نتایج جستجو

22525

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2253

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RICHARDS R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  447-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  4490
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4490

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
نویسندگان: 

OZAKI V.A. | GOODWIN B.K. | SHIROTA R.

نشریه: 

APPLIED ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1151-1164
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  6063
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6063

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

امروزه سطح کشاورزی حفاظتی در جهان بیش از 180 میلیون هکتار و یکی از مزایای اصلی آن بهبود بهره وری آب است. این تحقیق در باره ی کاشت سویا تحت مدیریت های مختلف میزان بقایا و روش های خاک ورزی روی بقایای گندم است که به صورت کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال های 1389 و 1390 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. تیمارهای اصلی در سه سطح مدیریت بقایا، شامل 1R: سوزاندن، R2: حفظ 50 درصد بقایا و تیمار R3: حفظ 100 درصد بقایا و تیمارهای فرعی نیز در سه سطح روش های خاک ورزی، شامل T1: خاک ورزی مرسوم (شخم + دیسک + کشت با ردیف کار)، T2: کم خاک ورزی (خاک ورزی حداقل با دستگاه خاک ورز مرکب+ کشت با ردیف کار) و T3: بی خاک ورزی (کشت با کارنده ی بی خاک ورز) است. نتایج بررسی ها نشان می دهد تیمار اصلی R2 و تیمار فرعی T3 بهترین بازده را از نظر تولید داشته اند و عملکرد محصول 47/7 و 17/4 درصد به ترتیب نسبت به R1 و T1 افزایش داشته است. بیشترین و کمترین میزان حجم آب مصرفی به مقدار 3950 و 2690 مترمکعب در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار R1 و R3 و حداکثر و حداقل بهره وری آب سویا به ترتیب مربوط به تیمارهای R2 وR1 به میزان 1/13 و 0/55 کیلوگرم بر مترمکعب بوده است. کاشت در شرایط بی خاک ورزی موجب بهبود بهره وری آب سویا نسبت به روش مرسوم به مقدار 15/3 درصد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MA Q. | WANG Y.L. | ZHOU H. | XU Y.G. | JIANG C.M. | YU W.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66680
 • دانلود: 

  36805
چکیده: 

Long-term YIELD performance and YIELD stability of common CROPping systems needs to be simultaneously assessed at various fertility regimes. Based on a consecutive 19-year field trial, including eight fertilization treatments with different combinations of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and recycled manure (RM), the effects of fertilization and CROP rotation on corn (Zea mays L.) YIELD performance and stability were evaluated. The results showed that although the fertility regimes had greater influence on YIELD increase (average 2.94 Mg ha-1) than CROP rotation (averge 0.42 Mg ha-1) [corn-corn-soybean (Glycine max)], the rotation effect on YIELD increase was almost 51% of that of fertilizer N under low nutrient availability conditions. A synergistic effect between RM and CROP rotation was observed in the present study, in detail, YIELD-increasing effect of RM, on average, were 0.98 and 1.04 Mg ha-1 in continuous and rotation CROPping systems, respectively. Stability analysis revealed that RM improved YIELD stability under nutrient absence conditions rather than under balanced fertilization conditions. Moreover, CROP rotation substantially improved YIELD stability. High and stable YIELDs were obtained in test years with arid index ranged from 1.08 to 1.16, which can be regarded as proper environment in this region.Ranking the statistical parameters indicated that they are similar in general, and considering the amount of RM resource, NPM which achieved high and stable YIELD was the most recommendable fertility regime in this region.

آمار یکساله:  

بازدید 66680

دانلود 36805 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مدل SWAP را یک مدل اگروهیدرولوژیکی، زراعی - هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی می نامند. در این تحقیق مدل SWAP در برآورد عملکرد محصول و عملکرد بیولوژیک سویا و درصد رطوبت موجود در خاک طی فصل کشت مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا مدل SWAP بر اساس نتایج مزرعه ای حاصل از کشت سویا برای چهار سناریوی آبیاری شیاری در سال زراعی 88-1387 تحلیل حساسیت و واسنجی شد. سپس بر اساس نتایج مزرعه ای سال زراعی 89-1388 مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که این مدل عملکرد دانه را بهتر از عملکرد بیولوژیکی سویا شبیه سازی می کند. همچنین نتایج تحلیل حساسیت مدل نشان داد که مدل SWAP نسبت به داده های ورودی رطوبت باقی مانده و هدایت هیدرولیکی اشباع بسیار حساس است و با کوچکترین تغییر در داده های ورودی خاک شامل ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع و رطوبت باقی مانده نتایج خروجی به شدت تغییر می کند. به استناد تحلیل های آماری با وجود متغیر های متعدد ورودی، مدل SWAP مقدار رطوبت خاک، شاخص سطح برگ، کارایی مصرف آب و عملکرد محصول را به خوبی برآورد می کند، زیرا در همه موارد ضریب تبیین بالاتر از 0.8 (به ترتیب برابر 0.86، 0.87، 0.89 و 0.93) و میانگین مربعات خطا کمتر از انحراف معیار داده ها می باشد و آزمون مقایسه میانگین T-test تفاوت معنی دار را بین مقادیر شبیه سازی شده و پیش بینی شده نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU Y. | GOODWIN B.K. | GHOSH S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  192-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  11506
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11506

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین پیش کاشت گندم با مدیریت مناسب مصرف کود نیتروژنه و بقایای گیاهی آزمایشی در طی سال های زراعی 87 - 1385 در شرایط اقلیم معتدل سرد خراسان انجام شد. این آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تناوب زراعی به عنوان عامل اصلی در پنج سطح (1- گندم: گندم 2- سیب زمینی: گندم 3- ذرت سیلویی: گندم 4- شبدر برسیم: گندم 5- چغندر قند: گندم) و کود نیتروژنه برای تمامی گیاهان پیش کاشت گندم به عنوان عامل فرعی در چهار سطح (1- بدون مصرف نیتروژن 2- مصرف نیتروژن 50% کمتر از توصیه کودی 3- مصرف نیتروژن به میزان توصیه کودی 4- مصرف نیتروژن 50% بیشتر از توصیه کودی) و برگشت بقایای محصول پیش کاشت گندم به خاک به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح (1- بدون برگشت بقایای گیاهی 2- برگشت 50% بقایای به جا مانده از محصول پیش کاشت) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تناوب زراعی و مصرف کود نیتروژنه در گیاه پیش کاشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در واحد سطح و طول ساقه و سنبله گندم داشت، در حالی که وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله گندم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. عملکرد گندم تحت تاثیر اثر متقابل تناوب زراعی و مصرف کود نیتروژنه قرار گرفت. در تمام سطوح کود نیتروژن بیشترین عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی: گندم مشاهده شد و عملکرد تک کشتی گندم در تمامی سطوح نیتروژن مصرفی، کمتر از عملکرد آن در شرایط تناوبی بود. نتایج آزمایش نشان داد که در کشت متوالی گندم واکنش به مصرف کود نیتروژنه بیشتر از کشت تناوبی گندم بود. اگر چه برگشت بقایای محصول پیش کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه گندم نداشت اما عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبله در متر مربع و شاخص برداشت گندم تحت تاثیر این تیمار آزمایش قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 419 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  657-672
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  972
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

            به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان عبور نور از تاج پوشش گیاهی سه رقم نخودکابلی، آزمایشی به صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 84-1383 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم آباد اجراء شد. رژیم آبی در سه سطح (دیم، آبیاری در مرحله گلدهی و آبیاری در مرحله پر شدن غلافها) فاکتور اصلی آزمایش بود. فاکتوریل رقم نخود (شامل سه رقم آزاد، آرمان و توده محلی گریت) و تراکم کاشت (در چهار سطح 30، 42، 54 و 66 بوته در مترمربع) کرت های فرعی آزمایش را تشکیل داد. آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی در مقایسه با شرایط دیم موجب افزایش عملکرد بیولوژیک (49 درصد)، عملکرد دانه (54 درصد)، تعداد غلاف در بوته (43 درصد) و کاهش میزان نفوذ نور از تاج پوشش گیاهی (55 درصد) شد. در بین ارقام مورد آزمایش بیشترین عملکرد دانه (1376 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (45 درصد) به رقم آزاد اختصاص داشت. بیشترین عملکرد دانه (1388 کیلوگرم در هکتار) و بالاترین عملکرد بیولوژیک (3823 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 66 بوته در مترمربع به دست آمد. با افزایش تراکم کاشت میزان نور رسیده به کف تاج پوشه گیاهی کاهش یافت و کمترین میزان نفوذ نور در تراکم های 54 و 66 بوته در مترمربع حاصل شد. نتایج آزمایش گویای اهمیت آبیاری تکمیلی و تراکم کاشت مناسب در دست یابی به پتانسیل تولید کشت نخود است.

آمار یکساله:  

بازدید 972

دانلود 277 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

بقایای گیاهی از جمله منابع آلی تامین کننده نیتروژن خاک هستند. به منظور بررسی اثر بقایای گیاهی بر تامین نیتروژن خاک آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و شش تیمار شامل چهار تیمار بقایا (پنبه، ذرت، گندم و یونجه)، کود اوره به میزان 90 کیلوگرم در هکتار و شاهد انجام گرفت. بقایای گیاهی پس از تعیین نسبت C/N به اندازه کوچکتر از 5 میلی متر خرد شده و با خاک مخلوط شدند. در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم میزان نیترات و آمونیوم خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اختلاف مجموع نیترات و آمونیوم اندازه گیری شده در تیمارها معنی دار نبود. بیشترین و کمترین میزان (75.3 و 62.77 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمار کود اوره و شاهد مشاهده شد. در بین بقایا نیز بیشترین میزان (74.66 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار بقایای یونجه بود. در این تحقیق اختلاف عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار بود، به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد دانه (8695 و 6962 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمار بقایای یونجه و شاهد به دست آمد. نتایج نشان داد که تحلیل یک سویه تغییرات نیتروژن در خاک بدون توجه به روند دو سویه آزادسازی در خاک و جذب در گیاه ممکن نیست. در این تحقیق عدم اختلاف معنی دار نیترات و آمونیوم آزاد شده از تیمار بقایا، کود اوره و شاهد نشان می دهد که رقم N-80-19 یک رقم با تقاضای زیاد و دارای قابلیت جذب بالا است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از بقایا حداقل به دلیل کاهش مصرف کود حتی در شرایطی که به افزایش عملکرد منجر نشوند، قابل توجه است.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  217-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کاربرد گیاهان پوششی در یک نظام زراعی مبتنی بر گندم و همچنین مطالعه اثر روش های شخم در این نظام، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه نوع روش خاک ورزی (شامل عدم خاک ورزی، خاک ورزی کاهشی و خاک ورزی رایج) به عنوان عامل اصلی و گیاهان پوششی در 5 سطح (شامل خلر، منداب، جو ترش، تریتیکاله و عدم کشت گیاه پوششی به عنوان شاهد) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر روش خاک ورزی بر تعداد سنبله در مترمربع، وزن سنبله در مترمربع، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار (P

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
litScript