نتایج جستجو

378905

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37891

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سروش سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  159-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی در پیشگیری ازبسیاری از بیماری ها و با توجه به اینکه برخلاف باور عموم، مردم ایران به خصوص مردان دارای توده استحوانی پایینی نسبت به کشورهای غربی هستند، به طرح این مطالعه که در نوع خود منحصربه فرد است اقدام نمودیم. عدم توجه به این معضل بهداشتی، بار سنگینی را بر بودجه مملکت و به خصوص ارتش که دارای پرسنل عظیم و فعالی است وارد می آورد.مواد و روشها: این مطالعه CROSS-SECTIONAL است و به این منظور پرس شنامه ای را در اختیار پرسنل بیمارستان نظامی و دانشجویان نظامی ساکن خوابگاه قرار دادیم که درآن پس از دریافت اطلاعات دموگرافیک و اقتصادی آنان، میزان مصرف لبنی در روز و سابقه بیماریهای وابسته به اختلال تغذیه مواد لبنی سوال شد.یافته ها: کل افراد مورد مطالعه 545 نفر، شامل 136 زن (25%) و 409 مرد 75)%( بود. متوسط سن افراد مورد مطالعه 29 سال و متوسط قد آنها 170 سانتی متر محاسبه شد. متوسط وزن 70Kg بود. 109 نفر درآمد ماهانه خود را اعلام نکردند، در بین بقیه متوسط درآمد حدود 106972 تومان بود.نتیجه گیری: تقریبا نیمی ازاین افراد مواد لبنی استفاده نمی کردند. با وجود میانگین سنی پایین این افراد و درآمد متوسط، نسبت شیوع بیماریهای استخوان و دندان و ناخن بسیار بالا و موازی با کمبود مصرف مواد لبنی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفری حبیبه | نبئی بهروز

نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  19
 • بازدید: 

  4890
 • دانلود: 

  941
چکیده: 

فراوانی چاقی و اضافه وزن در کودکان و روند صعودی آن در دهه های اخیر شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. با توجه به این که چاقی در این سنین زمینه ساز چاقی در بزرگسالی و عوارض مربوط به آن است، در این مطالعه به بررسی شیوع چاقی در کودکان و عوامل مرتبط با آن پرداختیم.در جریان یک مطالعه مقطعی که شامل یک نمونه 1800 نفری از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران بود، اندازه گیری قد، وزن و محاسبه ضریب توده بدنی (Body Mass Index-BMI) صورت گرفت و فرم پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با آن نیز تکمیل گردید. پس از محاسبه BMI و تعیین مقادیر بالای صدک 95 و نیز مقادیر بین صدک 85 و 95 برای سن و جنس مربوطه، به ترتیب افراد چاق و افراد دارای اضافه وزن مشخص شدند.شیوع کلی چاقی و اضافه وزن در گروه مورد مطالعه به ترتیب، 7.7 درصد (95%CI=6.25-9.3) و 13.3 درصد (95%CI=11.76-14.95) به دست آمد که می توان گفت در مجموع 21 درصد دانش آموزان گروه هدف دارای وزن بیش از حد نرمال بودند. همچنین بین چاقی، سن، مدت زمان پیاده روی تا مدرسه، شکل ظاهری دانش آموز و درک ذهنی کودک از خود رابطه معنی دار آماری مشاهده شد، ولی بین چاقی و میزان تحصیلات والدین، شغل آنها، تعداد ساعات تماشای تلویزیون در روز، نوع سرگرمی دانش آموز و محل زندگی وی رابطه معنی دار آماری یافت نشد.در نهایت آن که با توجه به برآورد شیوع 20 درصدی چاقی و اضافه وزن در این مطالعه و همچنین ارتباط عواملی نظیر سن، نوع مدرسه، زمان پیاده روی تا مدرسه، شکل ظاهری و نیز درک ذهنی کودک از خود، ضرورت توجه جدی تر به این امر و طراحی مداخلات مناسب، روشن تر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4890

دانلود 941 استناد 19 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1035
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

وضعیت بهداشت جامعه در سه تا چهار دهه اخیر بهبود پیدا کرده و مهم ترین سند این پیشرفت نیز افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری کلی است. اما علی رغم این پیشرفت ها، سوانح در کودکان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است. در بررسی حاضر، میزان و نوع حوادث در افراد کمتر از 20 سال در شهر یزد بررسی شده است.در این مطالعه مقطعی، روش نمونه گیری خوشه ای و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه با مادران تکمیل گردیده است. با بررسی 3555 فرد زیر 20 سال در شهر یزد میزان شیوع حوادث 6.9 درصد مشخص شده و بیشترین حادثه اتفاق افتاده سقوط بوده است 45.1) درصد(. بین تعداد فرزندان در خانه و سواد مادر با وقوع حوادث نیز ارتباط آماری معنادار مشاهده شده است (P<0.001). همچنین میزان حادثه در پسران بیش از دختران (P<0.001) و در شهر نیز بیش از روستا بوده است (P<0.015). بیشترین عضو حادثه دیده در سقوط، سر، گردن و دست ها بوده و در مجموع 3.3 درصد حوادث منجر به فوت گردیده است. ضمن آن که مهم ترین علت حادثه از دیدگاه مادران، بازیگوشی و بی احتیاطی کودکان اعلام شده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت، با توجه به آن که 51.3 درصد از موارد سقوط در خانه و 11.8 درصد در مدرسه اتفاق افتاده است، بازدید از منازل (Home-Visit) و نظارت مستمر بر وضعیت مدارس، امری اجتناب ناپذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1035

دانلود 280 استناد 1 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117658
 • دانلود: 

  33463
چکیده: 

Background: Adverse drug reactions (ADRs) occur in 10-20% of hospitalized patients and approximately 7% of general population. Druginduced allergic reactions can affect numerous organ systems and manifest in a variety of reactions.Objectives: This STUDY was designed to describe the frequency of different types of allergic drug reactions and uncover culprit drugs.Patients and Methods: All patients who had been admitted to Mofid Children’s Hospital, Tehran, Iran due to drug reactions during April 2009 to April 2010 were included in this STUDY. Patients who fulfilled the criteria for an allergic drug reaction according to Gell and Coombs classification, were enrolled in the STUDY and patients with ADRs whose symptoms were not compatible with allergic reactions, were excluded from the STUDY. An immunologist and allergist diagnosed drug allergy. A complete questionnaire was filled out for each patient.Results: A total number of 117 patients were evaluated for adverse drug reactions, among them, 97 (82.9%) were considered to have immunological drug reactions. The most common symptoms of allergic drug reactions were morbilliform eruptions, serum sickness, DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms), and toxic epidermal necrolysis. In 62 patients, anticonvulsant drugs had the prominent role and the most important anticonvulsants were phenobarbital, lamotrigin, and valproic acid. In 52 patients, antibiotics were found culprit and the most common antibiotics were cefixime, co-trimoxazole, and furazolidone.Conclusions: We found that delayed types of allergic drug reactions, as well as morbilliform skin eruptions, were the most frequent presentations among our patients. Anticonvulsants were identified as the first cause in the majority of drug reactions. These medications should only be prescribed when necessary and the patients should be informed about adverse reactions. This STUDY provides a background for more extensive studies in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 117658

دانلود 33463 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100394
 • دانلود: 

  34122
چکیده: 

Background: Adverse drug reactions (ADRs) occur in 10-20% of hospitalized patients and approximately 7% of general population. Druginduced allergic reactions can affect numerous organ systems and manifest in a variety of reactions.Objectives: This STUDY was designed to describe the frequency of different types of allergic drug reactions and uncover culprit drugs.Patients and Methods: All patients who had been admitted to Mofid Children’s Hospital, Tehran, Iran due to drug reactions during April 2009 to April 2010 were included in this STUDY. Patients who fulfilled the criteria for an allergic drug reaction according to Gell and Coombs classification, were enrolled in the STUDY and patients with ADRs whose symptoms were not compatible with allergic reactions, were excluded from the STUDY. An immunologist and allergist diagnosed drug allergy. A complete questionnaire was filled out for each patient.Results: A total number of 117 patients were evaluated for adverse drug reactions, among them, 97 (82.9%) were considered to have immunological drug reactions. The most common symptoms of allergic drug reactions were morbilliform eruptions, serum sickness, DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms), and toxic epidermal necrolysis. In 62 patients, anticonvulsant drugs had the prominent role and the most important anticonvulsants were phenobarbital, lamotrigin, and valproic acid. In 52 patients, antibiotics were found culprit and the most common antibiotics were cefixime, co-trimoxazole, and furazolidone.Conclusions: We found that delayed types of allergic drug reactions, as well as morbilliform skin eruptions, were the most frequent presentations among our patients. Anticonvulsants were identified as the first cause in the majority of drug reactions. These medications should only be prescribed when necessary and the patients should be informed about adverse reactions. This STUDY provides a background for more extensive studies in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 100394

دانلود 34122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  256-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  12858
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12858

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHAZAEI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  240-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  64030
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64030

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1085
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

به منظور تعیین عوامل موثر در ایجاد فشار عصبی (Stress)، مطالعه ای در سطح 5 دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران انجام شد. مقاله حاضر، بیان بخشی از یافته های این پژوهش است که به دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد.پرسشنامه ای حاوی اطلاعات جمعیتی و زمینه ای علایم جسمانی و روانی فشار عصبی و مسایل و مشکلات دانشجویان و نحوه نگرش آنها به رشته پزشکی و آینده شغلی خود تهیه شد که مبنای آن چند پرسشنامه فشار عصبی از منابع بین المللی بود و با استفاده از جلسات بحث گروهی و نظرخواهی از استادان روانپزشکی، روایی و پایایی آن به اثبات رسید. این پرسشنامه در بین 750 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی توزیع و نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که به نحو معنی دار با فشار عصبی در ارتباط بودند عبارتند از: جنسیت، مقطع تحصیلی، ساعات مطالعه در هفته، وضعیت اقتصادی و بعد خانوار، سن فرد، نوع محل اقامت و اشتغال به فعالیت های غیرپزشکی، میزان ارتباطات اجتماعی و میزان ارتباط با خانواده.توجه بیشتر به مسایل و مشکلات تحصیلی، بهبود شرایط کاری دوره انترنی، ترتیب دادن برنامه های تفریحی، آموزش تکنیک های فردی و گروهی کاهش فشار عصبی و ایجاد خدمات مشاوره روانی برای کاهش سطح فشار عصبی در بین دانشجویان پزشکی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1085

دانلود 267 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47542
 • دانلود: 

  106555
چکیده: 

Objectives: Sodium disorders are one of the most important electrolyte disturbances in children admitted to intensive care unit (ICU). The purpose of this STUDY was to determine the frequency of electrolyte disturbances and the associated factors in pediatric intensive care unit (PICU) patients. Methods: All patients hospitalized in PICU of Ali Ebne Abi Talib Hospital during a year since October 2015 considered for the STUDY. Electrolyte disturbances involving; sodium, potassium, calcium and magnesium were identified in PICU. Statistical tests were determined at 5% error level. Results: The prevalence of sodium, calcium and magnesium abnormalities was not significantly different in gender of patients (P > 0. 05), but, the prevalence of hypokalemia (9. 5% versus 1. 7%) and hyperkalemia (37. 8% vs. 31. 3%) were higher in girls compared with boys. (P = 0. 021). The rate of hyponatremia (29. 3% vs. 13. 1%) and hypernatremia (18. 3% vs. 15. 9%) in children who had died were significantly higher than in alive children. (P = 0. 013). The prevalence of all electrolyte disorders was not significantly different from those of diuretics consumption (P > 0. 05). Hyperkalemia though (41% versus 27. 3%) was significantly higher in children with diuretic use than in other children. (P=0. 022). Thefrequency of electrolytes abnormalities in childrenwasnot significantly different between diseases (P > 0. 05). Conclusions: The STUDY concluded that the frequency of electrolytes was significantly different in deceased children compared to alive children. However, hyperkalemia was significantly higher in children with diuretic use than in other children. Therefore, it is much necessary to measure these electrolytes in course of hospitalization.

آمار یکساله:  

بازدید 47542

دانلود 106555 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2382
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

Objectives: This research has been conducted to STUDY antibiotic self-medication, prevalence, and reasons. Methods: A questionnaire containing 30 comprehensive questions in terms of the experience of antibiotic self-medication was prepared. In this CROSS-SECTIONAL STUDY, data were analyzed using analytical statistics bases on chi-square and logistic regression. Results: The results showed that 61. 3% of the participants were self-antibiotic users. There was a significant difference only between gender and self-medication such that self-medication in males was more than females (P value = 0. 027). Conclusions: Self-medication of antibiotics is almost high and requires more information about the side effects of these drugs in order to promote rational and physically prescribed use.

آمار یکساله:  

بازدید 2382

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
litScript