نتایج جستجو

3456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

346

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SINGH A.K.

نشریه: 

DEFENCE SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  600-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  24402
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24402

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  975-984
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106026
 • دانلود: 

  50832
چکیده: 

Application of feed pellets in animal and aquatic farming industries has grown because of both the physical and the nutritional benefits it provides. Development of feed pellets manufacturing industry is also considerable. Steam conditioning process, which plays an important role in pelleting production, includes heating feed particles, adding moisture, and mixing the mash. Pellets cooling and drying processes are also involved in heat transfer phenomena. In this study, thermal CONDUCTIVITY of feed pellets was determined at different temperatures ranging from 25 to 85oC and moisture contents of 11.8 to 18.2% wb. It was measured by the transient technique using the line heat source method assembled in a thermal CONDUCTIVITY probe. It turned out that decreasing moisture contents from 18.2 to 11.8% (wb) produced non-linear reduction in thermal CONDUCTIVITY.The average values of thermal CONDUCTIVITY changed from 0.1509 to 0.2143 W m-1 oC-1 at different moisture contents. Tests conducted on two pellet size categories (based on nominal diameter) revealed a significant difference in thermal CONDUCTIVITY between these categories. The thermal conductivities of the first category (minor than nominal dia.) appeared to be 8.5% higher than those of the second category (superior to nominal dia.).Average values of thermal CONDUCTIVITY changed from 0.1538 to 0.2333 W m-1 oC-1 for the first category and from 0.1235 to 0.2456 W m-1 oC-1 for the second category (in 25oC). In addition, some empirical models were developed to express thermal properties as a function of moisture content and temperature.

آمار یکساله:  

بازدید 106026

دانلود 50832 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZIMI H.R. | TAHERI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SPECIAL ISSUE FOR CNC)
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157508
 • دانلود: 

  68709
چکیده: 

An empirical electrical CONDUCTIVITY assessment of nanofluids comprising CuO nanoparticles water-based in different concentrations, particles size and various temperatures of nanofluids has been carried out in this paper. These experimentations have been done in deionized water with nanoparticles sizes such as 89, 95, 100 and 112 nm and concentrations of 0.12 g/l, 0.14 g/l, 0.16 g/l and 0.18 g/l so nanofluids obtain in temperatures such as 25oC, 35oC, 45oC and 50oC for investigation of their electrical CONDUCTIVITY. It is observed that, in water-based nanofluids, the electrical CONDUCTIVITY increases with increasing in both nanofluids temperatures and concentration respectively in the range 25-50oC and 0.12-0.18g/l. But in nanoparticles size rising in nanofluids we observe that electrical CONDUCTIVITY has a few increase when nanoparticles have 95nm diameters, so decrease for biggest nanoparticles such as 100 and 112nm. It seems that there is an optimum in electrical CONDUCTIVITY with resize of nanoparticles.

آمار یکساله:  

بازدید 157508

دانلود 68709 استناد 0 مرجع 602
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  145-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

در این مقاله رسانش اسپینی گرافین گاف دار را محاسبه و نحوه تغییرات آن را با پارامتر های مختلفی از جمله مغناطش، اندرکنش کولنی و گاف انرژی بررسی می کنیم. برای هامیلتونی سیستم از مدل هابارد استفاده می کنیم. در دو وضعیت رسانندگی را به دست می آوریم. یکی بدون در نظر گرفتن اندرکنش کولنی بین الکترون ها و دیگری با حضور اندرکنش کولنی بین الکترون ها. می بینیم که در حالت غیر اندرکنشی با افزایش مغناطش و گاف انرژی رسانندگی اسپینی در فرکانس ثابت افزایش می یابد. در حالت اندرکنشی نمودارهای رسانندگی برحسب فرکانس دو قله دارند که یکی از قله ها مربوط به الکترون های اسپین بالا و دیگری مربوط به الکترون های اسپین پایین است. با افزایش مغناطش قله های مربوط به الکترون های اسپین بالا به سمت فرکانس های پایین تر و قله های مربوط به الکترون های اسپین پایین به سمت فرکانس های بالا تر منتقل می شوند. با افزایش گاف انرژی و قدرت اندرکنش کولنی قله های مربوط به الکترون های اسپین بالا واسپین پایین با هم به سمت فرکانس های بالا تر انتقال می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MORADIFAM AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  47
تعامل: 
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

I WILL DISCUSS THE PROBLEM OF RECOVERING AN ISOTROPIC CONDUCTIVITY OUTSIDE OF SOME PERFECTLYCONDUCTING OR INSULATING INCLUSIONS FROM KNOWLEDGE OF THE MAGNITUDE OF ONE CURRENT DENSITYVECTOR FIELD. THIS PROBLEM IS CLOSELY RELATED TO UNIQUENESS OF MINIMIZERS OF CERTAIN WEIGHTED LEASTGRADIENT PROBLEMS AND THEORY OF MINIMAL SURFACES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 59
نویسندگان: 

حشمتیان سارا | ناجی جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

در این مقاله رسانندگی الکتریکی یک سیستم ناپایدار نظریة QCD در دمای پایین بررسی شده است. یک راه مطالعه چنین سیستم هایی، اعمال یک میدان الکتریکی وابسته به زمان و بررسی رفتار زمانی خارج از تعادل سیستم است. اعمال میدان الکتریکی باعث تولید زوج های کوارک و آنتی کوارک از فاز محبوس QCD و ایجاد یک جریان الکتریکی می شود. با استفاده از رابطة بین شدت میدان الکتریکی اعمال شده و جریان الکتریکی حاصل از آن می توان رسانندگی الکتریکی نظریة میدان را به دست آورد. برای دست یابی به حل غیر اختلالی این سیستم ناپایدار وابسته به زمان، از یک مدل هولوگرافیک غیر بحرانی QCD استفاده شده است و تأثیر پارامترهایی نظیر شدت میدان الکتریکی، فرکانس اعمال میدان و چگالی بار بر روی رسانندگی الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، نتایج به دست آمده، با نتایج حاصل از سایر مدل ها مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YADOLLAHI FARSANI ROUHOLLAH | Raisi Afrsiab

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71548
 • دانلود: 

  14839
چکیده: 

Liquid paraffin as a coolant fluid can be applied in electronic devices as a result to its suitable capabilities such as electrical insulating, high heat capacity, chemical and thermal stability, and high boiling point. However, the poor thermal CONDUCTIVITY of paraffin has been confined its thermal cooling application. Addition of high conductor nanoparticles to paraffin can fix this drawback properly. In this article, the influence of the nanoparticles on the thermal CONDUCTIVITY of base material was assessed. Temperature (20-50° C) and volume fractions (0-3%) effect on the thermal CONDUCTIVITY of paraffin/alumina nanofluids have been considered. Nanofluid samples were prepared applying the two-step method. The thermal CONDUCTIVITY was measured by a KD2 pro instrument. The results indicated the thermal CONDUCTIVITY augments smoothly with an increase in volume fraction of nanoparticles as well as temperature. Moreover, it observed that for nanofluids with more volume-fraction the temperature affection is more remarkable. Thermal CONDUCTIVITY enhancement (TCE) and effective thermal CONDUCTIVITY (ETC) of the nanofluid was calculated and new correlations were reported to predict the values of them based on the volume fraction of nanoparticles and temperature of nanofluid accurately.

آمار یکساله:  

بازدید 71548

دانلود 14839 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

انعکاس سنج زمانی4 به طور گسترده در خاک برای اندازه گیری میزان ضریب دی الکتریک(Ka)  و شوری کل خاک (σa) استفاده می شود. از اندازه گیری شوری کل و ضریب دی الکتریک برای اندازه گیری شوری محلول خاک(σp) استفاده می گردد. هیل هورست (4) تئوری مدل رابطه خطی بین شوری کل خاک و ضریب دی الکتریک را در خاک مرطوب ارایه نمود. همچنین از این رابطه خطی برای به دست آوردن شوری محلول در خاک هایی با بافت های مختلف بدون استفاده از کآلیبراسیون مخصوص برای هر خاک استفاده کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی مدل خطی فوق با داده های به دست امده از TDR می باشد. مطالعات قبلی در این زمینه عمدتا در بافت های سبک انجام شده و در این مطالعه از بافت های رسی، لومی رسی، لومی، سیلتی رسی، لوم رس شنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که این مدل خطی برای بافت های سبک نتایج بهتری نسبت به بافت های متوسط تا سنگین می دهد و دلیل ان، کاهش r2 به علت کاهش ضریب دی الکتریک در آب موجود در خاک هایی با بافت سنگین می باشد در صورتی که در مدل خطی این ضریب دی الکتریک ثابت و برابر با80 (در دمای 20 درجه سانتی گراد) در نظر گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Heat and Mass Transfer

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2329-2339
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  42379
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42379

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

KHORDAD REZA | MIRHOSSEINI BAHARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84508
 • دانلود: 

  67556
چکیده: 

In the present work, the integral equations method is used to calculate transport properties of polar fluids. For this goal, we use the Stockmayer potential and examine theoretically the thermal CONDUCTIVITY of several refrigerant mixtures such as R125+R134a, R125+R32, R125+R152a, R134a+R32, R152a+R32, R134a+R143a, and R125+R143a. We solve numerically the Ornstein-Zernike (OZ) equation using the Hypernetted Chain (HNC) approximation for binary fluid mixtures and obtain the pair correlation functions. Finally, the temperature dependence of thermal CONDUCTIVITY is studied using Vesovic-Wakeham method and compared with available results.

آمار یکساله:  

بازدید 84508

دانلود 67556 استناد 0 مرجع 1820
litScript