نتایج جستجو

22242

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2225

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHOLAMI M. | YOUSEFI KEBRIA D. | MAHMUDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1433-1438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70967
 • دانلود: 

  30562
چکیده: 

One large group of persistent and toxic contaminants is the hydrophobic organic contaminants. Among them, perchloroethylene has been recognized as a representative group of these pollutants with low solubility. This study reports on the effects of electrokinetic remediation with non-ionic surfactant on perchloroethylene CONTAMINATED SOIL. The performance of electrokinetic process in treating a clay SOIL artificially CONTAMINATED was investigated with two levels, 10000 and 30000 mg.kg-1 perchloroethylene and 0.33 g.kg-1 Triton-x-100. A direct current power supply with constant direct current electric voltage (1 V.cm-1) was used for 8-16 days. A negatively charged SOIL surface resulted in a more negative zeta potential and greater electroosmotic flow toward the cathode. The perchloroethylene concentrations were measured after extraction using n-hexane and analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy instrument. The water content of SOIL was kept 25% (w/w). Results were shown that perchloroethylene removal efficiency were achieved to 74 and 89 percent for 10000 and 30000 mg.kg-1 perchloroethylene, respectively for 16 days. Therefore, in this study the integration of electrokinetic with non-ionic surfactant as a hybrid method was most effective for the remediation of perchloroethylene CONTAMINATED SOILs.

آمار یکساله:  

بازدید 70967

دانلود 30562 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  B2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58122
 • دانلود: 

  31395
چکیده: 

A mathematical model has been developed and simulated to describe CONTAMINATED SOIL bioremediation. The model equations consist of a system of three nonlinear partial differential equations. Dimensional analysis of the model equations has been performed, and solution of these equations has been conducted by an implicit finite difference method. A computer program is runed for solving the model equations and by using this program, the influence of the principal parameters (porosity, SOIL aggregate radius, and partition coefficient of the substrate) on the fate of chemicals has been studied. The rates of substrate, oxygen diffusion and biodegradation rate have been found to be the controlling mechanisms for remediation in the aggregates.

آمار یکساله:  

بازدید 58122

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SRIVASTAVA R.K. | TIWARI R.P. | BALA RAMUDU P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  207-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  119261
 • دانلود: 

  50648
چکیده: 

This paper presents the results of an experimental research undertaken to evaluate different purging solutions to enhance the removal of cadmium from spiked CONTAMINATED field SOIL by electrokinetic remediation. Three experiments were conducted when SOIL was saturated with deionised water and subsequently deionised water, ammonium citrate and sodium citrate were used as purging solutions at anode end. One experiment was conducted when the SOIL was saturated with ammonium citrate and itself was used as the purging solution. Results showed that 49% reduction of cadmium concentration was achieved in the case of SOIL saturated (washed) with ammonium citrate as well as purging solution also was ammonium citrate. The SOIL pH and washing solutions were the most important factors in controlling the removal of cadmium in electrokinetic remediation process.

آمار یکساله:  

بازدید 119261

دانلود 50648 استناد 473 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سابقه و هدف: نگهداشت و هدایت هیدرولیکی از مهم ترین ویژگی های هیدرولیکی محیط متخلخل در ارتباط با آلاینده ها است. منحنی نگهداشت و هدایت هیدرولیکی وابسته به ویژگی های خاک و سیال هستند. آلاینده های کلردار به دلیل نوع ترکیباتی که دارند در هنگام ورود به آب های زیرزمینی سبب آلودگی می شوند، بنابرین جلوگیری از ورود این آلاینده ها به آب و خاک ضروری است. به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی تری کلرواتیلن در خاک، منحنی های نگهداشت خاک برای تری کلرواتیلن و آب تعیین شد. تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در سیستم دو فازی NAPL-هوا و برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع توسط مدل های معلم-ون گنوختن، معلم-بروکس وکوری، و معلم – کوسوگی، در سیستم های دو فازی NAPL-هوا هدف دیگر این پژوهش بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر از سیالات تری کلرواتیلن و آب استفاده شد. برای رسم منحنی های نگهداشت آب و تری کلرواتیلن در خاک SiL (سیلتی لوم) از دستگاه ستون آویزان و برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع از روش بار ثابت استفاده شد. پارامترهای منحنی-های نگهداشت خاک، برای سیالات تری کلرواتیلن و آب بر اساس مدل های ون گنوختن، بروکس-کوری و کوسوگی در نرم افزار RETC تعیین شد. هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به عنوان تابعی از پتانسیل ماتریک، بر اساس مدل های معلم-ون گنوختن، معلم-بروکس-کوری و معلم-کوسوگی به دست آمد. همچنین برای مقایسه ی کمّی مدل های هیدرولیکی به کار رفته، از آماره های خطای حداکثر، ریشه ی میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین، کارایی مدل و ضریب جرم باقیمانده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در یک مقدار معین از فاز مایع، سیال تری کلرواتیلن نسبت به آب، نگهداشت کمتر و هدایت هیدرولیکی بیشتری را در خاک داشت که با توجه به کشش سطحی و گرانروی کمتر تری کلرواتیلن نسبت به آب، این رفتار قابل انتظاراست. مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع برای تری کلرواتیلن و آب به ترتیب 75/136 و 5/94 سانتی متر بر روز به دست آمد. با مقایسه بین مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده نگهداشت سیالات در خاک، مدل ون گنوختن بیشترین کارایی (93/0) و کمترین خطای باقی مانده (018/0) را برای آب نسبت به تری کلرواتیلن نشان داد. در دو مدل دیگر نیز کارایی مدل برای سیال آب بیشتر است. در مورد سیال تری کلرواتیلن، مدل ون گنوختن و بروکس-کوری کارایی نسبتا مناسبی را از خود نشان دادند. به طور کلی، دقت هر سه مدل برای تری کلرواتیلن کمتر از آب بود. نتیجه گیری: نتایج اعتبار سنجی مدل های هیدرولیکی نشان داد که مدل ون گنوختن پیش بینی بهتری نسبت به مدل های کوسوگی و بروکس-کوری در نگهداشت خاک در سیستم های دو فازی آب-هوا و پرکلرواتیلن-هوا ارائه می نماید. در نهایت، با توجه به هدایت هیدرولیکی بیشتر و نگهداشت کمتری که سیال تری کلرواتیلن نسبت به آب دارد، در صورت ورود به خاک حرکت سریع تری به سمت آب های زیر زمینی خواهد داشت و در صورت ورود به آبخوان سبب آلودگی و تغییر کیفیت آب خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74285
 • دانلود: 

  108117
چکیده: 

Reducing agents-Enhanced electrokinetic SOIL Remediation (EKSR) was performed for the removal of chromium (Cr), cobalt (Co) and nickel (Ni) from CONTAMINATED SOIL. The reducing agents oxalic acid and ascorbic acid were investigated under constant voltage gradient (2. 0 V/cm), current changes, pH, redox potential, concentration changes and removal performance of Heavy Metals (HMs). The results indicated that the reducing agents were effective in the desorption of metals at the cathode with catholyte conditioning pH. The removal performance of heavy metals in reducing agents-enhanced EKSR was about 2-2. 5 times more than in unenhanced treatment. The amount of HMs migrated to the catholyte was more than in the anolyte, which might be evidenced that the negatively charged metal-oxalate/ascorbate complexes migrated via electroosmosis. However, positively charged HM-oxalate/ascorbate complexes and free HM cations moved to the catholyte by electromigration action. Furthermore, the mass balance and cost analysis were performed for all EKSR experiments after 20 days of operation. The energy consumption per cubic meter of treated SOIL was 1104-18496 kWh/m3 and the total cost was about US$ 110. 4-2095, including the cost of the enhancing agents. The study demonstrated that reducing agents-enhanced EKSR is cost-effective and efficient in the removal of HMs from CONTAMINATED SOIL.

آمار یکساله:  

بازدید 74285

دانلود 108117 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YERUSHALMI L. | ROCHELEAU S. | CIMPOIA R.

نشریه: 

BIOREMEDIATION JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  888
 • بازدید: 

  32306
 • دانلود: 

  25913
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32306

دانلود 25913 استناد 888 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  599
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  572-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  10806
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10806

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  251-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48321
 • دانلود: 

  20857
چکیده: 

Six SOIL amendments including municipal solid waste compost (MSWC), coal fly ash (CFA), rice husk biochar prepared at 300oC (B300) and 600°C (B600), zerovalent iron (Fe0), and zerovalent manganese (Mn0) were evaluated to determine their ability to reduce mobility of chromium (Cr) in a Cr-spiked SOIL. The Cr-spiked SOIL samples were separately incubated with selected amendments at 2 and 5% [weight by weight (W/W)] for 90 days at 25oC. The efficacy of amendment treatments was evaluated using desorption kinetic experiment and sequential extraction producer. Results showed that applications of various amendments had significant effects on desorption and chemical forms of Cr. Addition of amendments considerably decreased mobility factor (except for CFA5%) of Cr compared to the control treatment. The addition of Fe0, MSWC, and B300 to SOIL significantly decreased Cr release, compared to other amendments. The lowest Cr desorption was achieved by Fe0 at 5%. Application of B600 and CFA increased SOIL pH and caused the oxidation of Cr (III) to Cr (VI). Based on the obtained highest values of coefficient of determination (R2) and lowest values of standard error (SE) of the estimate, the two first-order reaction model could be best fitted for describing Cr release in SOIL samples. In general, from the practical view, Fe0, MSWC, and B300 treatments are effective in Cr immobilization, while application of Fe0 at 5% was the best treatment for stabilization of Cr. Therefore, these treatments can be recommended for the immobilization of Cr from polluted SOIL.

آمار یکساله:  

بازدید 48321

دانلود 20857 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  175-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5632
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

کادمیم (Cd) از جمله آلاینده های خطرناکی است که امروزه با مصرف بی رویه کودهای شیمیایی فسفاته، غلظت آن در خاک های زراعی رو به افزایش می باشد. گیاه پالایی که همانا استفاده از گیاهان برای جذب، تجمع و سمیت زدایی آلاینده های خاک از طریق فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد؛ از جمله راه کارهای کم هزینه و مطمئنی است که همواره برای حذف و یا کاهش غلظت های عناصر سنگین در خاک توصیه می گردد. یکی از معایب این روش رشد کم گیاهان منتخب برای زیست پالایی می باشد. استفاده از باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) بالاخص انواع مولد آنزیم ACC دآمیناز می تواند محدودیت رشد ناشی از وجود (Cd) را تعدیل بخشیده و با بهبود شاخص های رشد به زیست پالایی بهتر کادمیم در خاک کمک نماید. لذا به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر کارایی زیست پالایی Cd توسط کلم زینتی (Brassica oleraceae var. viridis)، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388 اجرا شد. در این آزمایش فاکتورهای تلقیح شامل، (1) تیمار شاهد بدون تلقیح، تیمار (2) تلقیح باکتری Pseudomonas fluorescens strain 169؛ تیمار (3) تلقیح باکتری P. putida strain 108؛ تیمار (4) تلقیح باکتری P. putida strain 11 تیمار (5) تلقیح باکتری P. putida strain 159؛ تیمار (6) تلقیح باکتری P. putida strain 4 و فاکتور غلظت Cd شامل سطوح صفر، 5، 10، 15، 30، 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم بود. پس از تلقیح باکتری ها با بذر و کشت آنها در خاک، مدیریت داشت در گلخانه انجام گرفت. پس از هفت ماه، برداشت اندام هوایی و ریشه کلم زینتی به طور مجزا انجام و در تمامی نمونه ها میزان Cdبا استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتورهای تلقیح و غلظت Cd تاثیر معنی داری (P<0.01) بر رشد و تجمع غلظت Cd در اندام هوایی، ریشه و همچنین فاکتور جذب داشتند. با افزایش غلظت Cd، رشد اندام هوایی و ریشه کاهش یافت. تلقیح با باکتری ها به خصوص تیمار 5 توانست تا حدی این اثر را تعدیل کند. حداکثر غلظت Cd در ریشه 136 و در اندام هوایی 58 میلی گرم در کیلوگرم بر مبنای وزن خشک در بالاترین غلظت Cd (100 میلی گرم در کیلوگرم) با تیمار 6 بدست آمد. در حالی که حداکثر وزن خشک ریشه 1.96 گرم و وزن خشک اندام هوایی 12.53 گرم به ترتیب مربوط به تیمارهای 3 و 4 باکتریایی و سطوح 15 و 30 میلی گرم در کیلوگرم Cd خاک بود. در مجموع با توجه به تاثیر مایه تلقیح ها در افزایش جذب Cd توسط کلم زینتی، استفاده از مایه تلقیح می تواند به عنوان گزینه ای برای پالایش خاک های آلوده به Cd در غلظت های کم تا متوسط (کمتر از 50 میلی گرم در کیلوگرم خاک) باشد. در خاک های با غلظت بالای آلاینده، به علت افت زیاد قدرت انتقال Cd به شاخساره حتی در حضور باکتری، کاشت کلم زینتی توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 5632

دانلود 560 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  361
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  10312
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10312

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
litScript