نتایج جستجو

120

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عبدلی محمدرضا

نشریه: 

مدیریت فرهنگی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات رفتاری مولفه فرهنگی زن منشی بر اساس مدل هافستد بر حرفه حسابرسی ایران پرداخته است شناسایی وجود چنین تاثیراتی و ابعاد آن می تواند به شناسایی بهتر رفتار حسابرسان و بهبود کیفیت خدمات حرفه ای آنها کمک نماید جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش اعضای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند تعداد حسابرسان آزمون شده 253 نفر می باشند که از 21 موسسه حسابرسی انتخاب شده اند انتخاب آنها بر اساس روش تصافی ساده می باشد. در فرضیه های پژوهش تاثیر شرایط فرهنگی زن منشی بر رشد و ارتقای حرفه ای حسابرسان، میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای توسط حسابرسان و قواعد و رویه های مورد اعمال حسابرسان در رسیدگیها بررسی و آزمون شده اند نتایج آزمون آماری تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب و ارتقای شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی و عدم تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب رویه های حسابرسی توسط حسابرسان و عدم تایید تاثیر زن منشی بر میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای در رسیدگیها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 274 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

IYER V.M. | RAGHUNANDAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  486-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  7781
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7781

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18311
 • دانلود: 

  22194
چکیده: 

Authenticated encryption schemes are important cryptographic primitives that received extensive attention recently. They can provide both confidentiality and authenticity services, simultaneously. Correlation power analysis (CPA) can be a thread for authenticated ciphers, similar to the any physical implementation of any other cryptographic scheme. In this paper, a three-step CPA attack against COLM, one of the winners of CAESAR competition, is presented to indicate its vulnerability. To validate this attack, COLM is implemented on the FPGA of the SAKURA-G board. A successful CPA attack with zero value power model is mounted by measuring and collecting 1, 800 power traces. In addition, a protected hardware architecture for COLM is proposed to make this design secure against first-order CPA attacks, where a domain-oriented masking (DOM) scheme with two-input/output shares is used to protect it. To verify these countermeasures, we mount first and second-order CPA attacks and a non-specified t-test on the protected COLM.

آمار یکساله:  

بازدید 18311

دانلود 22194 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

سابقه و هدف: رفع خلاء عملکرد (اختلاف عملکرد کشاورزان و ظرفیت عملکرد) به عنوان امیدبخش ترین و مهم ترین راه افزایش تولید محصولات زراعی شناخته شده است. بنابراین، میزان خلاء عملکرد و دلایل آن بسیار دارای اهمیت است. سویا (Glycine max) یکی از مهم ترین گیاهان زراعی روغنی در جهان است. سطح زیرکشت و تولید سویا در ایران به ترتیب حدود 66 هزار هکتار و 151 هزار تن می باشد. این میزان تولید پاسخگوی نیاز داخل کشور نمی باشد بنابراین، باید میزان تولید سویا افزایش پیدا کند. بدین منظور پژوهشی در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول در 138 کشتزار در سال های 92، 93 و 94 به صورت بررسی میدانی و کاربرد مدل سازی رگرسیونی انجام شد.مواد و روش ها: کشتزار با کمک مراکز خدمات کشاورزی انتخاب شدند. بر پایه اطلاعات موجود از کشاورزان در مراکز خدمات، کشتزارهایی انتخاب می شدند که از لحاظ سطح زیر کشت، مدیریت های مختلف و همچنین عملکرد دارای تنوع بودند. همه اطلاعات مربوط به عملیات مدیریتی ثبت و اندازه گیری شدند. عامل های مدیریتی مورد بررسی شامل پیشینه تولید، روش کاشت، تلقیح یا بدون تلقیح بذر با باکتری، میزان بذر، میزان کود نیتروژن (N)، میزان کود فسفر (P2O5)، میزان کود پتاس، شمار بارهای شخم، تاریخ کشت، نوع رقم، محصول پیشین، استفاده یا استفاده نکردن از کود سرک نیتروژن، شمار بارهای کود سرک نیتروژن، استفاده یا استفاده نکردن از علف کش، آفت کش، نوع کود دامی، روش آبیاری، شمار بارهای آبیاری، روش برداشت و غیره (در مجموع 67 عامل مدیریتی) بودند. سپس رابطه بین عملکرد واقعی و 67 متغیر مدیریتی با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.نتایج و بحث: میزان میانگین و بیشینه عملکرد کشتزارهای مورد بررسی به ترتیب 2908 و 5100 کیلوگرم در هکتار بود. جذر میانگین مربعات خط (RMSE) و ضریب تغییرات (CV) مدل به ترتیب برابر 274 کیلوگرم در هکتار و 9 درصد می باشد. این آماره ها نشان می دهند که دقت مدل قابل پذیرش بوده و می تواند برای تعیین میزان خلاء عملکرد و سهم هر یک از محدودیت های عملکرد به کار گرفته شود. مدل عملکرد، میانگین و بیشینه عملکرد را به ترتیب 2918 و 4820 کیلوگرم در هکتار برآورد کرد و در این مدل کل خلاء عملکرد برآورد شده 1871 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین، تعداد دفعات آبیاری 29 درصد (برابر با 535 کیلوگرم در هکتار)، میزان نیتروژن خالص 22 درصد (برابر با 419 کیلوگرم در هکتار)، میزان P2O5 مصرفی 20 درصد (برابر با 365 کیلوگرم در هکتار)، تاریخ کاشت با 16 درصد (برابر با 302 کیلوگرم در هکتار) و شمار دیسک 13 درصد (برابر با 250 کیلوگرم در هکتار) مهم ترین عامل های ایجاد خلاء عملکرد در منطقه می باشند.نتیجه گیری: با بهینه سازی موارد یاد شده می توان عملکرد سویا را در منطقه گرگان و علی آباد کتول به میزان 1871 کیلوگرم در هکتار افزایش داد. البته، استفاده از این روش برای تعیین میزان های بهینه، مناسب نمی باشد. به منظور تعیین دقیق میزان های بهینه هر یک از موارد یاد شده می توان از دیگر روش های تجزیه و تحلیل خلاء عملکرد مانند تجزیه و تحلیل خط مرزی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

The present study has been conducted to evaluate the factors, limiting wheat yield in Kalaleh County via Comparative Performance Analysis (CPA) Method during 2015-16. The required information has been collected through fieldwork, along with personal interviews with the farmers. As a result, sixty wheat fields are selected in dry land areas of Kalaleh so that sufficient diversity could be maintained for all crop management, planting, crop protection, and harvesting areas. The amount of grain delivered to the wheat shopping centers has been recorded after determining the amount of drop as the final yield of the farm. Results from the yield model show that there has been a difference of 4071. 7 kg between attainable (7248 kg/ha) and actual yield (377. 4 kg/ha). Among the studied variables, the farmer experience, seeding rate, the amount of phosphorus in the soil, frequency of fungicide use, organic matter of the soil, amount of potassium absorbed in the soil, and the amount of applied nitrogen have influenced the wheat yield gap of the study area the most. These have been 19. 4%, 16. 8%, 14. 9%, 14. 3%, 12. 7%, 11. 7%, and 10. 3% of the achievable yield, respectivelt. By amending these factors, it seems that it could reduce the difference between the achievable and the actual yield.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1677
 • دانلود: 

  513
چکیده: 

یکی از مشکلات اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور ما اختلاف بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابل حصول (خلا عملکرد) می باشد. بنابراین شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد و خلا عملکرد بسیار حایز اهمیت است. بدین منظور مطالعه ای در شهرستان گرگان در 95 مزرعه از 5 روستا، در دو سال زراعی متوالی 87-1386 و 88-1387 به صورت پیمایشی و بر اساس روش CPA انجام شد. در این پیمایش کلیه اطلاعات مربوط به عملیات مدیریتی، خصوصیات خاک و گیاه زراعی (شامل 200 متغیر) ثبت و اندازه گیری شدند. سپس رابطه بین عملکرد و کلیه متغیرها (با استفاده از رگرسیون گام به گام) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد کشاورزان (عملکرد واقعی) و عملکردی که می توانند برداشت کنند (عملکرد قابل حصول)، 2348 کیلوگرم در هکتار فاصله (خلا) وجود دارد. مشخص شد که میزان مصرف کود پتاسیم قبل از کاشت، میزان کود نیتروژن مصرفی پس از کاشت، شاخص سطح برگ در گرده افشانی، شاخص کلروفیل در گرده افشانی، کل نیتروژن جذب شده توسط گیاه در رسیدگی و طول دوره رشد رویشی گیاه به ترتیب 20، 18، 19، 10، 14 و 19 درصد در ایجاد این خلا نقش دارند. بررسی داده ها نشان داد که شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و میزان جذب نیتروژن، همگی تحت کنترل مدیریت کود نیتروژن هستند و همچنین طول دوره رشد رویشی توسط تاریخ کاشت کنترل می شود. بنابراین میزان مصرف پتاسیم، مدیریت تغذیه نیتروژن و تاریخ کاشت به ترتیب با 20، 61 و 19 درصد مهم ترین عوامل موثر در خلا عملکرد هستند و با بهینه سازی آن ها می توان عملکرد گندم در گرگان را به میزان 2348 کیلوگرم افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1677

دانلود 513 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  551-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مستندسازی فرآیند تولید درکشاورزی شامل تهیه کلیه اطلاعات وفعالیت هایی است که سیرتولید یک محصول از مرحله تهیه بستربذرتابرداشت رانشان می دهد. لذا، هدف از این پژوهش، برآورد خلأ عملکرد ارقام محلی برنج به روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) بود. دراین پژوهش تمامی عملیات های مدیریتی انجام شده ازمرحله تهیه بستربذرتابرداشت برای ارقام محلی برنج ازطریق مطالعات میدانی در منطقه آمل واقع در استان مازندران و منطقه رشت در استان گیلان طی سال های 1395 و 1396 ثبتشد. برای تعیین مدل عملکرد (تولید)، رابطه بین تمامی متغیرها و عملکرد شلتوک از طریق رگرسیون گام به گام بررسی شد. خلأ عملکرد نیز از تفاضل پتانسیل عملکرد و عملکرد واقعی به دست آمد. نتایج نشان داد از حدود 155 متغیر مورد بررسی، مدل نهایی در منطقه آمل و رشت به ترتیب با هفت و شش متغیر مستقل انتخاب شد. متوسط عملکرد واقعی ثبت شده در دو منطقه آمل و رشت به ترتیب برابر 4821 و 4467 کیلوگرم در هکتار بود. در معادله تولید منطقه آمل، متوسط و حداکثر عملکرد به ترتیب 4798 و 6505 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شد که کل خلأ عملکرد برابر 1707 کیلوگرم در هکتار بود. در معادله تولید منطقه رشت، متوسط و حداکثر عملکرد به ترتیب 4443 و 6377 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که کل خلأ عملکرد برآورد شده برابر 1934 کیلوگرم در هکتار بود. در منطقه آمل، میزان افزایش عملکرد مربوط به متغیرهای تاریخ نشاکاری، تعداد دفعات مصرف سرک و نیتروژن بعد از گلدهی به ترتیب برابر 364، 292 و 416 کیلوگرم در هکتار سهمی معادل 21، 17 و 24 درصد از کل خلأ عملکرد را شامل شدند. همچنین، متغیرهای تناوب زراعی، ضدعفونی بذر و برداشت با کمباین از نظر خلأ عملکرد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در منطقه رشت، میزان افزایش عملکرد مربوط به متغیرهای مصرف پتاسیم، نیتروژن قبل از نشا و نیتروژن بعد از گلدهی به ترتیب با 644، 325 و 730 کیلوگرم در هکتار خلأ عملکرد سهمی معادل 33، 17 و 38 درصد از کل را نشان دادند. بنابراین، بر اساس برازش رابطه بین عملکرد مشاهده شده و عملکرد پیش بینی شده می توان بیان کرد که دقت مدل (معادله تولید) مناسب بوده و می تواند برای برآورد میزان خلأ عملکرد و تعیین سهم هر یک از متغیرهای محدود کننده عملکرد به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  870
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

استفاده از سیالات فوق بحرانی روشی نوین برای تولید نانوذرات است. هدف از پژوهش حاضر مدلسازی ترمودینامیکی و محاسبات حلالیت فرآیند گاز ضد حلال (Gas Anti-Solvent Process) می باشد. جهت محاسبه ی حلالیت در این فرآیند مدلی ترمودینامیکی برای محاسبه و پیش بینی حلالیت حل شونده ی جامد در فرآیند و بهینه سازی متغیرهای عملیاتی، با استفاده از معادله حالت CPA (Cubic Plus Association) مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مقادیر بهینه ی پارامترهای معادله حالت CPA برای مواد خالص، با استفاده از برازش همزمان داده های تجربی فشار بخار و چگالی مایع اشباع به دست آمده است. در ادامه، مقادیر بهینه ی پارامتر برهم کنش دوجزیی بین ترکیبات دوجزیی سیستم های مورد مطالعه، با استفاده از داده های تجربی محاسبه شده و با بهره گیری از آن ها، مدلسازی رفتار فازی سیستم جامد-مایع-بخار برای مخلوط های دی اکسید کربن-تولوئن-نفتالین، دی اکسید کربن-1-پروپانول-سالیسیلیک اسید، دی اکسید کربن-اتیل استات-سالیسیلیک اسید، دی اکسید کربن-اتانول-استامینوفن، دی اکسید کربن-استون-استامینوفن و دی اکسید کربن-استون-کلسترول در دما و گستره ی فشاری مشخص انجام شده است. سپس نتایج حاصل از مدلسازی با مقادیر تجربی و محاسبه شده بوسیله معادله حالت SRK مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 870

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  106
 • صفحات: 

  54-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

در این مطالعه یک رویکرد جدید و منطبق بر ساختار مولکولی آسفالتین برای مدل سازی رسوب آسفالتین با معادله حالت CPA ارائه می شود. قابلیت های دیدگاه ارائه شده با پیاده سازی آن بر روی دو نمونه نفت زنده بررسی شده است. بر اساس آنالیزهای تعیین مشخصات آسفالتین که بیان می دارد تعداد سایت های بازی آسفالتین 5/4 برابر تعداد سایت های اسیدی آن است، پنج سایت فعال و مشابه برای آسفالتین در نظر گرفته شد. خودگردآیی آسفالتین و گردآیی متقابل آسفالتین و جزء سنگین هیدروکربنی در مدل سازی لحاظ گردید. فشار بحرانی جزء سنگین به کمک داده های فشار حباب نفت در یک نقطه دمایی، برازش شد. نتایج حاصل نشان دادند که دیدگاه ارائه شده می تواند منحنی فشار حباب هر دو نمونه نفت را با خطای کمتر از 54/1% پیش بینی نماید. به منظور مدل سازی فشار شروع تشکیل رسوب آسفالتین، انرژی گردایی متقابل بین آسفالتین و جزء سنگین هیدروکربنی به عنوان تنها پارامتر تنظیم معادله حالت در نظر گرفته شد. همچنین سه نوع تابعیت مختلف برای وابستگی دمایی انرژی گردایی متقابل بین آسفالتین و جزء سنگین هیدروکربنی پیشنهاد و بررسی گردید که بهترین تابع وابستگی انرژی گردایی متقابل به معکوس دما را بیان می کند. نتایج نشان می دهند که این مدل، با در نظر گرفتن بهترین تابع، می تواند منحنی فشار شروع تشکیل رسوب آسفالتین برای هر دو نمونه نفت را با خطای کمتر از 50/5% پیش بینی نماید. مدل ارائه شده قادر است در دمای مخزن فشار شروع تشکیل رسوب آسفالتین برای نمونه نفت یک و دو را به ترتیب برابر با 5/502 و bar 4/250 پیش بینی کند که داده های آزمایشگاهی آن به ترتیب 527 و bar 262 است. بنابراین، دیدگاه معرفی شده در این مطالعه نه تنها دقیق تر از دیدگاه های قبلی است بلکه قادر است روند کلی تغییرات فشار شروع تشکیل رسوب آسفالتین با دما را بسیار بهتر و منطبق بر رفتار واقعی آسفالتین پیش بینی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  68-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  497
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (CPA) و مدل واندروالس- پلاتیو، شرایط تشکیل هیدرات برای مبردهای R-141b ،R-134b  و152a-R مدلسازی شده است. پارامترهای کیهارا برای این مواد با استفاده از روش کمترین مجموع مربعات ضمنی با کمینه کردن اختلاف بین پتانسیل شیمیایی آب در فاز هیدرات و فاز مایع از طریق الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به دست آورده شده است. در این مدل، پارامترهای گزارش شده توسط سلون برای حالت مرجع ساختار نوع I و II هیدرات به کار برده شده است. مقایسه مدل به کار رفته با نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مطابقت بالایی را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 497

دانلود 218 استناد 1 مرجع 0
litScript