نتایج جستجو

5830

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

583

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

مقدمه: ارتباط چربی رژیم غذایی به خصوص کلسترول با بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی - عروقی و چاقی مفرط به اثبات رسیده است و موجب افزایش تقاضای مصرف کنندگان و تاﮐﻴﺪ مجامع علمی ﺑﻴﻦ المللی به مصرف محصولات غذایی کم چرب و کم کالری شده است. لذا فرآورده گوشتی کم چرب و کم کالری به عنوان محصول غذایی سالم و عملگرا می تواند مورد توجه باشد.مواد و روش ها: در این بررسی جهت کاهش میزان چربی، کلسترول و کالری و تولید سوسیس عملگرا، از جایگزینی 25 درصد از گوشت پرچربی (17%) با نوعی فیبر رژیمی (Z-TRIM با منشاء ذرت) به مقادیر %1.2 و %1.7 همراه با گلوکونات کلسیم (20% مقدار مورد نیاز روزانه) بعنوان منبع کلسیم، استفاده گردید و نمونه های تولیدی تحت آزمون های فیزیکو شیمیایی قرار داده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از کاهش %32 الی %63 چربی، %35.68 الی %51.36 کلسترول و %27.80 الی %46.45 کالری، در تیمارهای مختلف نسبت به نمونه شاهد بود.نتیجه گیری: کاربرد توام Z TRIM و گلوکونات کلسیم ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و کیفیت امولسیون سازی تیمارهای کم چرب را بهبود بخشیده و فرمولاسیون جدید حاوی %1.7 فیبر رژیمی بعنوان محصول کم چرب و عملگرا معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 333 استناد 0 مرجع 11
نشریه: 

مهندسی دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  63-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

امروزه تلاش برای کاهش در مصرف سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های جوی، صرفه جویی اقتصادی و همچنین هماهنگ شدن با قوانین جدید نگرانی پیشروی صنعت کشتیرانی است. به منظور برآوردن و رسیدن به این اهداف تلاش ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در این مقاله برخی از روش های کاهش مصرف سوخت ازجمله بهینه سازی تریم شناور در آبخور طراحی موردبررسی قرارگرفته است. در این راستا مقاومت مدل شناور کانتینرKCS در آبخور طراحی محاسبه شده است. این تحلیل به صورت حل عددی و آزمایش تجربی برای تریم های 1/0-تا 1/0+ انجام پذیرفته است. نتیجه حاصل از مقاومت بدنه شناور مدل به بدنه اصلی تعمیم داده شده است در این خصوص، مدل ریاضی سامانه رانش کشتی در محیط محاسباتی سیمولینک نرم افزار متلب پیاده سازی گردیده است و با استفاده از این مدل، به ازای تریم های مختلف میزان مصرف ویژه سوخت شناور ارائه شده است. . با توجه به نتایج مدل سازی و شبیه سازی بدنه شناور کاهش 5/1 درصدی مصرف سوخت به ازای تریم بهینه نتیجه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1-الف
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  178
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرض کنید X1, …, Xn یک نمونه تصادفی از توزیعی با میانگین نمونه ای `Xو واریانس نمونه ای S2 باشد. در این مقاله ویژگیهای کلی (Xi -`X)/ S: i= 1, … n، به نام Z- Score، را بررسی می کنیم. یک قضیه نمایانگر، با فرض اینکه جامعه نرمال باشد و یک قضیه حدی زمانی که حجم نمونه به سوی بی نهایت می رود برای Z- Score ارایه می شود. سرانجام دو کاربرد در مورد نمره گذاری یک امتحان و آزمون آماری برای داده های دور افتاده بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KARIMI J. | POURTAKDOUST S.H. | NOBAHARI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57739
 • دانلود: 

  27845
کلیدواژه: 
چکیده: 

Performance characteristic of an Unmanned Air Vehicle (UAV) is investigated using a newly developed heuristic approach. Almost all flight phases of any air vehicle can be categorized into TRIM and maneuvering flights. In this paper, a new envelope called TRIMmability envelope is introduced and sketched within the conventional flight envelope for a small UAV. Optimal maneuverability of the intended UAV is evaluated for minimum time pull up and turn maneuvers. For both the TRIM and the maneuver problems, the nonlinear 6DOF dynamic models as well as the vehicle constraints are considered. A heuristic based constrained optimization approach is developed to solve both the TRIM and maneuver problems. Several interesting performance characteristics are extracted. The results are indicative of a good potential for the proposed algorithm to handle complex constrained optimization problems in aerospace engineering.

آمار یکساله:  

بازدید 57739

دانلود 27845 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (مسلسل 48)
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  616
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از رستوریشن های موقت، یکی از فازهای مهم درمانی در بیماران نیازمند پروتز ثابت می باشد. موادی که جهت ساخت این گونه رستوریشن ها مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای خصوصیات فیزیکی مطلوبی باشند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی برخی خواص فیزیکی رزین های Tempron، TRIM، Duralay (آریادنت) و Acropars TRII از نظر استحکام خمشی (TS)، زمان سخت شدن (ST)، میزان انقباض در هنگام پلیمریزیشن (PS) و تغییرات دما در حین پلیمریزیشن (TR) انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی از چهار آزمون استفاده گردید. در آزمون بررسی TS، از هر گروه از رزین ها، 5 نمونه هم اندازه مکعب مستطیل شکل تهیه شد. نمونه های مذکور در دستگاه اینسترون تحت اعمال نیرو قرار گرفتند. پس از اِعمال نیرو توسط دستگاه اینتسترون بر نمونه های مزبور و وقوع شکستگی در آنها، میزان TS محاسبه گردید. در آزمون بررسی ST (در هر گروه 5 نمونه)، توسط دستگاه Gilmore needle، میزان ST محاسبه گردید. در آزمون بررسی PS، از هر گروه از رزین ها، 11 نمونه استوانه ای شکل تهیه و در مدت 24 ساعت میزان انقباض ناشی از پلیمریزیشن توسط میکرومتر دیجیتالی محاسبه شد. در آزمون بررسی افزایش دمای ناشی از پلیمریزیشن TR، پس از مخلوط نمودن پودر و مایع رزین (در هر گروه 8 نمونه)، توسط ترمومتر دیجیتالی به فاصله هر 10 ثانیه و به مدت 15 دقیقه، افزایش دما ثبت گردید. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey HSD جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده و 05/0p به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: در آزمون بررسی TS، نمونه های رزین TRIM صرفا خم شده و دچار یک دفورمیشن پلاستیک شدند، ولی شکستگی در آنها ایجاد نگردید. در این آزمون، دو گروه Tempron و Duralay (آریادنت) اختلاف آماری معنی داری نداشتند (P=0.5)، ولی  Acropars TRII با دو رزین دیگر اختلاف معنی دار داشت و TS آن به طور قابل توجهی کمتر بود (P<0.01). در آزمون بررسی ST، اختلاف بین همه گروه ها معنی دار بود (P<0.01). کمترین ST مربوط به Acropars TRII (7 دقیقه) و بیشترین مربوط به Tempron (53/9 دقیقه) بود. در آزمون بررسی PS خطی، فقط اختلاف بین TRIM و Acropars TRII معنی دار بود (P<0.01)، ولی بین بقیه گروه ها اختلاف معنی دار نبود (P<0.05). پس از 120 دقیقه، روند انقباض در TRIM و Tempron تقریبا متوقف شده بود، ولی این روند در دو رزین دیگر به میزان کم ادامه داشت. در آزمون بررسی افزایش دما حین پلیمریزیشن، اختلاف بین رزین ها معنی دار بود (P<0.05). متوسط بیشترین افزایش دما مربوط به Duralay و کمترین دما مربوط به TRIM بود.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، در مجموع رزین TRIM بر بقیه رزین ها برتری داشت. Acropars TRII از نظر استحکام خمشی، ضعیف تر از بقیه بود و Duralay و Tempron به ترتیب بیشترین افزایش دما در هنگام پلیمریزیشن را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 616

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  338-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1637
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه آکریل آکروپارس جهت ساخت پروتزهای ثابت موقت در داخل کشور تولید شده است و به دلیل نگرانی از به مخاطره افتادن سلامت پالپ به دلیل گرمازایی بیش از حد مجاز این آکریل و به علاوه به دلیل عدم ارایه نسبت مناسب پودر به مایع توسط کارخانه سازنده، این تحقیق با هدف تعیین نسبت مناسب پودر به مایع آکریل آکروپارس و مقایسه میزان افزایش درجه حرارت داخل اطاقک پالپ بین این آکریل و آکریل TRIM II صورت گرفت.مواد و روشها: این تحقیق تحقیقی تجربی است که به صورت invitro بر روی دندانهای کشیده شده پرمولر دوم و مولر دوم سمت چپ بالا با تراش ایده آل انجام گرفت. پودر مایع آکریل در آکروپارس با نسبتهای حجمی 8/1 به 1 و 2/2 به 1 مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که بین افزایش درجه حرارت ایجاد شده در نسبتهای مختلف پودر به مایع آکریل آکروپارس، اختلاف معنی داری دیده نمی شود ولی افزایش درجه حرارت ایجاد شده به وسیله TRIM II،4.6±0.3˚C  و در مورد آکریل آکروپارس 4.5±0.3˚C می باشد که این اختلاف افزایش 25% به لحاظ آماری معنی دار می باشد (P<0.001).نتیجه گیری: رستوریشنهای موقتی ساخته شده توسط رزین آکریکلی TRIM II بطور مشخصی سبب تغییرات حرارتی کمتری در اتاقک پالپ دندان نسبت به رستوریشنهای ساخته شده توسط رزین آکروپارس می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1637

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

بلال کوچک در ذرت، بلال های نارسی هستند که معمولاً دو تا سه روز بعد از ظهور تارهای ابریشمی و قبل از بارور شدن به عنوان سبزی بلال بدون غلاف برداشت می شوند که کمتر مورد توجه تحقیقات قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد، برخی صفات کیفی و مورفولوژیک بلال کوچک در هیبرید دانه طلایی (KSC403 su) آزمایشی مزرعه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1393 اجرا شد. تیمارها شامل تراکم بوته در چهار سطح 100، 125، 150 و 175 هزار بوته در هکتار و سه آرایش کاشت یک، دو و سه ردیفه بود که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شدند. نتایج نشان داد که عملکرد بلال کوچک، کل مواد جامد محلول، تابش خورشیدی و بیشتر صفات مورفولوژیک به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارها و برهم کنش آنها قرار گرفتند. با افزایش تعداد ردیف و تراکم کاشت، سطح برگ، ارتفاع بوته افزایش یافت، درحالی که تعداد پنجه در بوته، تعداد بلال در بوته، عملکرد بلال با و بدون غلاف، وزن بلال با و بدون غلاف و قطر بلال کاهش یافت. بیشینه عملکرد بلال بدون غلاف (1834 کیلوگرم در هکتار) و با غلاف (9128 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 150 هزار بوته در هکتار با آرایش کاشت یک ردیفه به دست آمد. به طورکلی آرایش کاشت یک ردیفه در تراکم 150 هزار بوته در هکتار برای دستیابی به بلال کوچک با عملکرد قابل قبول و کیفیت مطلوب به عنوان مناسب ترین تیمار شناخته شده و قابل توصیه در منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI ALIABAD A. | MOHAMADIAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (S.N. 17)
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70247
 • دانلود: 

  15762
چکیده: 

Let R be a commutative ring with identity and R [[x]] be the ring of formal power series with coefficients in R. In this article we consider sufficient conditions in order that P [[x]] is a minimal prime ideal of R [[x]] for every minimal prime ideal P of R and also every minimal prime ideal of R [[x]] has the form P [[x]] for some minimal prime ideal P of R. We show that a reduced ring R is a Noetherian ring if and only if every ideal of R [[x]] is nicely-contractible (we call an ideal I of R [[x]] a nicely-contractible ideal if (I ÇR) [[x]] Í I). We will trivially see that an ideal I of R [[x]] is a z-ideal if and only if we have I= (I, x) in which I is a z-ideal of R and also we show that whenever every minimal prime ideal of R [[x]] is nicely-contractible, then I [[x]] is a z0 -ideal of R [[x]] if and only if I is an N0-z0 -ideal.

آمار یکساله:  

بازدید 70247

دانلود 15762 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  359-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

میزان فومانیزین ذرت سال 1383 استان گلستان، شامل چهل و شش نمونه ذرت از زمان برداشت، پس از برداشت، پس از خشک کردن، و خروج از سیلو اندازه گیری شد، نمونه ها پس از جمع ‎آوری در سردخانه –5Co نگهداری و سپس به کمک آسیاب تجزیه ای رومر (Romer) آسیاب گردیدند. استخراج فومانیزین B1 با حلال متانول: آب (80:20)، جداسازی اختصاصی فومانیزین B1 از سایر اجزا همراه (تصفیه) با استفاده از ستون های ایمونوافینتی و مشتق سازی با اورتوفتالدئید (OPA) انجام شد. اندازه گیری فومانیزین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) با آشکار ساز فلورسانس (با طول موج تحریک 335nm و نشر (440nm انجام شد، ارزیابی میزان کمی فومانیزین با تزریق نمونه های استاندارد 0.3125- 40 mg/ml و رسم منحنی مربوطه صورت گرفت. اعتبار روش با کاربرد مواد مرجع معتبر، (Certificate Reference material) CRM تایید شد. میانگین بازیافت روش نیز با کاربرد نمونه های غنی شده 90.7% برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه ها به فومانیزین B1 آلوده بودند، دامنه میزان آلودگی 261-6891 ng/g و میانگین آن 2658.35 ng/g بود. میزان آلودگی در نمونه های مراحل مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

دراین مقاله اهداف اصلی سیستم کنترل وضعیت ماهواره Z-SAT تشریح می گردد. ماهواره مذکور در مدار دایروی در نزدیکی مدار قطبی و ارتفاع 700 کیلومتری قرار خواهد گرفت. ترکیبی از روشهای «تعییرات جاذبه» و «پایدار سازی با گشتاورهای مغناطیسی» برای نیل به هدف کنترل وضعیت زاویه ای استفاده شده است. برای طراحی کنترلر مذکور و سپس آزمون موفقیت طرح، دینامیک کامل مداری ماهواره بر مبنای تحلیل نیروهای کیبری و نیروهای اغتشاشی بدست آمده اند. برای بهره برداری بهینه از گشتاورهای پایدار کننده ناشی از «تغییرات جاذبه» از یک مکانیزم مناسب بوم کنترلی استفاده شده است. این بوم تابعیت گسترش داشته و زاویه بهینه که در آن بوم از ماهواره خارج شده و گسترش می یابد محاسبه شده است. الگوریتمهای متعددی برای اجرای مانورهای مختلف زاویه ای مانند تغییر سرعت و یا جهت دوران اعمال شده اند. نتایج شبیه سازی موفقیت روشهای پایدارسازی زاویه ای ماهواره ارایه شده را تایید می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript