نتایج جستجو

500

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  11-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

پیشینه و هدف: در سال های اخیر پمپاژ بیش از حد آب های زیرزمینی و همچنین کاهش بارندگی در دشت مشهد فرونشست را ایجاد کرده است که خسارت هایی را برای زیر ساخت ها دربی داشته است. این مشکل به خاطر افزایش تقاضای برداشت آب از چاه های عمیق برای کشاورزی، صنایع و شرب است. به دنبال این تقاضای روزافزون حفر چاه های غیرمجاز نیز افزایش چندانی پیداکرده است، بنابراین سطح آب زیرزمینی دشت دایم در حال پایین رفتن بوده و نرخ فرونشست دشت در حال افزایش است. دشت مشهد یکی از دشت های مهم در استان خراسان رضوی است که یکی از منابع آبی پشتیبان برای استفاده در کشاورزی و صنعت است. فشار بیش ازحد به منابع آب زیرزمینی با پمپاژ زیاد و کمبود بارش باعث شده که تغذیه آبخوان به خوبی صورت نگیرد. افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد اثرات نامناسبی را بر آبدهی چاه ها، تخریب قنوات، کیفیت آب و فرونشست زمین را در نتیجه خواهد داشت. در این تحقیق، میزان فرونشست با استفاده از داده ماهواره های راداری سنتینل-1 و الوس-1 در ارتباط با افت آب های زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از داده های سری زمانی راداری چند باندی در طول موج L و C برای تعیین فرونشست در سال های 1386-1397 استفاده گردید. مواد و روش ها: هدف اصلی این تحقیق یافتن میزان فرونشست مرتبط با آب های زیرزمینی در دشت مشهد بین سال های 1386-1397 با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری است. برای دست یافتن به این هدف سه سری جفت تصویر از هر یک از داده های راداری الوس-1 و سنتنیل – 1 استفاده شد. برای آنالیز افت سطح آب های زیرزمینی دشت مشهد در ارتباط با فرونشست از داده چاه های پیزومتری موجود برای بازه سال های 1385-1395 استفاده گردید تا بر اساس آن مدل نقشه هم افت و منحنی تراز افت آب تهیه گردید. این نقشه ها برای روشن کردن ارتباط بین افت سطح آب و فرونشست دشت استفاده شدند. در نهایت نقشه فرونشست دشت با استفاده از مشاهدات زمینی و کارهای گذشته مورد ارزیابی قرار گرفتند. با مقایسه نقشه فرونشست منطقه با نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی همبستگی پذیرفته ای به دست آمد که حکایت بر میزان تأثیرپذیری پدیده فرونشست از افت سطح آب زیرزمینی دارد. نتایج نهایی فرونشست با تحقیقات پیشین مقایسه و با مشاهدات زمینی ارزیابی شدند. نتایج و بحث: نتایج تداخل سنجی راداری نتایج حاصل از فرآیند تداخل سنجی راداری برای ماهواره ALOS در این تحقیق، بیانگر بیشینه نشست 5. 2 سانتی متر از تاریخ 2007/10/16 تا 2008/01/16 (طی 92 روز)، بیشینه نشست 3. 8 سانتی متر از تاریخ 2008/01/16 تا 2008/03/02 (طی 46 روز) و بیشینه نشست 4. 7 از تاریخ 2008/03/02 تا 2008/06/02 (طی 92 روز) است. همچنین نتایج حاصل از فرآیند تداخل سنجی راداری برای ماهواره Sentinel-1 بیانگر بیشینه فرونشست 16. 1 سانتی متر از تاریخ 2015/05/28تا 2016/05/22 (طی 360 روز)، بیشینه نشست 17. 4 سانتی متر از تاریخ 2016/05/22 تا 2017/05/29 (طی 372 روز) و بیشینه فرونشست 20. 3 سانتی متر از تاریخ 2017/05/29 تا 2018/05/24 (طی 360 روز) است. توزیع نواحی فرونشست یافته عمدتاً در منطقه مرکزی و جنوب شرقی دشت (شمال غربی شهر مشهد) مشاهده شده است. همچنین یافته های تحقیق دامنه منطقه فرونشست را در سطحی به مساحت 312 کیلومترمربع با درازای به طول 39 کیلومتر و پهنای به طول 8 کیلومتر معرفی نمود. جهت بررسی صحت نتایج حاصل از تداخل سنجی، به دلیل نبود رودخانه دائمی در منطقه عمده نیاز آبی مربوط به کشاورزی، صنعت و شرب به وسیله برداشت از سفره های آب زیرزمینی انجام می شود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که مناطق دارای نرخ حداکثر فرونشست منطبق بر کاربری های زراعی و باغات است که بیشترین سهم را در برداشت از آب های زیرزمینی دارا می باشند. همچنین نقشه و نمودار های حاصل از بررسی چاه های پیزومتری بیانگر کاهش پیوسته سطح آب در طول دوره آماری می باشند. براساس نتایج تحقیق مهم ترین علت فرونشست در دشت مشهد برداشت بی رویه آب زیرزمینی است. از طرفی نرخ و دامنه فرونشست در منطقه برای سال های 2007 تا 2008 و 2015 تا 2018 استخراج شده که نشان دهنده روند افزایش پدیده فرونشست در منطقه است. همچنین مشاهدات میدانی هم فرضیه افزایش میزان فرونشست در دهه اخیر را تأیید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مصلحی امیر | فیضیان محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  225-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

تحرک کادمیم در خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی است و جذب آن توسط توتون بیشتر از سایر گیاهان زراعی است. این آزمایش با هدف بررسی برهمکنش سه عامل شوری آب آبیاری (صفر، 20 و 40 میلی مولار NaCl)، کود سوپر فسفات تریپل (صفر و 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک) و آلودگی کادمیم خاک (صفر و 12 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بر غلظت کادمیم بخش هوایی، غلظت کادمیم دود توتون، درصد استخراج DTPA، غلظت کادمیم خاکستر توتون، فاکتور تحرک کادمیم و درصد توزیع شکل های شیمیایی کادمیم خاک، انجام شد. نتایج نشان داد که فاکتور تحرک کادمیم در خاک آلوده شده به کادمیم نسبت به خاک غیر آلوده در شوری صفر، 20 و 40 میلی مولار به طور میانگین و به ترتیب 6/25، 4/32 و 2/36 درصد افزایش نشان داد. کاربرد کود فسفاته، سبب کاهش معنی دار فاکتور تحرک کادمیم در خاک های غیر آلوده به کادمیم شد. در خاک های آلوده به کادمیم، درصد استخراج DTPA با افزایش سطوح شوری آب آبیاری از صفر به 20 و 40 میلی مولار به ترتیب به مقدار 5/26 و 4/56 درصد افزایش نشان داد. در خاک های غیر آلوده به کادمیم، کاربرد کود سوپر فسفات تریپل در شوری های صفر، 20 و 40 میلی مولار آب آبیاری به ترتیب سبب کاهش درصد استخراج DTPA به میزان 2/20، 4/28 و 6/24 درصد نسبت به عدم کاربرد کود شد. با افزایش سطوح آلودگی کادمیم خاک، درصد غلظت کادمیم بخش های اکسیدی خاک کاهش و درصد غلظت کادمیم بخش کربناتی، آلی و باقی مانده افزایش نشان داد. کاربرد کود فسفاته سبب افزایش غلظت کادمیم باقی مانده خاک شد. با افزایش سطوح آلودگی کادمیم خاک، درصد کادمیم بخش کربناتی و ماده آلی خاک نسبت به خاک غیر آلوده به کادمیم افزایش معنی داری نشان داد. نتایج هم چنین نشان داد که کاربرد کود سوپرفسفات تریپل در خاک آلوده به کادمیم و در شوری صفر، 20 و 40 میلی مولار به ترتیب سبب افزایش غلظت کادمیم خاکستر توتون به مقدار 47/1، 89/15 و 80/29 درصد و غلظت کادمیم دود توتون به میزان 2/23، 3/23 و 18 درصد گردید. عامل شوری و کود فسفاته روند معکوسی بر کادمیم بخش محلول+تبادلی و کادمیم فراهم با DTPA خاک داشتند به طوری که با افزایش شوری، این غلظت ها افزایش و با افزایش کود سوپر فسفات تریپل، کاهش نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89658
 • دانلود: 

  36991
چکیده: 

Background: Generally, non-smokers have healthier lifestyles compared to smokers. Typical foods eaten more by nonsmokers are fruits and vegetables, whereas smokers eat more meat and fat and DRINK more alcoholic beverages. We aimed to compare nutritional knowledge, attitude and practice (KAP) of smokers participating in smoking cessation clinics with their non-smoker family members.Materials and Methods: Two hundred twenty-six smokers and 260 non-smokers aged 18 years and over were compared in a cross-sectional study. A Likert type KAP questionnaire including 36 items was used. Knowledge and attitude scores were compared between smokers and non-smokers using the Mann-Whitney test. Practice patterns were compared by the Chi-square test. Differences were significant at p =0.05.Results: The mean age of male smokers and non-smokers were 38.5±11 and 33.5±14 years respectively and in women these rates were 42±10.4 and 31.3±15 yrs. respectively (p<0.0001). In males, the mean percentage of knowledge in nonsmokers was higher than smokers (2.41 vs. 1.85) and the average score of attitude in smokers was less than that of nonsmokers (37.5 vs. 37.9; the differences were not significant). Sixty (26.5%) smokers and 93 (35.8%) non-smokers reported having regular physical activity (p=0.005). In women, the mean percentage of knowledge in non-smokers was higher than smokers (3.37 and 2.93 respectively; the difference was not significant). Attitude score of female non-smokers was higher than smokers (40.3 vs. 37.1; p=0.001). Among female non-smokers, 68 (46.9%) reported daily meat consumption; this rate for female smokers was 41 (56.2%; p=0.001). Female non-smokers consumed daily breakfast more than female smokers (107, 73.8% vs. 35, 47.9%; p=0.001).Conclusion: Our data showed a significant difference in nutritional KAP between smokers and non-smokers.

آمار یکساله:  

بازدید 89658

دانلود 36991 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  596-608
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

هدف این تحقیق، بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان روی مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا واریته موسیلوجینوسا (PTCC 5257) به عنوان عامل فساد مخمری آبمیوه و بررسی تاثیر فاکتورهای تکنولوژیکی مانند تاثیر دما، pH و بررسی تاثیر آنزیم پروتیئناز K بر خواص ضدمخمری سویه های مزبور است. بدین منظور از 19 سویه، که 3 سویه از شیر خام و 8 سویه از دلمه و 8 سویه از پنیر تازه لیقوان، استفاده شد. طیف فعالیت ضدمخمری، سویه ها توسط روش نقطه گذاری و روش نفوذ در چاهک تعیین شد، و به دنبال آن تعیین تاثیر فاکتورهای تکنولوژیکی یا فیزیکوشیمیایی مختلف از جمله درجه حرارت های (80 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت، 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 و 30 دقیقه، 121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه (شرایط اتوکلاو)، pHهای 2 تا 7 و اثر آنزیم پروتئیناز K. نتایج حاصل، نشان داد که سویه C28 دارای بالاترین خاصیت ضد مخمری در هر دو روش نقطه گذاری و نفوذ در چاهک بوده است، و با افزایش pH اثر ضدمخمری کاهش می یابد. در بررسی اثر دما، در شرایط اتوکلاو هیچ گونه هاله شفافی مشاهده نشد. تمامی جدایه های مورد بررسی درحضور آنزیم پروتئیناز K خاصیت ضدمخمری خود را از دست دادند. در نهایت، می توان اینطور فرض کرد که سویه های ایزوله شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان یا عصاره فاقد سلول آن ها، به عنوان نگهدارنده زیستی در سیستم های غذای بخصوص در سیستم های غذایی اسیدی مانند آبمیوه، بکار روند.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  267-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

شربت خام به عنوان یک محصول حد واسط در فرآوری چغندرقند حاوی ناخالصی های مختلفی (مانند پروتئین، ساپونین، ترکیبات رنگی، ترکیبات فنلی، پکتین و. . . . ) است که بایستی جداسازی یا به یک سطح قابل قبول کاهش داده شوند تا شربت برای مراحل بعد آماده سازی گردد. در این پژوهش از چهار ماده مختلف شفاف کننده (بنتونیت، سیلیکا سل، ژلاتین و زغال فعال) برای حذف ناخالصی شربت خام چغندر استفاده گردید. از مقایسه بنتونیت با سیلیکا سل به عنوان دو ترکیب با بار سطحی منفی مشخص شد که توانایی بنتونیت در حذف ناخالصی های عامل فلوک (پروتئین، ساپونین و ترکیبات فنولی) و بهبود شاخص های تصفیه ای (خاکستر و درجه خلوص) به مراتب بالاتر از سیلیکا سل است. به طوری که تیمار بنتونیتی توانست میزان پروتئین، ترکیبات فنولی و ساپونین ها در شربت را به ترتیب 68، 61 و 40 درصد کاهش دهد. ترکیب ژلاتین و زغال فعال به عنوان شفاف کننده های مکمل با بنتونیت و سیلیکا سل هم موجب بهبود پارامترهای مورد اندازگیری شد. به طور کلی تیمار بنتونیت-زغال فعال بهترین نتیجه را در بر داشت و به ترتیب موجب کاهش 73، 87 و 85 درصدی در میزان پروتئین، ترکیبات فنولی و ساپونین ها شد. در این پژوهش همچنین تیمارهای پیشنهاد شده با تیمار متداول (آهک-دی اکسید کربن) مورد مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد که این تیمارها توانایی بهتری جهت حذف حداکثری ناخالصی ها دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 449 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و هدف: مکمل های غذایی مورد توجه بسیاری از ورزشکاران قرار گرفته است زیرا احتمالا باعث بهبود عملکرد بدنی شود. هدف این مطالعه بررسی میزان مکمل یاری کوتاه مدت کافیین و آب چغندر بر عوامل عروقی و عملکرد ورزشی در دونده های نخبه بود. روش کار: مطالعه از نوع نیمه تجربی-میدانی آزمایشگاهی بود، 10 دونده نخبه مرد با میانگین ml. kg-1. min-15/52 VO2max= (سن= 8/3±, 5/27 سال، قد=7 ±,7/ 176سانتی متر، درصد توده چربی= 7/1±, 9/9) به صورت مقطعی، متقاطع، سه سوکور و تصادفی، به سه گروه: 1) دوز بالا (6/9 میلی مول نیترات و 400 میلی گرم کافیین)، 2) دوز پایین (8/4 و 200) و 3) گروه دارونما تفکیک شدند. آزمودنی ها از هفت روز قبل از آزمون، روزانه دو بارمکمل را به همراه 250 سی سی آب مصرف کردند. ضربان قلب، فشار خون، اندوتلین-1، کلاژن-18 و اکسید نیتریک اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج این مطالعه تاثیر معنی داری بر روی عوامل عروقی و فشار خون نداشت (05/0>p)، اما بعد از مداخله کاهش معنی دار در ضربان قلب بود (03/0 =P). فعالیت بدنی بر همه عوامل تاثیر معنی داری داشت و بین گروه های مختلف مکمل، روز اول و روز هفتم ET-1، Col-18، BP سیستولیک تفاوت معنی داری نبود (001/0 = p). نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که آب چغندر و کافیین اثر مفیدی بر عوامل عروقی و فشار خون و ضربان قلب نداشته و علت اثر مخالف آب چغندر توسط کافیین است. اما، فعالیت بدنی سبب تغییر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  205-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

آموزش زبان انگلیسی، بستری مناسب و ظرفیتی نادیده گرفته شده در دست یابی به هدف های آموزش و پرورش است. محتوای آموزش زبان انگلیسی در ایران، برگرفته یا الگوگرفته از محتوای بازار جهانی است که بیشتر مبتنی بر تفکرات مادی گرایانه و لیبرالیستی است. به همین سبب، این محتوای آموزشی در ناسازگاری آشکار با هدف اصلی آموزش و پرورش اسلامی، یعنی رسیدن به حیات طیبه است. بر پایه متن های قرآنی، تفکر در مخلوقات به عنوان آیات الهی، از قدم های اولیه در راستای دست یابی به حیات طیبه است. در این راستا، برای تولید محتوا، موضوع طبیعت و به ویژه عنصر آب، که یکی از منبع های اصلی تفکر، قابل فهم و در دسترس برای همه انسان ها است، انتخاب شد. سپس چگونگی پرداختن به این موضوع در آیات مربوط به آب در قرآن کریم و تفاسیر نور، نسیم حیات و تسنیم مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش، در قالب رهنمودهایی برای تولید محتوا بر پایه تصویرها و مفاهیمی که قرآن کریم در این آیات به انسان ارایه کرده، تنظیم شده اند. در این زمینه، قالب «بنگر، بیاندیش و زندگی کن» به عنوان طرح اصلی درس پیشنهاد شده است. بر پایه این قالب تصویری از طبیعت توصیف می شود، انسان دعوت به تفکر و عبرت گرفتن از آن می شود. سپس آموزه ها و مفاهیم آن با زندگی پیوند می خورد. در هر یک از تصاویر بر پایه سبک و سیاق زبان قرآن که شامل پرسشگری، تخاطب، استفاده از داستان و تمثیل، و واژه های همنشین است، می توان مفاهیم اساسی مانند توحید و معاد را در محتوا ارایه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی آرزو

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2675
 • دانلود: 

  977
چکیده: 

در گذشته، اغلب شهرها و روستاهای ایران دارای فضاهای گردهمایی نظیر شربت خانه ها بودند که مردم برای گفتگو و استراحت موقت در این اماکن گرد هم می آمدند، شربتی می آشامیدند و در باب موضوعات محلی روز مذاکره می کردند. در همین اماکن بود که ایرانیان با ذوق و اشتیاق وافر به اشعار و داستان های شاهنامه گوش فرا می دادند.در خصوص قدمت و اینکه از چه زمانی شربت خانه ها در ایران آغاز به کار کردند اطلاعات درستی در دست نیست. با این حال، گمان می رود نخستین شربت خانه ها پس از ظهور اسلام و منع مذهبی نوشیدن شراب، در دوره سلطنت تیمور در شهر سمرقند پدید آمد و در زمان شاه اسماعیل صفوی به اوج رسید و در نهایت در همان دوره با آمدن قهوه رو به زوال رفت. همراه با رسم شربت نوشی در دربار صفوی، شغل شربت دارباشی نیز پدید آمد و از مناصب مهم درباری شد. دگرگونی های فرهنگی در جامعه کنونی ما سبب به فراموشی سپرده شدن سنت ها و آداب و رسوم گذشتگان شده است. از این رو پژوهش در خصوص جامعه سنتی و شناخت ارزش های اجتماعی - فرهنگی آن اهمیت چشمگیری دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تطبیقی، ضمن بیان تاریخچه و نقش شربت خانه در زندگی اجتماعی ایرانیان، معماری این نهاد اجتماعی و فرهنگی معرفی و در آخر مقایسه ای میان ویژگی های معماری فضاهای تعاملی همچون شربت خانه ها و قهوه خانه ها از سویی و از سوی دیگر میان معماری شربت خانه های موجود انجام شده است. یافته ها بیانگر آن است که شربت خانه ها و قهوه خانه ها معمولا برای انجام فعالیت های جمعی به صورت مرکزگرا؛ و بنا بر نوع استفاده و کاربری حکومتی یا مردمی آن، دارای معماری برونگرا یا درونگرا بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2675

دانلود 977 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: وجود دنبه در گوسفندان این امکان را به آن ها می دهد که در زمان فراوانی علوفه، انرژی مازاد را به صورت چربی در دنبه ذخیره نمایند و هنگام کاهش دسترسی به خوراک با فراخوانی آن، نیازهای متابولیکی را تامین نمایند. هدف: این مطالعه به منظور تعیین نقش فیزیولوژیک ذخایر چربی در مواجهه با محدودیت خوراکی از طریق بررسی تغییرات فراسنجه های خونی در میش های غیرآبستن دنبه دار انجام شد. روش کار: تعداد 10 راس میش غیرآبستن با میانگین سن سه تا چهار سال و وزن 60/3± 2/49 کیلوگرم انتخاب و به دو گروه شاهد و محدودیت خوراکی اختصاص یافتند. میش ها در جایگاه های انفرادی نگهداری و با جیره های ترازیده تغذیه شدند. میش های گروه محدودیت در هفته اول آزمایش دسترسی آزاد به خوراک داشتند، سپس سه هفته محدودیت 50، 65 و 80 درصد جیره گروه شاهد را تجربه نمودند و هفته آخر دسترسی آزاد به خوراک داشتند. خون گیری و وزن کشی در انتهای هر هفته انجام گرفت. مقادیر فراسنجه های خونی، با استفاده از کیت های تجاری سنجیده شد. ارزیابی آماری با استفاده از رویه Mixed نرم افزار SAS انجام شد. نتایج: نتایج نشان دادند که هفته های محدودیت خوراکی بر میانگین وزن زنده دام ها تاثیر معنی دار داشتند (01/0P<). گلوکز، NEFAو BHBA در گروه محدودیت نسبت به گروه شاهد تمایل به افزایش نشان دادند (07/0=P و05/0=P). مقدار کراتینین تحت تاثیر محدودیت قرار نگرفت ولی در هفته دوم آزمایش در گروه محدودیت تغییراتی داشت (01/0

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گردشگری شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

صنعت گردشگری سهم عمده ای در ایجاد ارزش افزوده برای کشورها داشته و امروزه به عنوان یک منبع عظیم درآمد ارزی و داشتن ظرفیت های فراوان در ایجاد اشتغال در کانون توجه دولت ها قرار گرفته است. ایران کشوری با پیشینه ی تاریخی چند هزارساله و با داشتن ابنیه تاریخی فراوان، مناطق بکر طبیعی و آب وهوای متنوع می تواند به مقصد جذابی برای گردشگران در سطح جهان تبدیل شود و تجربه منحصربفردی را برای آنها به ارمغان آورد. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی ابعاد تجربه ماندگار گردشگران سفرکرده به شهر تهران است. پژوهش جاری از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران در سال 1398 هستند که برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و ولی استفاده شد و تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه گیری ترکیبی و برای جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع آوری پرسشنامه) استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (875/. ) مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ابعاد تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران به ترتیب شامل موارد زیر است: 1. تجربه پدیده های جدید و خوب، 2. تجربه منحصربه فرد، 3. تجربه بهبود خود، 4. تجربه حسی، 5. تجربه ایده آل ها، 6. تجربه تعامل با افراد محلی، 7. تجربه کیفیت خدمات، 8. تجربه راهنماهای محلی، 9. تجربه اخت پیدا کردن. تجربه های پدیده های خوب و جدید در رتبه اول و تجربه اخت پیدا کردن در رتبه آخر اهمیت از نظر گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
litScript