نتایج جستجو

1491

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

150

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1986
 • دانلود: 

  565
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران بزرگ ترین بخش ارایه دهندگان خدمات بهداشتی را تشکیل می دهند و دارای نقش اساسی در تداوم مراقبت و پاسخگوی خدماتی هستند که نیازمند صلاحیت آنان است. آن چه در کسب صلاحیت بالینی در پرستاری قابل اهمیت است، شناخت عوامل مختلف و تاثیر گذار در توسعه آن می باشد. با توجه به این که کسب صلاحیت بالینی وابسته به سیستم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کشور می باشد و طبق آن توسعه می یابد، ضرورت دارد عوامل موثر در فرآیند کسب صلاحیت بالینی در پرستاری مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش تئوری زمینه ای انجام شد. نمونه ی پژوهش 36 نفر از پرستاران بالینی، مربیان و مدیران و مسوولین پرستاری در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشکده های پرستاری و مامایی، بیمارستان ها و اعضای نظام پرستاری شهر تهران بودند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاری بود. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شد و با استفاده از روش مقایسه مداوم مطابق با روش استراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در این پژوهش یکی از مضامین، عوامل فردی مؤثر بر صلاحیت بالینی در پرستاری بود که خود طبقات فرعی دیگری داشت. از منظر شرکت کنندگان در این تحقیق عوامل درونی یا فردی، شامل فرآیند ها و عواملی نظیر دانش و مهارت، رعایت موازین اخلاقی، داشتن وجدان کاری، جوابگویی و مسوولیت پذیری بود. مضمون دیگر عوامل سازمانی یا خارجی بوده که خود شامل عوامل محیط بالینی و آموزشی، برنامه های باز آموزی، مجوز کار، کنترل و نظارت وداشتن سیستم آموزشی کارآمد بوده است.نتیجه گیری: فرآیند کسب صلاحیت بالینی بر اساس رابطه بین سه عامل مهم اخلاق، تجربه کاری مفید و عوامل محیطی حاصل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1986

دانلود 565 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

Karimi Manouchehr | Ahmadi Seyedaliakbar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  159-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

The present research was accomplished to present a model for the exclusive COMPETENCY among the university faculty members. The research is of applied nature using the descriptive-survey method. To determine the nature of the exclusive COMPETENCY among the university faculty members, the research used inductive content analysis by using 390 coded samples. Coding and stratifying of the samples were carried out in three phases, 69 main criteria having 12 components and 3 dimensions were defined and based on three-phased Delphi technique, 34 informed scientific and executive professors were selected. The criteria were evaluated by these samples and finally, 61 criteria, 6 elements and 2 dimensions with either slight or complete changes were determined. A questionnaire was extracted from the results and distributed among the university faculty members as well as managers and experts in the university education and a total of 108 analyzable questionnaires were obtained. The final research model was quantitatively assessed through confirmatory factor analysis and redundancy tests. The goodness-of-fit criterion for the final model was 0. 683, which is regarded as a good value. In the final model, group, organizational and individual dimensions had factor loadings of 0. 942, 0. 880 and 0. 820, respectively, and all three coefficients were statistically significant. However, the group dimension was more important than the other two dimensions and the organizational dimension was the second most important.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  246-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم بود. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات آمیخته از نوع اکتشافی بود. از روش کیفی برای استخراج مؤلفه های الگوی مورد نظر و از روش کمی برای اعتبار یابی آن الگو استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که مصاحبه شوندگان از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه به روش تئوری داده بنیاد پالایش و کدگذاری گردید. درنهایت با توجه به تم های شناسایی شده، مؤلفه ها و شاخص های مدل اولیه پژوهش ترسیم گردید. در مرحله کمی با استفاده از مدل ترسیم شده، وضعیت موجود شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم سنجش شد. روش پژوهش در این مرحله کمی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه دوم نظری شهر تهران بود. تعداد 250 پرسشنامه در بین مدیران مدارس توزیع گردید. بر اساس مصاحبه های کیفی، بیست مضمون مربوط به شایستگی مدیران مدارس استخراج شد که در قالب 6 مؤلفه اصلی دسته بندی گردیدند. بعد اول؛ شایستگی های فردی، شامل مؤلفه های شخصیتی و ارزشی است. بعد دوم؛ شایستگی های مدیریتی، دو مؤلفه با نام های منابع انسانی و بینش و نگرش دارد. بعد سوم؛ شایستگی های علمی و شغلی، دو مؤلفه این بعد، تخصص و شغلی است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد گردید برای دستیابی به نظام آموزشی اثربخش، شرایط انتخاب مدیران مدارس باید بازتعریف شود. مدیران ارشد آموزش و پرورش در انتخاب مدیران مولفه هایی چون شایستگی های مدیریتی، شایستگی های علمی و تخصصی و شایستگی های فردی را مدنظر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  97
 • صفحات: 

  103-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

در دهه های گذشته گرایش به استفاده از سیستم های مبتنی بر شایستگی افزایش داشته است. معرفی صحیح چارچوب شایستگی می تواند در افزایش کارایی زیر سیستم های منابع انسانی به سازمان ها کمک کند. سازمان امور مالیاتی کشور هم با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی بیش از پیش نیازمند همسویی بخش منابع انسانی خویش با اهداف سازمانی خواهد بود. این تحقیق با عنوان طراحی مدل شایستگی های کارشناسان ارشد مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا طراحی شده است. تحقیق در پارادایم تفسیری جای گرفته، از استراتژی پایه ور استفاده کرده، از منظر هدف تحقیقی اکتشافی محسوب شده و از منظر نتیجه، تحقیقی توسعه ای و از منظر نوع داده ها نیز در زمره تحقیقات کیفی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از ابزارهای مطالعات آرشیوی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات از داده های حاصل از مصاحبه، از تحلیل محتوا و از روش های کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بخش ستاد سازمان، خبرگان موضوعی، کارشناسان و مدیران عملیاتی استان ها بوده است. نمونه گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلوله ی برفی 10 نفر از میان جامعه آماری انتخاب شدند. در طراحی مدل، فرایند برنامه ریزی مقدماتی، تدوین فهرست اولیه شایستگی ها، مقایسه فهرست به دست آمده با الگوهای شایستگی موجود، ارایه تعریف از مفاهیم شایستگی و تدوین فهرست تلفیقی، ارزیابی و پالایش فهرست شایستگی ها و درنهایت طراحی مدل شایستگی ها طی شد. در پایان سه حوزه ی شایستگی های کارکرد حرفه ای، رفتاری و زمینه ای با 50 مفهوم شایستگی در قالب یازده مقوله شناسایی شده و مدل این شایستگی ها ارایه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1511
 • دانلود: 

  567
چکیده: 

افزایش و بهبود صلاحیتهای بالینی دانشجویان در شرایط رشد فزاینده دانش بشر، اهمیت توجه به پرورش مهارت های بالینی دانشجویان را روشن نموده است در این راستا استفاده از راهبرد بازاندیشی به عنوان یک راهکار توصیه شده است. چهل و دو نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان شیراز داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند .این افراد پس از شرکت در یک جلسه توجیهی در آزمون مهارت های بالینی شرکت نمودند؛ سپس به صورت تصادفی به دو گروه (21) نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل در برنامه های معمول بالینی تنظیم شده و گروه آزمون، علاوه بر شرکت در برنامه های معمول بالینی در برنامه مداخله این پژوهش نیز شرکت نموده، پس از آن به مدت دوازده هفته به بازاندیشی پرداختند. در پایان دو گروه مجددا در آزمون مهارت های بالینی شرکت کردند. نتایج به دست آمده از این آزمون مبنای تحلیل آماری بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید تأثیر بازاندیشی بر صلاحیتهای بالینی بود. یافته ها تفاوت دانشجویان دو گروه را از نظر کسب مهارت های بالینی مورد تأیید قرار داد. با توجه به اینکه آزمون مهارت های بالینی یک آزمون اختصاصی برای اندازه گیری مهارت های بالینی است تغییر به دست آمده در نتیجه یک روش آموزشی یافته ارزشمند است که لزوم استفاده از راهبرد بازاندیشی را در برنامه های آموزشی تصریح می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1511

دانلود 567 استناد 3 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

مقدمه: تعهد سازمانی عامل حیاتی در دستیابی به اهداف سازمان، درک رفتار سازمانی و از عناصر مهم ارتقای کیفیت مراقبت است. از طرفی صلاحیت بالینی پرستاران، کارایی و موفقیت سازمان های مراقبتی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف: مطالعه حاضر با هدف ارتباط بین تعهد سازمانی و صلاحیت بالینی پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: پژوهشی توصیفی همبستگی در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نجف آباد در سال 1394 انجام شد. به روش سرشماری تعداد 135 نفر از پرستاران وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه تعهد سازمانی (شامل حیطه های تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر) و پرسشنامه صلاحیت بالینی (شامل هفت حیطه به منظور ارزیابی 73 مهارت) به شیوه خودارزیابی بود که پایایی و روایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 و 95/0 تایید شده بود. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون ضریب هم بستگی پیرسون با نرم افزار SPSS17 تحلیل شد (0/05>P). یافته ها: صلاحیت بالینی پرستاران در سطح خوب (69/11± 42/74) و تعهد سازمانی آنها در سطح متوسط (77/10± 91) ارزیابی شد. تعهد سازمانی کلی با صلاحیت بالینی در حیطه های تضمین کیفیت (r=0/256, p=0/002) و آموزش و راهنمایی (r=0/176, p=0/037) همبستگی مستقیمی داشت. بعلاوه تعهد عاطفی با صلاحیت بالینی کلی (r=0/170, p=0/045) و حیطه های تضمین کیفیت (r=0/185, p=0/028)، آموزش و راهنمایی (r=0/190, p=0/024)، و اقدامات تشخیصی (p=0/015، r=0/205) همبستگی مستقیمی داشت. نتیجه گیری: براساس یافته های مطالعه، به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که راهکارهای لازم را برای ارتقاء تعهد عاطفی پرستاران اجرا نمایند تا کیفیت مراقبت های پرستاری تضمین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 288 استناد 0 مرجع 14
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1313
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

مقدمه: امروزه آموزش مبتنی بر صلاحیت بسیار مورد توجه صاحب نظران حوزه آموزش پزشکی قرار گرفته و بسیاری از برنامه های درسی بر این اساس متحول شده است. علی رغم اهمیت موضوع و استفاده بسیار از این واژه در متون آموزشی، اتفاق نظری در مورد تعریف عملی و تئوریک آن وجود ندارد لذا با توجه به عدم شفافیت مفهوم و اینکه تمایز مشخصی بین این مفهوم و مفاهیم مشابه و مجاور آن وجود ندارد، این مطالعه با هدف ارائه تعریف تحلیلی " صلاحیت " با روش مک کنا انجام گرفت. روش ها: این تحلیل مفهوم با اجرای نه مرحله رویکرد مک کنا انجام شد. پس از انجام جستجوی وسیع در پایگاه های داده علمی با استراتژی های از پیش تعیین شده تعداد 52 سند مورد مطالعه قرار گرفت و ویژگی های تعریفی مفهوم استخراج و تعریف تحلیلیارائه شد. نتایج: بر اساس مرور متون چهار حوزه مفهومی شامل اهداف صلاحیت، اجزا صلاحیت، خصوصیات صلاحیت و توسعه صلاحیت استخراج شد. مورد الگو، مورد مخالف، مورد حد واسط و مورد جعلی ارائه شد. پیشایندها و پسایندهای مفهوم و معیارهای تجربی نیز تعیین گردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه، تعریف صلاحیت عبارت است از توانایی انجام فعالیتی که از مجموع دانش(دانش کاربردی کدگذاری شده و دانش ضمنی مبتنی بر تجربه)، مهارت(فنی و شناختی) و توانایی ادراکی تشکیل شده است، این توانایی عادتی، پایدار، وابسته به وظیفه، قابل مشاهده و اندازه گیری، مستقل، مبتنی بر دانش و وابسته به زمینه است و جزء اصلی شغل محسوب می گردد، تبیین صلاحیت ها منجر به تعیین معیارهای عملکرد عالی می شود، چهارچوبی برای آموزش مبتنی بر عملکرد شغلی آتی را تشکیل می دهد و مبنای ارائه گواهی صلاحیت و تقویتپاسخ گویی اجتماعی قرار می گیرد. صلاحیت ها از طریق تدریس و کارآموزی تحت نظارت و همچنین تجربه واقعی همراه با بازاندیشی توسعه می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 1313

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی عباس | زمانی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (52 پیاپی)
 • صفحات: 

  291-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تاهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تاهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تاهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تاهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تاثیر باشد. صحت تاهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تاهلی است ولی در قانون مدنی باید قایل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تاهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تاهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمایات، از زمان ایقاع فضولی موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آرمان مانی | خسروی محبوبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  49-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  615
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 615 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (5)
 • صفحات: 

  43-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

The purpose of this study was to present the COMPETENCY model of Payam-e-Noor University staff with the cognitive method of data-based theory. The research method was applied in terms of purpose; qualitative in terms of data type; and data-based type. The statistical population of the study consisted of 25 individuals, experts of Payam-e-Noor University who were selected as the sample size using purposeful sampling and saturation principle. In this study, semi-structured interview by library study was used to collect data. Interviews with experts indicated that the interview was valid and reliability was calculated using two-coders reliability method. Content analysis was used to analyze the research data. The results showed that the components of personality traits, management, and information technology were among the factors influencing the competence of Payam Noor University staff. Also, the COMPETENCY components of staff including cognitive, attitude and skill components were identified. the finaling model of the COMPETENCY components of staff including cognitive, attitude and skill components were. In addition, facilitators and facilitators as well as barriers to the implementation of Payam Noor University staff COMPETENCY model were presented, which were well-suited.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
litScript