نتایج جستجو

1492

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

150

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سلیمی جمال

نشریه: 

تعلیم و تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3 (پیاپی 139)
 • صفحات: 

  101-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

هدف این پژوهش، مطالعه ادراک و فهم معلمان از مفهوم «صلاحیت تربیتی-آموزشی» با استفاده از روش پدیدارنگاری است. گستره و میدان پژوهش شامل دانشجو-معلمان مرکز پسرانه دانشگاه فرهنگیان و معلمان مرد مشغول به کار (دارای سابقه خدمت 5 الی 10 سال) در مقطع ابتدایی شهر سنندج بود. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، مشارکت کنندگانی انتخاب شدند و فرایند گردآوری داده ها ادامه یافت تا در نهایت، براساس الگوی اشباع نظری، 16 دانشجو-معلم و 15 نفر از معلمان مشغول به فعالیت با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با روش آنالیز موضوعی برای شناسایی دسته ها و تمهای اساسی بررسی شدند و پس از مشخص شدن کدهای اصلی و مضامین برجسته آنها، افقهای درونی و بیرونی ترسیم شدند و فضای نتیجه پژوهش برای هر دو گروه طراحی شد. در بخش نتیجه گیری، با بهره گیری از روش تحلیل تطبیقی تصورات و تجربه دو دسته از دانشجو معلمان و معلمان شاغل، مطالعه و شباهتها و تفاوتهای آنها مشخص شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانشجو-معلمان صلاحیت معلمان را در چهار مضمون اصلی دسته بندی کرده اند: دارا بودن ویژگی های مطلوب معلمی، آمادگی حرفه ای برای تدریس و آموزش، پاسخگویی به خواسته های محیط در حال تغییر و توانایی تعامل و ارتباط مثبت با دیگران. همچنین گروه دوم، یعنی معلمان مشغول به کار نیز صلاحیتهای تدریس معلمی را در چهار طبقه توصیفی توانایی تاثیر گذاشتن بر محیط و ذینفعان، دانش و توانایی برقراری روابط مثبت و سازنده، ظاهر شدن در نقشهای چندگانه و رعایت اصول حرفه ای تدریس دسته بندی کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hozni Seyed Ali | Hakkak Mohammd

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11902
 • دانلود: 

  12825
چکیده: 

Dear Editor, The landscape of medical knowledge is changing constantly. On average, 50% of medical knowledge becomes obsolete in every four to five years (75% in every eight to ten years). Continuing education is considered a general principle in the healthcare system. This concept has been recognized globally since 1974. In Iran, it was first integrated experimentally in 1990 and officially approved in 1996 (1). The role of physicians in the health system is very important. Physicians are the main decision-makers in the health system, and their knowledge and attitude determine what services, in what form and at what expense, should be delivered to patients. The 2012 General Medical Council guidelines on health leadership and management particularly describe the physician’ s responsibility to be more than merely “ a good specialist” . The notion of “ five-star doctor” , which involves a combination of clinical skills and behavioral and managerial abilities, has been described in the clinical management literature (2)...

آمار یکساله:  

بازدید 11902

دانلود 12825 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Khatoonabadi Roya Sadat | ASHORI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35601
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Background & Objective: Deaf students are one of the groups of children with special needs, and deafness is widely recognized as one of the most common disabilities. Deafness is a generic term referring to all types, causes, and degrees of hearing loss. To delineate the impact of a hearing loss on the development of speech, language, and literacy, a number of descriptive variables have been identified, including degree of hearing impairment; age at onset; age at identification; etiology; presence of additional disabilities; and hearing status, level of involvement, communication mode, socioeconomic status of the parents or caregivers. Research suggests that deaf students are more isolation by their peers than are other children. In social situations, it often does not take long for deaf students to be ostracized. Unfortunately, the negative academic status experienced by deaf students is difficult to overcome and is usually long-lasting. Adding to their socialization problems and academic problems, many deaf students also have problems in aspects of working memory and social COMPETENCY. The enduring nature of deafness easily leads to social isolation. The result is that many deaf children and adults have few friends. This can set up a vicious circle in which they attempt to win friends by latching onto the least chance for interaction with others. These problems can be reducing their social COMPETENCY. In the word of the other, it considered that deaf students have severe problems in aspects of working memory and social COMPETENCY compared to hearing students. So, the purpose of the present study was to investigate the compare working memory and social COMPETENCY in hearing and deaf students. Methods: The present research was a causal-comparative study. The statistical population consisted of deaf and hearing girl students aged 10 to 13 years in Gorgan city in 2017-2018 Academic years. Deaf and hearing girl students selected by convenient sampling method. Each group consists of 40 individuals. The instruments of this research were working memory test (Daneman and Carpenter, 1980) and social COMPETENCY questionnaire (Felner, lease, and Phillips, 1990). The obtained data were analyzed by using Kolmogorov Smirnov test, M. Box test, Leven test, independent t-test and multivariate analysis of variance test with the 23rd version of SPSS (P<0. 05). Results: At first, the normality of variables and contingency of variance assumptions tested. The Kolmogorov Smirnov test showed that all variables were normal (P>0. 05). Also, Leven test confirmed contingency of variances assumption. So, assumptions of MANOVA test confirmed and can be used the MANOVA test for analysis of data. The results showed that scores mean and standard deviation of working memory in deaf students (62. 46± 3. 27) was significantly (p≤ 0. 05) lower than hearing students (73. 85± 3. 11). Also, deaf students were significantly (p<0. 05) lower than hearing students in cognitive skills (15. 76± 1. 63 versus 10. 31± 1. 87), behavioral skills (151. 28± 5. 28 versus 126. 09± 5. 74), emotional COMPETENCY (14. 93± 1. 47 versus 9. 78± 1. 40) and motivational sets (31. 19± 2. 38 versus 25. 34± 2. 12). Conclusion: According to the finding of the research, working memory and social COMPETENCY in deaf students were lower than the hearing students. Thus, a special rehabilitation program in these areas to increase the working memory and social COMPETENCY of deaf students.

آمار یکساله:  

بازدید 35601

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  209-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

مقدمه: برخورداری از توانمندی حرفه ای با عملکردها مرتبط بوده و منجر به افزایش سلامت عمومی بیماران می شود. به علاوه کاهش سطح توانمندی در پرستاری یکی از نگرانی های مهم است. لزوم انجام بررسی توانمندی بالینی در دانشجویان پرستاری دارای اهمیت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ صورت گرفت. مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 114 دانشجوی پرستاری که برنامه پرسپترشیپ را تجربه کرده بودند، انجام شد. از فهرست توانمندی دانشجویان پرستاری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. از آمار استنباطی تی تست و آنوا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره توانمندی دانشجویان بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ 56/39± 48/240 بود. به علاوه میانگین تک تک گویه ها 89/0± 46/5 بود. به علاوه بین توانمندی بالینی دانشجویان پرستاری با سن، محل گذراندن کارآموزی/کارورزی با پرسپتر، تعداد غیبت در طول دوره، تمایل به ادامه تحصیل و میزان علاقه دانشجو به رشته ارتباط وجود داشت (05/0>p). بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که توانمندی دانشجویان پرستاری بعد از تجربه برنامه پرسپترشیپ در حد رضایت بخش تا بالا بود، لذا به منظور ارتقا توانمندی دانشجویان اجرای این برنامه پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1886
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و تاثیر آن در جامعه، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه است. پس از همگن سازی شرکت کنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی و فارسی، 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دانشجویان خواسته شد یک پاراگراف انگلیسی را به فارسی و یک پاراگراف فارسی را به انگلیسی ترجمه کنند. همچنین، از این گروه درخواست شد تا به آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر پاسخ دهند. در این پرسش نامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارت اند از: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزش یابی. نتایج نشان داد که میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه ارتباط معناداری وجود دارد و افراد برخوردار از تفکر انتقادی بالاتر، توانایی بهتری در ترجمه داشتند. همچنین، تحلیل رگراسیون نتایج بیانگر این بود که تفکر انتقادی و برخی از سازه های آن می توانند عملکرد افراد را در ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس پیش بینی کنند. درپایان، پیشنهادهایی برای گسترش مهارت در تفکر انتقادی در دانشجویان ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1886

دانلود 133 استناد 1 مرجع 6
نشریه: 

روان پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  771
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

مقدمه: هوش هیجانی، توجه به احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از آنها برای هدایت افکار و اعمال خود می باشد. هوش هیجانی یکی از مؤلفه هایی است که می تواند بر روی صلاحیت بالینی و حرفه ای مؤثر باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی همدان پرداخته است. روش کار: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – همبستگی بود که بر روی 54 دانشجوی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی همدان در سال 1397 انجام شد. نمونه گیری بصورت سرشماری و از کلیه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری که کارآموزی در عرصه داشتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی پرستاران ایمنی و همکاران (2018) و پرسشنامه ارزیابی صلاحیت بالینی لئو (2007) و همکاران بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، کروسکال والیس، آزمون کای دو و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و صلاحیت بالینی دانشجویان هوشبری، رابطه ی خطی مستقیم، مثبت و معناداری وجود داشت. از طرفی بین هوش هیجانی و صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل، رابطه ی خطی مستقیم، مثبت و معناداری وجود داشت. با توجه به نمره خود گزارشی هوش هیجانی دانشجویان که بین 300-60 بود، میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (87%) و در دانشجویان اتاق عمل هم در حد خوب (89%) بوده است. از طرفی با توجه به نمره خود گزارشی صلاحیت بالینی دانشجویان که بین 275-55 بود، میانگین نمرات صلاحیت بالینی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (84%) و در دانشجویان اتاق عمل در حد خوب (86%) بوده است. ضمناً بر اساس دیگر گزارشی میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (84%) و در دانشجویان اتاق عمل نیز در حد خوب (86%) بوده است و همچنین میانگین دیگر گزارشی نمرات صلاحیت بالینی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (82%) و در دانشجویان اتاق عمل در حد خوب (83%) بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه توصیه می شود مدیران و اعضا هیات علمی گروه های اتاق عمل و هوشبری نسبت به آموزش مهارتهای هوش هیجانی به دانشجویان جهت افزایش صلاحیت بالینی اقدام نمایند، تا دانشجویان از صلاحیت حرفه ای و بالینی بیشتری در مراقبت از بیماران برخوردار باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 390 استناد 771 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  155-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی روابط ساختاری بر اساس مدیریت شایستگی و رفتارسازمانی مثبت گرا در مراکز درمانی-آموزشی شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش: روش این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، به روش آمیخته (کمی-کیفی) از نوع طرح اکتشافی متوالی بود که در سه مرحله اصلی انجام گرفت. در مرحله اول (مشاهده اسناد) جهت دسترسی جامع و دقیق به ابعاد و ویژگی های مدیریت شایستگی با مطالعه اسناد معتبر و مرتبط در این حوزه انجام گرفت. در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه های عمیق به بررسی دقیق تر ابعاد و ویژگی های به دست آمده از مرحله اول و دستیابی به نشانگرهای جدیدی در رابطه با مدیریت شایستگی پرداخته شد، روش نمونه گیری در این مرحله هدفمند و حجم نمونه 12 نفر بود. مرحله سوم پژوهش مشتمل بر اجرای342 پرسشنامه محقق ساخته دربرگیرنده ابعاد شایستگی های مدیریتی برمبنای یافته های مرحله کیفی و اجرای پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای ومدل معادلات ساختاری استفاده شد مراحل یک و دو با استفاده از نسخه 11 نرم افزار MaxQDA تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت شایستگی شامل دو بعد شایستگی های پیش برنده شغلی (با 5 زیرمولفه ی: شایستگی اجرایی، شایستگی ارتباطی، شایستگی توسعه ای، شایستگی تیمی و شایستگی دانشی) و شایستگی های تعادلی (با 5 زیرمولفه ی: شایستگی نگرشی، شایستگی شخصیتی، شایستگی کنترلی و شایستگی عمومی) رابطه معنی داری با رفتار سازمانی مثبت گرا دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج تحلیل مسیر، مدیریت شایستگی، شایستگی های پیش برنده و شایستگی های تعادلی بر رفتار سازمانی مثبت گرا و ابعاد آن شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی تاثیر دارد. لذاپیشنهاد می شوددرراستای افزایش رفتار سازمانی مثبت و توسعه و تقویت سرمایه های انسانی و حصول به چشم انداز، ماموریت و ارزش های محوری سازمان، اقدام مناسب بعمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  132
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  9735
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 9735 استناد 132 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE Eunmi | KIM Yujeong

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  842-843
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18735
 • دانلود: 

  15921
کلیدواژه: 
چکیده: 

"Bioterrorism is an intentional act of spreading of biological agents, such as viruses, bacteria, toxins, and fungi that cause diseases or death to humans, animals, or plants"(1). The major bio-logical agents covered by the Centers for Disease Control and Prevention are toxic infectious agents, such as anthrax, smallpox, botulinus, viral hemorrhagic fevers, and tularemia (1). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 18735

دانلود 15921 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  5825
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5825

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
litScript