نتایج جستجو

1509

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LEE Eunmi | KIM Yujeong

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  842-843
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18735
 • دانلود: 

  15921
کلیدواژه: 
چکیده: 

"Bioterrorism is an intentional act of spreading of biological agents, such as viruses, bacteria, toxins, and fungi that cause diseases or death to humans, animals, or plants"(1). The major bio-logical agents covered by the Centers for Disease Control and Prevention are toxic infectious agents, such as anthrax, smallpox, botulinus, viral hemorrhagic fevers, and tularemia (1). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 18735

دانلود 15921 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  5825
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5825

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
نویسندگان: 

KRAJEWSKI A. | RADER C. | VOYTOVICH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  263-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  26556
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26556

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

URBAN MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103560
 • دانلود: 

  32867
چکیده: 

The administrative system is a means of achieving the goals of political, economic, social and cultural systems of any society. It seems the nature and content of administrative management system affected by the construction and nature of governing system in every society. Thus, there is a proactive relationship between these systems. Therefore COMPETENCY-Based Administrative System is Equivalent to the right-based and democratic governing system and the non meritorious-based administrative system is outcome of the totalitarian regime. In this article, we will attempt to explain the normative and institutional principles of the right-based modern state with adapting a descriptive and analytical approach and then analyze the Constituent elements of administrative system associated with such construction of state.

آمار یکساله:  

بازدید 103560

دانلود 32867 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2-3
 • شماره: 

  7-8
 • صفحات: 

  55-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61666
 • دانلود: 

  27847
چکیده: 

Management of the mosques, while being involved in the daily life of Muslims, have not been considered seriously. This research is intended to identify the COMPETENCY model of human resource of the mosques, which compose the threshold of effective management of mosques. This model is designed according to individual practical conceptualization. Based on Delphi's method, this research applied combined method, which is composed of discovery interview, observation, and interview with experts. COMPETENCY elements of human resource in this research included the COMPETENCY of the Imam of the mosque, the COMPETENCY of the active members of the mosque and the COMPETENCY of the prayers. According to the experts, the most effective factor was the COMPETENCY of the Imam of the mosque and his ethical-behavioral COMPETENCY.

آمار یکساله:  

بازدید 61666

دانلود 27847 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  102
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  16490
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 16490 استناد 102 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  343-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آن 23 مصاحبه با مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در نهایت 24 مقوله و 243مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در زمینه شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران منجر شد. صلاحیت های حرفه ای مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکل-دهی رفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران عنوان شده-اند.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  280-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  1210
 • بازدید: 

  13254
 • دانلود: 

  30271
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13254

دانلود 30271 استناد 1210 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NURSING PRACTICE TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  932
 • بازدید: 

  5039
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5039

دانلود 30210 استناد 932 مرجع 0
نویسندگان: 

قوچانی ف. | زمانی ف. | زمانی ف.ئزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  103-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتهای مهندسی مجدد برای افزایش توان رقابتی شرکتهاست. در این راستا شش فرضیه مطرح شده است که به بررسی وضعیت شش عامل مدیریتی «حمایت مدیریت ارشد، انطباق قابلیتها، کارتیمی، مشارکت، انطباق سیستمهای مدیریتی پشتیبان، مقاومت در برابر تغییر» در زمینه پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهای رقابتی می پردازد. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری شامل 304 نفر از کلیه کارکنان(به استثنای کارکنان خدماتی) شرکت صنایع بین المللی برق ارس بوده است. حجم نمونه به دست آمده 142 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن به روش آلفای کرونباخ88/0 به دست آمده است و برای روایی نیزنظرات اساتید و خبرگان از بعد محتوایی بررسی شد. متغیرهای آن از طریق آمار توصیفی و آزمونهای تی، فریدمن و همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، برای 5 فرضیه مقدار آماره آزمون بیش از 3 بوده، یعنی5 فرضیه پذیرفته و تنها یک فرضیه (مقاومت در برابر تغییر) رد شد. همچنین از دیدگاه کارکنان شرکت صنایع بین المللی برق ارس میزان آمادگی عوامل و شاخصهای مدیریتی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها یکسان نیست. و تمامی عوامل فوق بریکدیگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 333 استناد 2 مرجع 0
litScript