نتایج جستجو

1507

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (29 پیاپی)
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

منابع انسانی در سازمان ها و موسسات، یکی از مزایای رقابتی سازمان ها تلقی می شوند و هرچه کارکنان جایگاه اجرایی بالاتری در سازمان ها داشته باشند، به همان میزان اهمیت نسبی مزیت رقابتی افزایش می یابد؛ به طوری که مدیران اجرایی، سرپرستان و کارکنان ارشد به ویژه در خطوط تولید، اهمیت خاصی برای صاحبان شرکت دارند. انتخاب سرپرستان شایسته و متعهد و همچنین حفظ آنها براساس تامین رضایت ایشان در سیستم، یکی از مولفه های کلیدی در موفقیت سازمان هاست؛ بنابراین در این پژوهش، انتخاب کارکنان ارشد برای مدیریت ایستگاه های اصلی تولیدی، براساس شایستگی ایشان و همچنین تخصیص آنها به ایستگاه ها بنابر ترجیحات خود کارکنان مطالعه شده است. به این منظور، تعدادی از کارکنان به عنوان گزینه های بالقوه برای سرپرستی کاندید شدند و ترجیحات ایشان برای مدیریت چند ایستگاه تولیدی با رویکرد تاپسیس[i] محاسبه شد، سپس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح چندهدفه توسعه داده شد که علاوه بر انتخاب کارکنان از بین کاندیدها، با توجه به معیارهای شایستگی، منتخبان با توجه به ترجیحاتشان به ایستگاه ها تخصیص داده شوند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با گزینه های بالقوه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نسبت به نتایج سنتی کنونی، مبتنی بر نظر مدیران و کارشناسان برتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  605
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

مقدمه: از آنجائیکه دانش آموختگان محور اصلی فعالیتهای آموزشی هستند، بررسی دیدگاه آنها نسبت به توانایی های بالینی، ارتباطی و مدیریتی به منظور ایفای نقش حرفه ای، به ارتقا برنامه های آموزشی کمک می کند. تحقیقات نتایج متفاوتی را از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری در مورد تاثیر مهارت های کسب شده در طول تحصیل بر کارآیی و پاسخگویی به نیاز های حرفه ای آنان را گزارش نموده اند، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اهداف برنامه های آموزشی با نیاز های حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری طی سه دوره سه ساله انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی از نوع پیمایشی در سال 1388 روی 354 نفر از دانش آموختگان پرستاری سال های 1378 تا  1386که در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دانشکده پرستاری و مامایی شهر خرم آباد تحصیل کرده بودند، انجام گردید. از 354 پرسشنامه ارسالی، 222 پرسشنامه عودت داده شد که در قالب سه دوره سه ساله یعنی دانش آموختگان سالهای 1380-1378 به عنوان دوره اول، دانش آموختگان سالهای 83-1381 دوره دوم و دانش آموختگان سالهای  86-1384دوره سوم در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات فردی، تناسب اهداف برنامه های آموزشی با نیاز های حرفه ای، رضایت از برنامه های آموزشی و لزوم تغییر آنها، عناصر موثر بر کیفیت برنامه های آموزشی از دیدگاه دانش آموختگان و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته پس از فارغ التحصیلی بود، که به وسیله پست ارسال و بطور خود ایفا تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و مجذور کای، برای مقایسه سه دوره تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بیشتر دانش آموختگان دوره اول (74.2 درصد) توانایی خود در مراقبت از بیمار را در حد زیاد ارزیابی نمودند در حالیکه دوره های دوم با 72 درصد و سوم با 57.9 درصد یک روند کاهشی را نشان داد. اکثر دانش آموختگان دوره اول کاربرد دروس کارآموزی را با 62.2 درصد بیش از دروس عملی با 48.9 درصد و تئوری با 51.1 درصد در کارآیی حرفه ای موثر می دانستند. در دوره های بعد نیز، تاثیر دروس تئوری و کار آموزی روند کاهشی را نشان داد. همچنین اکثر دانش آموختگان دوره اول 50 درصد مهارتهای کسب شده در طول تحصیل را، در حد متوسطی پاسخگوی نیاز های حرفه ای در محیط کار ذکر کرده بودند. در دوره های بعدی نیز روند کاهشی داشت. آزمون مجذور کای اختلاف معناداری را بین سه دوره در خصوص موارد فوق نشان نداد. بیشترین عناصر موثر بر کیفیت برنامه های آموزشی از دیدگاه اکثر دانش آموختگان به ترتیب استفاده از اساتید و مربیان مجرب (73 درصد)، فضای مناسب بالین (67.6 درصد)، امکانات آموزش بالینی (66.2 درصد)، شیوه های تدریس به کارگرفته شده (59.9 درصد) و منابع علمی (59.9 درصد) بود، امابه جزء منابع علمی مجذور کای تفاوت معنی دار بین سه دوره نشان نداد.بحث و نتیجه گیری: تناسب اهداف برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه یک روند کاهشی را نشان می دهد. و باز نگری در نظام آموزش پرستاری به منظور ارتقا توانایی دانش آموختگان در مراقبت از بیمار، کاربرد بیشتر دروس تئوری، کارآموزی و عملی در کارآیی حرفه ای و افزایش مهارتهای لازم جهت پاسخگویی به نیاز های حرفه ای، پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 282 استناد 605 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات باکیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان و حجم مناسب باشد، یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد یک زنجیره تامین کارا است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله، برای حل مساله انتخاب تامین کننده، رویکردی ترکیبی به همراه تصمیم گیری گروهی در مسایل تصمیم گیری چند معیاره در بستر فازی شهودی بازه ای مقدار ارایه شده است. در این روش مقادیر متناسب با هر تامین کننده در بستر فازی شهودی بازه ای مقدار مشخص شده است؛ سپس اولویت های جمعی متناسب با هر تامین کننده به دست آورده می شوند و از روش تاپسیس، ضریب نزدیکی (شاخص شباهت) محاسبه و سپس تامین کننده ها بر اساس این مقدار ارزیابی می شوند. در انتها از روش برنامه ریزی هدفمند با تابع رضایت بخش برای رتبه بندی نهایی به تامین کننده ها استفاده می شود. مدل پیشنهادی به وسیله نرم افزار متلب پیاده سازی شده و با طرح سناریویی روند کاری مدل پیشنهادی برای رتبه بندی تامین کننده ها تشریح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2317
 • دانلود: 

  600
چکیده: 

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبردها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه A=0.92, A=0.88 و A=0.96 نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر "توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطه ICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2317

دانلود 600 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 44) ویژه نامه مدیریت
 • صفحات: 

  213-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1098
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

با آغاز هزاره سوم میلادی و گذشت حدود سیصد سال از انقلاب صنعتی، حوزه عمل و رقابت بنگاه ها در مقیاس جهانی گسترش پیدا کرد. صنعت خودروی ایران با بیش از چهل سال قدمت و تخصیص 2.5 درصد درامد ناخالص ملی، 20 درصد ارزش افزوده در بخش صنعت و 2.54 درصد سرمایه گذاریهای کشور به خود، طی سالهای اخیر رشدی معادل 30 درصد را تجربه کرده است، اما تاکنون نتوانسته است تا حضوری شایسته در بازارهای جهانی داشت باشد. آینده نگری ایجاب می کند تا برای پیشگیری از وقوع آینده محتمل، توانایی استراتژیک این صنعت برای حفظ بازار داخلی و ورود به بازار جهانی مستمرا ارزیابی شود. بررسی نظریه های موجود در خصوص داد و ستد بین المللی و مدلهای بین المللی شدن بنگاهها نشان می دهد که اغلب این نظریه ها بر اساس مفروضات پایه ای بازار رقابتی کشورهای توسعه یافته غربی و بر اساس مطالعات انجام شده روی شرکتهای غول آسای چند ملیتی تدوین شده اند و هر یک از آنها از زاویه دید یک سطح تجزیه و تحلیل (بنگاه، صنعت، کشور و محیط بین المللی) به موضوع پرداخته اند. بنابراین به نظر می رسد هیچ یک از آنها بتنهایی از تعمیم پذیری کاملی برای تعیین توان استراتژیک بنگاه های فعال در کشورهای در حال توسعه که در تلاش برای ورود به بازارهای جهانی هستند، برخوردار نمی باشند.هدف از این مقاله ارایه یک مدل مفهومی برای تعیین الگوی استراتژیک ورود بنگاههای فعال در کشورهای در حال توسعه به بازار جهانی است. این مدل در برگیرنده چهار سطح تجزیه و تحلیل (بنگاه، صنعت داخلی، سیاستهای توسعه مزیت رقابتی ملی و روابط با بازیگران جهانی) می باشد. الگوی مفهومی ارایه شده در این مقاله آثار چهار متغیر مستقل »فضای درونی بنگاه«، »ساختار صنعت داخلی«، »مشخصات و ویژگیهای فضای رقابتی ملی«، »روابط بنگاه با بازیگران بین المللی صنعت«، را بر »توان استراتژیک بنگاه برای جهانی شدن و ورود به بازار جهانی در یک چارچوب واحد منسجم کرده است و نشان می دهد که چگونه توان استراتژیک بنگاه برای جهانی شدن تابعی از شایستگی محوری بنگاه و هم افزایی ساختار صنعت داخلی، هم افزایی فضای رقابتی ملی و هم افزایی مزیت مشارکتی حاصل از روابط بین المللی بنگاه با بازیگران جهانی صنعت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1098

دانلود 338 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1523
 • دانلود: 

  680
چکیده: 

استرس شغلی پرستاران عاملی است که از انجام مراقبت بالینی بهینه جلوگیری کرده و صلاحیت شغلی را کاهش می دهد، اما بکارگیری هوش معنوی در محیط کار می تواند منجر به رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی شود.هدف: این مطالعه جهت تعیین تاثیر آموزش هوش معنوی بر استرس شغلی پرستاران انجام شده است.روش: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل از نوع پیش آزمون-پس آزمون بوده که در سال (1393) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر بیرجند می باشد که ابتدا پرستاران بر اساس معیار ورود وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی (94) نفر از بین آنها به نسبت هر بخش انتخاب شدند، سپس افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس تخصیص تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات ازفرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استرس شغلی پرستاری NSS تافت اندرسون (1981) استفاده شد. برای گروه مداخله 12 جلسه آموزش هوش معنوی بصورت کارگاه در طی 2 ماه برگزار شد. بلافاصله و یکماه بعد از مداخله هر دو گروه پرسشنامه ها را تکمیل کردند. به گروه شاهد آموزشی داده نشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss16 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته ها: یافته نشان دادند که دو گروه کاملا همسان بودند وآزمون تی مستقل نشان دادکه مقایسه میانگین نمره کل استرس شغلی پرستاران قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت (p=0.68). میانگین نمره استرس شغلی در گروه آزمون؛ قبل از آموزش (11.22±44.91) بود که بعد از آموزش به طور معنی داری (به 9.06±40.43) کاهش یافت. (p<0.05). آزمون آنالیز واریانس درون گروهی نشان داد در پرستاران گروه شاهد از نظر آماری تفاوت معناداری در میانگین نمره استرس شغلی قبل و بعد از آموزش و در مرحله پیگیری وجود نداشت (p=0.67). ولی در گروه مداخله میانگین نمره استرس شغلی بعد از مداخله نسبت به قبل از آموزش و یکماه بعد آن به طور معناداری کاهش یافت (p=0.02).نتیجه گیری: هرچند بر اساس یافته های پژوهش آموزش هوش معنوی توانسته است استرس شغلی را کاهش دهد اما در مراحل پیگیری میزان استرس افزایش یافته لذا لازم است آموزش های مداوم و پیگیرهوش معنوی بوسیله پمفلت یا سایر شیوه های آموزشی ادامه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1523

دانلود 680 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رونقی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  156-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تحت مجموعه فازی نوع دو است. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابعاد بلوغ مدیریت دانش توسط هفت نفر از خبرگان رتبه بندی شد. گروه خبرگان شامل اعضای هیئت علمی بخش مدیریت دانشگاه ها می شود که دارای تألیفات کتاب و مقاله در حوزه مدیریت دانش هستند. برای شفاف سازی فرایند ارزیابی، یک شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردید و از مدل مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) استفاده شد. سطوح بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره وری و بلوغ آمریکا نقشه راهی برای حرکت از وضعیت نابالغ و فعالیت های ناسازگار مدیریت دانش به سمت بلوغ و فعالیت های ساختارمند هم راستا با راهبردهای کسب و کار ترسیم می کند. جامعه آماری شامل 273 نفر از مدیران و کارکنان یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات بود. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، فرایند مدیریت دانش (24/0)، فناوری (23/0)، ارزیابی (20/0)، فرهنگ (18/0) و رهبری (15/0) از مهمترین ابعاد بلوغ مدیریت دانش هستند. همچنین یافته ها نشان داد نمونه مطالعاتی در سطح سوم بلوغ مدیریت دانش (استانداردسازی) قرار دارد. نتیجه گیری: به کارگیری تحلیل سلسله مراتبی تحت مجموعه فازی نوع دو در ارزیابی بلوغ مدیریت دانش و اهمیت بالای ابعاد فناوری و فرایندها در بلوغ مدیریت دانش از بخش های مهم یافته های پژوهش هستند. تمرکز اصلی در سطح سوم بلوغ شرکت مورد مطالعه، مدیریت راهبرد، فرایندها و رویکردهای مدیریت دانش که در سطح دوم تعریف شده، می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  548-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل مشتریان به بازگشت به فروشگاه های آنلاین است و می کوشد که نشان دهد نیازهای بنیادین روان شناختی چگونه می تواند به طور مستقیم یا از طریق تاثیر بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری، تمایل مشتریان به بازگشت به وب سایت را تقویت کند. روش: چارچوب مفهومی این مقاله، از یکپارچه کردن عوامل انگیزشی تیوری خودتعیین گری و مدل پذیرش فناوری شکل گرفته است. این پژوهش، بر اساس الگوی پیاز پژوهش کمی بوده و از استراتژی پیمایش بهره برده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه ای بود که سوال های مندرج در آن برای سنجش متغیرها، از چند پرسش نامه که در پژوهش های پیشین به تایید رسیده بود، استخراج شد. در این پژوهش، اسنپ فود به عنوان نمونه انتخاب شد و 425 نفر که به صورت رندوم از بانک اطلاعاتی کاربران این فروشگاه انتخاب شده بودند، پرسش نامه را پر کردند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل کمک گرفته شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بهبود حضور اجتماعی برداشت شده توسط کاربران می تواند بر ارضای نیازهای بنیادین و در نتیجه تقویت تمایل به بازگشت اثرگذار باشد. به علاوه، ارضای نیاز به شایستگی و بهبود برداشت کاربران از آسان بودن و مفید بودن بر تمایل به بازگشت، قوی ترین تاثیر را دارند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که نظریه خودتعیین گری، در توصیف ویژگی های فروشگاه آنلاینی بسیار تاثیر می گذارد که تمایل کاربر را به بازگشت به فروشگاه افزایش می دهد. ارایه دهندگان این گونه خدمات، می توانند از طریق برقراری ارتباطی گرم و انسانی با کاربران، حس حضور اجتماعی را در آنها تقویت کنند و با فراهم کردن اطلاعات کافی و مناسب و همچنین، یاری رساندن مشتری هنگام ارزیابی و ثبت سفارش، شرایط فروشگاه آنلاین را به شرایط واقعی نزدیک تر کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  161-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه های غیرمالی ای است که می توان برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنند گان گزارش کرد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هییت علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه ها، خبرگان برخی از سنجه های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند. یافته ها: از بعدهای متفاوتی به سنجه های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه های غیرمالی با منشا درون سازمانی و برون سازمانی، کمی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه های غیرمالی. در بخش کمی، سنجه ها قابلیت عددی شدن را دارند و در بخش کیفی، به مواردی فراتر از اعداد اشاره شده است. نتیجه گیری: برای گزارشگری سنجه های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه های غیرمالی و پیامدهای سنجه های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارایه سنجه های غیرمالی، به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان، پاسخ گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  448
چکیده: 

زمینه و هدف: اجتماعی شدن حرفه ای به عنوان یک موضوع مهم در پرستاری مطرح شده است. باوجود افزایش انتظارات از پرستاران همچنان مشکلاتی در اجتماعی شدن حرفه ای وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد تخصصی است.مواد و روش ها: مطالعه توصیفی بوده و در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی سال 1394 انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از ابزار طراحی شده پایان نامه مقطع دکترای پرستاری خانم طهماسبی سال 1393 استفاده شد.یافته ها: محدوده سنی واحدهای مورد پژوهش 23 تا 45 با میانگین 30.81±6.1 سال بود. 4.79 درصد دانشجویان، مونث و اکثریت دانشجویان متاهل و ساکن شهرستان بودند. میانگین نمره اجتماعی شدن پرستاران 212±22.2 بود.نتیجه گیری: با توجه به میانگین نمره گزارش شده، سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در سطح تقریبا بالایی قرار داشت که معادل با سطح ماهر و خبره در مراحل شایستگی بالینی بنر (سطح 4 و 5) بود. توصیه می شود برای موثر بودن یادگیری آغاز شده از محیط های آموزشی رسمی در مقطع کارشناسی به سمت تکامل حرفه و اجتماعی شدن، امکان ادامه تحصیل برای پرستاران در مقاطع بالاتر و در رشته های تخصصی همراه با همکاری بیشتر دانشگاه و محیط بالینی فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 448 استناد 609 مرجع 5
litScript