نتایج جستجو

7

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LEE J.K. | SONG H.J. | YU J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  11-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  16970
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16970

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

هدف: کریپتوسپوریدیوزیس یک بیماری انگلی است که توسط تک یاخته ای کوچک از جنس کریپتوسپوریدیوم ایجاد می شود. انتقال عفونت به صورت مدفوعی - دهانی، از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق مواد غذایی یا نوشیدنی است. هدف از این مطالعه، بررسی ایمونوگلوبولین IgG ضد کریپتوسپوریدیوم پارووم در نوزادان موشBALB/c  آلوده شده است.مواد و روش ها: اووسیست ها از نمونه های مدفوع اسهالی گوساله های جوان جمع آوری و خالص شده در محلول نگاهدارنده دی کرومات 2.5 درصد و در یخچال 4 درجه نگهداری شدند. 40 نوزاد موش (3-4 روزه) BALB/c در هشت گروه پنج تایی شامل چهار گروه نمونه و چهار گروه کنترل استفاده شد و سپس 5×105 اووسیست به گروه های نمونه، از راه دهانی به کمک لوله گاواژ تلقیح شد. از قلب موش های گروه های نمونه و کنترل روزهای 6، 9، 12، 16 بعد از تزریق خون گیری و سرم ها در شرایط استریل ذخیره شد. ایمونوگلوبولین ها به روش رسوب دهی نمک استخراج و برای تایید وجود ایمونوگلوبولین ها از روش SDS-PAGE استفاده شد.نتایج: آنتی بادی های به دست آمده توسط روش وسترن بلات تجزیه و تحلیل شد. افزایش ترشح آنتی بادی در نوزادان موش آلوده به اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم، از نوع IgG تایید شد و میزان میانگین جذب نوری آن از 0.35±0.099 در روز 6 بعد از تزریق به میزان 0.6776±0.099 افزایش یافت؛ در حالی که میزان جذب نوری گروه های کنترل در روز ششم 0.244±0.016 بود و در روز 16 فقط به 0.322±0.016 افزایش یافته بود و این افزایش در گروه های مورد، نسبت به گروه های کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: آنتی بادی بررسی شده در این مطالعه در نوزادان موش آلوده به اووسیست کریپتوسپوریدیوم از نوعIgG  بود که علیه غشای خارجی اووسیست ترشح می شود و اختلاف معنی داری در نوزادان موش گروه مورد نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 198 استناد 0 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (مسلسل 66)
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  754
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگی های شخصیتی به عنوان یک عامل زمینه ساز و تعیین کننده شیوه رویارویی با محیط اجتماعی، فیزیکی و روان شناختی هستند. هدف از این بررسی، شناخت میزان تاثیر ویژگی های شخصیتی در بروز و تشدید رینیت آلرژیک است.روش بررسی: در این بررسی علی - مقایسه ای، برای گردآوری داده، از 120 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک که به کلینیک آلرژی تهران واقع در خیابان طالقانی مراجعه کرده بودند و همچنین 120 فرد عادی ساکن شهر تهران که به صورت همتا با گروه مواجهه انتخاب شده بودند، استفاده شد. داده ها به کمک پرسشنامه میلون (MCMI III) از آزمودنی ها بدست آمد و با کمک آزمونT  دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره بیماران در آزمون میلون در مقیاس های افسردگی، منفی گرایی، اختلال اضطراب، اختلال شبه جسمی و همچنین افسرده خویی بیش از نمرات افراد عادی همتا بود (P<0.001).نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد افسردگی، منفی گرایی، افسرده خویی، اختلال اضطرابی و اختلال شبه جسمی بطور معنی داری در افراد مبتلا به رینیت آلرژیک بیشتر از افراد عادی است. بنابراین لازم است در مداخلات درمانی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک، مداخلات مربوط به این وضعیت های روانشناختی آسیب زا نیز لحاظ گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 754

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BANAI M. | POURBAKHSH S.A. | EZI A. | ARDEHALI M. | JANATI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94556
 • دانلود: 

  55799
چکیده: 

The clinical and laboratory findings associated with Cryptosporidium infection in four broiler flocks were reported. The severity of Cryptosporidium-induced disease is greatly compounded by the presence of other pathogens. Tracheal swab culture on blood agar revealed a bacterium which identified as Ornithobacterium rhinotracheale by further biochemical and serological characteristics. This isolate was resistant to enrofloxacin and flumequine, and sensitive to ampicillin and tiamulin. Escherichia coli isolated from heart of the carcasses were resistant to all conventional antibiotics. Eimeria tenella was also detected in the ceca of some carcasses of this flock. Simultaneous isolation of C.baileyi, Clostridium perfringens type A, and E. coli serogroup 08 in a broiler flock affected by gangrenous dermatitis and serious weight gain loss was also reported.  

آمار یکساله:  

بازدید 94556

دانلود 55799 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  109523
 • دانلود: 

  64907
چکیده: 

Background: Cryptosporidium is an intracellular apicomplexan parasite that infects a wide range of vertebrates including humans. Cryptosporidiosis is a major cause of diarrhea in children with and without human immunodeficiency virus (HIV) infection in developing countries. More recently, the molecular methods for identification of morphologically indistinguishable species have been developed. The aim of this study was to determine the characterization of various species of this coccidian among children with diarrhea by using molecular methods.Methods: Fecal samples were collected from 1263 children with diarrhea who referred to Pediatrics Medical Centers in Qazvin and Tehran, two central provinces of Iran. Initial identification of Cryptosporidium was carried out by Zeihl-Neelsen acid-fast staining method of stool samples. DNA was extracted from positive microscopically samples and were subjected to a two step nested PCR-RFLP based on SSU-rRNA gene.Results: Out of 1263 collected samples, 31 (2.5%) were found to be contained Cryptosporidium oocysts. RFLP analysis showed that 80.6% of the positive isolates were Cryptosporidium parvum, 16.1% C. hominis and 3.2% had mix infection pattern of both C. parvum and C. hominis.Conclusion: Our results showed that the zoonotic pattern of transmission is predominant and has considerable significance in epidemiology of cryptosporidiosis in the study areas.

آمار یکساله:  

بازدید 109523

دانلود 64907 استناد 615 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1551
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: برخی از انواع عفونت های روده ای به طور فراوان در بیماران پیوند کلیه و همودیالیز دیده می شود. گونه های کریپتوسپوریدیوم را می توان نام برد که سبب اسهال و انتریت خودبه خود شفا یابنده در افراد سالم می گردند. این عفونت ها در بیمارانی  که دچار اختلالات سیستم ایمنی هستند موجب گاستروانتریت شدید و مزمن شده و حیات بیماران را به مخاطره می اندازد. مواد و روش ها: در این بررسی تعیین شیوع عفونت کریپتوسپوریدیوم در سه گروه، مورد مطالعه قرار گرفت. گروه اول شامل 87 نفر بیماری پیوند کلیه، گروه دوم شامل 103 بیمار همودیالیزی و گروه سوم به عنوان گروه شاهد شامل 60 نفر بودند که هیچگونه بیماری شناخته شده نداشتند. از هر سه گروه دو نمونه مدفوع دریافت و پس از انتقال به آزمایشگاه انگل شناسی نمونه ها با روش تغلیظ فرمالین- اتر تغلیظ و از هر نمونه تغلیظ شده دو تا اسمیر تهیه و بعد از رنگ آمیزی با روش اسید- فست اصلاح شده گرم در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 1000× لام ها بررسی گردیدند. یافته ها: فراوانی عفونت کریپتوسپوریدیوم در بیماران پیوند کلیه و همودیالیز به ترتیب 10 مورد (11.5%) و 4 مورد (3.88%) بوده در گروه شاهد نتایج همه منفی بودند. بحث و نتیجه گیری: از نظر آنالیزهای آماری، بین بیماران پیوند کلیه و گروه کنترل اختلاف معنی دار بوده(p.value=0.02) . ولی در بین بیماران همودیالیز و گروه کنترل اختلاف معنی داری دیده نشد(p.value=0.2) . شیوع عفونت کریپتوسپوریدیوم در بین بیماران پیوند کلیه در مقایسه با بیماران همودیالیز خیلی بیشتر بودکه می توان چنین نتیجه گرفت که بیماران پیوند کلیه نسبت به عفونت کریپتوسپوریدیوم بیشتر مستعد هستند، زیرا سیستم ایمنی آنها در اتر مصرف داروهای سرکوب ایمنی تضعیف می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1551

دانلود 218 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  99-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

سابقه و هدف: کریپتوسپوریدیوم پاروم (Cryptosporidium parvum) یک انگل کوکسیدیایی می باشد که عامل مهم اسهال در حیوانات و در انسان به ویژه کودکان و بیماران با ایمنی تحت مخاطره می باشد. از 1976 که اولین مورد انسانی آن گزارش شد، این تک یاخته به طور مداوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هر چند از عفونت های انسانی و دامی با کریپتوسپوریدیوم از نقاط مختلف ایران گزارشاتی وجود دارد؛ اما به دلیل این که این تک یاخته در آزمایشات معمول انگل شناسی بررسی نمی گردد از میزان شیوع این انگل در ایران در بسیاری از نقاط کشور گزارشی در دسترس نیست. این مطالعه با هدف اثبات وجود یا عدم وجود موارد انسانی این تک یاخته در کودکان مبتلا به گاستروانتریت در سمنان انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه نمونه های مدفوع همه کودکان زیر 12 سال مبتلا به گاستروانتریت که از ابتدای تیرماه تا اول مهرماه 1381 به بیمارستان کودکان امیرالمومنین سمنان مراجعه کرده بودند (153 مورد) از نظر کریپتوسپوریدیوم بررسی شدند. هر یک از نمونه ها پس از تغلیظ به روش فرمالین – اتر، با روش های ذیل نلسون اصلاح شده و رنگ آمیزی فلورسانس با ردامین با تغییرات جزیی رنگ شده و به ترتیب با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ فلوئورسانس مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: کریپتوسپوریدیوم پاروم در (3.26%) 5 مورد (با فاصله اطمینان 95%، 6.4% -0.006%) مثبت بود، که 4 مورد مربوط به پسران (1، 3، 5 و 6 ساله) و 1 مورد مربوط به یک دختر 12 ساله بود. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین فراوانی کریپتوسپوریدیوم با جنس، سن و نیز استفاده از شیر مادر در کودکان زیر سن 2 سال مشاهده نشد، اما بین آلودگی با این انگل و تماس مستقیم با دام ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.0026).نتیجه گیری: این مطالعه وجود عفونت کریپتوسپوریدیایی در کودکان مبتلا به اسهال را در سمنان نشان می دهد، که از نظر فراوانی موارد انسانی نیز با بیشتر مطالعات انجام شده در سایر نقاط کشور اختلاف معنی داری ندارد. در این مطالعه، در 3.26% موارد اسهال های کودکان در فصل تابستان وجود کریپتوسپوریدیوم را نشان دادیم. بر اساس این مطالعه و مطالعات مشابه پیشنهاد می کنیم تشخیص روتین کریپتوسپوریدیوم حداقل در آزمایشگاه های مرجع یا آزمایشگاه بیمارستان های اطفال برای کودکان مبتلا به گاستروانتریت به صورت روتین انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 194 استناد 2 مرجع 0
litScript