نتایج جستجو

60607

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6061

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MISHRA H.G. | SINHA P.K. | SINGH S. | KOUL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193361
 • دانلود: 

  38506
چکیده: 

The present paper focus on ITC notebook and try to understand CONSUMER SOCIAL RESPONSIBILITY for  cause related brand and how their preference level changes with different firm donations, and how this activity leads to brand loyalty in long run. An experimental design with 693 participants was used. The results shows that CONSUMERs like cause related marketing campaigns and ready to do extra effort for that brand, provided the donation amount invested by companies should be high as much high as company can provide for the cause. Elaborative offers and attitude toward the advertisement affect the SOCIAL brand image of the company, and these two affects along with brand image produce positive results on brand loyalty among CONSUMERs for such low involvement products.

آمار یکساله:  

بازدید 193361

دانلود 38506 استناد 0 مرجع 15782
نویسندگان: 

BECKER OLSEN KAREN L. | CUDMORE B. ANDREW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  17284
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17284

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  5563
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5563

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  447-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مسیولیت اجتماعی شرکت ها، اقدام ضروری برای سازمان ها به رسمیت شناخته شده است؛ از آنجا که ارتباط مثبت بین اقدامات مسیولیت اجتماعی شرکت و واکنش مصرف کنندگان نسبت به شرکت و محصولات آن وجود دارد؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت بر واکنش مصرف کننده با نقش تعدیل کنندگی شایستگی های محوری شرکت است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان صنعت بانکداری در شهر اردبیل بودند که 460 نمونه صحیح مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 56 سوال است. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز از دو طریق کتابخانه ای و میدانی یا پیمایشی جمع آوری شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که، مسیولیت اجتماعی شرکت بر واکنش مصرف کننده اثر ساختاری مثبت دارد و به ترتیب ابعاد اخلاقی، بشردوستانه، اقتصادی و قانونی بیشترین اثر ساختاری را دارند. همچنین نتایج نشان داد شایستگی های محوری شرکت اثر ساختاری مسیولیت اجتماعی شرکت بر واکنش مصرف کننده را تعدیل نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  1881
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1881

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  170-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  5603
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5603

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

هدف با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش، هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسیولیت اجتماعی فوتبال " بود. روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود. بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسایل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد. یافته ها 192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، الگوسازی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه محوری، قانون مداری، بسترسازی اخلاقی، اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسیولیت اجتماعی فوتبال هستند. نتیجه گیری نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسیولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسیولیت اجتماعی برنامه های خود، درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 430 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LWIN M. | WIRTZ J. | WILLIAMS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  572-585
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  37273
 • دانلود: 

  31495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37273

دانلود 31495 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  42-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

: مقدمه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عصبی مسئولیت اجتماعی برند بر رفتار مصرف کنندگان بود. در نسخه سوم بازاریابی توجه به روح انسانی و مسئولیت آن به عنوان یک راهبرد رقابتی مطرح گردیده است.: مواد و روش ها روش تحقیق اکتشافی-آزمایشگاهی می باشد. ابزارهای الکتروانسفالوگرافی برای ثبت سیگنال های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless استفاده شدند (شرکت ایموتیو). پس از پاکسازی سیگنال ها از طریق تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل با کمک نرم افزار EEGLAB و استفاده از الگوریتم LORETA، فعالیت های مغز موقعیت یابی شد. مطالعه بر روی جامعه مصرف کنندگان یک رایحه انجام شد. یک تبلیغ با ماهیت مسئولیت اجتماعی برند به گروه تجربی نشان داده شد. مصرف کنندگان برند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. این گروه از مسئولیت اجتماعی آگاه نبود.: یافته ها نتایج نشان داد که در گروه تجربی نیمکره چپ بیشتر فعال بود در حالی که مناطق مختلفی در نیمکره راست در گروه کنترل فعال بود.: نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که رفتار ناشی از محرک های حسی است که منجر به فعالیت هر دو سمت چپ و راست مغز می شود. موقعیت یابی فعالیت مغز (چپ یا راست) را می توان به نفع یک برند با توجه به مسئولیت های اجتماعی اش تعیین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 341 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

پنداشته پور محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  837
 • دانلود: 

  639
چکیده: 

زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکت ها به ذهن متبادر می شود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکت ها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکت ها نه تنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می نمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکت ها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بین المللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها صحه می گذارد که مهمترین آن ها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجه گیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولت ها امکان پذیر نیست و این شرکت ها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، می توانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 837

دانلود 639 استناد 0 مرجع 0
litScript