نتایج جستجو

3320

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

332

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HORTENSTEINER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  16474
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16474

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (20)
 • صفحات: 

  355-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1602
 • دانلود: 

  531
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین رابطه عملکرد کمی و کیفی ریشه و غلظت کلروفیل برگ با به کار بردن تیمارهای متفاوت کود نیتروژن طی مراحل مختلف رشد چغندرقند در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کمال آباد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در سطح صفر، 120، 160، 200 و 240 کیلوگرم در هکتار به صورتپیش کاشت با 4 تکرار به کار برده شد. در برگ هایی که قرائت کلروفیل متر صورت گرفته بود غلظت نیتروژن کل برگ با روش کجلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر کلروفیل متر بیش از 50% تغییرات عملکرد را توجیه می کند و کود نیتروژن تاثیر معنی داری را بر شاخص کلروفیل گذاشت. کمترین عدد قرائت شده از کلروفیل متر مربوط به تیمار عدم مصرف نیتروژن در مرحله 15-12 برگی معادل 38 بود. مقادیر قرائت شده از کلروفیل متر با میزان نیتروژن مضره در ریشه ارتباط داشت به طوری که در بالاترین عدد قرائت شده توسط SPAD که معادل 44 بود، درصد قند به پایین ترین مقدار خود یعنی 15.9 رسید. در این آزمایش بالاترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار  N 160معادل 89.2 تن ریشه در هکتار بود و عدد قرائت شده از دستگاه در این سطح کودی در مرحله 15-12 برگی معادل 41.2 بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داده شد با بررسی رابطه عملکرد و اعداد قرائت شده از کلروفیل متر می توان از وضعیت عملکرد گیاه آگاه شد و کلروفیل متر با مطالعات بیشتر در آینده می تواند به عنوان یک روش ساده، سریع و غیرتخریبی در ارزیابی وضعیت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد و به زمان مناسب برداشت مزرعه کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1602

دانلود 531 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MAXWELL K. | JOHNSON G.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  345
 • صفحات: 

  659-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  1371
 • بازدید: 

  42028
 • دانلود: 

  28405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42028

دانلود 28405 استناد 1371 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

در مقیاس جهانی پس از خشکی، نیتروژن مهم ترین عامل محدود کننده ی تولید گیاهان زراعی به شمار می رود و پس از نیتروژن فسفر مهم ترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. بین نیتروژن و فسفر حالت برهمکنش مثبت وجود دارد و جذب نیتروژن باعث می شود جذب فسفر توسط گیاه افزایش یابد. مطالعات بسیار کمی در زمینه بررسی وضعیت فلورسانس کلروفیل گیاه در شرایط تنش کمبود عناصر غذایی صورت پذیرفته است. کاهش دسترسی به نیتروژن عملکرد کوانتومی انتقال الکترون فتوسیستم 2 و حداکثر کارایی آن را کاهش می دهد، از طرفی عملکرد کوانتومی در نتیجه اثرات متقابل نیتروژن و فسفر افزایش می یابد. با توجه به این که اندازه گیری غلظت نیتروژن بوته ها با استفاده از روش هایی همچون اندازه گیری شاخص تغذیه نیتروژن بسیار پر هزینه، وقت گیر و مستلزم تجهیزات گران قیمت می باشد، اندازه گیری شاخص سبزینگی با استفاده از کلروفیل متر های دستی و قابل حمل باعث راحتی کار شده است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی بین غلظت نیتروژن، کلروفیل، شاخص سبزینگی و شاخص تغذیه نیتروژن و همچنین بررسی پارامترهای فلورسانس کلروفیل و میزان کلروفیل (a, b)تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی نیتروژن و فسفر در گیاه گندم انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط مزرعه در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان طی سال های زراعی 1394-1393 و 1395-1394 اجرا شد. عامل اول مقدار نیتروژن کودی (صفر، 163 و 326 کیلوگرم اوره در هکتار) و عامل دوم مقدار فسفر کودی (صفر، 98، 196، 294 و 392 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) بود. در این آزمایش صفاتی همچون شاخص سبزینگی، پارامترهای فلورسانس، میزان کلروفیل a, b، شاخص تغذیه نیتروژن، غلظت نیتروژن گیاه، پروتئین و عملکرد دانه در گندم اندازه گیری شد. بررسی نمودار پراکنش داده ها نشان داد صفات شاخص سبزینگی، شاخص تغذیه نیتروژن، حداکثر عملکرد کوانتومی، غلظت کلروفیل a و b و غلظت نیتروژن گیاه و پروتئین دانه از مدل رگرسیونی خطی ساده تبعیت کرد، به طوری که با افزایش سطوح فسفر در هر سطح از سطوح نیتروژن، از روند افزایشی برخوردار بود. همچنین غلظت نیتروژن و شاخص تغذیه نیتروژن تحت تأثیر اثر متقابل سال و نیتروژن قرار گرفت. پارامترهای فلورسانس کلروفیل شامل فلورسانس کمینه و فلورسانس بیشینه برخلاف سایر صفات با افزایش مقدار کود مصرفی از روند کاهشی برخوردار بودند که این روند کاهشی مربوط به افزایش عملکرد کوانتومی با افزایش مقدار کود بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین شاخص سبزینگی، شاخص تغذیه نیتروژن، غلظت نیتروژن و میزان کلروفیل a مشاهده شد. بیشترین میزان عملکرد دانه درترکیب کودی N326P294 و N326P392 هکتار بدست آمد که از لحاظ آماری در یک سطح معنی داری بود. نتایج این آزمایش نشان دهنده رابطه ی بسیار قوی بین شاخص سبزینگی، غلظت کلروفیل، شاخص تغذیه نیتروژن و مقدار نیتروژن در دسترس گیاه بود، به طوری که با افزایش مفدار کود فسفر در هر سطح از سطوح نیتروژن، عملکرد کوانتومی و عملکرد دانه در گیاه نیز افزایش یافت. لذا می توان از دستگاه کلروفیل متر برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودی گیاه جایگزین روش های پرهزینه و وقت گیر همچون شاخص تغذیه نیتروژن استفاده نمود و در مدیریت کودی علاوه بر نیتروژن، فسفر نیز باید مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDOLABADI H. | SARANG A. | ARDESTANI M. | MAHJOOBI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  273-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94577
 • دانلود: 

  50418
چکیده: 

In this study, eutrophication was investigated in Lake Ontario to identify the interactions among effective drivers. The complexity of such phenomenon was modeled using a system dynamics approach based on a consideration of constant and variable stoichiometric ratios. The system dynamics approach is a powerful tool for developing object-oriented models to simulate complex phenomena that involve feedback effects. Utilizing stoichiometric ratios is a method for converting the concentrations of state variables. During the physical segmentation of the model, Lake Ontario was divided into two layers, i.e., the epilimnion and hypolimnion, and differential equations were developed for each layer. The model structure included 16 state variables related to phytoplankton, herbivorous zooplankton, carnivorous zooplankton, ammonium, nitrate, dissolved phosphorus, and particulate and dissolved carbon in the epilimnion and hypolimnion during a time horizon of one year. The results of several tests to verify the model, close to 1 Nash-Sutcliff coefficient (0.98), the data correlation coefficient (0.98), and lower standard errors (0.96), have indicated well-suited model’s efficiency. The results revealed that there were significant differences in the concentrations of the state variables in constant and variable stoichiometry simulations. Consequently, the consideration of variable stoichiometric ratios in algae and nutrient concentration simulations may be applied in future modeling studies to enhance the accuracy of the results and reduce the likelihood of inefficient control policies.

آمار یکساله:  

بازدید 94577

دانلود 50418 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عمرانی سپیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

اکوسیستم های تالاب های ساحلی به طور گسترده در مناطق خشک و در امتداد سواحل توزیع شده اند (Montoya, 2009) مانند تالاب بین المللی گمیشان، این تالاب ساحلی دریای خزر شامل بسیاری از مناطق وسیع کم عمق و شور که جاذب انواع زندگی پرنده و تنوع زیستی است (Jafari, 2009) و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از تالاب ها شاخص زیستی کلروفیل به عنوان ماده رنگی مهم فتوسنتز در فیتوپلانکتون ها و جلبک ها مطرح است و اغلب به عنوان برآوردگر زیست توده جلبکی استفاده می شود. (Gibson et al., 2000). سه نوع از مهم ترین ترکیبات کلروفیل در محیط زیست دریایی شامل (Chl-a) Chlorophyll-a، (Chl-b) Chlorophyll-b و (Chl-c) Chlorophyll-c است.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  746-758
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  858
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

کادمیوم که بوسیله فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی تولید می شود در گیاهان تنش ایجاد می نماید و فعالیت فیزیولوژیک گیاهان را تخت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق تاثیر کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm، Fo و Fm)، محتوی رنگدانه های کلروفیل (a و b) و پرولین داغداغان و اقاقیا بصورت محلول پاشی کادمیوم روی برگها مشابه ریزش های جوی حاوی گرد و غبار و فلزات سنگین بررسی شد. نهال ها دو بار در فواصل پنج روزه با غلظت های کادمیوم (صفر، 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. فلورسانس کلروفیل بعد از اولین محلول پاشی ده روز بصورت یک روز در میان اندازه گیری شد. در پایان ده روز نمونه برداری از برگ نهال ها جهت اندازه گیری کلروفیل و پرولین انجام شد. نتایج نشان داد که فلورسانس کلروفیل داغداغان و اقاقیا در غلظت های بالای کادمیوم (1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به میزان کمی تحت تاثیر قرار گرفت و Fv/Fm هر دو گونه کاهش یافت. کلروفیل a در اقاقیا در غلظت های 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر کادمیوم افزایش یافت و در داغداغان تفاوت معنی داری دیده نشد. محتوای کلروفیل b تحت تاثیر کادمیوم در هیچ یک از گونه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد. پرولین داغداغان در غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و در اقاقیا تغییری دیده نشد. این نتایج نشان می دهد که کادمیوم، فتوسنتز این دو گونه را به میزان کمی تحت تاثیر قرار داد به طوری که فتوسیستم II و رنگدانه های کلروفیل آسیب جدی ندیدند. بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده سایر ابزارهای فیزیولوژیک برای نشان دادن تنش فلزات سنگین در گیاهان و انتخاب آنها برای کاشت در مناطق آلوده شهری مدنظر قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 858

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  571-582
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  208
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALAVI MEHRAN | SHARIFI MOZAFAR | KARIMI NASER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1055-1060
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69408
 • دانلود: 

  38557
چکیده: 

In arid and semi-arid areas of the world, excessive mineral aerosol carried by air parcels is a common climatic incident with well-known environmental side effects. In this study, the role of sand-dust accumulation was investigated on various aspects of photosynthetic yield of Plantago lanceolata including Chlorophyll (Chl) a, b, effective quantum yield of PSII photosystem (FPSII), maximal quantum yield of PSII photosystem (Fv/Fm), electron transport rate (ETR), and biomass. P. lanceolata was exposed to a gradient of dust concentrations (0.5 (T1), 1 (T2), and 1.5 g/m3 (T3)) in a dust chamber for a period of 60 days. Results of this experiment indicated that Chlorophyll content of shoot is negatively correlated with the intensity of the dust exposure. Exposure of plant in T1, T2 and T3 treatments of dust caused a reduction in DF/Fm´ at 4%, 21%, and 26%, respectively. At the same time a reduction of 19%, 22%, and 46% in three treatments was observed for ETR. However, dust accumulation on the plant had not a significant reduction in Fv/Fm. Chlorophyll content had a significant reduction in the Chlorophyll b. Also, the amounts of reduction in shoot dry mass of T1, T2, and T3 treatments were 26%, 29%, and 32%, respectively, as compared with their respective control.

آمار یکساله:  

بازدید 69408

دانلود 38557 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  717-728
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2466
 • دانلود: 

  691
چکیده: 

به منظور فهم برخی مکانیسم های فیزیولوژیک حساسیت به سرما در گیاهان، اثرات تنش سرما و تیمار سرما روی مقدار کلروفیل، پرولین، مالون دی آلدهید و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II گیاه آرابیدوپسیس تالیانا بررسی شد. گیاهان وحشی و جهش یافته ها (chs1-1، chs1-2، chs2-1 و chs2-2) پس از 4 هفته رشد در دمای 23 درجه سانتی گراد (شاهد) به مدت 1 هفته در معرض تیمارهای دمای پایین (شاهد (23 درجه سانتی گراد)، تیمار سرما (13 درجه سانتی گراد) و تنش سرما (4 درجه سانتی گراد)) قرار گرفتند. نتایج کاهش معنی داری در کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II و مقدار کلروفیل همه جهش یافته ها را تحت تیمار سرما در مقایسه با شاهد و تنش سرما نشان داد. جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 کمترین مقدار کلروفیل و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستمІІ  را در میان جهش یافته های بررسی شده داشتند. مقدار پرولین در همه جهش یافته ها و همچنین در گیاه وحشی با تنش سرما و تیمار سرما در مقایسه با کنترل افزایش یافت. مقدار مالون دی آلدهید ساقه و برگ جهش یافته ها تحت تیمار سرما نسبت به 2 تیمار دیگر به طور چشم گیری تغییر کرد. افزایش پراکسیداسیون لیپید در 2 جهش یافته chs1-1 و chs1-2 نسبت به 2 جهش یافته دیگر بارز بود. نتایج نشان داد که جهش یافته های chs1-1 و chs1-2 بیشترین حساسیت را در مقایسه با دیگر گیاهان جهش یافته نسبت به تیمار سرما دارند بنابراین احتمالا برخی آسیب ها در سیستم های فتوسنتزی و / یا در متابولیسم پرولین ناشی از جهش در این گیاهان منجر به حساسیت نسبت به تیمار سرما شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2466

دانلود 691 استناد 0 مرجع 0
litScript