نتایج جستجو

71

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  460-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10694
 • دانلود: 

  5637
چکیده: 

Background and Objectives: Catharanthus roseus is generally used to treat many diseases in folklore remedies. The present study is aimed at determining phytochemical constituents, cytotoxicity and antiviral activities for crude extract of the plant. Materials and Methods: The whole plant of C. roseus was extracted using methanol extraction method. Phytochemical qualitative screening was carried out for C. roseus extract according to standard procedures used to test for the presence of alkaloid, saponin, terpenoid and steroid. Cytotoxicity was assessed using 3-(4, 5-dimethylthiazol-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Plaque reduction assays were carried out to evaluate the antiviral activity of C. roseus extract against herpes simplex virus type 1 (HSV-1). These include post-treatment, pre-treatment and virucidal assays. Results: C. roseus extract contain secondary metabolites such as alkaloid, saponin and terpenoid but does not contain steroid. Cytotoxicity screening against Vero cells using MTT assay showed that the CC50 values for crude extract of C. roseus was 0. 5 mg/mL. The extract prepared from C. roseus possesses phytochemical compound that was non-cytotoxic to the cell with potential antiviral activity. Plaque reduction assays against herpes simplex virus type 1 (HSV-1) showed that the selective indices (SI = CC50 / EC50) of C. roseus extract in post-treatment, pre-treatment and virucidal assays were 36, 20 and 4. 7 respectively. The results revealed that the extract prepared from C. roseus possesses phytochemical compound that was non-cytotoxic to the cell with potential antiviral activity. Conclusion: This study showed that C. roseus extract has promising potential to be explored as anti-HSV-1 agent regardless of the mode of treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 10694

دانلود 5637 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  537-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41735
 • دانلود: 

  27323
چکیده: 

Free radicals play an important role in pathological processes such as aging and developing cancer; hence, natural products inhibit free radical production, and can play an important role in preventing diseases. We aimed to evaluate the scavenging activity of free radicals, reducing power, inhibition of lipid peroxidation and malondialdehyde (MDA) formation, and the antioxidant composition of rolB-transformed hairy roots and leaf callus of Catharanthus roseus. Hairy roots of the Catharanthus roseus were induced using Agrobacterium rhizogenes strain ATCC 15834 to transfer the rolB gene. Polymerase chain reaction analysis was used to identify the presence of the gene in the transformed hairy roots. Folin-Ciocalteu reagent, aluminum chloride calorimetry and high performance liquid chromatography were used to determine the content of total phenolic, flavonoid and gallic acid, respectively. To this end, we assayed the free radicals scavenging activity by 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), reducing power, inhibition of lipid peroxidation and inhibition of malondialdehyde production. The results showed that phenolic, flavonoid, and gallic acid contents in the ethanol extract of the hairy roots were signifi cantly higher (p ≤ 0. 01) than those naturally found in the extracts of root, leaf, and leaf callus of C. roseus. The hairy roots extract showed the lowest IC50 for the inhibition of DPPH• . Furthermore, the ethanol extract showed the best reducing power and had the highest potential to inhibit lipid peroxidation and to form the MDA. The transformed hairy roots can be considered a rich natural source of antioxidants.

آمار یکساله:  

بازدید 41735

دانلود 27323 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  پیوست 2
 • صفحات: 

  20-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2094
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

مقدمه: وینبلاستین یکی از آلکالوئیدهای دارویی است که از گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) استخراج می گردد. وجود مقادیر بسیار کم این آلکالوید در گیاه – که تنها منبع تهیه آن نیز می باشد – تحقیقات زیادی را با هدف دستیابی به راههای جدید افزایش تولید این دارو به دنبال داشته است. مطالعه حاضر به منظور انتخاب بهترین کولتیوار از نظر مقدار تولید وینبلاستین انجام شده است.روش ها: برگهای کولتیوارهای مختلف گیاه پروانش به کمک نیتروژن مایع، منجمد و سپس به روش خشک کردن، از حالت جامد (Freeze drying)، خشک گردید. آلکالوئیدهای گیاه توسط حلال تری فلورو استیک اسید 0.06 درصد استخراج و سرانجام آلکالوئید وینبلاستین با استفاده از یک روش گرادیان و توسط دستگاه HPLC آنالیز شد.نتایج: کولتیوارهای مختلف مورد بررسی از لحاظ نظر تولید مقدار وینبلاستین در شرایط یکسان متفاوت می باشند. کولتیوار C.roseus L.(G.DON) با بیشترین مقدار تولید، بیش از 5.1 برابر میانگین وینبلاستین تولید شده از مجموع کولتیوارها تولید داشته و کولتیوار. C.roseus L. ( (Pacifica Punchدر مقایسه با بقیه کولتیوارها، کمترین مقدار این آلکالوئید را تولید کرده است.بحث: شناسایی کولتیوارهای مختلف و توصیه کشت کولتیوار برتر گیاه، کمک موثری در زمینه افزایش بهره دهی تولید وینبلاستین و کاهش قیمت این دارو خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2094

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ASLAM J. | KHAN S.H. | SIDDIQUI Z.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  24980
 • دانلود: 

  18089
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24980

دانلود 18089 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1397
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

پروانش یا پیچ تلگرافی (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) به علت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند وین بلاستین و وین کریستین به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی شده است. لذا توسعه ریزازدیادی پروانش در محیط درون شیشه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق از دو آزمایش جداگانه برای بهینه سازی ساقه زایی مستقیم و یک آزمایش ریشه زایی استفاده شد. طرح آماری مورد استفاده در آزمایشهای ساقه زایی مستقیم، فاکتوریل 5×3 (NAA´BAP و NAA´KN) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. آزمایش ریشه زایی به صورت فاکتوریل 5×3 (NAA ´IBA) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت هورمون KN درصد اندام زایی و با افزایش غلظت هورمون NAA تعداد ساقه به ازا هر ریزنمونه افزایش یافت. ترکیب هورمونی یک میلی گرم در لیتر NAA به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر KN با میانگین 13 گیاهچه بالاترین تعداد تولید گیاهچه را دارا بودند. مقایسه میانگینها نشان داد که بهترین مقدار BAP با 87 درصد اندام زایی غلظت 0.1 میلی گرم در لیتر و بهترین ترکیب هورمونی 0.1 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 2 میلی گرم در لیتر NAA با 100 درصد اندام زایی بود. در آزمایش ریشه زایی ترکیب 0.4 میلی گرم در لیتر IBA به همراه 4 میلی گرم در لیتر NAA بیشترین تعداد ریشه و طول ریشه را تولید کردند و در مجموع افزایش غلظت هورمون NAA باعث افزایش طول ریشه ها گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1397

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی آیند 48)
 • صفحات: 

  30-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1677
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) یکی از منابع مهم گیاهی ایندول آلکالوئیدها می باشد. تاکنون بیش از یکصد آلکالوئید از این گیاه جداسازی شده که تعدادی از آنها دارای اثرات فارماکولوژیک بوده و به عنوان دارو مورد استفاده واقع می شوند. دو آلکالوئید وینکریستین و وینبلاستین که از شاخص ترین این آلکالوئیدها هستند از زمره مهمترین داروهای ضدسرطان بوده و علی رغم پیشرفتهای زیاد در زمینه سنتز داروها، هنوز از طریق استخراج از گیاه تهیه می گردند. در این مطالعه، آلکالوئیدهای اندامهای مختلف گیاه پروانش با استفاده از حلال « تری فلورو استیک اسید» استخراج و سپس به کمک یک روش گرادیان و با کمک دستگاه HPLC  مورد آنالیز قرار گرفتند. از مقایسه آنالیزهای انجام شده مشخص می شود که به استثنای وینبلاستین بقیه آلکالوئیدهای مورد تحقیق در اندامهای مختلف گیاه یافت می گردند. آلکالوئید سرپنتین در ریشه گیاه درصد بالاتری نسبت به سایر اندامها داشته و مقدار آن در این اندام بیش از سه برابر برگ می باشد. در گلها، استریکتوزیدین ( بیش از 2.3 برابر برگ) نسبت به سایر اندامها بیشتر تولید شده است. در برگها کاتارانتین (بیش از 4 برابر ریشه) و انهیدرو وینبلاستین (بیش از 2 برابر ریشه) و اجمالیسین (بیش از 6 برابر ریشه) بیشترین مقدار تولید را داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1677

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

پروانش (Catharanthus roseus) گیاهی دارویی است که به دلیل تولید آلکالوئیدهای فراوان ازجمله داروهای ضدسرطان وین کریستین و وین بلاستین اهمیت دارد. وین کریستین و وین بلاستین ازجمله مهم ترین داروها در درمان سرطان می باشند ولی بااین حال عملکرد این دو ترکیب به طور نسبی پایین و مقدار تقریبی آن ها در گیاه 0005/0 درصد است. با توجه به قیمت بالای این ترکیبات و مقادیر اندک آن ها در این گیاه، تلاش در جهت افزایش تولید این ترکیبات، منجر به تحقیقات وسیع روی این گیاه شده است. در این تحقیق جهت بررسی تأثیر عصاره های قارچی و زمان بر میزان تولید آلکالوئیدها در سوسپانسیون سلولی گیاه پروانش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور بعد از تهیه سوسپانسیون سلولی، عصاره قارچ های Priformospora indica، Trichoderma tomentosum و ترکیب عصاره های قارچی p. indicaو T. tomentosum با غلظت 1% حجمی-حجمی به سوسپانسیون سلولی اضافه شد. نمونه برداری در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اعمال تیمار انجام شد و میزان آلکالوئیدهای وین بلاستین و وین کریستین با استفاده از HPLC اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که هر سه عصاره های قارچی P. indica، T. tomentosum و مخلوط هر دو عصاره قارچی (P+T) باعث افزایش میزان تولید وین بلاستین نسبت به شاهد شد و بیش ترین تأثیر مربوط به عصاره قارچ T. tomentosum بود. مقایسه میانگین میزان وین کریستین بین عصاره های قارچی نشان داد که بیش ترین میزان وین کریستین در نمونه شاهد بود و عصاره های قارچی باعث کاهش میزان وین کریستین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAHEEM M. | SINGH S. | TANWER B.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  208-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  20428
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20428

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  302-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

گیاه کاتارانتوس روزئوس به طور گسترده ای در جهان کشت می شود. پلاسمای سرد اتمسفری به منظور بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاهان زراعی استفاده می شود. در تحقیق حاضرسه زمان مختلف پلاسمای اتمسفری سرد(40، 50و60 ثانیه) به منظور تیمار بذرها استفاده و تغییرات در صفات مورفولوژی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوای ژنتیکی در این گیاهان بررسی شد. پلاسمای سرد (50 ثانیه) به طور قابل توجهی جوانه زنی، طول برگ ها و طول ساقه گیاهان را نسبت به گیاهان کنترل افزایش داد. فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز بالاترین میزان را در گیاهان تیمارشده با پلاسمای سرد به ترتیب در 40 و 60 ثانیه نشان دادند. نشانگر پلی مورفیسم تکثیریافته مرتبط با توالی (SRAP) بالاترین درجه تنوع ژنتیکی در گیاهان تیمارشده 50 ثانیه پلاسمای سرد نشان داد (Ne = 1. 388, I = 0. 316, He = 0. 217, uHe = 0. 237 and P % = 50. 08). بر اساس روش نزدیکترین خویشاوندی (NJ)، آنالیز مولفه های اصلی (PCoA) و آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA)، چهار گروه مجزا شکل گرفت. گیاهان تیمار شده با 40 و 50 ثانیه پلاسمای سرد به علت تفاوت ژنتیکی با فاصله از گیاهان گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد پلاسمای اتمسفری سرد می تواند به عنوان ابزاری ایمن از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در افزایش رشد C. roseus و القای تغییرات ژنتیکی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
litScript