نتایج جستجو

4

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به ضرورت پکیجینگ صحیح راننده، تنظیم پارامترهای پکیج به منظور حصول بالاترین ارگونومی راننده بسیار مهم است. محدوده تغییرات برخی پارامترهای پکیجینگ گسترده است و انتخاب صحیح مقدار این پارامترها تا حصول شرایط ارگونومی راننده نیز مستلزم سعی و خطاست. روش کار: در پژوهش حاضر، با استفاده از نرم افزار MINITAB نسخه 16 و پارامترهای پکیجینگ راننده، چندین شبیه سازی شرایط رانندگی به کمک ابزار (DHM(Digital human modeling و (DOE (Design of experiment انجام شد؛ بنابراین برای کلاس خودرویی C، محدوده تمامی پارامترهای پکیج راننده، مانند ارتفاع صندلی، زاویه فرمان و. . . با استفاده از سایت A2MAC1 استخراج و به عنوان مبنای پارامتر ورودی در نظر گرفته شد. در ادامه با توجه به آزمایش های پیشنهادی به کمک نرم افزار MINITAB نسخه 16، ارزیابی میزان راحتی راننده براساس معیار (PORTER (1998 صورت گرفت. یافته ها: ارتفاع صندلی همچنین فواصل قائم و افقی مجموعه فرمان تا نقطه مبنای پاشنه پا، بیشترین تأثیر را بر ارگونومی راننده دارند. همچنین با توجه به هم بستگی زیاد برخی پارامترهای پکیج با خروجی های ارگونومی زوایای بدن، معادلات پیش بینی گری در این باره ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده الگویی بهینه برای ارگونومیک ترین موقعیت رانندگی در خودرو است. همچنین تأثیرگذارترین پارامترهای پکیج راننده از نظر ارگونومی شناخته و با استفاده از آنالیز (ANOVA (Analysis of variance برای آنها مدل های پیش بینی گر ریاضی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مقدمه: روش های متعددی برای ارزیابی ارگونومیکی عوامل خطر کمردرد در محیط کار وجود دارد که شامل روش های بیومکانیکی، فیزیولوژیکی و فیزیکی - روانی می باشند. مدل سازی دیجیتالی انسان(DHM)  نیز ابزاری مبتنی بر کامپیوتر جهت ارزیابی ارگونومیکی بوده که دارای مزایایی هم چون صرفه جویی در وقت و زمان در ارزیابی ها و نیز ارزیابی فعالانه راهکارهای ارگونومی در محیط دیجیتالی می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی علل کمردردهای شغلی با استفاده از مدل سازی دیجیتالی انسان و ارایه راهکارهای مناسب انجام گرفت.روش کار: مطالعه حاضر به صورت موردی نیمه تجربی در بخش مونتاژ موتور یکی از صنایع خودروسازی اجرا گردید. ابتدا با بررسی شیوع کمردرد، ویژگی های شغلی و عوامل خطر کمردرد در جمعیت مورد مطالعه و در ایستگاه های کاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس ایستگاه های پرخطر تعیین شد و در نهایت یک ایستگاه کاری جهت شبیه سازی و ارزیابی در نرم افزارهای مدل سازی دیجیتالی انسان شامل 3 DSSPP و Catia انتخاب گردید. 22 پوسچر از لحظه برداشتن و گذاشتن بار از سه وظیفه موجود ایستگاه جهت شبیه سازی مطالعه شدند. پس از ارزیابی در محیط دیجیتالی، نقاط خطر شناسایی و راهکارهای مورد نظر ارایه گردید.یافته ها: با افزایش ابعاد آنتروپومتریکی، فاصله افقی بار تا بدن و کاهش ارتفاع محل گذاشتن بار، نیروی فشاری و برشی وارد بر دیسک S1/L5 افزایش یافته و درصد افراد قادر به انجام وظیفه در هر مفصل با افزایش ابعاد آنتروپومتریکی کاهش یافت. برآورد آسیب به لیگامنت نیز در پوسچرهای دارای خمش شدید کمر افزایش بیش تری داشت. امتیازRULA  نیز با وضعیت نامناسب کمر و دست ها افزایش یافت. نتایج نشان داد که نقاط خطر در وظایف مورد بررسی، بیش تر مربوط به ارتفاع پایین پالت ها در محل برداشتن و گذاشتن بار و هم چنین فاصله افقی زیاد بار از بدن بود.نتیجه گیری: در این مطالعه عوامل بیومکانیکی موثر بر افزایش احتمال بروز کمردرد شامل ویژگی های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، فاصله افقی بار تا بدن، ارتفاع محل برداشتن و گذاشتن بار و خمش و پیچش تنه بودند. این مطالعه نشان داد که DHM، ابزاری موثر در ارزیابی وظایف شغلی و طراحی محیط کار بوده که می توان نقاط خطر در هر وظیفه را شناسایی کرده و به نقاط ایده آل در طراحی دست یافت. با استفاده از DHM می توان راهکارهای مداخله ای مورد نظر را در محیط مجازی اجرا کرده و با ارزیابی مجدد، از اثربخش بودن راهکارها در محیط واقعی اطمینان حاصل نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در این مقاله، فعالیت های صورت گرفته به منظور ساخت پوسته های پلی استایرنی هدف به روش ریز کپسول سازی برای استفاده در گداخت لیزری بررسی شده است. ضروری است کپسول های هدف دارای ساختاری کاملاً کُروی، متقارن و از نظر ترکیب شیمیایی عاری از هرگونه نا خالصی با توزیع عنصری مشخص باشند تا از ناپایداری های هیدرودینامیکی طی فرایند فشرده سازی هدف تا حد امکان کاسته شود. ضخامت دیواره و قطر پوسته های کُروی ساخته شده به ترتیب μ m 27± 2 و μ m 750± 50 است. به منظور بررسی کیفیت پوسته ها و تعیین ضخامت و نایکنواختی دیواره ی آن ها از روش تمام-نگاری بر پایه ی تداخل سنج ماخ-زندر استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12178
 • دانلود: 

  14867
چکیده: 

Context: Necrotizing enterocolitis (NEC), as a life-threatening gastrointestinal tract disease, is associated with high rates of morbidity and mortality. Extensive inflammation, progressive hemorrhagic necrosis, and overwhelming infection of the gut are reasons why NEC is known as a devastating disease in premature infants. Almost 45% of affected preterm infants die, and those who survive suffer from multiple complications. Human milk, the best food for newborns, plays a significant role in supporting the immune system. Both mother’ s own milk (MOM) and donor human milk (DHM) are particularly important in the prevention and lessening of the severity of NEC. Evidence Acquisition: We searched PubMed, Elsevier, and Google Scholar databases for articles that investigated the correlation between NEC and human milk. Then all data were accessed about their relevancy to this current subject. Results: In summary, the purpose of this article is to firstly review the protective role of breast milk components against NEC, and secondly discussing the correlation between human milk and NEC in clinical studies. Human milk bio-components, including Lactoferrin, oligosaccharides, maternal soluble IgA, epidermal growth factor, transforming growth factor, prebiotic, probiotics, and antioxidants, have a protective effect against NEC. However, the importance of these components in donor human milk and the formula is underestimated. Conclusions: Human milk, as the first-choice of nutritional source, comprises a wide diversity of copious bio-components, which dwindle the risk and severity of NEC in many ways. The exact mechanisms are still unclear, the evidence strongly point out that human milk is superior to any other nutrition concerning protecting the gastrointestinal tract from NEC.

آمار یکساله:  

بازدید 12178

دانلود 14867 استناد 0 مرجع 0
litScript