نتایج جستجو

9053

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

906

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DOUGLAS D.B. | KOHLER K.A. | THOMPSON R.L.

نشریه: 

WEED TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  170-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  12059
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12059

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11425
 • دانلود: 

  10189
چکیده: 

Oilseeds, as an important part of industrial CROPs, are among the products that spend billions of dollars annually to meet their needs in Iran. Conventional oilseeds such as soybean, rapeseed and sunflower, despite their many benefits, are products that require high water consumption to produce them. Therefore, the introduction of a new oilseed CROP that can have an economical and satisfactory yield in drought conditions and rainfed lands, can be an effective and key solution in this regard. This is the exact situation that farmers welcome the cultivation of a new CROP. Camelina oilseed has many properties and applications. From a nutrition and health point of view, its oil contains high amounts of omega-3, which helps prevent cancer and obesity. In industry, it is used as a biofuel, in the production of resins, waxes, as well as in the production of cosmetics, health and pharmaceuticals. This CROP has advantages over rapeseed, including the low need for water and nutrients, adaptation to adverse environmental conditions and resistance to pests. Camelina is a CROP that can adapt to cold and dry environmental conditions and is also found in warm areas. The plant can also tolerate drought stress in the early growing season. Studies show that camelina is a CROP that can be economically viable in rainfed areas or during supplementary irrigation. Preliminary experiments in Iran have shown that camelina cultivation can be well developed in rainfed areas and will largely meet the country's need for oilseeds.

آمار یکساله:  

بازدید 11425

دانلود 10189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آینه بند امیر

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تناوب گیاهان زراعی بر وضعیت جوامع علف های هرز یک مطالعه مزرعه ای سه ساله با چهار گیاه گندم، کلزا، ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای به صورت تناوب کشت مضاعف در مشهد اجرا شد. طرح آماری، بلوک کامل تصادفی با تیمار تناوب در چهار سطح و با سه تکرار بود. مطالعه جوامع علف های هرز در دو مرحله قبل از بسته شدن کانوپی و قبل از برداشت گیاه انجام گرفت. اثر تناوب برروی آخرین گیاه (سورگوم علوفه ای) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تناوب و گیاه قلبی اثر معنی داری بر وزن خشک و تراکم علف های هرز دارد. گونه غالب علف هرز نیز تحت تأثیر تیمار تناوب قرار گرفت. کلیه شاخص های علف هرزی در مرحله اول بیشتر از مرحله دوم بودند. در اکثر موارد، علف های هرز برگ پهن به لحاظ وزن خشک و تراکم، بیشتر از علف های هرز برگ باریک بودند. فقط تناوب چهار (گندم، آیش، گندم، ذرات، کلزا و سورگوم) در هر دو مرحله نمونه گیری وزن خشک و تراکم علف هرز بیشتری داشت. گیاهان زراعی قبلی به ویژه کلزا در گیاهان بعدی به صورت گیاه نابجا، فقط در مرحله اول حضور داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آینه بند امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1446
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

به منظور بررسی تغییرات جوامع علف های هرز ذرت تحت تاثیر الگوهای توالی گیاهان زراعی آزمایشی سه ساله (78-1375) با چهار گیاه گندم و کلزا (گیاهان زمستانه) و سورگوم و ذرت علوفه ای (گیاهان تابستانه) بصورت تناوب کشت مضاعف در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد اجرا شد. طرح آماری، بلوک های کامل تصادفی با تیمار تناوب در چهار سطح و با سه تکرار بود. مطالعه جوامع علف های هرز در دو مرحله قبل از بسته شدن کانوپی و قبل از برداشت گیاه انجام گرفت. اثر تناوب بر روی آخرین گیاه (ذرت علوفه ای) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی در زمان و همچنین نوع گیاه ما قبل اثر معنی داری بر وزن خشک و تراکم علفهای هرز دارد. معیارهای تراکم و وزن خشک علفهای هرز در مرحله قبل از بسته شدن کانوپی بیشتر از مرحله قبل از برداشت بودند. در اکثر موارد علفهای هرز برگ پهن به لحاظ وزن خشک و تراکم بیشتر از گونه ای برگ باریک بودند. گونه غالب علف هرز نیز تحت تاثیر تناوب تغییر یافت. تناوب سوم ( گندم ـ آیش ـ گندم ـ ذرت ـ کلزا- ذرت) بیشترین وزن خشک و تناوب دوم (گندم ـ آیش ـ کلزا ـ سورگوم ـ گندم ـ ذرت) بیشترین تراکم علف هرز را داشتند. گیاه کلزا بصورت گیاه نابجا در گیاه بعدی فقط در مرحله اول حضور داشت. نتایج این آزمایش تاکیدی است بر ناپایداری جوامع علفهای هرز در سیستم های تناوبی. نوع و ترتیب گیاهان قبلی بر هر دو مرحله قبل و پس از بسته شدن کانوپی موثر بودند اما تاثیر گیاه ذرت بیشتر در مرحله دوم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1446

دانلود 283 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  174-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

این آزمایش به منظور مقایسه 26 نظام مختلف تناوبی طی سال های 1377 لغایت 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) شهرستان ملاثانی اجرا شد. گیاهان مورد کاشت شامل گندم، یونجه، ذرت و کلزا (به عنوان کشت اصلی) و باقلا، کنجد، سودان گراس، شبدر، ذرت سیلویی و لوبیا (به عنوان کشت دوم) بودند. جهت سهولت کنترل عملیات زراعی و نیز دسته بندی گیاهن مورد کاشت در نظام های مختلف تناوبی، 26 نظام تناوبی مورد آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و شش آزمایش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مقایسه با کشت مداوم گندم با عملکرد 5103 کیلوگرم در هکتار، کشت این گیاه پس از یونجه و کلزا به ترتیب 24 و 17 درصد افزایش عملکرد داشته و کشت گندم پس از آیش، ذرت، سودان گراس، ذرت سیلویی و کنجد به ترتیب 1، 1، 16، 22 و 20 درصد کاهش عملکرد داشته است. مقایسه عملکرد گندم در نه نظام تناوبی چهارساله که حداقل یک دوره آیش را در برداشتند، نشان داد که با کاهش سهم بقولات و افزایش سهم غلات در تناوب، از عملکرد گندم کاسته شد. نتایج نشان داد که با جایگزینی ذرت با سودان گراس در تناوب های سه ساله، عملکرد گندم 22 درصد کاهش یافت. کلزا مناسب ترین پیش کشت گندم در تناوب های سه ساله ارزیابی شد و در مقایسه با پیش کشت کنجد، عملکرد گندم پس از کلزا، 33 درصد بیشتر بود. کشت باقلا یا شبدر به عنوان گیاه پیش کشت ذرت در مقایسه با گندم، عملکرد ذرت را به ترتیب 22 و 19 درصد افزایش داد. بیشترین عملکرد ذرت در بین سیستم های تناوبی سه ساله مبتنی بر تناوب آیش، باقلا، ذرت، 12020 کیلوگرم در هکتار، در تناوب های چهار ساله گندم، ذرت، شبدر، ذرت، 11290 کیلوگرم در هکتار، در سیستم تناوبی پنج ساله مبتنی بر گندم، گندم، ذرت، شبدر، ذرت، 11450 کیلوگرم در هکتار و در تناوب شش ساله مبتنی بر تناوب آیش، گندم، گندم، ذرت، شبدر، ذرت، 11810 کیلوگرم در هکتار بدست آمدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARWAD I.M. | GULED M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  673-679
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  15410
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15410

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30-2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1137
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر نظام های تناوب زراعی بر عملکرد گندم و تعیین ارزش اقتصادی تناوب های زراعی، هشت تیمار تناوبی که طی سال های 1385 تا 1389 در منطقه جلگه رخ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد، با استفاده از روش بودجه بندی جزئی و تحلیل نهایی مورد ارزیابی اقتصادی قرارگرفت. این تیمارها شامل هشت نظام تناوب زراعی 1- کشت مداوم گندم، 2- گندم - گندم - گندم - کلزا - گندم، 3- گندم - چغندرقند - گندم - چغندرقند - گندم، 4- گندم - سیب زمینی - گندم - سیب زمینی - گندم، 5- گندم - سیب زمینی - گندم - کلزا - گندم، 6- گندم - چغندرقند - گندم - سیب زمینی - گندم، 7- گندم - ذرت علوفه ای - کلزا - سیب زمینی - گندم، 8- گندم- ذرت علوفه ای- گندم- چغندر قند - گندم، بود. نتایج نشان داد که نوع محصول زراعی و گیاه پیش کاشت در تناوب زراعی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه گندم سال آخر (سال پنجم) دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد دانه گندم کلیه تیمارهای تناوبی افزایش معنی داری (بین 21 تا 37 درصد) نسبت به کشت متوالی گندم داشت. تناوب زراعی ششم (گندم - چغندرقند - گندم - سیب زمینی - گندم)، از نظر اقتصادی با نرخ بازده نسبی 90 درصد و درآمد خالص 112.99 میلیون ریال در هکتار، بالاترین نرخ بازده و سود را داشت و تیمار سوم (گندم - چغندرقند - گندم - چغندرقند - گندم)، با درآمد خالص 104 میلیون ریال پس از آن قرار گرفت. اگر چه تغییر قیمت باعث تغییر تیمار مطلوب شد، اما تیمارهای مورد مطالعه در برابر تغییر قیمت ها دارای جایگزین های اقتصادی بوده و مدیر مزرعه با گزینه های انعطاف پذیری روبرو است.

آمار یکساله:  

بازدید 1137

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1695
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

سابقه و هدف: رهیافتهای تلفیقی مدیریت علف های هرز می تواند به کاهش هزینه ها و نیز بهبود کنترل علف های هرز کمک کند. دوره بحرانی کنترل علف های هرز به عنوان بهترین زمان مبارزه با علف های هرز تعریف شده است. با دانستن دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای هر گیاه زراعی می توان ضمن کاربرد دقیق مصرف علف کشها از آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری کرد. شروع و طول مدت دوره بحرانی کنترل علف های هرز بستگی به فاکتورهای متعددی چون خصوصیات گیاه زراعی و علف هرز، محیط و عوامل زراعی دارد. با توجه به نبود اطلاعات راجع به تاثیر تناوب زراعی بر این دوره این تحقیق جهت بررسی تاثیر این عامل زراعی بر طول دوره بحرانی کنترل علف های هرز انجام گردید. مواد و روش ها: به منظور بررسی تاثیر دو تناوب مختلف (گندم- کلزا و سویا- کلزا) بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا رقم هایولا 4011 دو آزمایش در سال های زراعی 91-1390 و 92-1391 به ترتیب برای تناوب های اول و دوم که هر یک حداقل به مدت 10 سال در معرض الگوی کاشت مربوطه بودند، در دشت های زراعی اطراف شهرستان گلوگاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دوره های مدیریت علف های هرز بر مبنای مراحل رشدی کلزا (پنج سطح کنترل و پنج سطح تداخل علف های هرز تا مراحل سبز شدن، دو برگی، چهار برگی، هشت برگی و ظهور جوانه گل و دو تیمار کنترل و تداخل تمام فصل به عنوان شاهد) در هر یک از تناوب ها بود. یافته ها: مشاهدات حاکی از غالبیت علف قناری (Phalaris spp) در هر دو تناوب داشت. تنوع گونه ای در تناوب سویا- کلزا با استناد به شاخص شانون (H=0.69) نسبت به تناوب گندم - کلزا (H=0.45) بیش تر بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه کلزا در تناوب گندم- کلزا معادل 4060 کیلوگرم در هکتار در حالی که در تناوب سویا - کلزا 2280 کیلو گرم در هکتار بود. در تناوب گندم- کلزا مقدار بیشتر نیتروژن، کربن آلی و فسفر خاک که بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک موثر بود با عملکرد زیادتر دانه کلزا ارتباط داشت. بالا بودن عملکرد دانه کلزا در تیمار تناوبی اخیر را نیز می توان به تاثیر مثبت این تناوب بر مهم ترین جزء عملکرد یعنی تعداد غلاف بیش تر در بوته مرتبط دانست. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف های هرز در تناوب گندم- کلزا با احتساب 5 درصد افت مجاز عملکرد بین مراحل سبز شدن تا شش برگی (354-161 درجه روز پس از کاشت) قرار داشت. در تناوب سویا- کلزا نیز این دوره با در نظر گرفتن 5 درصد کاهش قابل قبول عملکرد بین مراحل کاشت تا رسیدگی (920- 65 درجه روز پس از کاشت) تعیین شد. در این آزمایش علف های هرز علف قناری (Phalaris paradoxa)، ساقه خز (Caucalis platycarpos)، خار مریم (Silybum marianum) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) در تناوب گندم –کلزا و خونی واش (Phalaris minor) و شاه افسر (Melilotus officinalis) در تناوب سویا- کلزا غالب بود.نتیجه گیری: دوره بحرانی کنترل علف های هرز در تناوب سویا- کلزا نسبت به تناوب گندم- کلزا زودتر شروع شده و دامنه آن نیز طولانی تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1695

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

اثرات روش های مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه گندم و عملکرد علوفه تر ذرت با 65% رطوبت در یک تناوب زراعی گند م- ذرت تحت کرت های دائم در یک توالی گندم- ذرت- گندم انجام پذیرفت. در کشت دوم عملکرد علوفه تر ذرت و در کشت سوم عملکرد دانه گندم اندازه گیری و همه تیمارها به روش آماری آزمون T مقایسه شدند. T1: سوزاندن بقایای گیاهی گندم + عملیات معمول (گاو آهن + دیسک + کود پاشی و کاشت ذرت) T2: خرد کردن کل کاه باقیمانده گندم با روتو تیلر + کود پاشی + کاشت ذرت، T3: خرد کردن کل کاه باقیمانده گندم با استون برویر + کود پاشی + کاشت ذرت، T4: خارج کردن کاه درو شده + خرد کردن کاه باقیمانده با استون برویر + کود پاشی + کاشت ذرت) و T5: کاهش C/N کل کاه باقیمانده به کم تر از 30 + استون برویر + کود پاشی+کاشت ذرت T6: کاهش C/N کل کاه باقیمانده به کم تر از 30+ روتوتیلر + کود پاشی + کاشت ذرت. نتایج نشان داد، استفاده از ادوات خرد کننده بقایای گیاهی مانند استون برویر و روتوتیلر نقش مثبتی بر افزایش عملکرد گندم و ذرت داشت و این افزایش نسبت به تیمار شاهد (سوزاندن بقایای گیاهی) معنی دار بود ولی دستگاه استون برویر از کارائی بیش تری در خرد کردن کاه و کلش گندم داشت. کاربرد توام دستگاه استون برویر و اعمال تیمارهای کاهش دهنده نسبت C/N کاه و کلش کارائی بیش تری را ایجاد کرد. همچنین دستگاه استون برویر و روتو تیلر به تنهایی کارائی قابل قبولی را برای خرد کردن بقایای گیاهی ذرت داشت و موجب افزایش عملکرد معنی دار دانه گندم نسبت به تیمار شاهد (سوزاندن بقایای گیاهی) شد که موجب کاهش هزینه ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 213 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

MA Q. | WANG Y.L. | ZHOU H. | XU Y.G. | JIANG C.M. | YU W.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65317
 • دانلود: 

  36257
چکیده: 

Long-term yield performance and yield stability of common CROPping systems needs to be simultaneously assessed at various fertility regimes. Based on a consecutive 19-year field trial, including eight fertilization treatments with different combinations of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and recycled manure (RM), the effects of fertilization and CROP ROTATION on corn (Zea mays L.) yield performance and stability were evaluated. The results showed that although the fertility regimes had greater influence on yield increase (average 2.94 Mg ha-1) than CROP ROTATION (averge 0.42 Mg ha-1) [corn-corn-soybean (Glycine max)], the ROTATION effect on yield increase was almost 51% of that of fertilizer N under low nutrient availability conditions. A synergistic effect between RM and CROP ROTATION was observed in the present study, in detail, yield-increasing effect of RM, on average, were 0.98 and 1.04 Mg ha-1 in continuous and ROTATION CROPping systems, respectively. Stability analysis revealed that RM improved yield stability under nutrient absence conditions rather than under balanced fertilization conditions. Moreover, CROP ROTATION substantially improved yield stability. High and stable yields were obtained in test years with arid index ranged from 1.08 to 1.16, which can be regarded as proper environment in this region.Ranking the statistical parameters indicated that they are similar in general, and considering the amount of RM resource, NPM which achieved high and stable yield was the most recommendable fertility regime in this region.

آمار یکساله:  

بازدید 65317

دانلود 36257 استناد 0 مرجع 0
litScript