نتایج جستجو

1077

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

108

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بهمن آبادی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  473-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

آرایه البرز 1 شامل 20 آشکارساز سوسوزن هر یک با مساحت سطح m2 25/0 روی سطحی با مساحت m2 40×40 برای مطالعه بهمن های هوایی گسترده در حوالی زانوی طیف پرتوهای کیهانی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی خواهد شد. برای پیدا کردن عملکرد این آرایه، تعداد زیادی بهمن هوایی با کد CORSIKA شبیه سازی شده است. در این مقاله، نتایج نظری به دست آمده از چیدمان های مختلف برای آرایه و شرط های راه اندازی مختلف توصیف می شود. با استفاده از شبیه سازی بهمن های هوایی نرخ رخدادهای آشکار شده در روز و تابع های احتمال راه اندازی، یعنی احتمال این که یک بهمن هوایی آرایه مورد نظر را راه اندازی کند را بر حسب فاصله هسته بهمن تا مرکز آرایه ارائه می دهیم. انرژی ذره اولیه مولد بهمن هوایی بالای TeV 1 و برای زاویه های سرسویی تا ° 60 است. همچنین تفکیک زاویه ای البرز 1 به دست آورده می شود. برای بررسی تجربی این آرایه، زیرآرایه البرز 1 شامل پنج آشکارساز سوسوزن با چیدمان پنج ضلعی منتظم، مشابه خوشه مرکزی آرایه البرز 1، از بهمن ماه سال 92 به مدت 14 ماه در طبقه چهارم دانشکده فیزیک دانشگاهصنعتی شریف داده گیری کرد. در این مقاله تابع توزیع زاویه سرسویی بهمن های هوایی گسترده که توسط این زیرآرایه ثبت شده اند نیز ارائه می شود

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از کُد شبیه سازی CRPropa3. 0 به بررسی طیف ذرات ثانویه تولید شده در اندرکنش پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی، با فوتون های پس زمینه می پردازیم. اندرکنش ها برای اولیه های آهن و پروتون، و در محدوده انرژی 1018 تا eV 1021 بررسی شده اند. تاثیر تغییر انرژی ذرات اولیه، و شاخص طیفی منبع بر روی طیف فوتون ها و الکترون های ثانویه تولید شده توسط پرتوهای اولیه آهن و پروتون، در اندرکنش های تولید فوتوپایون، واپاشی بتا و تولید زوج، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سهم هریک اندرکنش ها از انرژی کل پرتوهای اولیه با تغییر این کمیت ها بررسی شد. . مشاهده شد که در اولیه های آهن تعداد و میانگین انرژی ذرات ثانویه تولید شده در فوتوپایون، از ثانویه های پروتون کمتر است ولی ذرات حاصل از واپاشی بتا و تولید زوج در اولیه های آهن بیشتر است. برای هر دو اولیه، با کاهش کمینه انرژی ذرات اولیه، سهم اندرکنش های تولید پایون و واپاشی بتا از انرژی کل پرتوهای اولیه کاهش می یابد ولی سهم تولید زوج افزایش می یابد. همچنین با افزایش شاخص طیفی، به دلیل کاهش شدید ذرات پرانرژی اولیه طیف ذرات حاصل از تمام اندرکنش ها و همچنین سهم انرژی همه آنها از انرژی کل اولیه، کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KERMANI H.A. | FATEMI S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30732
 • دانلود: 

  18177
چکیده: 

Muon-electron ratio and median zenith angle of Extensive Air Shower (EAS) is calculated for the energy range of 1019 to bigger than 1020 eV. The results are compared with the simulation work of Capdevielle et al. The results show a good correspondence with proton primary composition up to energy level of 7×1019 eV. In higher energies above GZK cut off, a considerable increase is calculated in COSMIC primary photons. In addition, event frequency distribution above energy 7×1019 eV shows increasing concentration towards super galactic plane.

آمار یکساله:  

بازدید 30732

دانلود 18177 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1 (مسلسل 59)
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

میزان پرتوهای کیهانی بسته به عوامل مختلف از جمله ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی محل اندازه گیری تغییر می کند. در این پژوهش، میزان پرتوگیری کارکنان پرواز در چند پرواز داخلی ایران در دو مرحله اندازه گیری شده است. در مرحله اول دزیمتر گاما برای ثبت آهنگ دز گاما و دزیمتر نوترون برای ثبت آهنگ دز نوترون در 6 پرواز رفت و برگشت در مسیرهای رشت – عسلویه، شیراز – عسلویه و شیراز – مشهد استفاده شد. دز گاما و نوترون در مسیر عسلویه – شیراز با کم ترین ارتفاع دالان پرواز (19000 پا)، به ترتیب 0.15 و 0.04 میکروسیورت اندازه گیری شد در حالی که این مقادیر در مسیر رشت – عسلویه با ارتفاع دالان پرواز 35000 پا به ترتیب برابر با 2.52 و 1.09 میکروسیورت تعیین گردید. در مرحله دوم، تعدادی از کارکنان پرواز به مدت یک سال به دزیمترهای ترمولومینسانس و دزیمترهای پلی کربنات برای اندازه گیری دز سالانه به ترتیب، گاما و نوترون مجهز گردید. از این طریق، گستره دز سالانه گامای کارکنان پرواز بین 0.5 تا 1.16 با میانگین 0.9 میلی سیورت در سال و گستره دز سالانه نوترون این افراد بین 0.37 تا 0.77 با میانگین 0.61 میلی سیورت در سال اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین انجام شده در دیگر کشورها قابل مقایسه می باشد، به عنوان مثال، دز سالانه کارکنان پرواز در کشور انگلستان در حدود 2 میلی سیورت گزارش شده است و در کشور کانادا بسته به شرایط پرواز (ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی مبدا و مقصد پرواز و ...) پرتوگیری سالانه بین 1 تا 5 میلی سیورت تخمین زده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1190
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با در نظر گرفتن طیف انرژی پرتوهای کیهانی مشاهده شده در زمین و با استفاده از یک مدل انتقالی (انتشاری) این ذرات در کهکشان، حداقل کل انرژی لازم جهت تولید چنین ذراتی از انفجاری در مرکز کهکشان مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعه با فرض معادله ای برای زمان فرار ذرات از کهکشان و نیز رابطه ای مفروض برای ضریب پخش آنها صورت می گیرد. محاسبات نشان می دهد که ناحیه مرکزی یعنی با انرژی ترین قسمت کهکشان، نمی تواند منشا همه ذرات کیهانی در گستره وسیع انرژی آنها باشد. اما مرکز کهکشان حداقل انرژی لازم در گسترده انرژی 1015 تا 1018 الکترون ولت را دارد. طیف انرژی برای این گستره انرژی برای این گستره انرژی به صورت BE-2/9 cm s-1 sr-1 eV-1 پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1190

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

It has previously been reported that differences in life expectancy can be linked to income. In Norway, a registry-based study that included all Norwegian residents aged ≥,40 years (2005-2015) was performed. This study showed substantial and increasing gaps in life expectancy by income level during the interval between 2005-2015. Compared to the United States, the largest life expectancy differences were for individuals in the lower to middle part of the income distribution, although differences were observed at all income levels. Despite its undeniable strengths and although this paper can be considered as a significant contribution to this field, it has some shortcomings. The first shortcoming of this study is due to ignoring the effects of population exposures to natural and man-made ionizing and non-ionizing radiation on life expectancy. Another shortcoming arises from ignoring the strong impact of education on lifestyle. In summary, what is observed in this study might be at least to some extent, due to education-related changes in lifestyle and not necessarily income (despite the mutual links between education and income).

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PURMOHAMMAD D. | BAHREINI DAVARANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34225
 • دانلود: 

  19057
چکیده: 

Secondary electrons at ground level of simulated extensive air showers have been analyzed using a wavelet transform based technique, in order to investigate the variation of fractal dimensions of the lateral distribution of the electrons with shower energy and primary particle mass number. The fractal dimension is shown to increase with shower energy and seems to saturate to constant values near the core of the shower at higher energies. Using the fractal dimension properties at different core distances, a multi-parameter separation technique is then applied to the data. It has been shown that the technique has good accuracy at high energy, provided the energy of the shower is obtained independently.

آمار یکساله:  

بازدید 34225

دانلود 19057 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پورمحمد داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  984
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

هر پرتوی گاما یا پرتو کیهانی پرانرژی در هنگام ورود به جو زمین انبوهی از ذرات ثانویه تولید می کند که به آن بهمن هوایی گسترده می گویند. روش متداول مشاهده این پرتوها، آشکارسازی جبهه ذرات ثانویه بهمن است. یکی از مشخصه های بهمن که با این روش اندازه گیری می شود، جهت ورود پرتو اولیه مولد بهمن است که به آن جهت بهمن هم گفته می شود. حرکت ذرات ثانویه بهمن هوایی لزوما در جهت پرتو اولیه نخواهد بود. توزیع زاویه انحراف این ذرات نسبت به جهت بهمن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون ها و مویون های ثانویه بهمن های ناشی از فوتون های گاما و پروتون هایی با انرژی 1014، 1015 و 1016 الکترون ولت در این کار بررسی شدند. توزیع زوایای انحراف این ذرات گستردگی قابل توجهی از مرتبه چند ده درجه دارد. با اعمال حد پایین انرژی برای این ذرات، مشاهده شد که پهنای توزیع زوایای انحراف با افزایش انرژی ذرات کاهش می یابد. همچنین بستگی پهنای توزیع زوایای انحراف به انرژی و زاویه سمت الراسی بهمن، و فاصله از مرکز بهمن بررسی شد. نتایج این مطالعه، محدودیت های کاربرد ابزارهای مسیریاب ذرات (هودوسکوپ ها) در رصدهای بهمن های هوایی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 984

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FATEMI S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  A2
 • صفحات: 

  439-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29481
 • دانلود: 

  14604
چکیده: 

The Search of antimatter in COSMIC radiation is a continuing one. Here we set a limit on the flux that could be truly primordial, i.e. not simply due to the interactions of COSMIC ray nuclei with the gas in the interstellar medium. The upper limit to the primordial flux is such that, if it is of extragalactic origin, and therefore uniformly distributed through out the universe, the overall m / m ratio is ~10-9.

آمار یکساله:  

بازدید 29481

دانلود 14604 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KETABI N. | FATEMI J.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (TRANSACTION B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  269-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53485
 • دانلود: 

  78765
چکیده: 

In this paper, we present a Mont Carlo simulation by using the inhomogeneous diffusion equation suggested by Lagutin et al. in a fractal interstellar medium for a supernova, as being the main source of Galactic COSMIC RAYS in an energy range up to 1016ev. When the numerical results of this simulation are compared with the predicted energy density of COSMIC RAYS from the supernova model of Erlikyn and Wolfendale (EW), they show a strong consistency with the observed experimental parameters of COSMIC RAYS, i.e. Galactic radial gradient, percentage of total supernova energy transfer to COSMIC particles etc., which is also confirmation of a supernova being of COSMIC ray origin.

آمار یکساله:  

بازدید 53485

دانلود 78765 استناد 0 مرجع 0
litScript