، اسیدیته و عطر و طعم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که عرق نعناع بسته به درصد عرق مورد استفاده و نوع میکروارگانیسم می تواند باعث کاهش یا افزایش قابلیت بقای میکروارگانیسم های مورد آزمایش شود. بر این اساس در طی دوره نگهداری تعداد باکتری B.lactis نسبت به تعداد اولیه به طور متوسط 2 سیکل لگاریتمی کاهش داشت این در حالی است که تعداد باکتری L. acidophilus در هفته هشتم نگهداری به صفر رسید. pH و اسیدیته نیز طی مدت زمان نگهداری تغییر معنی داری پیدا نکردند. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که بین انواع دوغ از لحاظ عطر و طعم اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). مقایسه میانگین ها مشخص کرد که دوغ های حاوی عرق نعناع امتیاز بالاتری را نسبت به دوغ معمولی کسب کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 3521

دانلود 558 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1489
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

بالکینگ غیر رشته ای از مهم ترین مشکلات سیستم های تصفیه پساب به روش لجن فعال در کارخانه های نوشابه سازی می باشد که منجر به کاهش راندمان تصفیه و کیفیت ته نشینی لجن می گردد. به منظور شناسایی دلایل مشکل بالکینگ غیررشته ای یکی از کارخانه های نوشابه سازی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و در مقیاس نیمه صنعتی از مخازن فلزی به عنوان انتخابگر بیولوژیکی، حوضچه های هوازنی و ته نشین کننده ثانویه استفاده گردید و در نهایت مشخص شد که افزایش بار آلی فاضلاب خام و عدم تنظیم نسبت یون های تک ظرفیتی به دو ظرفیتی از مهم ترین عوامل بودند. در انتخابگر بیولوژیک با زمان اقامت 20 ساعت ضمن کاهش بارآلی فاضلاب ورودی به حوضچه هوازنی به میزان 50 درصد و تاثیر بر کاهش حالت ویسکوز بالکینگ به دلیل تولید اسیدهای چرب، pH پساب ورودی به حوضچه های هوادهی از 12 به 6.5 کاهش یافت. تنظیم نسبت یون های تک ظرفیتی به دو ظرفیتی در پساب ورودی حوضچه هوازنی ضمن افزایش آب گریزی سطحی باکتری ها از تخریب توده های بیولوژیک جلوگیری نموده و منجر به بهبود ته نشینی در سیستم می گردد. در این تحقیق بهترین نسبت یون های تک ظرفیتی به دو ظرفیتی تعیین گردید. ثبات شاخص SVI و کاهش میزان بار آلودگی در پساب خروجی به کمتر از 150 میلی گرم بر لیتر بیانگر حالت پایدار سیستم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1489

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript