نتایج جستجو

22322

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پی در پی 61)
 • صفحات: 

  77-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16988
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

سابقه و هدف: زایمان زودرس از علل اصلی موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان است و نارسایی سرویکس یکی از علل مهم آن می باشد از سرکلاژ جهت درمان نارسایی سرویکس استفاده می شود ولی مکانیسم اثر آن در کاهش زایمان زودرس نامعلوم است. عده ای افزایش طول سرویکس پس از سرکلاژ را به عنوان مکانیسم اثر معرفی کرده اند. این تحقیق به منظور بررسی اثر سرکلاژ بر طول سرویکس در بیمارستان مهدیه انجام گرفت (درسال 85-84).مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی نیمه تجربی بر روی 18 زن حامله با متوسط سن حاملگی 14 هفته که سابقه دفع زود هنگام حاملگی داشتند یا طول سرویکس در بررسی سونوگرافی واژینال کم تر از 30 mm داشته و جهت سرکلاژ پروفیلاکتیک با تعیین اندکاسیون عمل توسط پزشک مربوطه هر بیمار معرفی شده بودند، انجام شد. طی 48 ساعت قبل سرکلاژ و 72 ساعت اول بعد سرکلاژ سونوگرافی واژینال جهت اندازه گیری طول سرویکس انجام و نتایج با هم مقایسه شد. از آزمون آماری Paired t-test جهت تغییر نتایج استفاده شد.یافته ها: میانگین طول سرویکس قبل از سرکلاژ 25.8±2.8 mm و بعد از سرکلاژ 26.7±2.4 mm بود. اختلاف معنی دار آماری بین طول سرویکس قبل و بعد از سرکلاژ مشاهده نشد.نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که افزایش طول سرویکس بعد از سرکلاژ از لحاظ آماری معنی دار نیست و احتمالا سرکلاژ با مکانیسم های دیگری باعث کاهش میزان زایمان زودرس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 16988

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1216
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

سلامت و بهداشت جامعه با شاخص های بهداشتی اندازه گیری می شود. یکی از این شاخص ها میزان مرگ و میر نوزادان است که زایمان پیش از موعد از علل این مرگ و میر محسوب می گردد. لذا به نظر می رسد پیشگیری و پیش بینی زایمان پیش از موعد امر مهمی در کاهش مرگ و میر نوزادان است. در این زمینه سنجش طول دهانه رحم به عنوان یکی از عوامل از اهمیت خاصی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی ارتباط طول دهانه رحم با زایمان پیش از موعد طراحی گردید 153 نفر از زنان که در سن حاملگی16-24  هفته قرار داشتند، پس از اندازه گیری طول دهانه رحم توسط سونوگرافی واژینال، در دو گروه (75 نفر که دهانه رحم آنان کمتر از35  میلی متر بود و 78 نفر که دهانه رحم آنان بیشتر یا مساوی35  میلی متر بود) به صورت آینده نگر از نظر بروز زایمان پیش از موعد مورد مطالعه قرار گرفتند.میانگین سنی گروه اول25.8  با انحراف معیار4.9  و گروه دوم 27.8 با انحراف معیار 4.5 بود و میزان بروز زایمان پیش از موعد در گروه اول 17.3 درصد و در گروه دوم6.4  درصد به دست آمد (RR=2.7,95٪CI=1.3-4.5).حساسیت ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی طول دهانه رحم برای زایمان پیش از موعد به ترتیب 72، 54، 17 و 93 درصد بود. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای دهانه رحم، شغل، تحصیلات، نوبت حاملگی، نوبت زایمان و سن، تنها طول دهانه رحم با زایمان پیش از موعد ارتباط معنی داری داشت (P<0.01).نهایت آن که زایمان پیش از موعد از عوامل مکانیکال و بیوکمیکال تاثیر می پذیرد، مطالعه ما بیشتر روی عوامل مکانیکال که همان طول دهانه رحم بود انجام پذیرفت و سایر عواملی که احساس می شد روی نتیجه حاملگی و بروز زایمان پیش از موعد موثر هستند، جز ملاک های عدم ورود به مطالعه ما بود و این نتیجه حاصل گشت که زنانی که طی هفته 16-24 بارداری از طول دهانه رحم کوتاه تر از35  میلی متر برخوردارند خطر بیشتری برای زایمان پیش از موعد دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1216

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4732
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

مقدمه. روشهای پیشگویی و تشخیص زود هنگام زایمان زودرس در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری ننموده است. کوتاه شدن سرویکس با خطر زایمان پیش از موعد همراه است. اندازه گیری طول سرویکس توسط سونوگرافی واژینال می تواند در خانمهای در معرض خطر، زایمان زودرس را پیشگویی نموده و بیمارانی را که به اشتباه برای آنها تشخیص زایمان زودرس داده شده است را شناسایی می کند.روشها. در یک مطالعه تشخیصی از مهرماه 1376 تا اسفندماه 1377، بررسی روی 780 خانم حامله که برای مراقبتهای دوران حاملگی به بیمارستانهای شهید بهشتی و الزهرا (س) اصفهان مراجعه نموده بودند انجام شد. طول سرویکس در هفته 28 تا 32 حاملگی توسط سونوگرافی واژینال اندازه گیری شد. معیارهای ورود به مطالعه، حاملگی یک قلوی بدون عوارض طبی جدی مادر، بدون ناهنجاریهای مهم مادرزادی جنین و قاعدگی منظم مادر که به دقت تاریخ آخرین قاعدگی خود را می دانست بود. افرادی که تا آخر حاملگی و یا موقع زایمان مراجعه نکردند از مطالعه حذف شدند. طول سرویکس در هر گروه در زایمان ترم و زایمان پره ترم مقایسه شد.نتایج. از تعداد 760 خانم مورد مطالعه 443 نفر (58 درصد) طول سرویکس بیشتر از 35 میلی متر داشته و 317 نفر (41 درص) طول سرویکس کمتر از 35 میلی متر داشتند. طول متوسط سرویکس در هر گروه با زایمان ترم و پره ترم با یکدیگر تفاوت داشت. طول سرویکس 35 میلی متر مناسب ترین Cutoff Point بر اساس منحنی ROC(Receiver Operating Characteristic) برای پیشگویی زایمان زودرس بود. حساسیت آزمون 63.2 درصد و ویژگی آن 61 درصد و ارزش اخبار منفی آن 91.1 درصد محاسبه شد.بحث. با اندازه گیری طول سرویکس با سونوگرافی واژینال می توان احتمال زایمان زودرس را پیشگویی نمود و با تشخیص زود هنگام این مشکل و درمان به موقع آن احتمال تولد نوزاد نارس را کاهش داده و از مورتالیتی و موربیدیتی حاصل از آن کاست. همچنین می توان با استفاده از این روش از بستری شدن بی مورد زنان باردار با تشخیص کاذب زایمان زودرس و درمانهای دارویی بالقوه خطرناک جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4732

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NIKBAKHT R. | SAHARKHIZ N. | PORSAYA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54057
 • دانلود: 

  27824
چکیده: 

Introduction: This study was conducted to explore the value of transvaginal ultrasonographic Cervical Length measurement, in addition to gestational age, maternal age, parity and Bishop score in predicting the mode of delivery in pregnancies in which labor is induced with oxytocin at or beyond the 37th gestational week.Materials and Methods: A total of 148 pregnancies at 37 to 42 weeks of gestation were included. When the labor was induced with oxytocin, 88 women delivered vaginally and 60 underwent cesarean section. These groups were compared with respect to possible predictive parameters of delivery out come. Student’s t-test, chi-square and Receiver operating characteristics (Roc) curves were used for statistical evaluation.Results: Mean preinduction Cervical Length was 24.5±7.92 mm. Seventy three percent of women were nulligravid and 27% of them were multigravid. Analyses of the Roc curve for Cervical Length and Bishop Score indicated that both of them were predictors of cesarean delivery with optimal cut offs for predicting cesarean delivery of >20mm for Cervical Length in nulligravid and >30mm in multigravid and Bishop score £4. Cervical Length in nulligravid to compare with multigravid had sensitivity (82.4% vs. 53.4%) and specificity (69.4% vs. 66.7%).Conclusion: Transvaginal ultrasonography, for Cervical Length measurement in nulligravid, Bishop Score and parity, predict the success of labor induction.

آمار یکساله:  

بازدید 54057

دانلود 27824 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAYAT MAKOU FARIBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  346-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75873
 • دانلود: 

  37782
چکیده: 

As Cervical Length decreases, the risk of preterm birth increases. The risk of early birth increases exponentially with decreasing Cervical Length in both singleton and multiple pregnancies. In such women individualization of risk would lead to rationalization of antenatal care, including frequency of visit, patient education in recognizing and reporting symptoms of spontaneous preterm Labour and timely administration of steroid. It is also possible that in women identified as being at high risk, the rate of preterm birth might be reduced by the prophylactic use of progesterone. In women presenting with threatened spontaneous preterm Labour, transvaginal measurement of Cervical Length provides a useful distinction between those who are likely to deliver within subsequent 7 days and those who are not. A study of 3694 unselected finnish women scanned at 18 – 24 weeks of gestation at 25mm cutoff, the sensitivity and specificity for preterm birth before 35weeks was 7 and 92 percent respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 75873

دانلود 37782 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAHMASEBI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  103-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97011
 • دانلود: 

  28753
چکیده: 

Introduction: Cervical disability for preservation of pregnancy is called Cervical insufficiency. On time diagnosis of Cervical insufficiency is important for preventing actions. Endovaginal sonography is one of the most important methods. The importance of Cervical Length measurement is to diagnose Cervical insufficiency and to decide on cerclage. In this study, we evaluated endovaginal sonography assessment of the Cervical Length changes during a normal pregnancy.Materials and Methods: In a prospective cross-sectional study, endovaginal sonography was performed to measure the Cervical Length and the mean of the Cervical Lengths on 150 pregnant women (50 in every trimester). They were  compared together by the one way Anova test. The patients were followed until labor. Twin pregnancies and cases with a history of uterus curettage, Cervical anomaly, preterm labor and cerclage were eliminated from the study.Results: The mean of the Cervical Length in the first, second and third trimesters of pregnancy were 39 mm, 40.7mm and 39.3mm, respectively. Also, the minimum and the maximum Length of the cervix in the same trimesters were: 28 and 56 mm, 26 and 52 mm, 27 and 52mm, respectively. It was noted to history of normal vaginal delivery (NVD), past cesarean and the first pregnancy. The minimum Cervical Length was seen in the first pregnancy and the maximum Cervical Length was seen in past NVD. Between the means of Cervical Length in three trimesters of pregnancy there was no significant statistical difference, but there was a significant statistical difference between the mean Cervical Length and the maternal parity. On the other hand between maternal age and Cervical Length there was no significant statistical difference.Conclusion: By comparing the mean Cervical Length in three trimesters, 39 mm was accepted for mean Cervical Length in different trimesters. There was a significant statistical correlation between the mean Cervical Lengths and multiparity with no preterm labor history, so it is safer if there is no preterm labor history in a multiparous pregnant woman.

آمار یکساله:  

بازدید 97011

دانلود 28753 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75655
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

زمینه و هدف: عدم توانایی سرویکس در نگهداری یک حاملگی تا زمان ترم نارسایی سرویکس گفته می شود. تشخیص به موقع نارسایی سرویکس جهت انجام اقدامات پیشگیری کننده ضروری است. سونوگرافی ترانس واژینال یکی از راههای تشخیصی مهم در این زمینه محسوب می گردد. اهمیت این اندازه گیری کمک به تشخیص بالینی نارسایی سرویکس و تصمیم گیری در مورد لزوم انجام سرکلاژ می باشد. در این مطالعه به بررسی تغییرات طول سرویکس در طی حاملگی طبیعی به کمک سونوگرافی واژینال پرداخته ایم.روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی توصیفی آینده نگر از 150 زن باردار سونوگرافی ترانس واژینال در هر تریمستر انجام گردید و طول سرویکس آنها اندازه گیری شد. به شرح حال سابقه زایمان طبیعی، سزارین قبلی و حاملگی اول بودن دقت شد. بیمارانی که زایمان زودرس داشتند، از مطالعه خارج شدند. میانگین اندازه ها در هر تریمستر حاملگی توسط آنالیز واریانس یکطرفه با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: میانگین طول سرویکس در سه ماهه اول حاملگی 39 میلیمتر، در سه ماهه دوم 40.7 میلی متر و در سه ماهه سوم 39.3 میلی متر حاصل شد. همچنین حداقل و حداکثر طول سرویکس در سه ماهه اول به ترتیب 28 و 56 میلی متر، در سه ماهه دوم 26 و 52 میلیمتر و در سه ماهه سوم 27 و 52 میلیمتر گزارش شد. کمترین طول سرویکس در حاملگی های اول 26 میلی متر و بیشترین طول سرویکس درگروه زایمان طبیعی قبلی 56 میلی متر دیده شد. بین میانگینهای طول سرویکس در هر سه ماهه حاملگی ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد. در حالیکه بین طول سرویکس با تعداد پاریتی ارتباط آماری معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: با مقایسه میانگین طول سرویکس در سه تریمستر حاملگی 39 میلیمتر را میتوان بعنوان متوسط طول سرویکس در تریمسترهای مختلف قبول نمود. با توجه به این که بین طول سرویکس و مولتی پاریتی بدون سابقه زایمان زودرس ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد. لذا عدم وجود زایمان زودرس در یک زن مولتی پار حاشیه امن تری ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 75655

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALTHUISIUS S. | DEKKER G. | HUMMEL P. | BEKEDAN D. | KUIK D. | VAN GEIJN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  922
 • بازدید: 

  43865
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43865

دانلود 29245 استناد 922 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  441-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53156
 • دانلود: 

  33126
چکیده: 

Objective: To investigate the clinical advantage of several prognostic factors for predicting preterm delivery.Materials and methods: Eighty and six patients with a singleton pregnancy admitted to Vali-Asr hospital underwent genetic amniocentesis between the 15th and 23th weeks were included in this study. Maternal serum C-reactive protein (CRP), transvaginal sonographic measurement of Cervical Length (CL), were examined on genetic amniocentesis time. Receiver-operating characteristic (ROC) analysis was performed to determine the efficacy of maternal serum and amniotic fluid CRP levels in predicting women with preterm delivery. Correlation between each factor and the duration of pregnancy was investigated.Results: The prevalence of spontaneous preterm delivery before 37 weeks of gestation was 11%. ROC analysis revealed that maternal serum CRP level was the parameter, which had a significant power in the prediction of preterm delivery. The optimum cut-off level was 1.2 mg/L. The sensitivity and specificity were 95.1% and 91.8%, respectively. The positive predictive value for CL Length with the cut off value of 25 mm was 72.1%. No statistically significant difference correlation observed between CL and the duration of pregnancy or amniotic fluid and maternal serum CRP levels.Conclusion: The maternal serum CRP level has a good sensitivity and specificity in the prediction of preterm delivery and this may be helpful in predicting preterm delivery during genetic amniocentesis. Maternal serum CRP measurement is a safe, simple clinically useful, cost effective, non invasive method, that may assist clinicians in evaluation for high-risk patients and determine strategies for the prevention of preterm delivery.

آمار یکساله:  

بازدید 53156

دانلود 33126 استناد 0 مرجع 0
litScript