نتایج جستجو

277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HOFFMAN D.R. | DEMAR J.C.

نشریه: 

JOURNAL OF LIPID RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1395-1401
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  13521
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13521

دانلود 13939 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

VERLENGIA R. | GORJAO R.

نشریه: 

LIPIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  857-864
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  6707
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6707

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

SERNA SALDIVAR S.O. | ZORRILLA R. | DE LA PARRA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  7771
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7771

دانلود 13939 استناد 373 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  177-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  1486
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1486

دانلود 13939 استناد 373 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36180
 • دانلود: 

  29558
چکیده: 

The aim of the present study was to investigate the potential of nanoemulsion formulation for topical delivery of Clobetasol propionate (CP) using algal oil (containing omega-3 fatty acids) as the oil phase. CP has anti-inflammatory, immunomodulatory and antiproliferative activities. However, its clinical use is restricted to some extent due to its poor permeability across the skin. Algal oil was used as the oil phase and was also exploited for its anti-infl ammatory effect along with CP in the treatment of infl ammation associated with dermatitis. Nanoemulsion formulations were prepared by aqueous phase titration method, using algal oil, tween 20, PEG 200 and water as the oil phase, surfactant, co-surfactant and aqueous phase respectively. Furthermore, different formulations were subjected to evaluate for ex-vivo permeation and in-vivo anti-inflammatory, irritation and contact dermatitis studies. The optimized nanoemulsion was converted into hydrogel-thickened nanoemulsion system (HTN) using carbopol 971 and had a viscosity of 97. 57 ± 0. 04 PaS. The optimized formulation had small average diameter (120 nm) with zeta potential of-37. 01 mV which indicated good long-term stability. In-vivo anti-infl ammatory activity indicated 84. 55% and 41. 04% inhibition of inflammation for drug loaded and placebo formulations respectively. The assessment of skin permeation was done by DSC and histopathology studies which indicated changes in the structure of epidermal membrane of skin. Contact dermatitis reveals that the higher NTPDase activity in the treatment with the CP-loaded nanoemulsion could be related to the higher anti-inflammatory effect in comparison with placebo nanoemulsion gel.

آمار یکساله:  

بازدید 36180

دانلود 29558 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OZDEN O. | Dogruyol H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38851
 • دانلود: 

  22126
چکیده: 

Fatty acid profile and proximate composition of horse mackerel (Trachurus mediterraneus), sole (Solea solea) and black scorpion fish (Scorpaena porcus) caught from the Marmara Sea were determined both in the summer (June-July-August) and winter (December-January-February) seasons. Fish is the best source of omega-3 (ω-3) and contains plenty of omega-6 (ω-6) fatty acids. ω-3 fatty acids provide so many health benefits and help to protect against diseases. In this study, the lipid content of horse mackerel was higher than the other investigated fish species. Total ω-3 and eicosapentaenoic acid (EPA) + docosahexaenoic acid (DHA) of horse mackerel were the highest in summer (1705 mg 100g-1) despite having higher lipid content in winter, which could be explained by the nourishment that fish takes in different seasons. Considering the recommended intake, EPA+DHA of horse mackerel was more than enough to meet the daily requirement. The ω-3 content of black scorpion fish and sole were relatively low in comparison with horse mackerel in both seasons. The ratio of ω-6: ω-3 fatty acids of all species was also very low (max. 0. 358) which provides advantage in daily nutrition. Docosapentaenoic acid (DPA) and α-linolenic acid (ALA) were also found higher in horse mackerel in winter. Instead of taking supplements, fish itself should be consumed to benefit all long chain ω-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) and other nutrients. For a healthy diet, consuming horse mackerel routinely seems to fulfil EPA and DHA needs, besides having high quality protein.

آمار یکساله:  

بازدید 38851

دانلود 22126 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

سابقه و هدف: ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) دارای اثرات پیشگیرانه و درمانی در بیماری های مختلف به ویژه بیماری های عروقی قلب و التهابی هستند. با در نظر گرفتن مزایای کاربرد نانولیپوزوم ها به عنوان سامانه های حامل ترکیبات زیست فعال، تحقیق حاضر با هدف تهیه و ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون های نانولیپوزومی حاوی ویتامین E بارگذاری شده با DHA و EPA انجام گرفت.مواد و روش ها: نانولیپوزوم های خالی بر پایه دی پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC) با روش اصلاح یافته فیلم نازک لیپیدی و امواج فراصوت تهیه، سپس بارگذاری DHA و EPA با انکوباسیون در دمای حدود 50oC انجام شد. به منظور بهبود پایداری ویتامین E به برخی فرمول ها اضافه شد. مطالعه مقایسه ای فرمولاسیون ها بر اساس ترکیبات ویتامین E و متیل و پروپیل پارابن بر ویژگی های آنها از طریق ارزیابی با زتاسایزر، میکروسکوپ الکترونی روبشی (TEM)، کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) و محاسبه درصد کارایی درون پوشانی DHA و EPA صورت گرفت. بررسی پایداری فیزیکی با ارزیابی تغییرات کارایی درون پوشانی، اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات و شکل وزیکول های نگهداری شده به مدت 3 ماه در دماهای 4، 30 و 40oC انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که به طور موفقیت آمیزی بارگذاری DHA و EPA در فرمولاسیون های بر پایه ویتامین E انجام شد و فرمولاسیون بهینه دارای کارایی درون پوشانی بالا (89.1±0.6 درصد و 81.96±1.4 درصد)، دارای اندازه ذرات (82±0.8 نانومتر) و توزیع اندازه ذرات (0.13±0.02) مناسب دربر داشتند (P£0.01). نتایج آزمون های ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون نانولیپوزومی حامل DHA و EPA ادغام شده با ویتامین E پس از نگهداری به مدت 3 ماه در دمای 4oC مناسب بود. ارزیابی نانولیپوزوم های حامل امگا 3 بر پایه ویتامین E به وسیله DSC و TEM پدیده برهمکنش و انتشار DHA و EPA را در غشاء دولایه لیپیدی تایید کردند.نتیجه گیری: یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که ادغام ویتامین E در فرمولاسیون نانولیپوزومی اثرات محافظتی و پایدارکننده چشمگیری بر میزان DHA و EPA بارگذاری شده در غشاء دو لایه لیپیدی و پایداری فیزیکی آن دربر داشته است. افزودن ترکیبات محافظ به همراه ویتامین E موجب پایداری بیشتر ویژگی های فیزیکی فرمولاسیون لیپوزومی حاوی DHA و EPA نسبت به فرمول شاهد نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 323 استناد 0 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  232-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25271
 • دانلود: 

  12723
چکیده: 

Docosahexaenoic Acid (DHA) Inhibits FADS2 Expression in Astrocytes but Increases Survival of Neurons Co-cultured with DHAenriched Astrocytes

آمار یکساله:  

بازدید 25271

دانلود 12723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  363-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوارض ناشی از مزمن شدن آن، هم چنین فعالیت ضدباکتریایی علیه هلیکوباکترپیلوری و خواص ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا-3، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری با اسید دوکوزاهگزانوییک Docosahexaenoic Acid (DHA) بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری و سطح برخی نشانگرهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم انجام گرفت.روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده، 66 بیمار آلوده به هلیکوباکترپیلوری (33 مورد و 33 شاهد)، در کنار درمان چهار دارویی عفونت، به طور تصادفی روزانه دو گرم مکمل morDHA یا روغن MCT به عنوان دارونما، به مدت 12 هفته دریافت کردند. دریافت غذایی افراد توسط یادآمد 24 ساعته خوراک جمع آوری و با نرم افزار Nutritionist IV آنالیز شد. نمونه گیری از خون ناشتا، اندازه گیری وزن، قد، نمایه توده بدنی (BMI) و سطح فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفت.یافته ها: میزان ریشه کنی عفونت، سطح اینترلوکین-6 (IL-6)، پروتیین واکنش گر C با حساسیت بالا (hs-CRP) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در انتهای مطالعه، بین دو گروه، تفاوت معنی دار نداشت، در حالی که سطح اینترلوکین-8 (IL-8) بین دو گروه متفاوت بود (P=0.008). اختلاف غلظت بین ابتدا و انتهای مطالعه نیز در هیچ یک از فاکتورها بین دو گروه معنی دار نبود.نتیجه گیری: دریافت مکمل morDHA در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری، بر ریشه کنی عفونت، سطح سرمی فاکتورهای IL-6، hs-CRP و TAC اثر معنی دار نداشت، در حالی که بر سطح IL-8 موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  315-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  392
چکیده: 

زمینه و هدف: آنزیم های بتالاکتامازی، مهم ترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام در میان باکتری های گرم منفی می باشند. امروزه شاهد افزایش روز افزون عفونت های ناشی از آن ها در جهان هستیم که این امر به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه محققین در آمده است. آنزیم های بتالاکتامازهای TEM به علت شیوع بالا و AmpC به دلیل ایجاد اختلال در تست های فنوتیپی از اهمیت زیادی برخوردارند. از آنجا که ژن های خانواده بتالاکتامازی دارای زیرگروه های فراوانی بوده بر این اساس به کارگیری روش های مولکولی به ویژه استفاده از پرایمرهای یونیورسال به منظور شناسایی کامل این زیرگروه ها ضروری است، هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی شیوع ژن های بتالاکتامازی TEM و (AmpC (DHA, MOX در ایزوله های بالینی Escherichia coli با استفاده از پرایمرهای یونیورسال می باشد.روش بررسی: تعداد 500 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری گردید که با استفاده از تست های بیوشیمیایی، تعداد 200 ایزوله E.coli غربال شد و از طریق تست های فنوتیپی Disk diffusion method و Combined disk، از لحاظ تولید آنزیم های بتالاکتامازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سویه های فنوتیپ مثبت، جهت جستجوی ژن های مذکور توسط پروسه PCR بررسی شدند.یافته ها: از 200 ایزوله مورد بررسی (%64)، 128 سویه از طریق تست های فنوتیپی برای PCR ژن های TEM وAmpC  انتخاب شد، (%57.8)74  و (%3.9)5  ایزوله به ترتیب حاوی ژن های TEM و DHA بود و ژن MOX در هیچ ایزوله ای شناسایی نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، به کارگیری روش های مولکولی در کنار روش های فنوتیپی جهت تشخیص کامل این نوع مقاومت ها امری ضروری بوده و به علت شیوع بالای این مقاومت، بهتر است که نسبت به استفاده از پروتکل های درمانی رایج در کشور اقدامات مناسب تری به عمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 392 استناد 2 مرجع 0
litScript