نتایج جستجو

683258

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

68326

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طالب پور فریده

نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

بررسی عیوب مختلفی که در طی مراحل بافت در قالی های شهرستان کاشان ایجاد می شود، نشان می دهد که مهم ترین عیوب این قالی ها عبارت است از: کجی قالی، بالا زدگی و پایین زدگی، ترنج دار شدن و غلط بافی نقشه قالی. افزایش مهارت های قالیبافان تاثیر زیادی در کاهش میزان عیوب قالی خواهد داشت. توصیه های آموزشی قالیبافان به منظور کاهش این عیوب شامل شناخت دار و ابزار قالیبافی، کیفیت مواد اولیه و تناسب آن ها، اجرای صحیح گلیم بافی، پود دهی و دفتین زدن است.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

CHAMS H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88214
 • دانلود: 

  37368
کلیدواژه: 
چکیده: 

It has been stated that near work can cause myopia progression1-3 and CARPET WEAVING is included in that frame of work. CARPET WEAVING is a meticulous and very fine handwork which is performed from a very near distance for hours and hours each day and for many years in life-time. A precise visual attention and concentration is needed in this job.

آمار یکساله:  

بازدید 88214

دانلود 37368 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  9-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  859
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 859 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155125
 • دانلود: 

  41313
چکیده: 

Purpose: To determine the effect of CARPET WEAVING on refractive errorsMethods: In this cross sectional study, CARPET weavers and non-weavers in the normal population of Mashhad were regarded as exposed and non-exposed groups, respectively. A CARPET weaver was a person who wove CARPETs 7 hours a day for at least 2 years. The non-weavers group was selected from the population of Mashhad through stratified cluster sampling. The variables of age, gender, education, with respect to their frequency, were matched between the two groups.Results: In this study, 266 CARPET weavers (exposed individuals) and 549 non-weavers group (non-exposed individuals) were evaluated. The prevalence of myopia was 78.9% in CARPET weavers and 19.0% in non-weavers [Odds ratio (OR)=16.03, 95% confidence interval (CI)=11.13-23.09]. The prevalence of hyperopia was 6.02% in CARPET weavers, and 56.75% in non-weaver group (OR=0.05, P<0.001). The prevalence of astigmatism was 39.47% in CARPET weavers and 21.46% in non-weavers. The odds of against-the-rule (ATR) astigmatism was 1.72 times more in CARPET weavers as compared to non-weavers (P<0.001).Conclusion: The results of this study showed that CARPET WEAVING had a strong correlation with myopia. In addition to myopia, the prevalence of astigmatism, specially ATR astigmatism, was higher in CARPET weavers.

آمار یکساله:  

بازدید 155125

دانلود 41313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (مسلسل 13)
 • صفحات: 

  29-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1052
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی مشکلات زنان قالیباف روستایی استان همدان، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه زنان قالیباف روستایی استان همدان تشکیل می دهند که از بین آن ها 163 نفر با استفاده از فرمول کوکران از راه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در آن پژوهش است، اما در کنار پرسشنامه از روش مصاحبه نیز استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس پیش نگاشته های پژوهش تهیه شده و روایی آن به وسیله متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار تعدادی از زنان قالیباف قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ 0.87 بدست آمد که رقم قابل قبولی است. بمنظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشکلات زنان قالیباف روستایی در 6 عامل دسته بندی شدند. عامل نخست که با توجه به متغیرهای تشکیل دهنده مشکلات اقتصادی و مالی نام گرفت با تبیین 15.46 درصد از واریانس به عنوان مهمترین مشکل معرفی شد. عامل نخست همراه با عوامل بهداشتی، آموزشی، اجتماعی- فرهنگی، فردی و حمایتی در مجموع 50.71 درصد از واریانس را تبیین نمودند. در آخر با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در جهت حل مشکلات زنان قالیباف روستایی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1052

دانلود 496 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  655
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

مقدمه: خستگی ناحیه شانه از مهمترین فاکتورهای آغازگر اختلالات اسکلتی-عضلانی (Musculoskeletal Disorders: MSDs)در اندام فوقانی است و در بین قالی بافان، شایعترین MSDها در این ناحیه به وقوع می پیوندد. هدف از این مطالعه یافتن تاثیر قالی بافی در ایستگاه کاری پیشنهادی بر خستگی عضله ذوزنقه ای فوقانی (Upper Trapezius: UTr) طی یک چرخه وظایف شغلی است.روش کار: در این مطالعه مقطعی 9 زن و 3 مرد مشارکت داشتند. طی 80 دقیقه قالی بافی در یک چرخه از وظایف قالی بافی، امواج الکترومایوگرافی (Electromyography: EMG) عضله UTr راست و چپ به طور پیوسته ثبت شد. پس از پردازش امواج، پارامترهای RMS و MPF به عنوان پارامترهای دامنه و طیف فرکانس امواج تعیین گردیدند. برای آنالیز آماری از روش مدل سری های زمانی استفاده و نتایج در دسته بندی های نمودار جاسا قرار گرفتند.یافته ها: بر اساس روش جاسا در UTr راست، درصد افرادی که خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند، به ترتیب برابر با 58%، 16%، 8% و 8% بودند. همچنین نقطه جاسا برای یک شرکت کننده بر روی محور x واقع شد. به همین ترتیب 50%، 25%، 8% و 16% قالی بافان در UTr چپ خود خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند.نتیجه گیری: به طور خلاصه یافته های این مطالعه نشان داد بیشتر قالی بافان در ایستگاه کاری پیشنهادی، خستگی عضلانی را در عضله UTr تجربه کردند. اهمیت کاربردی این نتایج در طراحی بهینه و ارگونومیک ایستگاه های کاری قالی بافی مورد توجه می باشد. مطالعات آینده، باید بر دیگر عضلات و در بازه های زمانی بزرگتر تمرکز کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 655

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  753
چکیده: 

پژوهش های تاریخی به اسناد وابسته اند و آثار هنری در این مطالعات نقش اسناد را ایفا می کنند. تاریخ فرشبافی در برخی از ادوار تاریخی مبهم است و بررسی مستندات، مکتوبات و تصاویر بر جای مانده از آن ها می تواند راهگشا باشد. خاوران نامه ابن حسام حاوی نگاره هایی است که در برخی از آن ها تصویر فرش موجود است. نوشتار پیش رو به این پرسش پاسخ می دهد: اطلاعاتی که نگاره های خاوران نامه ابن حسام به عنوان سندی تاریخی درباره هنر فرشبافی ترکمانان به نمایش می گذارند شامل چه مواردی است؟ شناخت کیفیت و تنوع نقشه فرش ها و اهمیت آن ها در بازه زمانی یاد شده مهم ترین هدف پژوهش است. به دلیل اهمیت تاریخ نگاری فرش در حفظ هویت مهمترین هنر- صنعت ایرانی، مطالعه حلقه های مفقود و ابهامات تاریخی فرش ایرانی ضروری است و به منظور این ضرورت، پژوهش حاضر صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که خاوران نامه با حداقل فاصله زمانی میان سرایش و تصویرسازی در مطالعه تاریخ فرش ترکمانان ایران حائز اهمیت است. نقوش و جزئیات قالی های تصویر شده نسبت به نظایر پیشین خود از کیفیت پایین تر اما از قالب های متنوع تری برخوردارند. این پژوهش به روش تاریخی انجام شده و در گردآوری اطلاعات از شیوه مشاهده در کنار منابع کتابخانه ای و اسناد بهره برداری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 753 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1585
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

زمینه و هدف: تامین روشنایی مطلوب در محیط کار علاوه بر حفظ سلامت بینایی شاغلین در تامین ایمنی و ارگونومی بصری نقش داشته و افزایش کارایی و کیفیت محصول را به دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی و موضعی کارگاه های قالیبافی شهرستان بیجار صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 101 کارگاه قالی بافی در شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفت. شدت روشنایی عمومی در کارگاه ها بر اساس الگوها و محاسبات توصیه شده انجمن مهندسین روشنایی IES با استفاده از نورسنج Hagner EC1 در ارتفاع 76 سانتی متر از سطح زمین اندازه گیری شد. شدت روشنایی موضعی در سطح افق و در سطح قائم بافت اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد شدت روشنایی کل کارگاه های مورد بررسی 484.5±(458.9) لوکس و شدت روشنایی مصنوعی 80.0±(49.9) لوکس است. متوسط شدت روشنایی کل، طبیعی، مصنوعی به ترتیب در 39.6 درصد، 57.4 درصد و 100 درصد از کارگاه ها کمتر از حد معیار 300 لوکس بود. متوسط کمینه شدت روشنایی موضعی در سطح بافت در تمام کارگاه ها نیز کمتر از 500 لوکس بوده است.نتیجه گیری: حدود %60 از کارگاه ها در ساعات میانی روز دارای متوسط شدت روشنایی عمومی کل مطابق با حد توصیه می باشند. لیکن شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی کارگاه ها به دلیل ناکافی بودن منابع روشنایی نامناسب است. بنابراین ضروری است با اصلاح نواقص سامانه روشنایی مصنوعی در این کارگاه ها شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی بهبود یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1585

دانلود 470 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  135-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  456
چکیده: 

در دوران حکومت مظفرالدین شاه با گسترش آزاداندیشی و ترقی طلبی در ایران، مدارس جدید یکی پس از دیگری در تهران و سپس شهرهای دیگر مانند تبریز آغاز به کار کردند. در این میان، تنها چند مدرسه خاص وجود داشت که هنر و صنعت در آنها در کنار آموزش نظری مورد توجه قرار گرفت. مدرسه اسلام در تهران شاخص ترین این مدارس بود که هنر قالی بافی در آن به اوج رسید و اکنون یک جفت قالیچه از بافته های آن در مجموعه موزه فرش ایران محفوظ است. مقاله حاضر با روش پژوهش تاریخی به کنکاش در اسناد و نوشته های دوره قاجار و تحلیل آنها پرداخته و از این طریق به چگونگی توجه به هنر قالی بافی در این مدرسه و نتایج آن دست یافته است. مدرسه اسلام به دست سید محمد طباطبایی که خود از سران مشروطه و از روحانیون مشهور بود، با این هدف سربرآورد که نفوذ شخصیت او پایه های مدارس جدید را استوار سازد و ادامه حیات این مراکز را تضمین کند. موسس و مسوولان مدرسه که از شناخته شده ترین روشنفکران و دگراندیشان آن زمان بودند، هنر قالی بافی را به صورت هدفدار وارد برنامه آموزش مدرسه کردند تا از این طریق شاگردان را در هر دو حوزه علم و صنعت پرورش دهند. در کمتر از دو سال قالی های این مدرسه به چنان درجه و لطفی رسید که پای آن به دربار باز شد و سپس به عنوان هدیه در عرصه روابط بین الملل از آن بهره گرفته شد. اما با اوج گرفتن مشروطه و درگیری بیش از پیش طباطبایی و اطرافیانش در سیاست، مدرسه اسلام و قالی باقی آن به حاشیه رانده شد و سپس از رونق افتاد.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 456 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAZARI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  1148
 • بازدید: 

  33318
 • دانلود: 

  24334
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33318

دانلود 24334 استناد 1148 مرجع 0
litScript