نتایج جستجو

45075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4508

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

سابقه و هدف: هورمون های جنسی با افزایش فعالیت استئوبلاستی در رشد، تغییر و هوموستاز استخوانها نقش داشته، بر رشد طولی استخوان و بسته شدن صفحات رشدی اثر دارند. چون تاکنون اثرات آنان بر رشد کرانیوفشیال به درستی بررسی نشده، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر فقدان هورمون های جنسی بر تغییرات ابعادی کرانیوفشیال در Ratها صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این تحقیق تجربی Wistar Rats 50 سی روزه، 25 آلبینو نر و 25 آلبینو ماده، انتخاب شدند. Rat های نر و ماده هر کدام به طور اتفاقی به دو گروه آزمایش (n=15) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. بعد از بیهوشی صفاقی  Ratها، هر دو بیضه و هر دو تخمدان در Rat های گروه آزمایش خارج شدند. Rat های گروه کنترل نیز تحت جراحی ساختگی قرار گرفتند. وزن و قد همه Rat ها به صورت ماهانه اندازه گیری و ثبت شد. پس از شش ماه Rat ها کشته شده و متغیرهای سفالومتریک جمجمه و صورت آنها و طول استخوان تیبیا به وسیله کولیس دیجیتال 0.01 میلی متری و هورمون های استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به روش الایزا اندازه گیری شدند. از آزمون های ANOVA یک سویه، مقایسه های متعدد Tukey و t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: به دنبال کاهش معنی دار میزان تستوسرون در گروه نر آزمایش برخی ازمتغیرها نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان دادند، شامل قد و وزن، طول مندیبل، طول، عرض و ارتفاع Medface، عرض کالواریا، عرض قوس ماگزیلا، طول پره ماگزیلا، ارتفاع استخوان بینی، عرض Facial و طول استخوان Basisphenoid و استخوان Tibia. ساختارهایی که رشد غضروفی داشتند بیشتر از ساختارهایی که رشد Sutural داشتند، تحت تاثیر قرار گرفتند. با وجود اختلاف معنی دار در سطح پروژسترون، بجز وزن انتهایی، اختلاف آماری معنی داری در هیچ یک از متغیرها بین دو گروه ماده کنترل و آزمایش یافت نشد.نتیجه گیری: کمبود ترشح هورمون های جنسی در دوره رشد، از رشد کرانیوفشیال جلوگیری کرده، باعث تکامل ناقص و ناکافی کرانیوفشیال می شود. در نتیجه سبب ایجاد مال اکلوژن و Discrepancy در فکین و صورت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 208 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

FUJITA T. | OHTANI J. | SHIGEKAWA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  250-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  17509
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17509

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  23
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  4360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 4360 استناد 23 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80282
 • دانلود: 

  25339
چکیده: 

Fibrous dysplasia (FD) is an osseous Growth disorder, producing immature bone and characterized by the replacement of normal bone with fibro-osseous connective tissue. It is a bone dysplasia that has the potential to cause significant cosmetic and functional disturbances, particularly in the Craniofacial skeleton. Craniofacial fibrous dysplasia is one of the three types of polyostotic fibrous dysplasia that can affect the bones of the Craniofacial complex. In this article, we report a case of Craniofacial FD which caused hemifacial swelling and orbital asymmetry with no significant neurological symptoms including visual disturbances.

آمار یکساله:  

بازدید 80282

دانلود 25339 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  332-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

زمینه و هدف: صورت در بسیاری از سندرمهای دیس مورفوژنزیس گرفتار می شود. مشخصات بافت نرم صورت بر حسب سن، نژاد و جنس متفاوت بوده و آگاهی از تعادل بین جزییات آن قبل از اعمال جراحی اهمیت دارد. بنابراین دانستن خصوصیات استاندارد و فردی این پارامترها می تواند در ایجاد یک چهره مناسب و قابل قبول کمک نماید.  روش مطالعه: در این مطالعه 60 شیرخوار (30 پسر و 30 دختر) سن 1 تا 4 ماه و 60 نوزاد (30 پسر و 30 دختر) با هدف تعیین معیارهای آنتروپومتری این گروه سنی در شمال هند انتخاب شدند. تاکید بر دیسمورفیسم جنسی در این مطالعه وجود داشت.یافته ها: جمعیت مورد مطالعه ساکنین بخش شمالی هند بودند و متوسط و ارزش همه پارامترها برای این گروه تعیین شد. یک دیس مورفیسم جنسی در طول گوش و طول فیلتروم وجود داشت که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین نسبت Philtral–commissural برای شمال هند بر اساس این فرمول قابل محاسبه است:پهنای فیلتروم= پهنای دهان÷ 2/3نتیجه گیری: در ارزیابی یک بیمار با ظاهر دیس غیرطبیعی باید از پارامترهای استاندارد شده در جمعیت مورد نظر به عنوان معیارهای مرجع استفاده گردد. این مطالعه نشان داد یک همبستگی نسبی مثبت بین پهنای فیلتروم و پهنای دهان وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد. نسبت Philtral–commissural در برنامه ریزی جهت ترمیم بیماران مبتلا به شاف لب کمک کننده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAH D.K.

نشریه: 

YONSEI MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  756-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  37777
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37777

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

شکاف های کرانیوفاشیال ضایعات مادرزادی نادری می باشند که به دلیل تنوع زیاد آناتومیک و درمان نسبتا سخت آنها اهمیت ویژه ای دارند. Proboscis ناهنجاری نادری است که در آن نیمه بینی از صورت جدا بوده و تنها با پایه ای از نسج نرم و پوست به گوشه داخلی چشم متصل است.در این مقاله شیرخوار 3 ماهه با جدا بودن نیمه چپ بینی و کلوبومای پلک تحتانی چپ معرفی شده است.درمان جراحی با استفاده از فلپ های موضعی در زمان 3 ماهگی و کلوبوما در زمان 10 ماهی ترمیم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIPOUR P. | JALAL SHOKOUHI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  33-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82478
 • دانلود: 

  32350
کلیدواژه: 
چکیده: 

It is important to know Craniofacial anatomy in infancy for early detection of Craniofacial anomalies, to help the surgeon's decision, for repair and increase the patients, quality of life .In this regard, imaging has the major role in preoperative diagnostic mapping and post operative follow up repair. We are going to show the normal Craniofacial anatomy appearances in infancy in order to detect early Craniofacial anomaly and syndromatic craniosynostosis with plain skull X-ray and CT scan reconstruction imaging.

آمار یکساله:  

بازدید 82478

دانلود 32350 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Dental Hypotheses

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  13295
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13295

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ORAL DISEASES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  697-708
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  7730
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7730

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
litScript