نتایج جستجو

4312

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

432

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فخرآل علی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2543
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی توارث پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. تغییرات این صفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک دام قرار می گیرد. دراین تحقیق از 218920 رکورد روزانه (روز در ماه) برروی 23794 گاو استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل تک صفتی حیوانی تابعیت تصادفی و روش نمونه گیری گیبس انجام گردید. از معیارهای میزان اختلاف تولید شیر بین روزهای 60 و 280 شیردهی، میزان اختلاف تولید شیر بین مقاطع 60-160 و 205-305 و جمع تغییرات ارزش های اصلاحی برآوردی روزانه برای اندازه گیری و توصیف تداوم شیردهی استفاده گردید. وراثت پذیری معیارهای تداوم شیردهی برای مقدار شیر 0.28-0.34 و برای مقدار چربی 0.18-0.26 براورد گردید و همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی و محصول شیر 305 روز از 0.15 تا 0.89 در تغییر بود، و همبستگی بین ارزش های اصلاحی برآوردی مقدار شیر 305 روز و معیارهای تداوم شیردهی 0.05-0.95 براورد گردید. رتبه حیوانات بر اساس ارزش اصلاحی مقدار شیر تولیدی 305 روز متفاوت از رتبه آنها براساس ارزش اصلاحی تداوم شیردهی بود، واین امر بیانگر تغییرات متفاوت تداوم شیردهی و مقدار شیر 305 روز در گاوهای شیرده و در نتیجه انتخاب برای این صفت امکان پذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2543

دانلود 278 استناد 10 مرجع 0
نویسندگان: 

WARD W.R.

نشریه: 

IRISH VETERINARY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  129-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  12615
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12615

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  427-432
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91374
 • دانلود: 

  80867
چکیده: 

A host of nutrients are needed by CATTLE to support functions associated with life, and to grow, reproduce, and nourish their offspring (i.e., produce milk). A vast amount of resources have been expended to quantify the amounts of specific nutrients needed to perform these function so that economically efficient diets can be formulated. Feeding diets that provide adequate, but not excessive, amounts of nutrients helps improve profitability of DAIRY operations while reducing the environmental impact of DAIRY farms. The trace minerals zinc, copper, manganese, and selenium are components of a wide variety of enzymes and proteins that support metabolism, growth, production, and reproduction. Trace mineral supplements are added to DAIRY CATTLE rations to prevent mineral deficiencies, and supplementation has traditionally been provided in the form of inorganic salts.

آمار یکساله:  

بازدید 91374

دانلود 80867 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHERADMAND A. | BATAVANI R.A. | FARROKHI ARDABILI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (13)
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56310
 • دانلود: 

  19410
چکیده: 

The aim of this study was to compare crown-rump length (CRL), trunk diameter and number of heartbeats of embryos and fetuses in heifers and pluriparous cows and also to compare the growth pattern of these structures and their correlation with fetal age. Six nulliparous heifers and seven pluriparous cows (third to seventh of gestation) of the Holstein breed were selected and impregnated. Ultrasonographic measurements were performed twice weekly during days 26-80 of their pregnancies. By day 80, there was no significant difference in CRL and trunk diameter of embryos and fetuses of heifers and pluriparous cows. All of the measurements had a highly significant correlation with fetal age (P<0.0001) except for pluriparous cows in which the fetal heartbeat was significant at p<0.05. The correlation coefficients (CC) of the CRL, trunk diameter and number of heartbeats in the fetuses of heifers and cows were as follows: 0.97, 0.98, -0.74 and 0.97, 0.98, -0.23, respectively. The growth pattern of the CRL and trunk diameter was quadratic in heifers and cows. Also the heartbeat in the fetuses of heifers decreased progressively in a quadratic pattern from day 31 through day 80. However, heartbeat in the fetuses of cows changed in an approximately stable or intermittent range. Moreover, standard error of heartbeats in the fetuses of cows was high. It was concluded that all of the measurements in heifers and cows are suitable for estimation of fetal age, except for heartbeat in the fetuses of pluriparous cows. This measurement is not practically recommended, due to a low CC and high standard error. In addition, there was no significant difference between the CRL and trunk diameter in heifers and cows until day 80 and this difference probably will become more pronounced in late pregnancy

آمار یکساله:  

بازدید 56310

دانلود 19410 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OETZEL G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  307-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  33398
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33398

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38094
 • دانلود: 

  23570
چکیده: 

Free radicals are normally produced by living organism, at controlled production rate they perform physio-logical functions as signal transduction molecules. However, situations leading to an overproduction that surpasses antioxidant capacity creates oxidative stress. Consequently, damage to the cell membrane, pro-tein, DNA and cell death are observed. DAIRY CATTLE are susceptible to oxidative stress. Situations such as infections, metabolic disorders and heat stress are known to cause oxidative stress in CATTLE by depleting body antioxidants concentrations or by increasing endogenous free radical production. The organism re-sponse to oxidative stress by activating cell factors that after evaluating the damage to cell, a repair or death signal will be programmed. The objective of this review is to empower the reader with knowledge related to oxidative stress and to provide information on the situations leading to this type of stress and the cellular response to it in DAIRY CATTLE.

آمار یکساله:  

بازدید 38094

دانلود 23570 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOUSQUET D. | BLONDIN P.

نشریه: 

CLONING AND STEM CELLS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  190-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  8159
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8159

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8223
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

در این تحقیق در یک آزمایش، تاثیر مصرف کاه جو خیسیده بر تولید شیر و ترکیب آن، رفتار مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای بررسی شد. در آزمایش اول، میزان تجزیه پذیری کاه جو خیسیده در آب در زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) تعیین گردید. تفاوت بخش سریع تجزیه در کاه بدون فرآوری نسبت به تیمارهای خیسیده معنی دار بود. به دلیل یکسان بودن میزان تجزیه پذیری موثر در تیمارها از کاه خیسیده به مدت 24 ساعت در جیره های غذایی استفاده شد. در آزمایش دوم، اثر استفاده از کاه جو خیسیده و بدون فرآوری بر عملکرد نه راس گاو شیرده با میانگین تولید (±4.5) 27.8 و میانگین وزن (±39.3) 580.9 کیلوگرم درقالب طرح چرخشی بررسی شد. تفاوت میزان تولید شیر چهار درصد چربی و ترکیبات شیر (به غیر از درصد چربی) در هیچ یک از جیره ها معنی دار نبود. میزان تولید شیر و غلظت ازت آمونیاکی در جیره حاوی یونجه نسبت به جیره های حاوی کاه جو بیشتر بود. مدت زمان نشخوار، جویدن و استراحت (دقیقه در روز)، در تیمارهای حاوی کاه جو بیشتر بود (P<0.001). نتایج نشان داد که استفاده از کاه جو خیسیده در جیره گاوهای شیرده با تولید متوسط قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 8223

دانلود 266 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (مسلسل 18)
 • صفحات: 

  123-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1862
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

یک راس گاو هلشتاین ماده چهار ساله با سابقه بی اشتهایی و کاهش تولید شیر و وزن به بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید. پس از شکافتن دیواره حفره بطنی، چسبندگی های وسیع در قسمت های قدامی دیواره شکمبه و توده های متعدد به قطر 7-3 سانتی متر در قسمت خلفی آن ملامسه گردید که در بررسی ظاهری دارای قوام نسبتا سفت بودند و به نظر می رسید از محتوی مایع انباشته شده باشند. یکی از توده ها برای بررسی بیشتر برداشته شد. پس از شکافتن توده مذکور اکسودای چرکی آبکی زرد رنگ و بدون بو خارج گردید. سطح سروزی دیواره شکمبه بخشی از جدار توده را تشکیل می داد. از کشت محتویات آن باکتری E.coli به طور خالص جدا گردید. مطالعه ریزبینی دیواره توده های مذکور ساختار آبسه های چرکی را نشان داد. آبسه های چرکی در گاو عمدتا در بافت کبد، کلیه و درون محوطه بطنی مشاهده می گردد و وقوع آن در سطح سروزی دیواره شکمبه نادر بوده و ممکن است به دلیل ایجاد اختلال در عملکرد پیش معده ها، با سایر اختلالات دستگاه گوارش نظیر سوء هضم ناشی از عصب واگ، پریتونیت مزمن و جابجایی شیردان اشتباه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1862

دانلود 119 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

VESAL N. | MALEKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41183
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

Anaphylactic reactions often occur in fann animals following injection of drugs or biological products (vaccines and sera). Although the allergen may enter the body via the other routes (respiratory or gastrointestinal tract), acute systemic reactions are less common. The incidence of hypersensitivity reactions is higher in certain families and herds of CATTLE. Since anaphylaxis is an acute life-threatening reaction, immediate recognition and treatment is critical to patient survival. In this article anaphylactic reaction following vaccination against black leg and pasturellosis has been reported in a DAIRY herd. Clinical and necropsy signs and treatment have been discussed in details.

آمار یکساله:  

بازدید 41183

دانلود 18177 استناد 0 مرجع 0
litScript