نتایج جستجو

13456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1346

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

در این پژوهش چندلایه ای های Ni-Cu/Cu از الکترولیت تک حمام سولفات/سولفامیت با استفاده از روش الکتروانباشت از دو محلول خالص بدون Co و ناخالص با 2/0 درصد Co در مد گالوانواستات-پتانسیواستات در پتانسیل انباشت بهینه شده Cu تهیه شد. اندازه گیری های مغناطو مقاومت در دمای اتاق برای چندلایه ای های Ni-Cu/Cu به عنوان تابعی از ضخامت لایه غیرمغناطیس Cu برای هر دو الکترولیت خالص و ناخالص انجام شد. منحنی های مغناطو مقاومت حاکی از مغناطو مقاومت ناهمسانگرد برای چندلایه ای ها در الکترولیت خالص و مغناطو مقاومت بزرگ برای چندلایه ای ها در الکترولیت ناخالص بود، طوری که بیشینه ی مقدار مغناطو مقاومت برای چندلایه ای Ni-Cu/Cu با ضخامت nm2/4/nm3 به دست آمد. بررسی ساختاری چندلایه ای ها توسط الگوی پراش اشعه ی ایکس انجام شد. الگوی پراش اشعه ی ایکس حضور قله های ماهواره ای که دلالت بر وجود ساختار ابرشبکه ای بود را تأیید کرد. ضخامت اسمی چندلایه ای ها nominalΛ با ضخامت حاصل از الگوی پراش اشعه ایکس XRDΛ مقایسه شد که همخوانی قابل توجهی داشت. مورفولوژی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد که دلالت بر یکنواختی انباشت در حین فرایند لایه نشانی داشت. در نهایت مغناطش نمونه ها نیز با استفاده از مغناطوسنج نمونه مرتعش بررسی شد. نتایج نشان داد با کاهش ضخامت لایه ی غیرمغناطیس Cu وادارندگی کاهش و مغناطش اشباع افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

نانووایر به ساختاری استوانه ای شکل گفته می شود که دارای سطح مقطعی در حد ابعاد نانومتری باشد. نانووایر مورد بحث در انی تحقیق از جنس آلیاژ مغناطیسی Ni-Fe-Co است. از حفرات منظم و استوانه ای شکل پوشش اکسید آندی آلومینیم به عنوان قالبی برای ساخت نانووایو استفاده شد. بعد از تهیه این لایه اکسیدی، رسوب الکتروشیمیایی نانووایر در حمام سولفاتی ساده به روش ولتاژ AC در حفرات مذکور انجام شد. در مرحله بعد از ارتباط پارامترهای ساخت با ترکیب شیمیایی و ساختار نانووایرهای به دست آمده بررسی شد. مشاهده شد که برای انجام موفق رسوب الکتروشیمیایی در نانو قالب اکسید آندی آلومینیوم، ضخامت لایه مانع نقش اساسی داشته و تحلیل عنصری نانووایر در امتداد طول نانووایرها متغیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

چندلایه Ni-Co/Cu با روش نشست الکتریکی از تک الکترولیت و با استفاده از کنترل گالوانوستاتیک بر روز زیر لایه تیتانیوم تهیه شد. الگوی پراش اشعه X ضخامت نانومتری لایه ها را تایید کرد. با استفاده از آنالیز EDS خلوص لایه ها بررسی شد. مورفولوژی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه گردید. اندازه گیری های مقاومت مغناطیسی در دمای محیط و بر اساس مقاومت در مقابل میدان های ±6kOe به عنوان تابعی از ضخامت لایه های Ni-Co و Cu انجام شد. بیشتریم میزان مقاومت مغناطیسی زمانی حاصل شد که ضخامت هر دو لایه 4 نانومتر بود. چرخه هیسترس نمونه ها در دمای محیط بررسی شده و وابستگی مغناطش Ni-Co/Cu به دما مطالعه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DOUSTAN F. | HOSSEINI A.A. | AKBARZADEH PASHA M.

نشریه: 

JOURNAL OF NANOSTRUCTURES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  333-339
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70555
 • دانلود: 

  25790
چکیده: 

Monometallic and bimetallic Ni and Co catalytic nanoparticles supported on Titanium dioxide (rutile phase) substrate were prepared by wet impregnation method. These nanoparicles were used as catalysts for synthesis of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) from acetylene decomposition at 700oC by the catalytic chemical vapor deposition (CCVD) technique. The nanomaterials (catalyst and CNTs) were characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. In this paper, the usage of TiO2 powder as catalyst support was examined and the effect of applied catalyst type on characteristics of grown CNTs was investigated. The results showed that the rutile phase of TiO2 powder can be applied as a suitable catalyst support in CNT growth process. Furthermore, it was observed that the CNTs synthesized on Ni-Co bimetallic catalyst possess smaller average diameters, better quality and less amorphous carbon compared to Ni and Co monometallic catalyst types.

آمار یکساله:  

بازدید 70555

دانلود 25790 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO2 با روش اکتروشیمیایی جریان مستقیم تولید شد. آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) از یک پوشش آلیاژی نیکل- کبالت و پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiO2 که همگی شرایط الکتروشیمیایی تولیدشان یکسان بود، تهیه شد و اندازه دانه و مورفولوژی سطح آن ها مورد مقایسه قرار گرفت و تحلیل شد. با افزودن نانوذرات به میزان 15 گرم بر لیتر به الکترولیت در حین پوشش دهی و درنتیجه، تولید پوشش نانو کامپوزیتی، اندازه دانه زمینه Ni-Co در حضور نانوذرات SiO2 از 58 به 39 نانومتر کاهش یافت. مورفولوژی سطح مربوط به پوشش نانوکامپوزیتی، نسبت به پوشش آلیاژی، کروی ریزتر و صاف تر بود. میکروسختی پوشش نانوکامپوزیتی 45 ویکرز بیشتر از پوشش آلیاژی بود. اگر دمای الکترولیت 50 درجه سیلیسیوس باشد، آنگاه پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiO2 ماکزیمم مقدار سختی را دارد. افزودن سورفکتانت های CTAB و SDS هر کدام به میزان 0.3 گرم بر لیتر به الکترولیت، مانع از اگلومره شدن نانوذرات و درنتیجه افزایش میکروسختی پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co/SiO2 به ترتیب از 381 ویکرز (نمونه بدون سورفکتانت) به 384 و 385 ویکرز شد. در مورد پوشش تولید شده در اینجا، تاثیر SDS بیشتر از CTAB بود و مقدار بهینه غلظت برای SDS در الکترولیت 0.3 گرم بر لیتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 222 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

دریاچه تالابی زریوار یکی از زیست بوم های مهم آبی ایران می باشد که در غرب ایران و در استان کردستان واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رسوبات بستر دریاچه زریوار جهت تعیین غلظت عناصر سنگین (Ni و V، Ti، Mn، Co) منشا و پراکندگی عناصر می باشد. به این منظور نمونه های رسوب از 31 ایستگاه جمع آوری شدند. فلزات نیکل، وانادیم، منگنز، تیتانیم و کبالت در رسوبات توسط دستگاه ICP-OES اندازه گیری شدند. برای تعیین ارتباط بین عناصر و پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه ها از روش های آنالیز خوشه ای و هم بستگی پیرسون استفاده شد. عناصر نیکل، وانادیم، کبالت و تیتانیم دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند و با منگنز هم بستگی منفی دارند. هم چنین نقشه پراکندگی 5 فلز سنگین نیکل، وانادیم، منگنز، تیتانیم و کبالت در محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار ARC GIS 9.2 ترسیم شده است. نتایج نشان می دهد غلظت عناصر سنگین کم بوده و رسوبات توسط V، Ti، Mn، Co، Ni آلوده نشده اند. حضور این فلزات در رسوبات بستر دریاچه زریوار توسط واحدهای زمین شناسی منطقه کنترل می شود. تغییرات میانگین غلظت عناصر کل ایستگاه ها، به ترتیب Ti>Mn>V>Ni>Co تعیین گردید. نتایج شاخص زمین انباشت (Igeo) نشان می دهد که نمونه ها نسبت به این 5 عنصر عملا غیرآلوده می باشند. به نظر می رسد عنصر منگنز دارای منشا متفاوتی نسبت به سایر فلزات مورد مطالعه باشد. نتایج فاکتور غنی شدگی برای این 5 عنصر پایین تر از حد آلودگی بوده و غنی شدگی کمی را نشان می دهد. نتایج ضریب آلودگی نشان دهنده آلودگی متوسط رسوبات نسبت به عناصر نیکل، کبالت، وانادیم و تیتانیم و عدم آلودگی نسبت به عنصر منگنز بوده که نشان دهنده تاثیر عوامل انسانی بر غلظت این فلزات می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44401
 • دانلود: 

  50167
چکیده: 

In this work, a Co-Fe-Ni catalyst was prepared and the effect of a range of operational variables such as gas hourly space velocity (GHSV), calcination temperature, calcination time and agent on its catalytic performance for green-fuels production was investigated. By application of different characterization techniques such as XRD, BET, TGA/DSC, and SEM, it was found that these parameters have great effects on the structure, porosity, morphology and physic-chemical properties of this catalyst. The optimum conditions were found for the samples which were calcined at 550 ℃ in air for 6 hours, and operated at 300 ℃ and 4800 h-1 as the reaction temperature and GHSV respectively. Results also revealed that any increase in the calcination temperature promotes the product shifting towards heavier hydrocarbons (more C5+ production). Calcination in air atmosphere was more effective than calcination in N2 atmosphere.

آمار یکساله:  

بازدید 44401

دانلود 50167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

در این تحقیق، از روش های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری سیکلی، کرنوآمپرومتری و کرنوپتانسیومتری برای مطالعه مکانیزم جوانه زنی و رشد رسوب نانوکریستالی آلیاژ کبالت - نیکل به صورت لایه نازک در حمام اسیدی - سولفاتی استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان داده که سینتیک رسوبات آلیاژ کبالت - نیکل تحت کنترل دیفوزیون بوده و از فرآیند جوانه زنی و رشد پیروی می کند. پتانسیل احیا در حالت آلیاژی نسبت به رسوب دهی اجزا خالص به پتانسیل کاتدی تر منتقل می شود. مکانیزم جوانه زنی در این سری آلیاژها از نوع لحظه ای و سه بعدی (3D) بوده و میزان جوانه های اولیه با افزایش اورپتانسیل کاتدی و یا افزایش یون های فلزی در حمام زیاد می شود. اضافه نمودن سولفات نیکل به محلول کبالت، تعداد محل های جوانه زنی را افزایش داده و بنابراین سرعت جوانه زنی آلیاژ کبالت - نیکل را زیاد می نماید. همچنین بررسی های میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) نشان داده که در رسوب این گروه از عناصر به صورت لایه های نازک محتوی نانوکریستال های کبالت - نیکل ایجاد شده و مورفولوژی سطح از یک ساختار با جوانه های کروی و با اندازه مساوی تشکیل شده است. در تغییر از حالت رسوب دهی اجزا خالص به آلیاژی، افزایش اندازه دانه ها و تغییر ساختار از حالت کروی به هم پوشانی لایه - لایه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  763
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

در این تحقیق، خاکستر برگ اکالیپتوس به عنوان جاذبی کم هزینه برای حذف همزمان یون های کادمیم (II)، کبالت (II) و نیکل (II) از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای جذب سطحی مانند pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب و دما، بررسی و بهینه سازی شدند. بررسی داده های به دست آمده با مطالعات ایزوترمی، انطباق بسیار خوب داده های تجربی را با مدل لانگمویر نشان داد. حداکثر ظرفیت جذب یون های کادمیم (II)، کبالت (II) و نیکل (II) به وسیله جاذب، به ترتیب 166.7، 27.03 و 23.08 میلی گرم بر گرم بدست آمد. مطالعات سنتیکی به وسیله مدل های مختلف انجام شد و بهترین تطبیق داده های تجربی با مدل سنتیکی شبه درجه دوم بود. همچنین بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، فرآیند جذب گرماگیر بوده و به صورت خود به خودی انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 763

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Moradi Gh.R. | Rostami S. | Hemmati H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  62-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14704
 • دانلود: 

  12440
چکیده: 

In this work, the effect of Si/Al ratio on the bimetallic (Ni-Co) zeolite supported catalysts on Dry Reforming of Methane (DRM) has been studied. Samples are prepared with impregnation and sol-gel method and then calcined at 550 ℃ for 2 h. The catalysts were characterized by XRD, XRF, FESEM, BET and TGA. All samples were tested in a micro reactor at three different temperatures (i. e. 700, 750, and 800 ℃ ). Micro reactor test results showed that 800 ℃ is the proper temperature for DRM. The catalyst with 5 wt % Ni and 2. 5 wt % Co supported on γ-Alumina had shown a higher H2/CO ratio than the other samples. For zeolite supported catalysts when Ni/Co=2/1, surface area, and pore volume decreased but H2/CO ratio increased with increasing Si/Al ratio. Reverse Water Gas Shift (WGS) reaction was not very active when the catalyst and support showed a basic property. Also, the stability of the catalysts has been tested for 30h time on stream.

آمار یکساله:  

بازدید 14704

دانلود 12440 استناد 0 مرجع 0
litScript