نتایج جستجو

106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (مسلسل 72)
 • صفحات: 

  157-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

میگوهای خانواده Palaemonidae در دامنه وسیعی از محیط های آب شیرین تا اقیانوس زیست می کنند. این میگوها از رژیم غذایی مختلط شامل علف دریایی، حشرات آبزی، سخت پوستان کوچک و موجودات اپی فونا تغذیه می نمایند و بخش مهمی از زنجیره غذایی بعنوان غذای ماهیان، پرندگان و شکارچیان دیگر را تشکیل می دهند. میگوهای پالئومونید آب شیرین ارزش تجاری داشته و بعنوان طعمه صید و غذا مورد استفاده قرار می گیرند (Kim et al., 2008).

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  133-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1224
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

این بررسی روی ماهیان بومی و اقتصادی دریاچه سد مخزنی مهاباد صورت گرفت. در طول سال 1377 تا 1378، 144 عدد از 13 گونه ماهیان دریاچه شامل: سیاه ماهی، کپور معمولی، ماهی عروس، کپور نقره ای، مروارید ماهی ارومیه، کپور علفخوار، شاه کولی ارومیه، کپور سرگنده، سس ماهی کورا، ماهی سیم، ماهی حوض، ماهی لوچ و اسبله طی چهار مرحله نمونه برداری، صید و بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و قسمتهای مختلف پوست باله ها و آبششها از نظر ضایعات ظاهری و آلودگی به انگلهای سخت پوست با استفاده از میکروسکوپ و لوپ مورد معاینه قرار گرفتند و برای نگهداری و شناسایی دقیقتر نمونه های یافت شده، از مواد تثبیت کننده به روشهای متداول استفاده گردید. در نتیجه تحقیقات بعمل آمده مشخص شد که 72/34 درصد از ماهیان مورد مطالعه بنحوی به سخت پوستان انگلی آلودگی داشتند. گونه های شناسایی شده در این بررسی به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: Linnaeus, 1758 Lernaea cyprinacea, Ergasilus peregrinus Heller, 1865 و Tracheliastes polycolpus Nordmann, 1832. گونه L. cyprinacea از نظر بیماریزایی گونه خطرناکی است و گونه های T. polycolpus وE. peregrinus بترتیب از اهمیت کمتری برخوردار هستند. سیاه ماهی و ماهی عروس آلودگی به سه گونه را نشان دادند در صورتیکه کپور نقره ای، شاه کولی ارومیه، کپور سرگنده، ماهی سیم، ماهی حوض و ماهی لوچ عاری از آلودگی به این انگلها بودند. آلودگی به انگلهای فوق در تابستان بیشترین (23 درصد) و در زمستان کمترین (10 درصد) حد را داشته و از طرفی بیشترین فراوانی آلودگی به ارگازیلوس (58/14 درصد) و کمترین آن به تراکلیاستس (55/5 درصد) تعلق داشت. آلودگی ماهیان دریاچه به E.   peregrinus برای نخستین بار از ایران گزارش می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1224

دانلود 211 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

BARZEGAR M. | JALALI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199470
 • دانلود: 

  100365
چکیده: 

This paper presents a total of 11 known CRUSTACEAN parasite species from 51 host species belonging to 7 families, with 17 genera reported from cultured and wild fishes in three faunal regions of Iran. Among them, one belonging to Branchiura order, namely Argulus foliaceus, was found on Capoeta capoeta in Makoo Reservoir as well as on Cyprinus carpio, Chalcalburnus sp., Hypophthalmichthys molitrix and Mastacembelus mastacembelus in Zarivar Lake. The other 10 species belonging to Copepoda order include 1) Ergasilus sieboldi, found on the gills of 2) Barbus sharpeyi, B. luteus, Aspius vorax and Cyprinus carpio; 3) E. peregrinus on Ctenopharyngodon idella and Leuciscus cephalus in Khandaqloo Reservoir; 4) Lamproglena compacta and 5) L. polchella on the gills of infected fish species inhabiting Tigris, Caspian and Oriental Regions of Iran. 6) Tracheliastes longicollis on the fins of Capoeta capoeta and Leuciscus cephalus; 7) T. polycolpus on the fins of Capoeta trutta, C. capoeta and Leuciscus cephalus in water bodies situated in Azerbaijan Province (Caspian Region) and Kurdistan Province (Tigris Region), 8) Achtheres percarum on the skin and fins of Sander lucioperca and Perca fluviatilis in Anzali Lagoon and Sefid-rud River in North of Iran (Caspian Region); 9) Pseudotracheliastes stellatus on the skin of acipenserids in Caspian Sea and finally 10) the most economically significant parasite, Lernaea cyprinacea, which is commonly found on cultured cyprinids in ponds and natural water bodies. Furthermore, several unknown CRUSTACEAN species belong to both orders identified to genus level, which need further study for a detailed description. Geographical distribution as well as host ranges of the mentioned parasites are presented and discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 199470

دانلود 100365 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

تالاب ها از اکوسیستم های پرتولید جهان هستند. از موجودات مهم در تالاب ها زئوپلانکتون ها هستند که غذای زنده مغذی برای لارو ماهی به شمار می آیند. ارزش غذایی زثوپلانکتون ها در دریاچه ها بر اساس ترکیب گونه ای، ساختار جمعیتی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب در فصول گوناگون سال تغییر می نماید. هدف از این مطالعه؛ اندازه گیری ترکیب اسیدهای آمینه زثوپلانکتون های آب شیرین در تالاب حنا در طی 4 فصل بود. نمونه برداری در اواسط هر فصل بوسیله تورکشی عمودی با استفاده از تور پلانکتونگیری (چشمه 140 میکرون، قطر 25 سانتی متر) از تابستان 1386 تا بهار 1387 انجام شد. سخت پوستان زثوپلانکتونی غالب در تالاب حنا شامل آنتن منشعب ها (3 گونه از جنس Daphnia و از جنس های Moina و Ceriodaphnia وBosmina هر کدام یک گونه) و پاروپایان (شامل جنس های Microcyclops،Acanthocyclops ،Allocyclops ،Macrocyclops ، Metacyclops و Cyclops) بودند. نتایج نشان داد که میانگین اسیدهای آمینه ضروری در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر 28.7، 31.0، 31.6 و 34.5 درصد و میانگین اسیدهای آمینه غیرضروری به ترتیب برابر 71.3، 69.0، 68.4 و 67.0 درصد از کل اسیدهای آمینه می باشد. بالاترین میانگین مقدار اسیدهای آمینه ضروری در طی دوره مطالعه مربوط به آرژنین 8.9، 10.7، 4.1، 5.5 درصد: ترئونین 6.4، 4.9، 6.2، 7.0 درصد: تیروزین 4.6، 4.7، 4.1، 3.3 درصد و متیونین 2.4، 2.2، 1.6، 4.1 درصد به ترتیب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان بود. از سوی دیگر، گلوتامیک 21.4، 18.9، 18.3، 18.7 درصد: آلانین 16.9، 15.6، 14.8، 12.8 درصد و آسپارتیک 12.3، 13.0، 12.1، 11.3 درصد ترتیب در بهار، تابستان، پاییز و زمستان بالاترین مقادیر را در مقایسه با دیگر اسیدهای آمینه غیرضروری داشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب اسیدهای آمینه زئوپلانکتون های جمع آوری شده از تالاب حنا در فصول مختلف سال تغییر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  443-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

پراکنش و ساختار جامعه سخت پوستان مزوزئوپلانکتونی تالاب حنا در استان اصفهان در طی چهار فصل مختلف بررسی شد میانگین فصلی دمای آب، اکسیژن محلول،نیترات و فسفات محلول به ترتیب 14.79، 8.01، 1.18 درجه سانتی گراد و 0.05 میلی گرم بر لیتردر بهار، 20.65، 7.46، 2.26 درجه سانتی گراد و 1.20 میلی گرم بر لیتر در تابستان، 11.33، 7.94، 1.89 درجه سانتی گراد و 0.67 میلی گرم بر لیتر در پاییز و 5.34، 9.73، 5.27 درجه سانتی گراد و 0.03 میلی گرم بر لیتر در زمستان بود. فیتوپلانکتونهای غالب از جنسهایStrastrum ، Gonium،Chlorella وAphanothece با بیش ترین فراوانی در تمام فصول نمونه برداری در تالاب وجود دارند کلروفیتا (Chlorophyta) با بیش ترین فراوانی و به دنبال آن جلبک های سبز-آبی (Cyanophceae) در تالاب حضور داشتند. فراوانی نسبی (درصد) آنتن منشعب ها دامنه ای از 27.2 در تابستان تا 74.3 در بهار داشت در حالی که پاروپایان دامنه ای از 25.6 در بهار تا 72.7 در پائیز بود. آنتن منشعب ها شامل گونه های Daphnia longispina،Daphniadubia ،pulex ، Ceriodaphnia sp.، Moina sp.، Moina macrocopa  و Bosmina sp. پاروپایان غالب Daphnia شاملApocyclops procerus ،Acanthocyclops sp. ، Microcyclops varicans، Allocyclops sp.، Diacyclops bicuspidatus و Macrocyclops albidus بود. زیست توده خشک زئوپلانکتونِی دامنه ای از 0.1 تا 28.9 میلی گرم بر مترمکعب داشت. اگرچه آنتن منشعب ها گروه عمده مزوزئوپلانکتونها را تشکیل داد اما (پاروپایان) شامل ناپلیوس و کپه پودید ها (عمدتا) در تمام ایستگاه های نمونه برداری بود. گونه D. longispina معمول ترین گونه در تمام ایستگاه ها و فصول، به استثناء زمستان، بود و جنس Bosmina چرخه زندگی کوتاهی داشت و در زمستان بندرت حضور داشت. تالاب حنا شرایط یوتروف دارد و برداشت زیست توده مزوزئوپلانکتونی میتواند سبب مناسب شدن محیط زیست پلانکتونیک برای کلونی شدن موجودات پلانکتونی آبی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1359
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

این مطالعه اولین و تنها بررسی انجام شده بر روی دریاچه گهر در ایران بوده که در توالی ماهانه از اردیبهشت ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 صورت گرفته است. دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم Patenoster یا دانه تسبیحی است که در قلب منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.هدف از این مطالعه معرفی زئوپلانکتون های راسته کلادوسرا در دریاچه تالابی گهر کوچک (دریاچه اول) بود. به دلیل عمق کم و غلبه گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه، جهت نمونه برداری هم از میان فضاهای بازتر و هم از کناره های گیاهان آبزی، 100 لیتر آب توسط تور پلانکتون گیر 30 میکرون فیلتر گردید. براساس نتایج به دست آمده 14 گونه کلادوسر شناسایی گردید. کلادوسرهای شناسایی شده متعلق به 2 خانواده و 6 جنس و شامل گونه های Simocephalus expinosus var.?، Simocephalus expinosus، Simocephalus vetulus، Chydorus sphaericus، Chydorus faviformis، Chydorus latus، Ceriodaphnia reticulata، Alona quadrangularis، Alona affinis، Alona gutata، Alonella diaphana، Alonella sp.، Scapholeberis kingi و Pleuroxus hamulatus بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1359

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  555
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش پاروپایان و کلادوسرا و بررسی ساختاری گونه های غالب آنها در رودخانه اروند به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیری 50 میکرومتر در 6 ایستگاه با 3 تکرار و در چهار نوبت (فصل های مختلف) انجام گردید. نمونه ها بوسیله میکروسکوپ تباین فاز مورد شناسایی اولیه و توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد شناسایی فراساختاری قرار گرفتند. 15 گونه پاروپا و 5 گونه کلادوسرا در رودخانه اروند شناسایی شدند. بیشترین تراکم سخت پوستان پلانکتونیک شامل پاروپایان و کلادوسرا با میانگین تراکم 9481 و 3155 فرد در متر مکعب در فصل تابستان محاسبه گردید. از گروه پاروپایان گونه های Acartia faoensis، Canthocalanus pauper، Subecalanus flemingeri، Labidocera acuta که 61% در صد از کل جمعیت را به خود اختصاص دادند و از گروه کلادوسرا گونه های Moina macrocopa و Daphnia longisoina 54% از کل جمعیت کلادوسرا به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از شاخص Saprobic نشان داد که میانگین ایستگاهی این شاخص در رودخانه اروند 48/2 می باشد که نشان دهنده ی قرار گرفتن این رودخانه در رده های mesosaprobic-β (آلودگی متوسط) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 555

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1100
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

مطالعه صورت گرفته در ارتباط با شاخص های تنوع، غالبیت، غنای گونه ای و تعیین ارتباط برخی از پارامترهای محیطی آب دریا با فراوانی خرچنگ های زانتیده سواحل جزیره هرمزانجام گردید. نمونه برداری با استفاده از پرتاب تصادفی کوادرات (9 کوادرات1 ´ 1با سه بار تکرار) و در چهار فصل (از تابستان 1391 تا بهار 1392 ) از سه ایستگاه انتخاب شده، صورت گرفت. پارامترهای محیطی شوری، درجه حرارت، اکسیژن محلول،pH و شیب بستر( با استفاده از فاصله یاب لیزری stable مدل 500LD ) اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن ارتباط آنها با فراوانی خرچنگ (در سطح معنی داری 0.05)تحلیل گردید. جهت محاسبه شاخص های تنوع زیستی (غنای گونه ای مارگالف، غالبیت گونه ای سیمپسون و تنوع گونه ای شانون – واینر) از نرم افزار PAST استفاده گردید. نتایج آنالیز خوشه ای بیانگر تشابه در فراوانی و پراکنش گونه ها در دو ایستگاه غرب و محیط زیست و بین دو فصل بهار و پاییز می باشد. پارامتر های محیطی (دما، شوری، اکسیژن محلول، شیب بستر و (pH به جز تاثیر شوری بر شاخص سیمپسون، با دیگر شاخص های اکولوژیک اندازه گیری شده همبستگی معنی داری نداشتند(p>0.05) . شاخص غنای گونه ای مارگالف به تفکیک فصول و ایستگاه های نمونه برداری بیانگر بیشترین غنای گونه ای در ایستگاه محیط زیست و فصل زمستان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1100

دانلود 444 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

KIM J.W. | ISHIBASHI H. | YAMAUCHI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  26519
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26519

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42787
 • دانلود: 

  43354
چکیده: 

Seagrass meadows and the associated invertebrate fauna, are important ecological biodiversity indicators for coastal marine environments. Increasing anthropogenic stress and climate change, have made these habitats priority targets for monitoring and conservation, however, relevant information is poor for the eastern Mediterranean Sea. The present study aims at describing decapod assemblages associated with four shallow Cymodocea nodosa beds from the northern Aegean Sea (Greece). Physicochemical parameters were measured, and water samples were collected for nutrient and chlorophyll– a analyses. For the morphological study of C. nodosa, three 25 x 25 cm quadrates per site were randomly sampled. Biometric (leaf length and width, total leaf length) and structural (shoot density, above and below ground biomass and above/below ground biomass, Leaf Area Index-LAI and Leaf Area-LA) parameters were assessed, and the CymoSkew index was calculated. Finally, decapods were collected by means of a beach seine (mesh size of 2 mm), taxonomically identified and sexed with stereoscopic inspection. All examined sites were oligotrophic and exhibited similar environmental quality. The western C. nodosa meadows had a high ecological status (CymoSkew CV=1. 70 and CymoSkew NP=1. 86). A clear correlation between seagrassmorphometry and nutrient concentrations was detected, with smallest shoot size and higher densities recorded in the less impacted areas. In total, 606 CRUSTACEAN decapod specimens belonging to 14 species and eight families were collected. Hippolytes apphicaforma A (Hippolytidae) was the dominant species. Finally, higher decapod species abundance and richness were recorded in the western stations, which host meadows of high ecological quality status.

آمار یکساله:  

بازدید 42787

دانلود 43354 استناد 0 مرجع 0
litScript