نتایج جستجو

198

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72439
 • دانلود: 

  20448
چکیده: 

We observed a rare variant case of Poland syndrome in a 55-year-old male Cadaver in gross anatomy dissection room at department of Anatomy school of Medicine. His past and family history was not remarkable. The outward appearance of anterior thoracic wall, deltoid and shoulder regions revealed obvious abnormalities. Upon dissection, the following features were observed: (1) On the right side, the pectoralis major and minor were completely absent and deltoid muscle was hypotrophied; therefore, the deltoid region in the right side was seen weaker in comparison with the opposite side. (2) A thick fatty layer about 3 cm was replaced instead of both the pectoralis major and minor muscles. (3) The distance between the neck and the upper part of deltoid region was seemed shorter on affected side (right side) ; in other words, the right clavicle bone was seemed a little shorter than the left clavicle bone. (4) The fingers of the right hand show webbing. Due to the absence of the pectoralis major and minor muscle that were accompanied with webbing and shortening in fingers of the hand of same side, the presented case was a rare variant of the Poland syndrome.

آمار یکساله:  

بازدید 72439

دانلود 20448 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CUREUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  24674
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24674

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  234-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1403
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

حنجره قسمتی از مجرای هوایی فوقانی تنفس است و شامل مخاط، عضلات و تعدادی غضروف می باشد. اسکلت غضروفی حنجره باعث باز ماندن مجرای هوا می شود و یکی از عوامل اصلی در تولید صوت است. دانستن ابعاد حنجره و غضروف های آن در تفسیر نتایج رادیولوژیک و اعمال جراحی حنجره ضروری است. این ابعاد بسته به جنس، نژاد و عوامل متعدد دیگر تغییر می کند. در این تحقیق حنجره 50 جسد )متعلق به 38 مرد و 12 زن) 25 تا 55 ساله با میانگین سنی 38.6 سال با روش های معمول اتوپسی 24 تا 72 ساعت بعد از مرگ برداشته شده و در محلول فرمالین %10 و گلیسیرین 5% به مدت 2 تا 3 هفته فیکس شدند. هیچکدام از اجساد علایم واضحی از بیماری ها و ناهنجاری های حنجره نداشتند. تشریح با استفاده از وسایل معمول جراحی صورت گرفت و اندازه گیری ها توسط کالیپرورنیه، پرگار اندازه گیری (compasses) و زاویه سنج انجام شد. در هر حنجره 45 شاخص از جمله ارتفاع، قطر قدامی خلفی حنجره، ابعاد غضروف های تیروئید، کریکوئید و اپیگلوت، زاویه بین تیغه های غضروف تیروئید و طول چین های صوتی اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار هر کدام از این شاخص ها در دو جنس محاسبه گردید. بررسی آماری نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تمامی ابعاد حنجره (به جز زاویه بین تیغه های غضروف تیروئید) در مردان بزرگتر از زنان بوده و اختلافات از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1403

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SOBHANI A. | KASHANI I.R. | AMIDI F. | AKBARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74571
 • دانلود: 

  31795
چکیده: 

The left renal vein usually forms in front of aorta by anastomosis between left and right subcardinal veins. In the embryonic period connection between supracardinal and iliac veins with subcardinal transiently form collar vein around abdominal aorta. Usually posterior branches of this collar vein disappear. But, sometimes it is permanent and anteior branches of the collar is absorbed. In this condition left renal vein will appeared posterior to the aorta. In present study we are dissected 45 Cadavers in the Tehran Medical Sciences Univ, Ardabil Azad univ, Sanandaje medical univ, Semnan medical Univ. The left renal vein was passed behind the abdominal aorta only case and enter to IVC at the level of L3. This varioation in addition to pressure on left renal vein can effect on drainage of left testicular vein that is surgically important.

آمار یکساله:  

بازدید 74571

دانلود 31795 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

بطور معمول ورید کلیوی چپ در قدام آئورت از آناستوموز وریدهای Subcardinal veins راست و چپ تشکیل میگردد. در دوره جنینی ارتباط وریدهای Supercardinal با وریدهای Iliac و وریدهای  Subcardinal یک گردن بند را حول شریان آئورت بوجود می آورد. اغلب، شاخه های خلفی این گردن بند جذب شده و از بین می رود. اما ندرتاً گزارش شده است که این حلقه پایدار بوده و یا شاخه های قدامی آن جذب می گردد که منجر به وضعیت خلف آئورتی ورید کلیوی چپ می شود.در تشریحی که روی 45 نمونه جسد انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، آزاد اردبیل، سمنان و سنندج انجام گرفته تنها در یک مورد از جسدها ورید کلیوی چپ از پشت آئورت عبور کرده و در سطح مهره L3 به بزرگ سیاهرگ زیرین (I.V.C) ختم شده است. وجود چنین واریاسونی می تواند علاوه بر فشار بر ورید کلیوی چپ بر روی تخلیه ورید بیضوی چپ نیز تاثیر منفی داشته باشد. که از نظر بالینی حائز اهمیت است. علاوه بر این آناتومی طبیعی و مسیر وریدهای کلیوی، بیضوی و شریان بیضوی تغییر می یابد عدم توجه به این واریاسیون در جراحی ها می تواند موجب آسیب به عناصر اطراف مخصوصا شریان بیضوی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

BACKGROUND The anterolateral thigh (ALT) flap is one of the fasciocutaneous flaps in the thigh region based on the septocutaneous or musculocutaneous perforators derived from the lateral circumflex femoral artery (LCFA). This Cadaveric study aimed to explore the variability of ALT flap anatomy. METHODS Ten ALT flaps were dissected (2016-20117, Mashhad Legal Medicine Organization) in 10 fresh Cadavers (7 males and 3 females). Flaps were marked in a 15 cm area centered on the middle point of a line drown from anterior superior iliac spine to the lateral surface of the patella. Dissection began by searching the skin perforators and then continued along the pathway of the vascular pedicle. RESULTS The average distance of ASIS-Patella was 44. 6 cm. The mean number of skin perforators was 2. 4 (ranged from 0 to 4). In one case, we did not find any skin perforator. The majority of skin perforators were musculocutaneous from descending branch of LCFA (66. 7%) and the remaining were septocutaneous (33. 3%). The mean length of vascular pedicle was 10. 17 cm. The average diameter of vascular pedicle was 2. 78 mm for the artery and 3. 79 mm for the vein. The average time of flap harvesting was 85. 3 min (ranged from 50 to 125 min). CONCLUSION The skin perforators supplying the ALT flap showed significant variability in number, location and course. The Cadaveric study could enhance the anatomic knowledge and operative skills of ALT flap harvesting.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 540 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کریمی پور مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

شریان رادیال یک شریان عضلانی بوده که به طور طبیعی در ناحیه آرنج از شریان براکیال جدا می شود. اخیرا از شریان رادیال به طور فزاینده ای برای پیوند در عمل بای پس (bypass) عروق کرونر قلب استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر گزارش جزییات واریاسیونهای متعدد نادر شریان مذکور و بیان اهمیت کلنیکی آنها در یک کاداور مرد ایرانی است.در تشریح روتین مشاهده شد که شریان رادیال طرف راست در ناحیه بازو از شریان براکیال جدا شده و با نزول به طرف آرنج و عبور در زیر تاندون عضله بایسپس از طول کنار خارجی ساعد به طرف مچ دست رفته بود و پس از عبور از زیر تاندونهای تشکیل دهنده انفیه بدان تشریحی، تنه اصلی شریان پس از دادن یک شاخه برای تشکیل قوس پالمار عمقی به طرف پایین امتداد یافته بود و در زیر لبه تحتانی اولین عضله بین استخوانی دور سال در اولین فضای بین انگشتی (Web) همراه با شاخه های شریان مدین یک حلقه آناستوموزی لوزی شکل را تشکیل داده بود. این قسمت از مسیر شریان رادیال برای اولین بار گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  156-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1828
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

مقدمه: اختلافات تشریحی در تاندون های دست شناخته شده است ولی شیوع آن در نژادهای مختلف متفاوت است. از آنجا که تاندون پالماریس لونگوس منبع مهم پیوند تاندونی محسوب می شود شیوع فقدان آن در نژادهای مختلف اهمیت پیدا می کند. میزان فقدان یک طرفه و دوطرفه آن در کتاب های جراحی دست به ترتیب 15 و 30 درصد ذکر شده است و فقدان آن در نژاد آسیایی کمتر از اروپایی است. در ایران مطالعه ای در مورد تنوع تشریحی تاندون پالماریس لونگوس که بر روی جسد انجام شده باشد گزارش نشده است.روش: در این مطالعه، 150 ساعد متعلق به 75 جسد مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از انجام برش و پیدا کردن تاندون، پهنای تاندون در ناحیه پرگزیمال با کالیپر مدرج (کولیس صنعتی) و بر حسب میلی متر و قد افراد از فرق سر تا پاشنه در وضعیت دراز کشیده به پشت اندازه گیری شد. وجود یا عدم وجود این تاندون در سمت چپ و راست، پهنای تاندون در دو جنس زن و مرد و رابطه پهنای تاندون با قد فرد بررسی شد. آنالیز آماری با استفاده از SPSS (version 14) و تست های مجذور کای، t-student، ضریب همبستگی و پیرسون و فیشر دقیق انجام شد.یافته ها: تاندون پالماریس لونگوس در 24 درصد یک طرفه، و در 10.7 درصد دوطرفه وجود نداشت. از 32 مورد جنس مونث، تاندون در 4 نفر (12.5 درصد) در سمت چپ، در 6 نفر (18.8 درصد) در سمت راست و در 3 نفر (9.4 درصد) در هر دو سمت وجود نداشت. از 43 بیمار مرد، تاندون در 3 نفر (7 درصد) در سمت چپ، در 5 نفر (11.6 درصد) در سمت راست و در 5 نفر (11.6 درصد) در هر دو سمت مشاهده نشد. متوسط پهنای قسمت تاندونی پالماریس لونگوس در مردان این نمونه 4.07±2.05 میلی متر در سمت راست و 3.97±2.16 میلی متر در سمت چپ و در زنان 3.77±2.07 میلی متر در سمت راست و 3.41±2.20 میلی متر در سمت چپ بود.نتیجه گیری: در این بررسی شیوع فقدان تاندون پالماریس لونگوس یک طرفه 24 درصد و دو طرفه 10.7 درصد بود که با آمارهای موجود در مورد نژاد آسیایی مثل چین و ژاپن متفاوت است. بین پهنای تاندون در زنان و مردان و همچنین بین فقدان تاندون یک طرفه یا دو طرفه با جنس، سمت مبتلا و قد فرد اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین رابطه ای بین قد فرد و پهنای تاندون دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1828

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZARHOMAYOUN AMIR | NOURI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  SUP3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52628
 • دانلود: 

  31052
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background & Aim: Neuroanatomical and microsurgical training have become an important part of neurosurgical training. The knowledge of the complex anatomy of the cerebral vasculature coupled with a precise and accurate microsurgical technique is the mainstay for success in cerebrovascular surgery. ICG is a valuable tool to assess intraoperative details in vascular neurosurgical procedures.The objectives of this study were to use ICG angiography to image Cadaver brain vascular system.Methods & Materials/Patients: The fresh brain of Cadavers was extracted and the vessels were injected with ICG. The imaging with the hand-made device equipped with 3D lens performed after the dissection.We introduced a new technique for ICG application in the Cadaver.Results: We recorded ICG angiography video of cerebrovascular structure. This was the first report of ICG application in the Cadaver brain. The images were very useful for learning anatomy of cerebrovasc ular structure.Conclusion: The knowledge of microvascular anatomy of the brain needs to be understood for diagnosis and miccrosurgery of brain vascular disease. ICG angiography of Cadaver may help students and residents for better understanding of anatomy.

آمار یکساله:  

بازدید 52628

دانلود 31052 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TEDFORD C.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  312-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  16023
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16023

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
litScript