نتایج جستجو

112

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  68-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2123
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

مقدمه: گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) گیاهی علفی، معطر و پایا از خانواده نعنا است که در مناطق مختلف ایران مورد استفاده خوراکی و دارویی قرار می گیرد و امروزه در بسیاری از نقاط جهان کشت و سازگار شده است. با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع اسانس گیاه در ساخت داروها، مواد غذایی و آرایشی، بهداشتی تصمیم بر آن شد که کشت سلولی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.هدف: هدف از این مطالعه، تولید و نگهداری کالوس از بذر گیاه بادرنجبویه و بررسی توانایی کالوس برای تولید متابولیت های ثانویه و مقایسه آن با متابولیت های تولید شده در گیاه کامل است.روش تحقیق: بذرهای گیاه بادرنجبویه، با قرار گرفتن در محلول های استریل کننده، استریل شدند و بعد از رشد در محیط آگار 8/0 درصد و تولید دانه رست، قسمت های فوقانی دانه رست در شرایط کاملاً استریل به محیط کشت MS اتوکلاو شده که دارای مقادیر مشخصی از هورمون های گیاهی بود منتقل و جهت رشد و ایجاد کالوس در گرمخانه در دمای 27-25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. بعد از ایجاد مقادیر لازم از کالوس، عصاره دی کلرو متانی کالوس تهیه شده و به دستگاه GC تزریق گردید. اسانس حاصل از سرشاخه های هوایی گیاه کامل هم جهت تعیین ترکیبات موجود به دستگاه GC/MS تزریق شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین درصد ترکیبات موجود در اسانس گیاه را سیترونلال، نرال، ژرانیال و بتاکاریوفیلن تشکیل می دهند. در مقابل، کالوس هیچ گونه ترکیب اسانسی تولید نکرده است. اما بررسی مقدماتی روی عصاره کالوس نشان داد که سلول ها، تانن تولید کرده اند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آنی است که کالوس به دست آمده از گیاه بادرنجبویه در محیط MS و با هورمون های گیاهی فوق نمی تواند تولید روغن فرار نماید اما کالوس مزبور توانسته است تانن تولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2123

دانلود 446 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2199
 • دانلود: 

  669
چکیده: 

گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) جز گیاهان غیربومی و کشت شده در ایران است. این گیاه بیشتر مصرف غذایی داشته و بنابراین جز گیاهان بی خطر است. در این مقاله سعی شده شرایط کشت، برداشت و موارد مصرف آن با توجه به طب سنتی و مطالعات کنترل شده بالینی بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2199

دانلود 669 استناد 5 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4119
 • دانلود: 

  2583
چکیده: 

Background: Medicinal herbs remain a vital source of new chemical entities, instead of the attempt of pharmaceutical companies using combinatorial and synthetic chemistry techniques for developing new drugs. Objectives: The primary aim of review is to highlight the different phytochemcial ingredients and their therapeutic potential in Cynara scolymus Methods: Cynara scolymus, commonly known as artichoke is a rich source of polyphenolic compounds, mainly caffeoylquinic acids and flavonoids, isolated in the polar extracts of the plant, together with the polysaccharide inulin. The worldwide scientific databases were comprehensively and systematically reviewed and summarized. Results: The beneficial effects of artichoke in experimental studies include antidiabetic, antiobesity, anti-inflammatory, anti-hypercholesterolemic, hepatoprotective, nephroprotective, gastrointestinal protectant, reproductive, and anticancer properties. Studies with artichoke conducted in experimental animals reported no mortality or significant toxicity. Increasing attention is being paid to developing herbal medicines as a newly emerging treatment for the welfare of the patients in the last few decades. Conclusion: The present review detailed the versatile therapeutic efficiency and diverse application of C. scolymus. This medicinal herb has been appropriately used in conventional medicine for a long and helps cure various ailments.

آمار یکساله:  

بازدید 4119

دانلود 2583 استناد 0 مرجع 2814
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2 (پیاپی 100)
 • صفحات: 

  291-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

کنگر فرنگی (Cynara scolymus L. ) به عنوان یک گیاه دارویی دارای ارزش اقتصادی، با سطح گسترده ای از زمین های کم آب و شور روبرو می باشد. بنابراین شناسایی روش مناسب کشت بافت برای این گیاه، می تواند به منظور گزینش ارقام متحمل به شوری مفید باشد. این پژوهش با هدف شناسایی ریزنمونه و روش مناسب برای کشت بافت این گیاه به عنوان گام اول در پژوهش های آینده به منظور تولید ارقام مقاوم به شوری کنگر فرنگی انجام شد. در این پژوهش، ابتدا اقدام به تهیه گیاهچه های سترون از بذرهای گیاه گردید. سپس مریستم انتهایی به عنوان ریزنمونه مناسب طی یک پیش آزمایش، انتخاب و ارزیابی درون شیشه ای برای تحمل به شوری با پنج غلظت مختلف کلرید سدیم (صفر، 20، 40، 60 و 80 میلی مولار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. این آزمایش در مرکز پژوهشی گیاهان دارویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1396 انجام شد. شوری باعث کاهش برخی از خصوصیات مورفولوژیکی (طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه) گیاهچه های رشد کرده از ریزنمونه مریستم انتهایی گردید. با افزایش غلظت کلرید سدیم به 60 و 80 میلی مولار، میزان قندهای محلول و پرولین روند افزایشی نشان داد. کمترین میزان قندهای محلول (33 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و پرولین (50 میکرومول) مربوط به غلظت های صفر و 20 میلی مولار کلرید سدیم بود. نتایج حکایت از آن دارد که این گیاه نسبت به سطوح مختلف شوری حساس می باشد، هرچند که تا حدودی نسبت به سطوح کم و متوسط شوری مقاومت نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

شوری تنش مهم غیرزیستی برای تولید محصولات زراعی در بسیاری از نقاط جهان است. برای ارزیابی تاثیر آبیاری با آب شور بر پارامترهای رشد و کیفیت علوفه کنگرفرنگی، آزمایش مزرعه­ ای در قالب طرح بلوک­ های کاملاً تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران طی سال­ های 93-1391 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل چهار سطح شوری با آب آبیاری با هدایت الکتریکی 4، 8، 12 و 16 دسی زیمنس بر متر بود. وزن تر و خشک گیاه، پروتئین خام، کربوهیدراتهای محلول در آب، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، قابلیت هضم ماده خشک، تانن کل و خاکستر درسال دوم رشد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که حداکثر وزن تر (51551 کیلوگرم در هکتار) و وزن خشک (9000 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شوری با آب آبیاری با هدایت الکتریکی dS. m-14بدست آمد. افزایش سطح شوری باعث کاهش معنی­ دار میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی گیاه شد، درحالی که میزان خاکستر، پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک و تانن کل افزایش یافت. تیمارهای شوری با آب آبیاری با هدایت الکتریکی dS. m-112 و 16 بیشترین میزان پروتئین خام و قابلیت هضم ماده خشک و کمترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی را داشتند. کمترین میزان تانن (g/kg DM 28/2)در تیمار شوری با آب آبیاری با هدایت الکتریکی dS. m-14 مشاهده شد و بین تیمارهای شوری با آب آبیاری با هدایت الکتریکی dS. m-1 8 و 12 اختلاف معنی­ داری وجود نداشت. به طور کلی، نتایج نشان داد اگرچه با افزایش شوری عملکرد گیاه کاهش یافت لیکن توانست باعث افزایش خصوصیات کیفی علوفه شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

سابقه و هدف: خشکسالی به علت تغییرات آب و هوایی، پدیده ی شوری خاک را نیز به دنبال دارد و گیاهان در مقابل اثرات اسمزی ناشی از تنش شوری و تنش خشکی از طریق تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی در تمام اندام های خود پاسخ می دهند. در تحقیقات گذشته ثابت گردید که قارچ اندوفیت تحت نام Piriformospora indica توانمندی همزیستی با ریشه بسیاری از گیاهان دارد و نیز در محیط کشت اختصاصی خود قادر است بدون احتیاج به حضور گیاه میزبان چرخه زندگی خود را تکمیل کند. همزیستی این قارچ با ریشه گیاه در تحمل به تنش های زنده و غیرزنده مثمرثمر بوده که این تحمل با تغییراتی در عملکرد و اجزای عملکرد هر گیاه همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات عملکرد و خصوصیات ظاهری کنگرفرنگی پس از اثبات توانمندی همزیستی قارچ اندوفیت پیریفورموسپوا با گیاه در شرایط تنش شوری و کم آبی است.مواد و روش ها: این آزمایش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. پس از غوطه ور ساختن ریشه چه های کنگر فرنگی در سوسپانسیون اسپورهای قارچ اندوفیت (P. indica)، به منظور اطمینان از استقرار و کلونیزاسیون اسپورها در بافت گیاه، رنگ آمیزی ریشه چه با استفاده از روش ویرهیلیگ انجام گردید. سپس طی دو آزمایش جداگانه ، شوری با سه سطح 0.7، 6 و 12 دسی زیمنس بر متر و کم آبی با سه دوره ی آبیاری هر 3، 6 و12 روز، شرایط تنش تحت عنوان شاهد، متوسط (ملایم) و شدید برای دو تیمار گیاهان همزیست و شاهد اعمال گردید. همچنین آزمایش در چهار تکرار و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد.یافته ها: نتایج بررسی های مورفولوژیکی نشان داد که در اکثر شاخص های عملکردی، برتری گیاهان همزیست شده نسبت به شاهد وجود دارد. وزن تر و خشک ریشه در آزمایش کم آبی و طول برگ و ریشه در آزمایش تنش شوری تحت تاثیر تیمار قارچی تفاوت معنی داری نسبت به شاهد داشتند. اگرچه همزیستی این قارچ سبب افزایش عملکرد در سطوح مختلف شوری نگردید، اما در برخی از شاخص‏های مورفولوژیک از جمله در طول برگ، طول ریشه و نیز در حجم ریشه تغییرات قابل توجهی را در پی داشته است. همچنین طی اثر متقابل دور آبیاری و قارچ، وزن خشک برگ، وزن تر بوته، طول و حجم ریشه افزایش یافت.نتیجه گیری: برآیند نتایج نشان می‏دهد که گیاهان همزیست شده نسبت به انواع شاهد قابلیت سازگاری بیشتری با استرس‏های غیرزنده دارند. لذا استفاده از راه کار ساده آلوده‏سازی گیاهچه‏ها به قارچ اندوفیت همزیست ریشه، امکان کشت و کار کنگر فرنگی در خاک های خشک و کم آب را افزایش خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

آرتیشو یکی از محصولات سبزی است که جوانه زنی بذور آن اغلب مشکل بوده و گیاهچه های حاصل فاقد یکنواختی می-باشند. این آزمایش به منظور بررسی اثرات برخی تیمارهای پرایمینگ بذر برافزایش کیفیت جوانه زنی بذر در گیاه آرتیشو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: شاهد بدون تیمار، و تیمارهای پرایمینگ با آب مقطر، نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم، سولفات کلسیم در غلظت های یکسان 10 میلی مولار به همراه پلی اتیلن گلایکول 6000 با پتاسیل اسمزی 0/5-مگا پاسکال با مدت زمان پرایمینگ 12 و 24 ساعت بودند. نتایج نشان داد که بیشترین طول ریشه در تیمارهای پرایمینگ با نیترات پتاسیم و آب مقطر، و کمترین طول ریشه در تیمار شاهد بدست آمد. بیشترین طول ساقه چه مربوط به تیمار پرایمینگ با نیترات پتاسیم بود که با تیمار پرایمینگ با نیترات کلسیم تفاوت معنی داری نداشت. بیشترین طول گیاهچه در تیمار 12 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم مشاهده گردید که تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها نشان داد. بیشترین وزن تر گیاهچه در تیمارهای 12 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم، 24 ساعت پرایمینگ با نیترات کلسیم و 24 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم به دست آمد که با هم تفاوت معنی داری نشان ندادند. از نظر درصد جوانه زنی تیمارهای 12 و 24 ساعت نیترات پتاسیم بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند. بیشترین سرعت جوانه زنی نیز در تیمار 24 ساعت نیترات کلسیم بدست آمد. بیشترین و کمترین تعداد گیاهچه غیرنرمال به ترتیب در تیمارهای 24 ساعت پلی اتیلن گلایکول و نیترات کلسیم مشاهده گردید. لذا بطور کلی پرایمینگ با نیترات پتاسیم (12 ساعت) و یا نیترات کلسیم (24 ساعت) برای بهبود وضعیت جوانه زنی بذور آرتیشو قبل از کشت توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

PHOTOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1476-1484
تعامل: 
 • استنادات: 

  444
 • بازدید: 

  29557
 • دانلود: 

  25913
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29557

دانلود 25913 استناد 444 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  88-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1047
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

سابقه و هدف: دیابت قندی در دراز مدت از راههای مختلف از جمله تشدید روند استرس اکسیداتیو با اختلالاتی در یادگیری، حافظه و شناخت در جامعه انسانی و حیوانات آزمایشگاهی همراه است. با توجه به وجود شواهدی مبنی بر اثر ضددیابتی کنگر فرنگی و اثرات آنتی اکسیدانتی گیاه، اثر تجویز خوراکی و درازمدت این گیاه بر یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: موشهای صحرایی ماده به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با کنگرفرنگی، دیابتی و دیابتی تحت درمان با کنگر فرنگی تقسیم شدند. دو گروه تحت تیمار نیز از غذای موش حاوی گیاه به مدت 6 هفته بدون محدودیت استفاده نمودند. برای دیابتی نمودن موشها از استرپتوزوتوسین به فرم تک دوز و داخل صفاقی به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن حیوان استفاده گردید. بعلاوه، برای بررسی حافظه و یادگیری حیوانات، میزان عملکرد از نظر تاخیر اولیه و تاخیر در حین عبور در آزمون اجتنابی غیرفعال و درصد رفتار تناوب با استفاده از ماز Y در پایان کار تعیین گردید.یافته ها: در موشهای دیابتی و دیابتی و کنترل تحت تیمار با گیاه هیچگونه تغییر معنی داری در مورد تاخیر اولیه در مقایسه با گروه کنترل بدست نیامد. همچنین، کاهش معنی دار تاخیر در حین عبور در موشهای دیابتی (p<0.01) و کنترل تحت تیمار (p<0.05) و کاهش غیرمعنی دار این پارامتر در گروه دیابتی تحت تیمار در پایان کار مشاهده گردید و تفاوت موجود بین دو گروه دیابتی و دیابتی تحت تیمار از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). همچنین، درصد تناوب نیز در حیوانات دیابتی و دیابتی تحت تیمار بطور معنی دار کمتر از گروه کنترل بود (p<0.01 و p<0.05) هر چند این پارامتر در گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه بطور غیرمعنی دار بیشتر از گروه دیابتی بود. بعلاوه، تجویز گیاه به گروه کنترل نیز تغییر معنی دار این پارامتر را در مقایسه با گروه کنترل بدنبال نداشت.نتیجه گیری: هر چند تجویز خوراکی کنگر فرنگی موجب تقویت توانایی نگهداری اطلاعات در انبار حافظه و به یادآوری آنها در حیوانات دیابتی می شود، ولی بر حافظه فضایی حیوانات دیابتی در آزمون Y تاثیری ندارد. انجام سایر آزمونهای حافظه فضایی نظیر ماز شعاعی هشت پر و ماز آبی موریس در مورد اثربخشی گیاه در رابطه با حافظه فضایی در مطالعات آینده توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1047

دانلود 346 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

تأثیر گیاه دارویی کنگر فرنگی بر بروز عارضه آسیت، فشار خون سیستولیک و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در شرایط استرس سرمایی با استفاده از 400 جوجه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 20 جوجه یک روزه مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره حاوی 0015/0 درصد آنتی بیوتیک (ویرجینیامایسین)، جیره حاوی 2/0 درصد پودر آسپرین و جیره های حاوی یک و دو درصد پودر کنگر فرنگی بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که پرندگانی که با جیره های حاوی کنگر فرنگی تغذیه شدند مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتری نسبت به سایر تیمارها در شرایط استرس سرمایی داشتند (05/0>P). فشار خون سیستولیک، تعداد گلبول های قرمز خون، کل تلفات و درصد تلفات ناشی از آسیت در پرندگانی که با جیره های حاوی کنگر فرنگی تغذیه شدند کمتر از شاهد بود (05/0>P). افزودن آنتی بیوتیک و آسپرین به جیره تأثیری بر عملکرد نداشت (05/0P). بطور کلی استفاده از کنگر فرنگی تا سطح دو درصد جیره در شرایط استرس سرمایی، ضمن بهبود عملکرد، تلفات ناشی از آسیت در جوجه ها را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
litScript