نتایج جستجو

7341

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

735

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BLANCO F.F. | FOLEGATTI M.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  10064
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10064

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

FOOLADMAND H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20.1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36241
 • دانلود: 

  19057
چکیده: 

Estimation of reference CROP potential EVAPOTRANSPIRATION (ETo) is essential in many irrigation projects. Also, concerning the deficit of water reresources in Iran, ETo prediction through using time series has paramount role in future programming. Based on this, monthly ETo values were calculated using monthly weather data up to year 1388 of synoptic stations in Fars province containing Abadeh, Eghlid, Darab, Zarghan, Dorodzan Dam, Shiraz, Fasa and Lar. Then, in each station it was assumed that about 20 percent of last ETo values were not available, and consequently these values were predicted using time series model of SARIMA, and then the predicted and calculated values of ETo in each station were compared with line one: one, separately. The results showed that the same time series model were not appropriate for all stations. Moreover, the results indicated that there were not significant diferences between the predicted and calculated values of ETo in each stations. Therefore, ETo values were predicted up to year 1403 for each station, separately. The results generally indicated an increasing trend in ETo prediction in Fars province.

آمار یکساله:  

بازدید 36241

دانلود 19057 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

تبخیر-تعرق از اجزاء اصلی چرخه هیدرولوژی است و در تعیین نیاز آبی گیاه، مطالعات بیلان آبی و مدیریت منابع آب نقش مهمی دارد. تاکنون روش های مستقیم و غیر مستقیم متعددی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع ارائه شده است، اما هر یک از این روش ها دارای محدودیت هایی هستند. به عنوان مثال، از محدودیت های روش های اندازه گیری مستقیم می توان به عدم دقت وسایل اندازه گیری و مسائل مربوط به مقیاس اشاره کرد، در حالیکه روش های غیر مستقیم نظیر معادله پنمن-مانتیث، به پارامترهای اقلیمی روزانه زیادی نیاز دارند. در این تحقیق سعی گردید از روش نگاشت خود-سامان به عنوان یک روش شبکه عصبی مصنوعی غیر نظارت شونده در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل پارامترهای هواشناسی به عنوان ورودی، استفاده گردد. بر اساس شاخص های ارزیابی خوشه بندی فازی، مقادیر ETo در مشهد به دو خوشه با تبخیر-تعرق کم و زیاد تقسیم شد که با اقلیم منطقه مطابقت نشان داد. همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین ومعیار ناش-ساتکلیف) استفاده گردید و نتایج حاصله با برآوردهای حاصل از مدل های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که حتی ساده ترین مدل نگاشت خود-سامان با ترکیب متوسط دمای هوا و حداکثر ساعات آفتابی به عنوان ورودی نیز خطای کمتری نسبت به معادلات تجربی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

دین پژوه یعقوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  260-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

هدف اصلی این مطالعه، تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی تبخیر-تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایستگاه همدان (نوژه) است. برای این منظور از اطلاعات این ایستگاه در دوره آماری 1951 تا 2005 استفاده شد. میزان ET0 با روش پنمن-مانتیس (PM) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل روند از دو روش شامل الف) برازش خط مستقیم برسری زمانی و محاسبه شیب خط روند با روش حداقل مربعات و ب) آزمون من-کندال و محاسبه شیب خط روند با روش Sen's estimator استفاده شد. برای تحلیل حساسیت ET0 به پارامترهای هواشناسی از روش رگرسیون چندگانه خطی گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که کم ترین مقدار ET0 در ماه ژانویه و بیشترین آن (معادل 7.2 میلی متر بر روز) در ژوئیه اتفاق می افتد. شیب خط روند در تمام ماه های سال (به جزء ژانویه و فوریه) مثبت بود. در شش ماهه گرم سال شیب خط روند از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار شیب خط روند در ژوئیه مشاهده شد که در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که در ماه های گرم سال سرعت باد و درجه حرارت حداکثر هوا به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر ET0 بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 322 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  493-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

آب یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. یکی از مهم ترین داده ها برای مدیریت آب، مقدار آب مورد نیاز گیاهان است. در این رابطه، با اندازه گیری ورودی ها و خروجی ها، از روش بیلان آبی به کمک لایسیمترها استفاده می شود. در این پژوهش، به منظور تعیین نیاز آبی گیاه خارمریم(Silybum marianum L. )به عنوان یک گیاه دارویی مهم، آزمایشی به مدت یک سال زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1397 انجام شد. در این رابطه، از شش عدد لایسیمتر وزنی استفاده شد که سه لایسیمتر به محاسبه تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) اختصاص یافت و در سه لایسیمتر دیگر گیاه خارمریم کشت شد. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان تبخیر-تعرق پتانسیل و تبخیر-تعرق واقعی به ترتیب برابر 5/1179 و 2/920 میلی متر در طی 177 روز دوره رشد گیاه خارمریم برآورد شد. طول مراحل مختلف رشد گیاه شامل مراحل ابتدایی، توسعه، میانی و انتهایی به ترتیب برابر 22، 35، 70 و 50 روز بدست آمد. میانگین ضریب گیاهی در مراحل چهارگانه رشد گیاه به ترتیب برابر 34/0، 69/0، 93/0 و 77/0 حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  372-380
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

یکی از راه های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش تبخیر و تعرق می باشد. روش کشت بدون خاک ورزی زیر خاکپوش گیاهی می تواند تبخیر و تعرق را کاهش دهد. برای ایجاد خاکپوش گیاهی، یک گیاه بین برداشت و کاشت محصول اصلی کشت می شود. در این حالت برای حفظ خاکپوش تولید شده، عملیات خاک ورزی حذف و یا کاهش می یابد. برای مطالعه اثرات مختلف سیستم کشت بدون خاک ورزی زیر خاکپوش گیاهی در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم، مطالعه ای در جنوب شرقی فرانسه واقع در اقلیمی مدیترانه ای از سال 2000 تا 2007 انجام شد. در این مقاله اثرات این نوع کشت بر روی تبخیر و تعرق مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین تبخیر و تعرق گیاهی از روش لایه جریان صفر در مزرعه استفاده شد. نتایج نشان داد که وجود خاکپوش سبب کاهش تبخیر و تعرق هر سه محصول مورد مطالعه شامل ذرت، سورگوم و گندم دوروم به میزان 29 تا 118 میلی متر در مقایسه با کشت سنتی شد. این کاهش سبب حذف نیاز آبی به طور متوسط به مقدار یک آبیاری (حدود سی میلی متر) شده است که در این منطقه با توجه به مشکلات کمبود آب قابل توجه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19/1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

در این تحقیق، کارایی دو نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع (ET0) بررسی گردید. بدین منظور از داده های 2 سال لایسیمتری به عنوان ارقام شاهد برای ارزیابی استفاده شده و دو نرم افزار مرسوم NS و NW  با قابلیت به کارگیری الگوریتم های متفاوت، به کار رفت. جهت ارزیابی اجرای دو نرم افزار برای آرایش ها، قواعد یادگیری و توابع محرک مختلف، از شاخص های آماری جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تعیین (R2) استفاده شد. با اجرای نرم افزار NS آرایش مطلوب با ویژگی حداقلRMSE ، MAE  و حداکثر R2 در مقایسه با ارقام مشاهداتی (لایسیمتری) به ترتیب معادل 0.08 (میلی متر در روز)، 0.07 (میلی متر در روز) و 0.87 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد نرم افزار NS با آرایش مطلوب که ویژگی مدل آموزشی گرادیان مزدوج و تابع محرک سیگمویید را دارا باشد، نسبت به نرم افزار NW با توجه به تعداد تکرار کمتر و زمان محاسباتی کوتاه تر برتری دارد. نتایج نشان داد وجود دو لایه پنهان نسبت به یک لایه پنهان بر دقت تبخیر - تعرق برآورد شده از نرم افزار، تاثیری نداشت. بررسی حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که تبخیر - تعرق بیشترین وابستگی را به حداکثر دمای هوا و کمترین وابستگی را به حداقل رطوبت نسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 313 استناد 2 مرجع 2
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

مهم ترین جزء نیاز آبی، تبخیر-تعرق گیاه می باشد. با توجه به تاثیر عوامل نامطمئن در میزان تبخیر- تعرق گیاه مرجع و جهت تخمین هرچه دقیق تر این پارامتر، از سیستم های استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی در این پژوهش استفاده شد. محاسبه تبخیر تعرق گیاه مرجع به روش پنمن-مانتیت نیاز به داده های زیاد پارامترهای جوی دارد. با توجه به محدودیت اطلاعات هواشناسی از نظر زمانی و مکانی، نیاز به مدلسازی تبخیر-تعرق بر اساس داده های موجود می باشد. در منطقه مورد مطالعه (حوزه آبریز رودخانه های کر و سیوند)، تنها پارامتر جوی که در تمام نقاط حوزه و در طول دوره آماری مورد نظر در این تحقیق موجود می باشد، اندازه گیری های مربوط به دمای هوا می باشد. بر این اساس، ابتدا در دو ایستگاه موجود منطقه، مقادیر ETO برای ماه های مختلف در یک دوره 30 ساله و بر اساس روش پنمن- مانتیث محاسبه گردید. در ادامه بر اساس روش شبیه سازی سیستم استنتاج فازی شبکه عصبی وفق پذیر ANFIS، مدل شبیه سازی بین مقادیر محاسبه ETO به روش پنمن-مانتیث و متوسط دمای هوا به صورت ماهانه در یکی از ایستگاه ها تهیه شد. همچنین مقادیر ETO براساس مدل شبیه سازی کامپیوتری و روش پنمن-مانتیت در ایستگاه دیگری محاسبه گردید. بر اساس مدل تخمینی ETO حاصله از داده های ایستگاه اول، مقادیر ETO برای ماه های مختلف در این دوره آماری بر اساس متوسط دمای هوا در ایستگاه دوم محاسبه شد. همچنین مقادیر ETO حاصله از روش پنمن- مانتیت با دو متغیر ورودی متوسط دمای هوا و تبخیر از تشتک کلاس A، بر اساس روش ANFIS نیز شبیه سازی شد. تطابق نتایج حاصله از مدل شبیه سازی تبخیر تعرق پتانسیل بر اساس روش ANFIS و داده های متوسط دمای هوای ماهانه با مقادیر حاصله از روش پنمن-مانتیث، توانایی مدل ANFIS در برآورد مقادیر تبخیر-تعرق ماهانه گیاه مرجع را در شرایط عدم وجود داده های کامل روش پنمن- مانتیث نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 326 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

BHANDARI GOVINDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  285-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79130
 • دانلود: 

  74667
چکیده: 

This study was conducted to determine the potential EVAPOTRANSPIRATION (PET) of maize, the CROP coefficient (Kc) under full water requirement as well as the cause of decrease in maize yield. It was determined that the seasonal PET of maize is about 486.6 mm. The Kc under full water supply was found to be: 0.11, 0.35, 1.51 and 0.34 for initial, development, midseason and the late season stages respectively. The study also revealed that maintenance of sufficient moisture need of maize has a significant effect on growth, development and fruiting of the CROP.

آمار یکساله:  

بازدید 79130

دانلود 74667 استناد 0 مرجع 0
litScript