نتایج جستجو

8338

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

834

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پی در پی 90)
 • صفحات: 

  242-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر نظریه Platform Switching با استفاده از اجزای پروتزی با قطر کمتر از گردن ایمپلنت، به منظور کاهش تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های دندانی ارائه شده است. برخی از محققین معتقدند که با کمک این طراحی می توان تجمع تنش را در اینترفیس استخوان - ایمپلنت کاهش داد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تنش ها در اینترفیس استخوان کرستال - ایمپلنت و نیز اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت در ایمپلنت های سیستم 3i (Biomet 3i, USA)، در رابطه با تکنیک Platform Switching به کمک روش المان محدود سه بعدی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه المان محدود سه بعدی از تصاویر توموگرافی کامپیوتری (CT) فک پایین یک انسان بالغ، برای ایجاد یک مدل هندسی سه بعدی از ناحیه خلف مندیبل بی دندان استفاده شد. مدل ها به صورت 3i-a: ایمپلنت 3i با قطر 4.1 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر، مدل 3i-b: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر (Platform-Switched Configuration)، مدل 3i-c: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 5 میلی متر بودند. در دو مرحله مختلف در مرکز اباتمنت ها، نیروهای 100 و 250 نیوتنی با زاویه 15 درجه در جهت لینگوباکوال اعمال شد. سپس تحلیل استاتیک خطی روی مدل انجام گرفت و نتایج بر اساس پخش تنش های Von Mises در اینترفیس استخوان - ایمپلنت و اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت آنالیز شدند.یافته ها: در این تحقیق مشاهده شد که حداکثر تنش های Von Mises در استخوان کرستال اطراف ایمپلنت، در مدل Platform Switch شده کمتر از مدل های معمولی است. همچنین در بررسی تنش ها در اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت مشخص شد که میزان تنش های Von Mises در مدل Platform Switch شده بیش از دو مدل دیگر است و پس از آن ایمپلنت با قطر کوچک تر قرار دارد.نتیجه گیری: طراحی Platform Switching، مزیت بیومکانیکال انتقال تنش ها از ناحیه کرستال ایمپلنت به داخل آن را دارد. این تاثیر مثبت طراحی Platform Switching در کاهش تنش های استخوان کرستال، در محدوده این مطالعه غیر وابسته به تاثیر افزایش قطر ایمپلنت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  457-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

مقدمه: میزان کمتری از تحلیل استخوان کرستال و حفظ بیشتر ساختار استخوانی در ایمپلنت های فوری مشاهده شده است. باتوجه به عدم توافق موجود در مطالعات در زمینه میزان موفقیت ایمپلنت های فوری در مقایسه با انواع تاخیری، در این مطالعه، میزان تحلیل استخوان کرستال در این دو نوع ایمپلنت بررسی شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقدماتی، مجموع 12 ایمپلنت (6 ایمپلنت فوری و 6 ایمپلنت تاخیری) در بیماران مذکر با محدوده سنی 60-30 سال قرار داده شد و یک هفته پس از آن، رادیوگرافی پری اپیکال با استفاده از تکنیک موازی گرفته شد. بیماران در یک دوره 6 ماهه و یک ساله مورد معاینه مجدد قرار گرفته و رادیوگرافی پری اپیکال از ناحیه ایمپلنت با شرایط یکسان، تهیه شد. در پایان رادیوگرافی های اسکن شده توسط نرم افزار فتوشاپ Subtract شده و مقایسه شدند و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و با کمک آزمون آماری Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (a=0.05).یافته ها: ایمپلنت فوری دارای تحلیل استخوان کرستال کمتر در مقایسه با ایمپلنت تاخیری طی دوره 6 ماهه بود (p value=0.009). هم چنین برای دوره یک ساله ایمپلنت های فوری تحلیل استخوان کرستال کمتر در مقایسه با ایمپلنت های تاخیری داشتند (p value=0.002).نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که میزان تحلیل استخوان کرستال در ایمپلنت فوری کمتر است و از این نظر می توان کاربرد ایمپلنت فوری را به عنوان یک روش موفق تر از روش عادی در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: در درمان بیماری پریودنتال ممکن است از جراحی استفاده شود که این امر می تواند باعث تحریک فعالیت استئوکلاستیک، و در نتیجه تحلیل کرستال استخوان آلوئول شود. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش جراحی پریودنتال بر تحلیل کرست استخوان آلوئول و عمق پاکت بود.مواد و روش ها: مطالعه از نوع مطالعه کلینیکی تصادفی بوده که به روش نیم فک روی 20 بیمار که جهت درمانهای پریودنتال به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه نمودند انجام گردید. بعد از انجام درمانهای اولیه در صورت لزوم، توسط یک جراح، اعمال جراحی انجام شد. در یک طرف جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان (20 نیم فک) و در طرف مقابل جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی بدون اکسپوز استخوان (20 نیم فک) انجام شد. انتخاب تکنیک بصورت تصادفی و با استفاده از سکه انجام شد. هنگام جراحی فاصله CEJ تا کرست استخوان تعیین گردید. دو ماه بعد از هر عمل جراحی بیماران جهت اندازه گیری پارامترهای مورد نظر مجددا مراجعه و با استفاده از تکنیک bone sounding این اندازه گیری تکرار گردید و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون Paired T test و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: در طرفی که جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان انجام شد تحلیل کرستال 0.77±0.63 میلی متر و در طرف مقابل 1.05±0.79 میلی متر بود. از نظر آماری میزان تحلیل نسبت به قبل از جراحی در هر دو طرف معنی دار بود ولی اختلاف میانگین بین دو طرف معنی دار نبود. کاهش عمق پاکت نیز در هر دو تکنیک معنی دار بود اما اختلاف معنی داری بین دو تکنیک مشاهده نشد.نتیجه گیری: این نتایج نشان داد که تحلیل طبیعی کرستال که در جریان ترمیم پس از هر دو روش جراحی پریودنتال اتفاق می افتد می تواند نقش مهمی در بازسازی عرض بیولوژیک داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MEARADJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  7-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40474
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

The major cause of increased bone resorption is hyperparathyroidism in children with renal failure.Radiolocigally it manifest as renal osteodystrophy with subperiostal resorption along the phalanges, involving also the distal phalangeal tufts. Hyperphosphatasia is a rare autosomal recessive disease and also is a condition with increased bone turnover. It appears to be due to deficiency of osteoprotegen. Radiological signs are expanded and bowed diaphyses. There is marked demineralization with a heterogeneous pattern. Osteopetrosis is an example of decreased bone resorption with calcified cartilage. The several types of the disease are all caused by an abnormality of osteoclastic resorption usually due to heritable mutation. Depending on its type the radiological manifestation is different. Increased bone density, metaphyseal undermodeling and signs of fluctuating activity of sclerosering process and others are found. D.Iatrogenic and toxic metabolic bone disorders. There are several iatrogenic and toxic disorders affecting the resorption of bone and calcified cartilage, including biphosphanate and prostaglandine or toxic effect by hypervitaminosis A and D and by heavy metal poisoning (lead). Also primary oxalosis should be classified in this category. Radiological changes in all these groups are different and characteristic. Increased bone density and opaque dense lines due to cyclic therapy will be found following biphosphanate treatment. Prostaglandins stimulate bone resorption with radiographic recognizable new bone formation. In chronic hypervitamin A hyperosteosis of the long bone and periosteal bone formation is the radiological finding. Hypervitaminosis D however shows an increase in width of provisional zone initially and cortical thickening later on. Lead lines due to excessive calcified cartilage are to be observed by lead poisoning. In oxalosis crystal deposit occurs in bone with formation of giant cell granulomatosis. Inflammatory response, osteosclerosis with greater cystic lesion will be developed. Based on above mentioned data the clinical and radiological findings of different metabolic diseases will be shown with special attention on characteristics of the radiological findings and their clinical signs and symptoms.

آمار یکساله:  

بازدید 40474

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (مسلسل 59)
 • صفحات: 

  116-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

زمینه و هدف: اگرچه امروزه درمان ایمپلنت به عنوان یک درمان معمول دندانپزشکی در سراسر جهان شناخته شده است اما به علت تحلیل استخوانی که در اطرف ایمپلنت ها رخ می دهد دست یابی به موفقیت همواره تضمین شده نیست. همچنین فاکتورهای متعددی بر میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت ها موثر می باشند که از جمله آنها روش جراحی برای گذاشتن ایمپلنت می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان تحلیل استخوان مارژینال اطراف ایمپلنت های Replace می باشد که با دو روش مختلف Submerge و Non-submerge به کار رفته اند.روش بررسی: در این مطالعه 11 بیمار با 34 ایمپلنت Replace مورد بررسی قرار گرفتند که در هر بیمار (یک طرفه یا دو طرفه مندیبل) یکی از پایه ها به صورت Submerge و پایه دیگر Non-submerge به کار رفت سپس در طی دوره 3 ماهه از یک پروتز پارسیل موقت استفاده شد که روی ایمپلنت ها قرار می گرفت. بعد از 3 ماه پایه Submerge اکسپوز شد و قالب گیری انجام و پروتز ثابت ساخته شد. میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت ها توسط رادیوگرافی های دیجیتالی گرفته شده در زمان جراحی، 3 ماه بعد و 6 ماه بعد از گذاشتن پروتز ثابت با روشDigital subtraction  با هم مقایسه شدند. نتایج توسط آنالیز Wilcoxon Signed Ranks مقایسه شد.یافته ها: میانگین تحلیل استخوان کرستال بعد از 3 ماه در گروه Submerge،71.0±65.0  میلی متر می باشد و این مقدار در گروه Non-submerge،53.0±41.0  میلی متر می باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار می باشد (P=0.02). همچنین میانگین تحلیل استخوان کرستال بعد از 6 ماه در گروه Submerge،40.0±21.0  میلی متر می باشد و این مقدار در گروه Non-submerge،49.0±27.0  میلی متر می باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میزان تحلیل استخوان کرستال بعد از 3 ماه و 6 ماه در دو روش جراحی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  7755
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7755

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  199-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

مقدمه: عرض بیولوژیک توسط عوامل مختلفی مورد تهاجم قرار گرفته و اختلال می پذیرد که از آن جمله می توان به جراحی های پریودنتال اشاره نمود. مخصوصا اگر با عمل کانتورینگ استخوان همراه باشد. بررسی تغییرات ایجاد شده در کرست استخوان آلوئول که در بازسازی عرض بیولوژیک بدنبال دو روش جراحی پریودنتال موثر هستند. هدفی بود ه این تحقیق به خاطر آن انجام گرفت.مواد و روشها: برای این منظور 20 بیمار که جهت درمانهای پریودنتال به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه نمودند انتخاب گردیدند و بعد از انجام درمانهای اولیه توسط یک جراح اعمال جراحی انجام شد. چون تکنیک مطالعه Cross over به روش Split mouth بود در یک طرف جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان و در طرف مقابل فلپ با موقعیت اپیکالی بدون اکسپوز استخوان انجام شد و در طی جراحی فاصله CEJ تا کرست استخوان تعیین گردید. دو ماه بعد از عمل جراحی بیماران جهت اندازه گیری پارامتر مربوط مجددا مراجعه و با استفاده از تکنیک Sounding این اندازه گیری تکرار گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Paired t student استفاده شد.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد در طرفی که جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان انجام شد تحلیل کرستال با میانگین 0.77±0.63 میلی متر و در طرف مقابل 1.05±0.79 میلی متر بود. از نظر آماری در هر دو ناحیه این میزان تحلیل نسبت به قبل از جراحی معنی دار بود ولی اختلاف میانگین بین دو طرف معنی دار نبود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان ادعا نمود که تحلیل کرستال پس از هر دو روش جراحی عامل موثری در ایجاد مجدد عرض بیولوژیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RIGGS B.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1203-1204
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  23461
 • دانلود: 

  28777
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23461

دانلود 28777 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

SIMS N.A. | GOOI J.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  444-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  30749
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30749

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINZADEH A. | SAVABI O. | NASSIRI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  146-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86378
 • دانلود: 

  31484
چکیده: 

BACKGROUND: Long term success of dental implants directly depends on marginal bone resorption. The aim of this study was to determine the annual average bone loss on the mesial and distal aspects of implants following the first year of implantation. METHODS: This was a descriptive analytical study of patients treated with ITI (International Team of Implantology) implants at the Dental School of Isfahan University of Medical Sciences from 1998-2002 (1377-81). A total of 15 patients with 41 implants were selected by convenience sampling method. The height of the alveolar bone was measured using panoramic radiography before and after loading with calipers to determine the average bone loss. Other information such as pocket depth, bleeding index, plaque index, gingival recession, was obtained by clinical examinations. The mean bone loss on the mesial & distal sides was analyzed by ANOVA at 0.05 level of significance. RESULTS: The average bone loss on the proximal sides of ITI implants obtained annually after the first year of loading was 0.084 ± 0.035 mm with slight difference on the mesial (0.092 ± 0.035) and distal (0.072 ± 0.033) sides. There was negligible difference between male and female patients. The average survival rate for thirty three months was 95.1%. CONCLUSION: The average bone loss on the mesial and distal sides of ITI implants compared with other studies was satisfactory. Survival and success rates were acceptable.

آمار یکساله:  

بازدید 86378

دانلود 31484 استناد 0 مرجع 0
litScript