نتایج جستجو

498

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی در پی 70)
 • صفحات: 

  299-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه و هدف: ورزشکاران معتقدند مصرف نوشابه های ورزشی می تواند عملکرد آنان را هنگام تمرین یا مسابقه افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار بود. روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای از میان افراد داوطلب تعداد 10 دانشجوی پسر ورزشکار به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو جلسه، 40 دقیقه پس از مصرف نوشیدنی ورزشی (گروه تجربی) یا دارونما (گروه کنترل)، به میزان 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، با شدتی معادل 81.8 درصد ضربان قلب بیشینه (70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) در محیط آزمایشگاهی تا رسیدن به درماندگی بر روی تردمیل دویدند، هنگام دویدن نیز در هر 15 دقیقه، به میزان 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، نوشیدنی ورزشی یا دارونما مصرف کردند. نمونه های خونی برای سنجش گلوکز قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شد. داده ها با آزمون آماری تی تست مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در گروه تجربی در مقایسه با کنترل تفاوت معنی داری در عملکرد استقامتی، ضربان قلب فعالیتی و شاخص درک فشار بورگ دیده نشد (p>0.05)، ولی میزان گلوکز خون از پیش آزمون به پس آزمون در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت (p<0.05). نتیجه گیری: ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشیدنی های ورزشی در بهبود عملکرد استقامتی تاثیری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 435 استناد 0 مرجع 19
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 55)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1880
 • دانلود: 

  568
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی کارآیی فرآیند بستر بی هوازی لجن باجریان رو به بالا (UASB) برای تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی انجام شد. درمدت 8 ماه،یک دستگاه راکتورUASB  در مقیاس آزمایشگاهی به حجم5/8 لیتر و با قطر 8 سانتیمتر و ارتفاع 170 سانتیمتر به کار برده شد. برای بارور کردن اولیه راکتور ازترکیب فضولات گاوی و لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (کارخانه زمزم کرمان) و لجن هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی با نسبت VSS/TSS برابر 63/0 استفاده شد. راه اندازی راکتور با میزان بار گذاری آلی kgCOD/m3 1 و در محدوده دمایی مزوفیلیک ( 2/38-8/24 درجه سانتیگراد)، انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت. مطالعه در چهار مرحله و چند دوره انجام شد. در مرحله اول طی چهاردوره در COD ثابت 2000 گرم بر مترمکعب میزان بار آلی ازkg COD/m3.day 1تا  kg COD/m3.day1/2 افزایش یافت. کارآیی حذف COD  در این مرحله به 78 درصد رسید. درمرحله دوم غلظتCOD  از mg/L 2000 به mg/L 2500 افزایش یافت و طی دو دوره، بارگذاری آلی از kgCOD/m3.day 1/2 به  kgCOD/m3.day8/2 افزایش یافت. در پایان این مرحله با زمان ماند 4/21 ساعت، کارآیی حذف COD  به 4/78 درصد معادلkgCOD/kgVSS.day  329/0رسید. در مرحله سوم غلظتCOD  به  mg/L3000 افزایش داده شد. بارگذاری آلی دراین مرحله از kgCOD/m3.day 8/2 به kgCOD/m3.day 5 افزایش داده شد. در پایان این مرحله با زمان ماند 3/14 ساعت و سرعت خطی مایع m/hr 12/0، کارآیی حذف COD به 78 درصد معادل kgCOD/kgVSS.day 389/0 رسید. در مرحله چهارم pH فاضلاب خام درچند دوره تا مرز 10 رسانده شد. در ابتدا روند حذف کاهش یافت ولی درپایان این مرحله راکتور توانست خود را با شرایط جدید سازگار کند و کارآیی حذف 78 درصد را به دست آورد. مشاهدات انجام شده بر روی لجن نشان دهنده این است که لجن راکتور، از نوع لخته ای تاگرانول ریز می باشد. نسبت VSS/TSS لجن راکتور به 73/0 رسید. مقدار گاز اندازه گیری شده 15/0 مترمکعب به ازای هر کیلوگرمCOD  حذف شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1880

دانلود 568 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

FERREIRA S.E. | DE MELLO M.T. | ROSSI M.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1408-1412
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  17227
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17227

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  123-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

سامانه ماشین بینایی کاربرد مختلفی در صنعت دارد. در بسته بندی مواد سیالی چون روغن های مایع و انواع نوشیدنی ها (آب معدنی، نوشابه ها، آب میوه ها و غیره)، امکان نشت سیال به بیرون وجود دارد. بنابراین انجام عمل بازرسی بطری های حاوی سیال ازنظر عدم عیب در درپوش و حلقه آب بند، امری ضروری است. صحت اتصال برچسب نیز از حیث مشتری پسندی حائز اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق بررسی یک سامانه بینایی بی درنگ برای بازرسی عیوب موجود بطری ها و درجه بندی آن ها در خطوط تولید است. روش اندازه گیری عیوب شامل تعیین فاصله و انطباق الگو بود. برای این اندازه گیری، یک دوربین، رایانه، تسمه نقاله، واحد جداساز به همراه نرم افزار Lab View استفاده شد. در این سامانه بی درنگ، تصمیم گیری بر اساس منطق بولین انجام شد و بطری سالم از معیوب جدا گردید. میانگین دقت کلی برای این سامانه 6/95% به دست آمد که آن به طور جداگانه برای بازرسی سطح مایع، درب بطری و صحت اتصال برچسب به ترتیب 100، 95 و 90% حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان بر میکروارگانیسم های آلوده کننده نوشابه (لاکتوباسیلوس دلبروکی، لوکونوستوک مزنتروئیدس، ساکارومایسس سرویزیه و کاندیدا کروزئی) بررسی گردید. مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بر روی باکتری لاکتوباسیلوس دلبروکی به ترتیب 0.8 میلی گرم در میلی لیتر، 0.7 میلی گرم در میلی لیتر و بر روی لوکونوستوک مزنتروئیدس 0.9 میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بر روی ساکارومایسس سرویزیه و کاندیدا کروزئی با روش رقت سازی در چاهک، 0.8 میلی گرم در میلی لیتر به دست آمد. در این بررسی برای کنترل رشد میکروارگانیسم های عامل فساد نوشابه پرتقالی، از عصاره ریشه شیرین بیان در غلظت های 1000، 1500 و 2000 میکروگرم در میلی لیتر شیرین بیان (به عنوان جایگزین کامل بنزوات سدیم) و غلظت های 1000، 1500 و 2000 میکروگرم در میلی لیتر شیرین بیان به همراه 50 درصد بنزوات سدیم معمول در فرمولاسیون صنعتی نوشابه پرتقالی استفاده شد. نمونه های نوشابه حاوی عصاره به همراه نمونه شاهد در دمای محیط قرار گرفته و روند رشد میکروبی در فواصل زمانی 1، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون میکروبی نشان داد که استفاده از عصاره ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی باعث ماندگاری نوشابه طی 90 روز می شود. بررسی میزان ترکیبات فنولی در طی دوره نگهداری نشان داد که عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در pH اسیدی نوشابه پرتقالی به خوبی پایداری خود را به مدت 3 ماه حفظ نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 358 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

CARVAJAL SANCHO A. | MONCADA JIMENEZ J.

نشریه: 

KINESIOLOGIA SLOVENICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  36628
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36628

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Zomorodi Shahin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  189
 • بازدید: 

  34433
 • دانلود: 

  20822
چکیده: 

The present study was investigated the survival of probiotic strains, namely Lactobacillus acidophilus (LAFTI-L10) and Bifidobacterium lactis (LAFTI-B94), in both microencapsulated and free forms in Doogh as a yogurt DRINK. The effects of probiotic strains on physicochemical and sensory properties, stability, and microstructures of Doogh were evaluated during storage for 45 days in a cold room at a temperature of 5± 1 ° C. The statistical analysis of the results showed that the number of L. acidophilus and B. lactis in free forms decreased about 1. 1 and 2. 2 log cycles, respectively. However, the number of the microencapsulated forms were remained relatively constant during the storage period. Both free and microencapsulated forms were successful in keeping the counts of L. acidophilus and B. lactis in Doogh high enough for the therapeutic minimum (106-107 cfug-1) after 45 days. Nonetheless, the number of microencapsulated probiotics was higher than that of the free cells. The acidity, pH, and stability were significantly different between the samples. The microstructure of the samples was affected by the microencapsulation of bacteria because the sample distribution of the clusters and particles was more regular in the samples containing microencapsulated probiotics than in those containing free forms. According to the results of sensory evaluations, probiotics not only exerted no adverse effects on the physicochemical and sensory properties of Doogh but also improved the stability, microstructure, and flavor of this DRINK. Therefore, Doogh can be considered an effective food carrier for the delivery of probiotic organisms.

آمار یکساله:  

بازدید 34433

دانلود 20822 استناد 189 مرجع 1356
نویسندگان: 

TANTBIROJN D. | HUANG A. | ERICSON M.D. | POOLTHONG S.

نشریه: 

JOURNAL OF DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  23419
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23419

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  144-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 307 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  610
چکیده: 

گردو با نام علمی .L Juglans regia متعلق به خانواده Juglandaceae، به علت دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع مانند امگا 3، ویتامین E، پلی فنل ها، فلاونوئیدها، آرژنین و فیبر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش به منظور استفاده از گردوهای درجه دو و سه و هم چنین فرآوری این محصول کشاورزی، نوشیدنی گردو به عنوان یک نوشیدنی جدید، مغذی و سالم تولید و اثر صمغ کاراگینان در بهبود خواص کیفی این نوشیدنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور صمغ کاراگینان در سه سطح 0.3، 0.6 و 0.9 درصد اضافه شد و تاثیر افزودن صمغ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی (pH، بریکس، اسیدیته و قند کل) و حسی نوشیدنی گردو مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین پردازش تصویر جهت تعیین پارامترهای رنگی در فضای رنگی L*،  a*و b* انجام شد. نتایج ارزیابی ها حاکی از آن بودند که صمغ کاراگینان در سطح 0.6 درصد ضمن بهبود خواص کیفی نوشیدنی و پایدارکنندگی مطلوب، بالاترین امتیاز پذیرش کلی از سوی ارزیاب ها را به خود اختصاص داد. آنالیزهای آماری نشان داد که با افزایش میزان صمغ، اندیس L* نمونه نوشیدنی کاهش می یابد. هچنین بررسی اندیسb*  نشان داد که نمونه هایی که دارای صمغ کمتری هستند بیشتر به سمت رنگ زرد متمایل می باشند. اندیس a* نمونه نوشیدنی حاوی بیشترین میزان صمغ، تمایل کمتری به سمت رنگ سبز نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 610 استناد 0 مرجع 0
litScript