نتایج جستجو

4798

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

480

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6 (ویژه نامه مهندسی صنایع)
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

طراحی یک نمودار کنترل می تواند به صورت ابتکاری، آماری، اقتصادی و اقتصادی- آماری انجام گیرد. هنگامی که یک نمودار کنترل نظیر نمودار کنترل جمع تجمعی چند متغیره برای پایش فرآیند تولید بکار گرفته می شود، سه پارامتر اندازه نمونه، فاصله بین دو نمونه گیری متوالی و حدود کنترل باید تعیین شوند.در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر روش شبیه سازی برای طراحی اقتصادی- آماری یک نمودار جمع تجمعی چند متغیره Projection Pursuit CUMULATIVE Sum (PPCUSYM) ارایه می گردد. همچنین یک مثال برای تشریح روش ارایه می شود و حساسیت نمودار مورد سنجش قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALTMAN E.I. | RIJKEN H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2679-2714
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  12091
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12091

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

امامی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 الف
 • صفحات: 

  245-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1614
 • دانلود: 

  525
چکیده: 

در مطالعه کیفیت خاک، جنبه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن مورد توجه قرار می گیرد. کیفیت خاک در ارزیابی تخریب یا بهبود اراضی اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق کیفیت خاک در 140 نمونه از خاک های کشاورزی دشت کرج با استفاده از دو روش رتبه تجمعی (CR) و شاخص پایداری (SI) ارزیابی شد. پارامترهای درصد کربن آلی (OC) ، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD)، شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف (شاخص Sgi)، رطوبت قابل استفاده گیاه (AWC)، تخلخل تهویه ای (Fa) اسیدیته (pH) هدایت الکتریکی (ECe) و نسبت جذب سدیم (SAR) در عصاره اشباع، بافت خاک، رطوبت ظرفیت مزرعه ای نسبی (RFC) و جرم مخصوص ظاهری (Bd) در تمامی 140 نمونه اندازه گیری شدند. شاخص پایداری با استفاده از پارامترهای شاخص Sgi، Fa، Bd، MWD، AWC و OC تعیین شد. در روش رتبه تجمعی فاکتور وزنی نسبی (RFC) برای همه ویژگی های فوق محاسبه شد و وضعیت پایداری براساس حاصل جمع مقادیر RFC مشخص گردید. نتایج شاخص پایداری نشان داد که 62.14 درصد از خاک های مورد مطالعه دارای کیفیت نامناسبی برای کشاورزی بودند. در روش رتبه تجمعی نیز فقط 2.14 درصد خاک های مورد مطالعه دارای وضعیت پایدار بودند، 37.86 درصد خاک های مورد مطالعه به شرطی برای کاربری کشاورزی پایدار خواهند ماند که از روش های مدیریت مناسب تری (مثل برگرداندن بقایای گیاهی به خاک، کاهش عملیات خاک ورزی و شیوه های نوین آبیاری) استفاده شود و 60 درصد نمونه ها نیز دارای وضعیت ناپایداری برای کشاورزی بودند. بنابراین عملیات مدیریت ویژه ای برای ناحیه مورد نظر که در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1614

دانلود 525 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  183-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

پایداری خاک به ویژه در اکوسیستم های شکننده یک شاخص ضروری برای مدیریت پایدار اراضی است و به ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بستگی دارد. با این وجود پایداری خاک به طور مستقیم قابل اندازه گیری نبوده و باید از شاخص های کیفیت و پایداری خاک استنتاج شود. به منظور بررسی پایداری خاک در منطقه ی بیابانی سمنان، مزارع، باغات و مراتع واقع در یک مزرعه ی آموزشی با مدیریت های مختلف آبیاری انتخاب و از شاخص پایداری (SI) و روش رتبه بندی تجمعی 9 و 11 پارامتری (CR9 و (CR11 استفاده شد. با حفر و تشریح خاکرخ و نمونه برداری از افق های سطحی و زیرسطحی اراضی منتخب، 12 ویژگی مهم و مؤثر در پایداری خاک اندازه گیری و مقادیر شاخص های مذکور در هر یک از اراضی محاسبه و تأثیر نوع کاربری بر پایداری خاک مقایسه شد. بررسی نتایج نشان داد که مقدار SI به جز در لایه ی سطحی اراضی زراعی آبی به دلیل تأثیر کشت و کار و نقش مثبت مواد آلی، در بقیه ی اراضی کمتر از یک بوده که نشان از ناپایداری خاک دارد. در لایه ی زیرسطحی تمامی اراضی مورد مطالعه، مقدار SI کمتر از یک شد. این موضوع بیانگر آن است که ویژگی های خاک در لایه های زیرسطحی در محدوده ی بهینه قرار نداشته و در نتیجه در عملکرد محصول، تخریب خاک و بیابان زایی مؤثرند. مطابق نتایج روش رتبه بندی تجمعی، لایه های سطحی و زیرسطحی خاک در هیچ یک از اراضی مورد مطالعه در کلاس های خیلی پایدار و پایدار قرار نگرفتند. لیکن این روش پایداری خاک اراضی آبی چندکشتی را به دلیل نقش مثبت در افزایش عامل های اصلاحی خاک، در وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر اراضی طبقه بندی نمود. بررسی همبستگی شاخص های مورد مطالعه با ویژگی های خاک نشان داد که کربن آلی، شاخص پایداری خاکدانه، شوری، نسبت جذب سدیم و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها تأثیر مستقیم و مؤثرتری بر پایداری خاک دارند. همچنین بین مقادیر SI با CR9 و CR11 در لایه ی سطحی همبستگی معنی دار منفی در سطح یک درصد (به ترتیب 58/0 R2= و 74/0 R2=) مشاهده شد؛ لیکن در لایه ی زیرسطحی فاقد همبستگی بودند. در نهایت، روش رتبه بندی تجمعی که از ویژگی های بیشتر و مؤثرتری برای ارزیابی پایداری خاک استفاده می کند، برای پایش پایداری خاک توصیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARATPOUR S. | BAMI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26717
 • دانلود: 

  21498
چکیده: 

Recently, Rao et al. (2004) have proposed a new measure of uncertainty for a distribution function F, called CUMULATIVE residual entropy (CRE) and obtained some properties and applications of that.Asadi and Zohrevand (2007) have proposed that CRE has connected to some well-known reliability measures. In the present paper, we introduce CUMULATIVE residual entropy for discrete random variables and study some of its properties, and show how it is connected with some well-known measures such as mean residual life-time.

آمار یکساله:  

بازدید 26717

دانلود 21498 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHORASHADIZADEH MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15588
 • دانلود: 

  5753
چکیده: 

In this paper, borrowing the intuition in Rao et al. (2004), we introduce a CUMULATIVE version of the inaccuracy measure (CIM). Also we obtain interesting and applicable properties of CIM for different cases based on the residual, past and inter-val lifetime random variables. Relying on various applications of stochastic classes in reliability and information theory fields, we study new classes of the lifetime in terms of the CIM along with their relations with other famous aging classes. Furthermore, some characterization results are obtained under the proportional reversed hazard rate model. Finally, considering that the time t changes in the range (t1; t2), an extension of the CIM, called the interval CUMULATIVE residual (past) inaccuracy (ICR(P)I), is de-rived. We investigate the ICRI’ s relation with its analogous version based on Shannon entropy.

آمار یکساله:  

بازدید 15588

دانلود 5753 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قبادی چنگیز | غفاری امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31) ویژه الکترونیک
 • صفحات: 

  95-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1315
 • دانلود: 

  1723
کلیدواژه: 
چکیده: 

در ارزیابی مدلهای انتشار امواج در مخابرات سیار از تابع توزیع احتمال جمع شونده CPD به عنوان وسیله ای برای مقایسه نتایج حاصل از مدلهای ریاضی، نتایج آزمایشگاهی و همچنین بررسی رفتار آماری کانال استفاده می شود. در این مقاله ابتدا تابع توزیع احتمال جمع شونده CPD مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن به عنوان یک ابزار آماری در مقایسه سیگنالها و بررسی رفتار آماری کانالها نشان داده می شود. سپس یک تابع جدید، به نام تابع احتمال جمع شونده اصلاح شده یا MCPD دو بعدی معرفی می شود که به کمک آن با اطمینان بیشتری می توان سیگنالها را بررسی کرده و مورد مقایسه قرار داد. MCPD در مقایسه با CPD به حجم عملیات بیشتری نیاز دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1315

دانلود 1723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

طراحی، ارزیابی و مدیریت آبیاری جویچه ای در مزرعه مبتنی بر مشخصه های نفوذ آب در خاک است. تغییرات نفوذ آب در جویچه های آبیاری تابع تغییرات عامل هایی مختلف است و بدین جهت نفوذ فرایندی پیچیده خواهد بود و مدل سازی آن به ویژه برای تمام سطح مزرعه دشوار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، عمق جریان آب در جویچه، سطح مقطع جریان، محیط خیس شده، و کمی سازی میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ آب در جویچه در سطح مزرعه اجرا شده است. آ‍زمایش های مزرعه ای برای جمع آوری داده های مشاهداتی در مزرعه ای به ابعاد 70×130 متر در 58 واحد آزمایشی در تابستان 1381 و اندازه گیری نفوذ آب در جویچه با روش جویچه مسدود اجرا شده است. بر مبنای یافته های این پژوهش، سهم اثر مستقیم فرصت نفوذ، سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده، و عمق جریان به ترتیب برابر 97.4، 42.0، 36.5، 15.0، و 12.0 درصد اثرهای کل این متغیرهاست. ترتیب اثرهای کل متغیرها بر نفوذ تجمعی در سطح مزرعه به صورت فرصت نفوذ، عمق جریان آب در جویچه، رطوبت اولیه خاک، سطح مقطع جریان، و محیط خیس شده بود. با بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر نفوذ تجمعی، فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، و سطح مقطع جریان به عنوان مولفه های اصلی نفوذ تجمعی از جویچه آبیاری تشخیص داده شدند. براین مبنا، با استفاده از روش های آماری یک مدل غیرخطی برای توصیف نفوذ تجمعی از سطح مزرعه با داده های اندازه گیری شده به دست آمد. این مدل حدود 89 درصد از تغییرات نفوذ تجمعی از سطح مزرعه را توجیه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  771-785
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مطالعه حاضر با فراهم آوردن فهرست موجودی چرخه زندگی تولید گل پامچال گلخانه ای به تجزیه و تحلیل جریان انرژی تولید این محصول با استفاده از روش تقاضای انرژی و اکسرژی تجمعی پرداخته است. داده های لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری از گلخانه-داران در ساوجبلاغ جمع آوری شد. بر اساس نتایج، میزان کل شاخص تقاضای انرژی و اکسرژی تجمعی برای تولید یک بوته گل پامچال به ترتیب 45/8 و 24/8 مگاژول محاسبه شد. در بین گروه های اثر روش تقاضای انرژی تجمعی، گروه اثر منابع غیرتجدیدپذیر-فسیلی با 43/8 مگاژول بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده بود که 66 درصد ناشی از مصرف انرژی مستقیم درون گلخانه بوده است. همچنین20/8 مگاژول از تقاضای اکسرژی تجمعی، ناشی از گروه اثر منابع غیرتجدیدپذیر-فسیلی بود که مصرف انرژی مستقیم درون گلخانه، مهم ترین نقش را در آن داشت. مصرف انرژی به ازای تولید یک بوته گل پامچال منجر به نشر 20576/0 کیلوگرم معادل کربن دی-اکسید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
litScript