نتایج جستجو

1388

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34232
 • دانلود: 

  31141
چکیده: 

Process tolerancing based on the process capability studies is the optimistic and pragmatic approach of determining the manufacturing process tolerances. On adopting the define-measure-analyze-improve-control approach, the process potential capability index (Cp) and the process performance capability index (Cpk) values of identified process characteristics of CONNECTING ROD machining process are achieved to be greater than the industry benchmark of 1.33, i.e., four sigma level. The tolerance chain diagram methodology is applied to the CONNECTING ROD in order to verify the manufacturing process tolerances at various operations of the CONNECTING ROD manufacturing process. This paper bridges the gap between the existing dimensional tolerances obtained via tolerance charting and process capability studies of the CONNECTING ROD component. Finally, the process tolerancing comparison has been done by adopting a tolerance capability expert software.

آمار یکساله:  

بازدید 34232

دانلود 31141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HONARVAR GHEYSARI E. | BABAKHANIAN A. | HAERIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  654-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44337
 • دانلود: 

  8758
چکیده: 

Shot peening applies a residual compressive stress field (RCSF) on the surface of parts. It also shifts “crack nucleation sites” to sub-surface locations. A nondestructive method of measuring the stresses, Sin2 Y was utilized here and the stress values intRODuced to Ansys software. For this purpose, uniform stress in all directions was applied on the con ROD. Loading on the ROD in Ansys had three steps: RCSF caused by shot peening (measured by XRD), and tensile and compressive stresses caused by inertial and gas forces, respectively (calculated). Fatigue Macro of Ansys was resumed carrying out the cyclic loading and thereby, improvement of powder forged CONNECTING RODs' fatigue life, caused by shot peening was obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 44337

دانلود 8758 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Chamehsara Saeed | KARAMI MOHAMMADREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3130-3137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23505
 • دانلود: 

  91956
چکیده: 

Changing various parts of different types of engines in the maintenance phase was always a remarkable question. Purpose of the present study is identifying the performance and emissions of a diesel-fueled engine (OM457) before and after replacing CONNECTING ROD and crankshaft with another engine (OM444) in the same engine family. At the first step, a solid model was made then some CFD analyses were done and, results were compared with previous studies for validation after that in the CFD modeling the impact of these parts replacement were observed, and the performance and emissions of this engine were compared with data before replacements. As the result of these replacements, compression ratio and performance were decreased. HC and CO were increased due to lower air-fuel ratio, and NOX was decreased because of the lower temperature of in cylinder. Lowering the CR of a diesel engine will reduce the NOx emission numerously but the increase in other emissions will be slight. So for the environment issues lowering the CR will be a practical and low cost method.

آمار یکساله:  

بازدید 23505

دانلود 91956 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (پیاپی 44) ویژه مهندسی مکانیک
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

طراحی شاتون، به دلیل اینکه واسطه تبدیل رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی میل لنگ می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین تحقیقاتی که بتواند در طراحی بهینه کاربرد داشته باشد می تواند به افزایش کارایی موتور منجر شود. در پژوهش حاضر توزیع تنش ها در چشم کوچک در هنگامه احتراق بررسی می شود. در این بررسی مدل المان محدود سه بعدی شامل چشم کوچک، گژن پین و باس پیستون ارایه شده و با کاربرد المان های تماسی، اندرکنش این قطعات و رفتار چشم کوچک مدلسازی می شود. با مقایسه نتایج عددی به دست آمده با آنچه از روابط نیمه تجربی به دست می آید توافق خوبی مشاهده می شود. هرچند مدل المان محدود نشان می دهد که روابط نیمه تجربی نمی توانند تنش بحرانی را به درستی پیش بینی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1087
 • دانلود: 

  501
چکیده: 

در این تحقیق میزان خستگی شاتون تراکتور رومانی مدل U650 با روش المان محدود و استفاده ازنرم افزار ANSYS محاسبه و طول عمر مفید آن بعد از 106 بارگذاری به دست آمده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار شاتون در برابر پدیده خستگی ناشی از بارهای تکراری وارده به آن بوده است. نتایج این بررسی می تواند ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه به بهینه سازی در طراحی قطعه کمک نماید. با انجام تحلیل های گسترده، محل یا گره های بحرانی که احتمال رشد ترک در آنها بیشتر از دیگر نواحی می باشد مشخص گردند. نتایج بررسی ها بحرانی ترین محل را در نزدیکی گژن پین با حداکثر تنش 26.793 مگاپاسکال نشان می دهد. این گره هم در بارگذاری کششی و هم در بارگذاری فشاری جز گره های بحرانی مدل بوده است. با بارگذاری کاملا معکوس تعداد سیکل های مجاز اعمال نیرو برابر با 108 سیکل به دست آمد که این مقدار با کاهش ضرایب تمرکز تنش افزایش می یابد. نتایج فوق و همچنین سایر نتایج حاصله از تحقیق حاضر در فرایند بهینه سازی طراحی شاتون مفید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1087

دانلود 501 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

برای کاهش سایش در مجموعه گژن پین، بوش و باس پیستون روغن کاری انجام می شود. روغن مورد استفاده در موتور ملی از نوع 10W40 با لزجت دینامیکی mPa.s 5.5 در دمای کاری 140 درجه سلیسیوس است. به منظور تحلیل هیدرودینامیک لایه روغن در چشم کوچک شاتون، مدل واقعی موتور با در نظر گرفتن چهار سیلندر در نرم افزار AVL EXCITE 5.1 شبیه سازی شد. در این نرم افزار تاثیر شش پارامتر دمای روغن، نوع تنفس، نوع سوخت، مقدار لقی بین گژن پین و بوش برنزی چشم کوچک شاتون، موقعیت قرارگیری یاتاقان، سرعت دورانی موتور بر پارامترهای روغن کاری (بیشینه فشار و کمینه ضخامت) مدل سازی شده و نمودارهای مربوطه استخراج می شود. هچنین تاثیر این شش فاکتور بر پارامتر روغن کاری برای چهار حالت مختلف موتور مل EF7 توسط شبکه های عصبی شبیه سازی می شود.نتایج شبیه سازی در نرم افزار AVL EXCITE 5.1 نشان می دهد که بیشترین فشار و کمترین ضخامت هیدرودینامیک لایه روغن در دور rpm 3500 در C°372 زاویه لنگ (لحظه احتراق) در موتور EF7 پرخوران(TC) با سوخت CNG به ترتیب MPa 446 و µm 83.1 در دمای کاری  140°C رخ می دهد، که احتمال سایش یاتاقان در این شرایط کاری وجود دارد. از شبکه های عصبی پس انتشار رو به عقب (FFBP) برای اینکار استفاده گردید. نتایج نشان داد که بهترین توپولوژی برای پیش بینی پارامترهای روغن کاری (بیشینه فشار و کمینه ضخامت) شبکه عصبی ای با ساختار 2-30-24-6، الگوریتم آموزش trainlm و توابع آستانه logsig،tansig و pureline می باشد. این شبکه در 120 تکرار (epoch) و در مدت زمان 85.6 ثانیه با خطای یادگیری 0.00229 همگرا می شود. خطای شبکه (MSE) برای این توپولوژی برای الگوهای آموزش، ارزیابی و تست به ترتیب 0.0013، 0.0027 و 0.0018 می باشد. ضریب تبیین (R2) نیز برای الگوهای آموزش، ارزیابی و تست به ترتیب 0.9952، 0.9988 و 0.9985 محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BROPHY J.

نشریه: 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  8704
 • دانلود: 

  13701
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8704

دانلود 13701 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

AHIMA R.S.

نشریه: 

NATURE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  996-997
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  4971
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4971

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

FIROUZI ZAHRA | Avazapour Abolghasem

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

In a previous study, one of the authors of this work calculated the solvation force of a hard ellipsoid fluid with hard Gaussian overlap potential using hard needle wall interaction and non-linear equation proposed by Grimson-Rickyazen. In the present study, using density functional theory and extended restricted orientation model, the solvation force of hard ellipsoid fluid in the presence of more realistic ROD-sphere and ROD-surface interactions si calculated. We investigate weak and strong molecule-surface coupling strengths. The colloids distance effects on density profiles are calculated. We could not find the exact or simulation results for comparison. The results in the case k  3. 0 are compared with the solvation force of hard Gaussian overlap fluid and hard needle-wall interaction. The results corresponded, qualitatively.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
litScript