نتایج جستجو

45605

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4561

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

اخیرا مفهوم گفتار قابل استفاده به عنوان راه حلی برای پردازش گفتار هم – کانال پیشنهاد شده است. در این مقاله، ابتدا الگوریتمی مبتنی بر تبدیل موچک گسسته (DTW) برای تشخیص خاصیت پریودیکی یک فریم از سیگنال هم – کانال پیشنهاد شده و در دو مورد از آن استفاده شده است. مورد اول برای بهبود عملکرد تشخیص قسمتهای صدادار و تعریف یک معیار جدید برای قابل استفاده بودن سیگنال گفتار هم – کانال و مورد دوم برای بدست آوردن یک سطح آستانه جدید و استخراج قسمتهای قابل استفاده از سیگنال گفتار هم – کانال. همچنین پارامتر P-Correlation به عنوان معیاری برای انتخاب دسته بندی کننده ای که fusion آن با الگوریتم پیشنهاد شده برای استخراج قمستهای قابل استفاده منجر به نتیجه بهتر می گردد معرفی شده است. پس از یافتن دسته بندی کننده مناسب، از یک الگوریتم fusion ساده و کارامد برای ترکیب نتایج تصمیم این دو دسته بندی کننده استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نسبت به الگوریتم های مشابه، الگوریتم پیشنهادی حدود 7 درصد دارای کارایی بهتری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 78
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  410
چکیده: 

یکی از مسایل مورد توجه در تحلیل متغیرهای بردار مقدار، بررسی ساختار همبستگی و ارتباط میان دو مجموعه از چنین متغیرهایی است. هنگامی که دو مجموعه داده، هر کدام شامل تعداد زیادی متغیر باشند، محقق می تواند ارتباط میان دو مجموعه را با یافتن تعداد محدودی ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه اول که دارای بیش ترین همبستگی با ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه دوم است بیان کند. این روش به تحلیل همبستگی کانونی موسوم است. اگر مشاهدات، توابع پیوسته ای از یک متغیر (معمولا زمان) باشند، نمی توان روش های موجود برای تحلیل داده های چندمتغیره را برای تحلیل آن ها به کار گرفت. بنابر این برخی انطباق ها در تعاریف و مفاهیم با در نظر گرفتن ماهیت داده ها لازم به نظر می رسد. این امر به تعریف همبستگی کانونی برای جفت توابع تصادفی منجر می شود که به آن همبستگی کانونی تابعی گویند (FCCA). در این مقاله، داده های آب و هوای ایران در سال 2006 با استفاده از FCCA مورد تحلیل قرار گرفته است. مجموعه داده های مورد بررسی شامل مقادیر گسسته سه پدیده دما، رطوبت و بارندگی است که از 102 ایستگاه هواشناسی جمع آوری شده اند. در تحلیل این داده ها، ابتدا منحنی های مناسب به داده های اولیه برازش و سپس الگوهای همبستگی میان هر جفت از سه پدیده شناسایی و استخراج شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 410 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  459-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  242
 • بازدید: 

  7288
 • دانلود: 

  23541
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7288

دانلود 23541 استناد 242 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  209-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  5612
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5612

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  341-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  15208
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15208

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

MCNAMARA D.P. | BEACH M.A. | FLETCHER P.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  290-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  11498
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11498

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66819
 • دانلود: 

  40156
چکیده: 

Background & Objective: Thyroid hormones have an important role in the regulation of lipid metabolism. Subclinical hypothyroidism (SCH), defined as a mild increase in thyroid-stimulating hormone (TSH) and normal level of thyroxine (T4), could be associated with altered lipid profile. The current study aimed at assessing the association between SCH and changes in lipid profile.Methods: Data of 53 patients with SCH and 53 euthyroid cases were collected from Besat Hospital in Hamadan, Iran, in 2013. The age range of the cases was 18 to 60 years, and the groups were matched in terms of gender, age, and body mass index (BMI). SCH was defined as a TSH value of 4.2 to 10 mU/L, and normal T4 as 0.8 to 2.8 ng/dL. Control cases had a normal TSH ranging from 0.5 to 4.2 mU/L. The total serum cholesterol (TCHOL), high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and triglyceride (TG) levels in both groups were examined and the results were recorded.Results: Participants with SCH had significantly higher LDL and lower HDL levels than the control group regardless of age group and gender (P-value<0.001), but there was no difference in TG and TCHOL levels (P-value<0.05). The prevalence of dyslipidemia and SCH was only significant in females (P-value=0.009). Totally, there was significant Correlation between the prevalence of dyslipidemia and SCH regardless of gender (P-value=0.04).Conclusion: SCH is associated with dyslipidemia, and biochemical screening for thyroid dysfunction is recommended in all patients with dyslipidemia.

آمار یکساله:  

بازدید 66819

دانلود 40156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BOHM C. | KAILING K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  455-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  22909
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22909

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  761-766
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  453
چکیده: 

زمینه و هدف: نشان داده شده است که بین سطح سرمی برخی عوامل آنتی اکسیدان مثل سرولوپلاسمین با وقوع پره اکلامپسی و شدت آن ارتباطی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی این ارتباط می باشد.روش بررسی: در یک مطالعه تحلیلی Case-Control، در درمانگاه و بخش زایمان بیمارستان میرزا کوچک خان تهران 90 زن حامله 38-19 ساله با سن حاملگی بیشتر از 20w در دو گروه مورد (پره اکلامپسی) و کنترل (مادر سالم) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه Case متشکل از دو گروه 30 نفری مبتلا به پره اکلامپسی خفیف و پره اکلامپسی شدید بود. این گروه بر اساس سن حاملگی به دو گروه پره اکلامپسی زودرس با سن حاملگی کمتر از 37 هفته (n=41) و پره اکلامپسی دیررس با سن حامگی مساوی یا بیشتر از 37 هفته (n=19) تقسیم شدند. گروه کنترل شامل 30 زن حامله با فشارخون نرمال بود. در افراد تحت مطالعه، سطح سرمی سرولوپلاسمین اندازه گیری شد و ارتباط این فاکتور با پره اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سطح سرمی سرولوپلاسمین در زنان مبتلا به پره اکلامپسی شدید (390.83mg/dl) و پره اکلامپسی خفیف (319.43mg/dl) به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل (212.7mg/dl) بود. (p<0.001) میانگین سطح سرمی سرولوپلاسمین در پره اکلامپسی شدید (390.83mg/dl) به طور معنی داری بیشتر از پره اکلامپسی خفیف (p<0.001) (319.43mg/dl) و در پره اکلامپسی زودرس (373.28mg/dl) بیشتر از پره اکلامپسی دیررس (298.34mg/dl) بود (p<0.01).نتیجه گیری: در زنان در معرض خطر بالای پره اکلامپسی، با اندازه گیری سطح سرمی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی از جمله سرولوپلاسمین می توان وقوع پره اکلامپسی را پیش بینی کرد و احتمال ابتلا به آن را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 453 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

ذوالفقاری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  91-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  658
چکیده: 

سعدی در سخن ‏، داستان پردازی و اندیشه، ذهنی قرینه ساز و قرینه پرداز دارد و همین موضوع باعث می شود کلام او شفاف، منطقی، مستدل و دلنشین گردد. این مقاله می کوشد ابعاد موضوع را در گلستان سعدی بررسی نماید. تقارنهای مورد بررسی ما شامل تقارن در نام بابها، ساخت حکایتها، تقارنهای معنوی و لفظی، تقارن در شخصیت پردازی، آرایه های متقارن چون عکس، تضاد، قلب تشبیه می گردد.بر اساس یافته های این تحقیق سعدی از انواع تقارنهای لفظی و معنوی در سطوح زبانی، مضمونی، داستانی و سبکی خود بهره می گیرد؛ بی آن که این تقارنها به تکلف انجامد. توجه سعدی به سجع پردازی و آهنگ کلام نیز بی ارتباط با ذهن قرینه ساز و قرینه پرداز وی نیست. این تناسب سازی ها و تقارن اندیشی های سعدی سخن او را شفاف، منطقی و آموزشی می سازد.سعی شده است به شکل کمی و با ارایه مثالهای فراوان، موضوع تبیین و تشریح گردد. گفتنی است جز اشاراتی پراکنده تاکنون موضوع به طور منسجم و یکجا بررسی نشده است و جا دارد در باب قرینه سازی و قرینه پردازی به عنوان یکی از شاخصهای سبکی در آثار سعدی بیشتر تحقیق شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 658 استناد 0 مرجع 1
litScript