نتایج جستجو

50965

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5097

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

استفاده از زیولیت در بهبود شرایط محیطی ماهی کپور (COMMON CARP L.) در یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح بچه ماهی کپور دریایی با میانگین وزن 13 گرم در چهار گروه تیمار با سه تکرار و در هر واحد آزمایشی 60 ماهی قرار گرفتند. مدت ازمایش 60 روز و در قالب طرح کامل تصادفی بود. شرایط آزمایش شامل 20، 40، 80 و 120 میلی گرم در لیتر زیولیت و بدون زیولیت انجام گرفت. میزان درجه حرارت، هدایت الکتریکی، شوری و اکسیژن در طول ازمایش یکسان بود، ولی میزان نیتریت، نیترات، امونیوم، و امونیاک و سختی کل در تیمارهای زیولیت کمتر از شاهد بود، هر چند که این کاهش اختلاف معنی داری را نشان نداد. سایر پارامترهای آب مانند TDS، pH  و سولفید تفاوتی را بین تیمار و شاهد نشان نداد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از زیولیت در بهبود شرایط محیطی برای پرورش بچه ماهی کپور بر میانگین وزن نهایی، افزایش وزن، میزان رشد ویژه، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به رغم اختلاف محسوس بین شاهد وتیمارهای 80 و 120 میلی گرم در لیتر، اختلاف معنی داری نشان نداده است. در ماهیان تیمار 80 میلی گرم افزایش وزن 31 درصد، درصد افزایش وزن، 40 درصد، سرعت رشد روزانه 29 درصد، ضریب رشد ویژه 29 درصد و بازده مصرف پروتیین 42 درصد بیشتر از شاهد بوده است. ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد 3.07 و برای تیمار 80 میلی گرم، 2.34 بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط مناسب از نظر محیط پرورش که با استفاده از زیولیت و یا با مدیریت در مزارع پرورش ماهی ایجاد می شود، می توان پارامترهای رشد ماهی را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 173 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  803-806
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

در این تحقیق اثر پودر پیاز و مرزه به عنوان مکمل گیاهی و اینولین (پری بیوتیک) در تیمارهای مختلف، شامل گروه شاهد، تیمار یک درصد اینولین، تیمار یک درصد پودر گیاه مرزه، تیمار یک درصد پودر پیاز و تیمار یک درصد مخلوط پودر مرزه و پیاز (هر کدام به مقدار نیم درصد) بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی ماهیان جوان کپور معمولی در سه تکرار به مدت 45 روز مورد بررسی قرار گرفتند. در هر تکرار 10 عدد ماهی جوان کپور با میانگین وزن اولیه 19.96±0.08 گرم در مخازن 300 لیتری آب ذخیره سازی شد. ماهیان مورد آزمایش به روش سیری و سه بار در روز تغذیه شدند. در پایان دوره ی آزمایشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و مقدار مالون دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی در پلاسمای خون ماهیان و همچنین مقدار هماتوکریت و هموگلوبین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در تمامی تیمارها در مقایسه با شاهد بیشتر بوده که در تیمارهای مکملهای گیاهی معنی دار بوده است (P<0.05). از طرفی مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای 1% مرزه و 1% اینولین بیشترین افزایش معنی دار را در مقایسه با شاهد داشته است (P<0.05). همچنین مقدار مالون دی آلدئید نیز در تیمارهای 1% مرزه و 1% اینولین بیشترین کاهش معنی دار را در مقایسه با شاهد داشته است (P<0.05). لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به جهت کاهش پراکسیداسیون لیپید و بهبود شرایط فیزولوژیک ماهیان، استفاده از 1% پودر مرزه و یا 1% اینولین در جیره غذایی ماهیان جوان کپور توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  90-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2013
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این مطالعه آنزیم های سرمی آلکالین فسفاتاز (ALP)، آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتیت ترانس آمیناز (AST) و لاکتات دهید روژناز (LDH) در سه گونه ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره ای استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از 150 قطعه ماهی به ظاهر طبیعی خونگیری به عمل آمد (از هر گونه 50 قطعه). در ماهی کپور معمولی متوسط آنزیم هایALP ALT, AST, و LDH به ترتیب 18، 285، 53 و 1125 واحد بین المللی بوده است. در ماهی کپور علفخوار متوسط این آنزیم ها به ترتیب 16، 255، 34، 1540 و در ماهی کپور نقره ای به ترتیب 14، 126، 40 و 1556 واحد بین المللی بوده است.محدوده فعالیت آنزیم ALT در ماهی کپور علفخوار 18-13 به دست آمده است. این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 16-11 و در ماهی کپور معمولی 21- 15 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم LDH در ماهی کپور علفخوار 1595- 1484 به دست آمده است. این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 1650-1461 و در ماهی کپور معمولی 1250- 1000 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم ALP در ماهی کپور علفخوار 314- 197 به دست آمده است، این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 156- 97 و در ماهی کپور معمولی 337- 234 بوده است. محدوده فعالیت آنزیم AST در ماهی کپور علفخوار 42- 26 به دست آمده است، این محدوده در مورد ماهی کپور نقره ای 46- 33 و در ماهی کپور معمولی 63-43  بوده است. متوسط آنزیم LDH در سه گونه ماهی مورد مطالعه با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته است (0.05>p) به نحوی که میزان این آنزیم در ماهی کپور معمولی به طور معنی داری از دو ماهی دیگر کمتر بوده است. در مقایسه آنزیم ALP در سه گونه ماهی مذکور نیز اختلاف معنی داری مشاهده گردید (0.05>p). این آنزیم در ماهی کپور نقره ای به طور معنی داری از دو ماهی دیگر کمتر بوده است (0.05>p). متوسط آنزیم AST در کپور معمولی به طور معنی دار از کپور علفخوار بیشتر بوده است (0.05>p). در مقایسه آنزیم ALT تفاوت معنی داری بین سه گونه ماهی مشاهده نشد (0.05>p).

آمار یکساله:  

بازدید 2013

دانلود 119 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

هدف: جداسازی و شناسایی قارچها از ضایعات آبشش کپورماهیان پرورشی استان مازندران.نمونه ها: نمونه های آبشش از کپور معمولی (Cyprinus CARPio)، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپور علفخوار (Ctenopharingodon idella)روش: ابتدا سطح آبشش توسط آب مقطر استریل شستشو داده شد. سپس قطعاتی از آبشش به روش استریل جدا و پس از نگهداری در لوله های استریل، به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن در محیطهای سابوروگلوکزآگارو کورن میل آگار کشت داده شدند.تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای و آزمون تی.نتایج: در مجموع 39 گونه قارچ از ضایعات آبشش ماهیان جدا و شناسایی گردید. مهمترین قارچهای بیماریزای جدا شده شامل برانکیومایسس، ساپرولگنیاها، گونه های فوزاریوم، فوما و اگزوفیالا بودند. گونه های فوزاریم (46.40 درصد) و ساپرولگنیا ( 25 درصد) بیشترین فراوانی را داشتند در حالی که اگزوفیالا (3.6 درصد) کمترین فراوانی را در بین قارچهای بیماریزای جدا شده نشان دادند.نتیجه گیری: در این مطالعه قارچهای برانکیومایسس، فوما و اگزوفیالا برای اولین بار در ایران از ماهیان جدا شده است. چنین استنباط می شود که قارچهای جدا شده در این مطالعه نقش مهمی را در بیماریزایی ماهی داشته باشند. بنابراین برای بررسی این موضوع به مطالعات بیشتری در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 217 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هم آوری با تغییرات طول، وزن و سن کپور معمولی فرم وحشی در تالاب انزلی انجام شد. تعداد 100 نمونه ماهی ماده قبل از تخمریزی با محدوده وزنی 1/285 تا 5483 گرم، طول کل 9/27 تا 1/67 سانتی متر و سن 4 تا 12 سال از تالاب انزلی در سال های 1394 و 1395 صید شدند. سپس یک زیرنمونه تخمک از چند قسمت تخمدان برداشت و هم آوری دسته ای با شمارش تخمک های بزرگ و هم آوری سالانه با شمارش همه تخمک ها (بزرگ، متوسط و کوچک) برآورد شد. نتایج نشان داد هم آوری دسته ای 11312 تا 1280460 با میانگین 3/176651± 6/170977 و هم آوری سالانه 19773 تا 1504448 با میانگین 5/216295± 1/228978 عدد تخمک بود. هم آوری دسته نسبی 39400 تا 286500 با میانگین 62400± 132400 و سالانه نسبی 69400 تا 394300 با میانگین 75200± 185400 عدد تخمک در کیلوگرم وزن بدن محاسبه گردید. ضریب همبستگی پیرسون (r) بین هم آوری دسته 1 با وزن، طول و سن به ترتیب 93/0، 84/0 و 71/0 و بین هم آوری سالانه با وزن، طول و سن به ترتیب 89/0، 81/0 و 72/0 تعیین شد که در همه آن ها همبستگی در سطح 01/0 معنی دار بود. میانگین هم آوری های دسته ای و سالانه با افزایش وزن، طول و سن ماهی به طور منظم و معناداری (05/0P<) افزایش یافت. بررسی حاضر نشان داد که هم آوری کپور تالاب انزلی بیشتر از سواحل گلستان بوده و به عنوان یک شاخص، می تواند تفاوت جمعیت های کپور در سواحل جنوبی دریای خزر را صحه بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نعمت الهی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

برای تعیین پاسخ به استرس در کپور معمولی آزمایشی طراحی شد که در آن ماهیان در شرایط اسارت در تور، در زمان های صفر (بدون استرس)، 5 و 20 دقیقه، 1 و 3 ساعت و در شرایط آزادی پس از استرس در زمانهای 1، 4 و 22 ساعت قرار گرفتند. خونگیری از این ماهیان برای تعیین سطوح کورتیزول، گلوکز، لاکتات،اسید چرب آزاد، کلراید، هماتوکریت و هموگلوبین به عمل آمد. نتایج نشان داد که یک ساعت پس از اعمال تنش میزان کورتیزول به 85 برابر سطح پایه (بدون تنش) رسید و در 4 ساعت پس از آزادی میزان کورتیزول به سطح پایه بازگشت. میزان گلوکز نیز 20 دقیقه پس از اعمال تنش افزایش یافت و در 22 ساعت پس از رهایی ماهیان مجددا به حد پایه رسید. میزان لاکتات در 5 دقیقه پس از اسارت در تور بالا رفت و یک ساعت پس از اسارت به سطح پایه بازگشت. میزان اسیدهای چرب آزاد در 3 ساعت پس از اسارت در تور افزایش یافت و یک ساعت پس از آزادی از تور کاهش یافت. مقادیر کلراید، هماتوکریت و هموگلوبیندر در شرایط اسارت در تور تغییر چندانی نکردند. نتایج نشان می دهد استرس اسارت در تور در ماهی کپور معمولی نیز می تواند موجب تحریک پاسخ اولیه (افزایش سریع کورتیزول) و پاسخ های ثانویه (افزایش سطوح گلوکز، لاکتات و اسید چرب) گردیده که ماهی را در مقابل این عامل استرس مقاوم می کند. نتایج حاصل حاکی از تبعیت ماهی کپور از الگویی مشابه دیگر ماهیان استخوانی آزمایش شده در مواجهه با استرس اسارت در تور است.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 265 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

سولفات مس از آلاینده های محیط آبی است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی سولفات مس بر روی اندام های مختلف ماهی کپور بوده است. در این مطالعه، برخی اندام های حیاتی ماهی کپور معمولی (با وزن تقریبی 100 گرم)، شامل آبشش، پوست، کبد، کلیه و گنادها، به منظور مشاهده تغییرات میکروسکوپی در مجاورت مزمن با سولفات مس بمیزان 0.01 میلی گرم در لیتر به مدت یکماه و در دمای آب 19±1 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از پایدارکردن بافت ها در فرمالین 10 درصد، مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. سپس مقاطع میکروسکوپی مربوطه توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مهمترین ضایعات کبدی شامل نکروزکانونی، واکوئله شدن، تغییرات پیکنوتیک و کاریورکسی در هسته هپاتوسیت ها، پرخونی و هجوم لنفوسیت ها دریافت همبندی کپسول کبدی بودند. ضایعات غدد جنسی شامل رسوب رنگدانه هموسیدرین و نفوذ سلول های آماسی بودند. در آبشش ادم، هیپرتروفی لاملاهای ثانویه، هیپرپلازی سلول های پوششی آبشش، چسبندگی لاملاهای ثانویه بیکدیگر، افزایش سلول های کلراید و مخاطی، پرخونی و حضور لنفوسیت ها مشاهده گردید. در بافت کلیه تغییرات نکروتیک لوله ها بخصوص در لوله های پروگزیمال قابل مشاهده بودند. با توجه به مشاهدات موجود در این مطالعه می توان ابراز داشت که در مورد ماهیانی که در مجاورت مزمن سولفات مس بمیزان 0.01 میلی گرم در لیتر به مدت یکماه قرار گرفتند، ضایعات بافتی فوق الذکر رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 230 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghalambor M. | Ghalambor M. | Eslamifar Z. | Khoshnood Z.

نشریه: 

ECOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28473
 • دانلود: 

  11619
چکیده: 

Aim The aim of the present study was to investigate the biochemical characterizations of the lysozyme enzyme for evaluation of its importance in the immune system of the COMMON CARP, Cyprinus CARPio. Materials & Methods In the present study, lysozyme was extracted from the spleen of COMMON CARP, Cyprinus CARPio. Then, partially purified by ammonium sulfate and some properties such as optimum pH and temperature as well as the effects of different salt concentrations of NaCl, MgCl2, KCl, and urea on enzyme activity were evaluated. The enzyme activity was assayed using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as a substrate. Findings The optimum pH and temperature were found 4 and 50° C, respectively. Furthermore, lysozyme activity was found to be dependent on salt concentration. Conclusion Based on the results, it’ s been concluded that lysozyme extracted from the spleen of the C. CARPio has its optimum activity at high temperature and low pH condition and its activity could be continued with the presence of different salt compounds which all these are related to the environmental conditions of natural habitats of the C. CARPio and showed that lysozyme could be one of the key factors of the immune system in this species.

آمار یکساله:  

بازدید 28473

دانلود 11619 استناد 0 مرجع 0
litScript