نتایج جستجو

185

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی







متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAFAGHODI M. | SAJADI TABASI S.A.A.GH. | JAFARI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107945
 • دانلود: 

  39169
چکیده: 

In induction of systemic and mucosal immunity, particulate antigens are more effective than soluble antigens possibly because they are more efficiently endocytosed by mucosal-associated lymphoid tissue (MALT) M cells. In this study, we determined the systemic and mucosal immune responses in rabbits following intranasal immunization of tetanus toxoid TT and CpG-ODN encapsulated within PLGA nanospheres. The mean diameter of (TT) and TT+CpG nanospheres were 753 ±193 and 684±324 nm, respectively. Encapsulation efficiency of TT and CpG-ODN was determined as 52±7.8% and 30.2±7.4% respectively. The highest nasal lavage (sIgA) titers were observed in groups immunized with nanosphere formulations, while the IgG and antitoxin titers were suppressed by these formulations. CpG-ODN as an adjuvant could increase the serum IgG and antitoxin titers when co-administered with TT solution or co-encapsulated with TT in PLGA nanospheres, but failed to potentiate the 19 Atiters in nasal lavages. No hemolysis was occurred on incubation of PLGA nanospheres and human (RBCs). Also after nasal administration of plain nanospheres to human volunteers, no local irritation was seen. Intranasal administration of nanospheres encapsulated with vaccines showed to be an effective way for inducing mucosal sIgA immune responses, and CpG-ODN could increase the systemic immune responses.

آمار یکساله:  

بازدید 107945

دانلود 39169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  171
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

سابقه و هدف: هپاتوسلولار کارسینوما (HCC) سرطانی شایع است و تحریک سیستم ایمنی از طریق 9-TLR (Toll-like receptors) به وسیله 2006 CpG-ODN می تواند در درمان آن کارآیی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر تیمار هم زمان سیلیبینین و 2006 CpG-ODN بر رشد و تکثیر مدل سلولی HCC می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، اثر بازدارندگی دوزهای متفاوت سیلیبینین و 2006 CpG-ODN بر رشد سلول های 2HepG و تعیین بهترین غلظت برای تیمار هم زمان به روش MTT سنجیده شد. میزان بیان ژن هایMMP2 و TLR9 به روش Real-Time PCR سنجیده شد. فعالیت ماتریکس متالوپروتییناز MMP2 با روش زایموگرافی اندازه گیری گردید. یافتهها: به ترتیب، غلظت های µ M 100 و nM 100 از سیلیبینین و 2006 CpG-ODN برای انجام تیمار هم زمان انتخاب شدند که اثرات ایستایی شدیدی بر رشد سلول داشتند (05/0< P). نتایج Real-Time PCRتفاوت معنی داری در Ct تکثیر ژن ها نشان نداد (05/0> P). استنتاج: حتی غلظت های پایین CpG در این پژوهش، اثربخشی سیلیبینین بر سلول سرطان کبد را به طور مشخصی افزایش دادهاند. با توجه به اهمیت استفاده از دوزهای پایین دارو و فعال سازی مکانسیم های ایمنی، تجویز توام این دو دارو میتواند چشمانداز روشنی را برای روشهای درمانی ترکیبی آینده داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 312 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  6878
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6878

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAFAGHODI M. | SAJADI TABASI S.A.A.GH. | AMIRI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (38)
 • صفحات: 

  112-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82329
 • دانلود: 

  68776
چکیده: 

Objective(s): Several antigens, adjuvants and delivery systems have been evaluated for induction of protective immune responses against Leishmaniasis, but most of them have been inefficient. In this study, PLGA nanospheres as antigen delivery system CpG-ODN as an immunoadjuvant for increasing the immune responses against Autoclaved Leishmania major (ALM) were prepared and characterized.Materials and Methods: PLGA nanospheres prepared by a double-emulsion (W/O/W) technique. The internal aqueous phase contained ALM and CpG-ODN, while the oily phase contained the solution of PLGA in dichloromethan and the external aqueous phase was PVA 7.5% (WIV) solution. Particulate characteristics were studied by scanning electron microscopy and particle size analysis. The encapsulation efficiency was determined by Lowry method for ALM and UV spectroscopy at 260 nm for CpG-ODN. The release profiles of antigen and CpG-ODN from nanospheres evaluated for one week.Results: Nanospheres were spherical in shape, having smooth surfaces. Mean diameters for blank and ALM + CpGODN loaded nanospheres recorded as 302±129 and 333±128 nm respectively. Also, the encapsulation efficiencies of ALM and CpG-ODN were 71.6±8.8 and 49.1±2.4%, respectively. Evaluation of the release profiles of ALM and CpG-ODN from nanospheres showed that 44.8±0.8% of ALM and 29.5±0.2% of CpGODN released from nanospheres in one week.Conclusion: The prepared nanospheres with desirable size, encapsulation efficiency, and slow rate of release, had acceptable features for future in vivo studies.

آمار یکساله:  

بازدید 82329

دانلود 68776 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1065-1077
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37423
 • دانلود: 

  34107
چکیده: 

Objective(s): Program death 1 (PD-1)/ program death-ligand 1 (PD-L1) pathways, as the main inhibitory checkpoints, induce immunosuppression in the tumor microenvironment (TME). Despite the importance of inhibitor checkpoint receptor (ICR) blockers, their outcomes have been limited by the low immune response rate and induced acquired resistance. Pre-existing tumor-specific T cells is related to the improvement of their therapeutic efficacy. In the present study, we show that the combination of liposomal gp100 nanovaccine with anti PD-1 monoclonal antibody (mAb) potentiates the therapeutic effect in the melanoma model. Materials and Methods: In this study, we first decorate the cationic liposome with gp10025-33 selfantigen and then characterize it. Mice bearing B16F10 melanoma tumors were vaccinated with different formulations of gp100 peptide (free or liposomal form) with or without CpG ODN adjuvant in combination with anti PD-1 mAb. Results: Therapeutic combination of liposomal nanovaccine and CpG with anti PD-1 mAb, demonstrated the increased number of tumor infiltrated lymphocytes (TILs) in TME with the highest IFN-γ production and cytotoxic activity, which led to remarkable tumor regression. Conclusion: Our results demonstrated the synergism between Lip-peptide+CpG nanovaccine and anti PD-1 regime, which improved the therapeutic efficacy of PD-1 checkpoint blocker in melanoma mice models.

آمار یکساله:  

بازدید 37423

دانلود 34107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHIASI Z. | SAJADI TABASSI A. | TAFAGHODI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (34)
 • صفحات: 

  90-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94571
 • دانلود: 

  77130
چکیده: 

Objective: The goal of this study was to prepare and characterize alginate microspheres as an antigen delivery system and adjuvant for immunization against leishmaniasis. Materials and Methods: Microspheres were prepared by an emulsification technique and characterized for size, encapsulation efficiency, and release profile of encapsulates. Selection of appropriate parameters (viscosity of alginate, emulsifier, and sonication times) enabled the preparation of alginate microspheres with a mean diameter of 1.8±1.0mm, as determined by Scanning Electron Microscopy and Particle Size Analyzer. Results: The encapsulation efficiency was about 34.2±6.7% for autoclaved leishmania major and 63.5±6.9% for CpG-ODN, as determined by spectrophotometric assays. In vitro release profile showed a slow release rate for encapsulated ALM, while higher release rate was observed for CpG-ODN. The molecular weight was evaluated by SDS-PAGE and showed that the process of encapsulation did not affect the molecular weight of the entrapped antigen. Conclusion: With regard to the optimum diameter (less than 5 mm), slow release rate and preservation of antigen molecules, alginate microspheres could be considered as a promising antigen delivery system for ALM.

آمار یکساله:  

بازدید 94571

دانلود 77130 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90299
 • دانلود: 

  36565
چکیده: 

Background: Historically, leishmanization is the most effective protective measure against Cutaneous Leishmaniasis (CL), CL lesion induced by leishmanization sometimes takes a long time to heal. Manipulation of leishmanization inoculums needed to induce a mild and acceptable CL lesion. The aim of this study was to explore if liposomal form of CpG ODN (Cytosin phosphate Guanin Oligodeoxynucleotides) mixed with Leishmania major would induce a milder lesion size in Balb/c mice.Methods: This study was performed in Biotechnology Research Center, Mashhad, and Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy, Tehran, Iran during 2008-2009. Different groups of BALB/c mice were subcutaneously (SC) inoculated with L. major mixed with liposomal form of CpG ODN, or L. major plus free CpG ODN, or L. major mixed with empty liposomes or L. major in PBS. The lesion onset and the size of lesion were recorded; the death rate was also monitored.Result: Footpad thickness was significantly (P<0.01) smaller, death rate was also significantly (P<0.05) lower in the mice received L. major mixed with liposomal CpG ODN or free CpG ODN than control groups received L. major in PBS or L. major plus liposomes, also mice which received L. major mixed with CpG ODN in soluble form showed a significantly (P<0.001) smaller lesion size than control groups.Conclusion: CpG ODN seems to be an appropriate immunopotentiator mixed with Leishmania stabilate in leishmanization.

آمار یکساله:  

بازدید 90299

دانلود 36565 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  221-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

یک گروه از ادجوانتهای قوی الیگوداکسی نوکلئوتایدهای (ODNs) سنتیک حاوی جفت باز CpG هستند. تقریبا در تمام گزارشهایی که در مورد استفاده CpG ODN و آنتی ژن منتشر شده است، شکل محلول این ادجوانت و آنتی ژن استفاده شده است. مشخص شده است که تجویز همزمان CpG ODN و آنتی ژن به یک سلول ارایه دهنده آنتی ژن (APC) پاسخ ایمنی علیه آن آنتی ژن را افزایش میدهد. هدف این مطالعه انکپسولاسیون همزمان توکسویید کزاز (TT) و CpG ODN درون میکروسفرPLGA (Poly(lactide-co-glycolide)  و بررسی پاسخهای ایمنی به دست آمده در اثر تجویز همزمان این دوصورت انکپسوله در یک میکروسفر است.2 Lf توکسویید کزاز و 4 میکروگرم CpG - ODN به صورت زیرجلدی به صورتهای زیر به گروه های چهارتایی از موش تزریق شد: TT (1) و CpG - ODN به صورت انکپسوله همزمان درون یک میکروسفر، TT (2) انکپسوله درون میکروسفر، TT (3) انکپسوله همراه با محلول CpG - ODN (غیرانکپسوله)، (4) محلول TT وCpG - ODN ، (5) محلولTT ، TT (6) جذب شده بر روی آلوم (واکسن معمول). سلولهایT  جدا شده از موشهای گروه 1 تکثیر بسیار بالایی از سلولهای T (ضریب تکثیر = 45 در آزمون تکثیر سلولهای (T و همچنین تیتر بالایی از اینترفرون (2694.7±41.1 pg/ml) γ نشان دادند که به صورت معنی داری بالاتر از گروه های دیگر بود. سرم جدا شده از موشهای این گروه نیز تیتر بسیار بالایی ازIgG  ضدتوکسویید کزاز نشان دادند (end point titer=2560000) که 16 برابر بیشتر از گروه ایمن شده با محلول TT و CpG-ODN بود. همچنین تیتر IgG1، IgG3 و IgG2b به دست آمده از گروه 1 به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از گروه های دیگر بود. قابل توجه این که پاسخ ایمنی ایجاد شده در موشهای تزریق شده با واکسن جذب شده بر روی آلوم بسیار کمتر از گروه 1 بود.این مطالعات به وضوع نشان میدهد که تجویز همزمان TT و CpG-ODN به صورت انکپسوله در یک میکروسفر ایجاد ایمنی بسیار بالایی از نوع IgG2b) Th1، IgG3، (INF-γ و همچنین (IgG1) Th2 می نماید. برایند پاسخ ایمنی بیشتر متمایل به سمت Th1 بود. این نتایج حاکی از این بود که تجویز همزمان CpG-ODN و آنتی ژن به صورت انکپسوله در یک میکروسفر در مقایسه با تجویز محلول این دو، کارآیی بیشتری در تحریک پاسخ ایمنی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TALEBI A. | Arky Rezaei S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  357-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83809
 • دانلود: 

  14913
چکیده: 

ENGLISH: Un-methylated cytosine-phosphate-guanosine oligodeoxynucleotides (CpG-ODN) has been considered as a powerful vaccine adjuvant and recognition of CpG-ODN by chicken leukocytes promotes their ability to fight against infections. In our study, efficacy of different routes of CpG-ODN application as an adjuvant on immune responses (antibody titer together with leukogram) following vaccination against Newcastle disease (ND) has been evaluated in broiler chickens (Ross-308). The results indicated that routes of CpG-ODN administration influence immune responses and comparison effectiveness of CpG-OND delivery routes showed that group vaccinated by eye-drop application had the highest antibody titer than that of the group injected intramuscularly (im) and the difference was significant (p = 0. 04) on day 35 of age. Antibody titer of the group treated with Clone 30 plus CpG-ODN via eye-drop route was higher than that of the group vaccinated with clone 30 alone on days 28 and 35 of age and the difference was significant (p = 0. 04). Co-administration of both vaccine and CpG improved outcome of leukogram of the chickens on days 21 to 42 of age and among the treated groups, WBC of the group received both vaccine and CpG by eye-drop route significantly (p < 0. 05) differed from that of the group vaccinated with clone 30 alone on days 28 and 35 but not on day 42 of age. Average final body weight of the control group did not significantly differ from those of the treated groups at end of the experiment. In conclusion, co-administration of ND vaccine plus CpG-ODN via eye-drop route improves immune responses. FRENCH: Ré sumé : Les oligodé soxynuclé otides non mé thylé s de cytosine-phosphate-guanosine (ODN-CpG) ont é té considé ré s comme un puissant adjuvant vaccinal et la reconnaissance de l'ODN-CpG par les leucocytes du poulet favorise leur capacité à lutter contre les infections. Dans notre é tude, l'efficacité des diffé rentes voies d'application de l'ODN-CpG en tant qu'adjuvant des ré ponses immunitaires (é valuation du titre d'anticorps ainsi que du leucogramme) à la suite de la vaccination contre la maladie de Newcastle (ND) a é té é tudié e chez des poulets de chair (Ross-308). Les ré sultats montraient que les voies d'administration de l'ODN-CpG influent sur les ré ponses immunitaires. Le groupe vacciné par l'application de gouttes oculaires avait un titre d’ anticorps plus é levé que celui traité pat injection intramusculaire (im) et la diffé rence é tait significative (p = 0, 04) au trentecinquiè me jour. Le titre en anticorps du groupe traité par les gouttes oculaires comprenant le clone 30 combiné à l'ODN-CpG é tait supé rieur aux jours 28 et 35 à celui du groupe vacciné uniquement avec le clone 30 (p = 0, 04). La co-administration du vaccin et du CpG a amé lioré les ré sultats du leucogramme des poulets du 21è me au 42è me jour. Parmi les groupes traité s, le leucogramme du groupe ayant reç u à la fois le vaccin et le CpG par voie oculaire montrait des diffé rences significatives (p <0, 05) de celui du groupe vacciné uniquement avec le clone 30 aux 28è me et 35è me jours, mais au 42è me jour. Le poids corporel final moyen du groupe té moin ne diffé rait pas significativement de celui des groupes traité s à la fin de l'expé rience. En conclusion, la co-administration du vaccin ND et de l'ODN-CpG amé liore la ré ponse immunitaire aprè s vaccination.

آمار یکساله:  

بازدید 83809

دانلود 14913 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش فعالیت پاسخ های ایمنی وابسته به Th2 در آسم و سایر بیماری های آتوپیک باعث بروز علایم پاتولوژیک مختلف از جمله افزایش IgE در این بیماران می شود. استفاده از مواد تعدیل کننده سیستم ایمنی مانند الیگونوکلئوتیدهای حاوی بازهای سیتوزین – گوانین در دو دهه اخیر توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه نقش درمانی الیگونوکلئوتیدهای حاوی CpG در مدل موشی آسم آلرژیک مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه عصاره آلرژی زای گرده گیاه سلمه تره تهیه و از طریق صفاقی به موش های BALB/c تزریق شد تا در آنها حساسیت ایجاد شود. به منظور بررسی نقش درمانی ترکیبات CpG در بهبود علایم آلرژی در مدل موشی، الیگونوکلئوتیدهای حاوی CpG از طریق بینی تجویز شد. پس از این مرحله موش ها کشته شده و سلول های طحالی به مدت سه روز در مجاورت آلرژن کشت داده شدند.در خاتمه میزان ترشح IFN- g به عنوان شاخص فعالیت Th1 به روش الایزا اندازه گیری شده و با گروه های کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: این مطالعه نشان داد که تجویز اولیگونوکلئوتیدهای CpG در موش های حساس شده در مقایسه با موش هایی که فقط از آنتی ژن یا الیگونوکلئوتیدهای فاقد CpG به عنوان درمان استفاده کرده بودند، میزان IFN-g رابه طور معنی دار افزایش داد. هم چنین سطح تولید IgE نیز در این گروه از موش ها به میزان چشمگیری کمتر از گروه های کنترل بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق که حاکی از افزایش ترشح IFN-g در موش های درمان شده با CpG است و نشان می دهد که این ماده قادر است پاسخ های ایمنی را به سمت Th1 سوق داده و از شدت پاسخ های وابسته به Th2 بکاهد. در نتیجه این اثر تنظیم کنندگی CpG میزان ترشح آنتی بادی IgE که یک عامل موثر در بروز علایم آسم می باشد نیز می کاهد. لذا به نظر می رسد که از ترکیبات نوکلئوتیدی حاوی CpG می توان در تعدیل پاسخ های ایمنی و تظاهرات آسم آلرژیک نسبت به گیاه حساسیت زای سلمه تره استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
litScript