نتایج جستجو

498

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ASSY N. | NASSER G. | KAMAYSE I. | NSEIR W. | BENIASHVILI Z. | DJIBRE A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  811-816
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  11363
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11363

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نشریه: 

DENTAL RESEARCH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  166-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37358
 • دانلود: 

  16909
چکیده: 

Background: Acidic beverages, such as soft DRINKs (orange juice and cola), can produce erosion of resin composites. The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of immersion in acidic DRINK on the Vickers microhardness (VK) of different esthetic restorative materials (one nanohybrid Ormocer‑ based composite, one nanoceramic composite, one nanofilled composite, and one microfilled hybrid composite). Materials and Methods: In this in vitro study, thirty specimens of each esthetic restorative material were divided into three subgroups (n = 10): specimens of group 1 were used as control, specimens of group 2 were immersed in 50 ml of acidic DRINK for 1 day, specimens of group 3 were immersed in 50 ml of acidic DRINK for 7 days. Data were analyzed by Shapiro– Wilk test to assess the normality of the distributions followed by nonparametric Kruskal– Wallis analysis of variance and Mann– Whitney U‑ test comparison test among groups. A significant level of α = 0. 05 was set for comparison between the groups. Results: Mann– Whitney U‑ test showed that each material showed lower microhardness values after immersion in acidic solution (P < 0. 05). Paired t‑ test confirmed that microhardness for each composite did not change after immersion in distilled water (Control group) (P > 0. 05). Significant changes were registered for all restorative materials after immersion in acidic solution for 1 day and 7 days (P < 0. 05). Conclusion: The Filtek Supreme XTE, a nanofilled composite, and Admira Fusion, a nanohybrid ormocer‑ based composite, showed the best behavior. The Ceram X Universal (nanoceramic composite) although reached lower hardness values than the previous materials, but resisted well to the 1 week immersion in soft‑ DRINK. Finally, the Gradia Direct achieved the most disappointing results: Low microhardness values are justified by the nature of its filling (microfilled hybrid composite).

آمار یکساله:  

بازدید 37358

دانلود 16909 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OZEN A.E. | KILIC M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  288-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  18616
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18616

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91006
 • دانلود: 

  39396
چکیده: 

Amongst organophosphate pesticides, the one most widely used and common environmental contaminant is diazinon; thus methods for its trace analysis in environmental samples must be developed. Use of diazinon imprinted polymers such as sorbents in solid phase extraction, is a prominent and novel application area of molecular imprinted polymers. For diazinon extraction, high performance liquid chromatography analysis was demonstrated in this study. During optimization of the molecular imprinted solid phase extraction procedure for efficient solid phase extraction of diazinon, Plackett-Burman design was conducted. Eight experimental factors with critical influence on molecular imprinted solid phase extraction performance were selected, and 12 different experimental runs based on Plackett-Burman design were carried out. The applicability of diazinon imprinted polymers as the sorbent in solid phase extraction, presented obtained good recoveries of diazinon from LC-grade water. An increase in pH caused an increase in the recovery on molecular imprinted solid phase extraction. From these results, the optimal molecular imprinted solid phase extraction procedure was as follows: solid phase extraction packing with 100 mg diazinon imprinted polymers; conditioning with 5 mL of methanol and 6 mL of LC-grade water; sample loading containing diazinon (pH=10); washing with 1 mL of LC-grade water, 1 mL LC- grade water containing 30% acetonitrile and 0.5 mL of acetonitrile, respectively; eluting with 1 mL of methanol containing 2% acetic acid. The percentage recoveries obtained by the optimized molecular imprinted solid phase extraction were more than 90% with DRINKing water spiked at different trace levels of diazinon. Generally speaking, the molecular imprinted solid phase extraction procedure and subsequent high performance liquid chromatography analysis can be a relatively fast and proper approach for qualitative and quantitative analysis of diazinon in DRINKing water.

آمار یکساله:  

بازدید 91006

دانلود 39396 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1214
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  604
چکیده: 

از معایب عمده دوغ که باعث کاهش زمان ماندگاری و بازارپسندی آن می گردد تغییر عطر و طعم و بادکردگی محصول در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها می باشد. این پژوهش با هدف تعیین منابع آلودگی میکروبی در طول تولید دوغ در سه کارخانه فرآورده های لبنی واقع در شهر مشهد انجام شد. نمونه ها از 16 نقطه کنترلی مختلف از ابتدا تا انتهای خط تولید جمع آوری شد. نمونه برداری در سه زمان از هر کارخانه انجام گردید. آزمون های میکروبی نمونه ها برای تعیین شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی، کلی فرم ها، باکتری های سرماگرا، باکتری های لاکتیک اسید و مخمرها مطابق استانداردهای ملی ایران انجام گردید. نتایج نشان داد کیفیت بهداشتی دوغ به کیفیت شیر خام، کفایت تیمار حرارتی، کیفیت میکروبی اجزای افزوده شده و مواد بسته بندی، سطوح در تماس با دوغ و کفایت ضدعفونی کارخانه بستگی دارد. آغازگر به عنوان منبع آلودگی احتمالی به باکتری های سرماگرا، کلی فرم ها و مخمرها، آب آشامیدنی و شستشو به عنوان منبع آلودگی کلی فرم ها و مخمرها، نازل ها و مواد بسته بندی به عنوان منبع آلودگی کلی فرم ها، مخمرها و شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی مزوفیل، و هوای سالن تولید به عنوان منبع آلودگی باکتری های سرماگرا، کلی فرم ها و مخمرها تعیین شدند. نتایج نشان داد که بخاطر استاندارد نبودن طراحی کارخانه های تولید دوغ در ایران بطور طبیعی منابع آلودگی مختلفی در این کارخانجات وجود دارد و لذا تعیین نقاط کنترل بحرانی در همه کارخانه ها و ساماندهی سیستم های کنترل خودکار به منظور حذف یا به حداقل رساندن تهدید آلودگی ها ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 604 استناد 1214 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  ضمیمه شماره 4 (پی در پی 27)
 • صفحات: 

  73-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  468
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. 

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 468 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VARTANIAN L.R. | SCHWARTZ M.B. | BROWNELL K.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  667-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  15241
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15241

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

مقصودپور محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  165-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر نخست شهری (با ضریب 1.07) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگ ترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب -0.067) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه ها می باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 0.146) اثر مثبت معنی داری بر تمرکز بنگاه ها داشته است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استان ها توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مشعشعی پریسا | نظری جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1230
 • دانلود: 

  468
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اینکه جسم و روان به طور متقابل به یکدیگر تاثیر می گذارند و سلامت این دو مقوله، یکپارچگی و سلامت عمومی انسان را در بر می گیرد این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی و عضلانی با سلامت عمومی در کارکنان یک صنعت تولید نوشابه انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 80 نفر از کارکنان شاغل در یک کارخانه تولید نوشابه بر اساس سرشماری با سابقه کاری بیشتر از یک سال وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی (GH28) و چارت نقشه بدن برای ثبت علائم اختلالات اسکلتی و عضلانی در نواحی مختلف بدن بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی عضلانی در یک سال گذشته در ناحیه گردن (27.6%) و سپس کمر (25.5%) دیده شد. سن، نمایه توده بدن افراد، سابقه کاری، ساعت کاری روزانه، شیفت کاری یک ریسک فاکتور برای اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام بدن و بخصوص کمر محسوب می شوند. اکثر کارکنان مورد مطالعه در وضعیت مشکوک به اختلال در سلامت عمومی (4.5±25.9) قرار داشتند. افراد از نظر بعد سلامت جسمانی، علایم اضطراب و کارکرد اجتماعی در سطح مطلوبی قرار نداشتند. همچنین، میان علایم اضطراب با پا درد و علایم افسردگی با کمر درد رابطه معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که میان سلامت عمومی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در کمر و پاها رابطه معنی دار آماری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1230

دانلود 468 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1793
 • دانلود: 

  482
چکیده: 

دوغ، یکی از نوشیدنی های سنتی ایرانیان است که از اختلاط ماست با آب و اندکی نمک حاصل می شود. دو فاز شدن دوغ یکی از مشکلات اصلی در این فرآورده می باشد که به دلیل وجود شرایط اسیدی، پروتئین های کازئین ماست تجمع و رسوب نموده و ظاهری نامطلوب در آن ایجاد می نمایند. بنابراین، در پژوهش حاضر تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان به منظور بهبود ویژگی های رئولوژیکی و پایداری دوغ طی 15 روز نگه داری در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. موسیلاژ دانه ریحان در غلظت های 0.01، 0.025 و 0.05 درصد به دوغ افزوده و دوغ بدون پایدارکننده به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. سپس ویژگی های رئولوژیکی دوغ نظیر ویسکوزیته و رفتار جریان آن با استفاده از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد بررسی شد. نتایج، نشان داد با افزایش غلظت موسیلاژ، میزان ویسکوزیته افزایش می یابد. تمامی نمونه ها رفتاری رقیق شونده با افزایش سرعت برش داشتند و مدل قانون توان، به دلیل دارا بودن ضریب همبستگی بالا مدل پیشگوی مناسبی جهت بررسی رفتار جریان نمونه های حاوی موسیلاژ بود، اما جهت پیشگویی رفتار جریانی نمونه شاهد مدل نیوتنی مناسب بود. بیش ترین و کم ترین میزان پایداری به ترتیب در نمونه های حاوی 0.05 درصد موسیلاژ (85%) و نمونه کنترل (52%) مشاهده شد. این پژوهش، نشان داد که موسیلاژ دانه ریحان دارای پتانسیل خوبی جهت استفاده در دوغ به عنوان عامل بهبوددهنده پایداری و ویسکوزیته می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1793

دانلود 482 استناد 0 مرجع 0
litScript