نتایج جستجو

85023

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8503

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

PSYCHIATRIC QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  3368
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3368

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

فیلی زاده یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1613
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

لویی (Typha laiifolia L.) یک علف هرز خطرناک آبزی با دامنه وسیع انتشار می باشد که در بسیاری از آب های داخلی ایران و و بویژه تالاب انزلی رشد و ایجاد مزاحمت می نماید. در این مطالعه، اثر قطع کردن در سطوح مختلف آب، رقابت و کاربرد علف کش گلیفوسیت بر وزن خشک، طول، تعداد ساقه های هوایی و تعداد برگ در گیاه در تالاب انزلی بررسی شد. وزن خشک و طول لویی پس از قطع کردن، در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. در تمام تیمارها وزن خشک به طور یکنواخت پس از 1، 2 و 3 بار قطع کردن، کاهش یافت. تعداد 3 بار قطع کردن علف هرز لویی در طول فصل رشد باعث مرگ و کنترل کامل آن شد. سطوح مختلف آب و رقابت تاثیر معنی داری بر وزن خشک و طول گیاه نداشت. بهترین زمان برای قطع کردن علف هرز لویی اواخر خرداد تا اواسط شهریور بود. در این زمان میزان ذخیره کربوهیدارت در اندام های زیرزمینی این علف هرز، در حداقل بود و این زمان تقریبا بلافاصله پیش از گلدهی است که علف هرز لویی به غلظت های بالاتر از 1.5 کیلوگرم ماده موثر علفکش گلیفوسیت حساس می باشد. گرچه غلظت های بالاتر از 1.5 کیلوگرم ماده موثره گلیفوسیت در مراحل اولیه کاربرد باعث کنترل مناسب لویی گردید، اما در دوره های طولانی باعث جلوگیری از رشد مجدد این علف هرز نشد. این نتایج نشان داد که کاربرد گلیفوسیت در انتهای فصل رشد به دلیل حرکت نکردن مواد فتوسنتزی به مناطقی با فعالیت متابولیکی بالا، قادر به کنترل موثر علف هرز لویی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1613

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 68)
 • صفحات: 

  156-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زمینه و هدف: جهت بررسی تاثیرات تحریکی لیزر بررسی میزان حرکات ارتودنتیک دندانی در مطالعات گوناگون لیزر با مشخصات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر درمان با (LLLI) Low LEVEL laser یا لیزر کم توان بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 12 بیمار شامل 4 پسر و 8 دختر با میانگین سنی 16.9±3.4 سال انتخاب شدند. پرمولر اول بالا در این افراد جهت درمان ارتودنسی کشیده شده بود و نیاز به Retraction کانین به فضای Extraction داشتند. در حالی که در هر دو سمت دندان کانین توسط NiTi coil spring رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر GaAlAs با طول موج 890 nm قرار گرفت. ) LLLTبر روی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب) در ماه اول رترکشن صورت گرفت و قالب گیری و تهیه کست در ابتدای رترکشن و یک و دو ماه بعد انجام شد. اندازه گیری میزان رترکشن بر روی کست و با کمک پلاک رفرنس ساخته شده بر روی ناحیه روگا توسط کولیس دیجیتال انجام گرفت. برای آنالیز داده ها از آزمون های One-sample Kolmogorov-Simirnov و Paired sample T-test استفاده شد.یافته ها: این مطالعه هیچ اختلاف معنی داری بین میزان حرکت دندان کانین در سمت لیزر و سمت کنترل نشان نداد.(P>0.05) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دوز انرژی لیزر به کار رفته در این مطالعه 72 J برای هر دندان، دوز مناسبی برای افزایش حرکات دندانی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Rezaei M. | Farzin M. | Niroomand M.R. | Ahmadi F.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (Transactions B: Mechanical engineering)
 • صفحات: 

  2213-2228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20419
 • دانلود: 

  12868
چکیده: 

Low CUTTING forces can signi cantly reduce the risk of damage to sensitive tissues adjacent to the bone. Because of its better control of the incision, lower CUTTING force and reduced postoperative complications, the application of ultrasonic tools in bone-CUTTING is of concern to surgeons. In this study, through the application of a full factorial design of experiments, the e ects of changes in CUTTING tool geometry, ultrasonic power, bone-CUTTING direction, and tool speed on the CUTTING forces of cortical bone are assessed simultaneously. The variance and regression of the experimental data are analyzed, and the impact of factors and interactions of the elements on the CUTTING forces are discussed. The adjusted coe cient of determination (R 2 adj) of the main CUTTING force and CUTTING resistance force of the statistical model were 91. 49% and 91. 15%, respectively. Both the blade geometry and ultrasonic power, together with their interactions, are the most in uential factors in the CUTTING forces, contributing 82. 2% and 86. 6%, respectively. The formation of teeth in the CUTTING edge improves the CUTTING process and reduces the CUTTING force by about 40%. To obtain high e ciency and low CUTTING force, it is recommended to use an ultrasonic-powered toothed edge blade with a pitch of 1 mm, a low vertical velocity, and a high longitudinal speed.

آمار یکساله:  

بازدید 20419

دانلود 12868 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  168-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

زمینه و هدف: جراحی زیبایی از پدیده های رایج دهه های اخیر هستند. صفات شخصیتی و سلامت روان می توانند به عنوان الگویی روان شناختی در انگیزه ی افراد برای انجام عمل زیبایی نقش داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی صفات ناسازگار شخصیتی و سلامت روان متقاضیان جراحی زیبایی با گروه شاهد انجام گرفت. روش اجرا: در این پژوهش توصیفی مقایسه ای، مقیاس نشانه های متقاطع سطح 1 بزرگسالان (DSM-5 LEVEL 1 Cross-CUTTING Symptom Measure-Adult) و پرسش نامه ی شخصیت DSM-5 (PID-5) توسط 45 نفر از متقاضیان رینوپلاستی و تزریق ژل که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، تکمیل شد. به عنوان گروه شاهد، 45 نفر فرد غیرمتقاضی که ازنظر سن، جنس و تحصیلات با متقاضیان همتاسازی شده بودند نیز پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. داده ها توسط روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری آنالیز شد. یافته ها: متقاضیان رینوپلاستی با غیرمتقاضیان در صفات ناسازگار شخصیتی و ابعاد سلامت روان تفاوت معناداری نداشتند اما متقاضیان تزریق ژل در جدایی عاطفی (با اختلاف میانگین 36/0-و 05/0>P)، افسردگی (اختلاف 91/0-و 01/0>P)، روان پریشی (اختلاف 44/0-و 05/0>P) و سوءمصرف مواد (اختلاف 57/0-و 05/0>P) با غیرمتقاضیان به طور معنی داری تفاوت داشتند. نتیجه گیری: لازم است متخصصان زیبایی قبل از انجام این اقدامات، شخصیت و سلامت روان متقاضیان را درنظر بگیرند. ارزیابی های جامع روان شناختی خصوصا برای متقاضیان تزریق ژل می بایست قبل از اقدامات عملی صورت بپذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

زمینه و هدف: لیزر با مشخصات مختلف جهت تاثیرات تحریکی بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی و درد در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر درمان با Low LEVEL Laser (LLLT) بر روی درد حین حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 12 بیمار که پرمولر اول بالای آنها کشیده شده بود و نیاز به Retraction کانین به فضای Extraction داشتند، انتخاب شدند. درحالی که در هر سمت دندان کانین توسط Niti coil spring رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر GaAlAs با طول موج 890nm قرار گرفت.LLLT  بر روی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب صورت گرفت. دو روز پس از آغاز رترکشن از بیماران راجع به درد احساس شده در دو سمت سوال شد و بر اساس VAS مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه میزان درد در سمت تحت درمان با لیزر کم توان به طور معنی داری کاهش یافته بود (P=0.007).بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، یک دوز تابش لیزر GaAlAs با دوز انرژی 12J برای هر دندان می تواند میزان درد احساس شده را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 202 استناد 0 مرجع 14
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  13 (فوق العاده)
 • صفحات: 

  265-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1037
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

فولاد 4340 AISI یک فولاد کم آلیاژ با استحکام کششی بالا است که کاربردهای متعددی در صنعت دارد. ماشینکاری این فولاد بدلیل داشتن خواص ویژه ای مانند سرعت انتقال حرارت پایین و تمرکز حرارت در موضع برش همواره با مشکلاتی همراه است. از این رو استفاده از سیال های برش در ماشینکاری این فولاد اجتناب ناپذیر می باشد. از سوی دیگر، مشکلات زیست محیطی کاربرد روانکارهای معدنی، صنایع را به استفاده از روغن های زیست سازگار سوق داده است. از جمله این سیال های برش، روغن های پایه گیاهی هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فرآیند سوراخکاری فولاد آلیاژی 4340 AISI در حضور روانکاری نیمه خشک و با استفاده از روغن پایه گیاهی سویا است. بدین منظور پارامترهای فرآیند سوراخ کاری شامل پیشروی و سرعت برشی در سه سطح و سختی قطعه کار در دو سطح انتخاب گردید. در مجموع تعداد 18 آزمایش توسط ابزار مته کاربیدی پوشش دار صورت گرفت. نتایج نشان داد که روغن پایه گیاهی به خوبی می تواند در فرآیند سوراخکاری با استفاده از روش روانکاری نیمه خشک مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشروی مهمترین عامل در تعیین نیروی برش و زبری سطح بوده و افزایش آن باعث بالا رفتن نیروی برشی و بدتر شدن کیفیت سطح شد. در ضمن سختی قطعه کار تاثیر قابل ملاحظه ای را بر اندازه زبری سطح نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1037

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

پیش بینی نیروهای برش با روش های مدل سازی تحلیلی در فرآیند ماشین کاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش از مدل سازی مکانیستیک برای پیش بینی نیروهای برش در فرآیند فرزکاری با ابزار فرز انگشتی دو لبه با لبه برنده مستقیم استفاده گردید. این روش مدل سازی به دلیل عدم نیاز به آزمایش های پرهزینه به منظور دستیابی به اطلاعات رفتار ماده در فرآیند براده برداری با نرخ کرنش زیاد و عدم نیاز به تحلیل های زمان بر در نرم افزارهای عددی و همچنین اعمال ویژگی های مربوط به جنس، اصطکاک و شرایط براده برداری با ضرایب برش و لبه برنده از کارایی و دقت قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش برای اولین بار طراحی ویژه ای برای قطعه در نظر گرفته شد به گونه ای که تاثیر گردی نوک اینسرت های برش در خطای مدل سازی حذف گردد. نتایج مقایسه منحنی های نیروی برش مدل پیش بینی و تجربی به دست آمده از دینامومتر برای سه مولفه نیروی برش، و تطابق قابل قبولی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
litScript