نتایج جستجو

1345

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

135

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 64)
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1124
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تصفیه پذیری پسابها با استفاده از روش الکتروشیمیایی بوده است. به همین منظور از پارامتر کیفی COD به عنوان شاخص آلودگی استفاده گردید. در این تحقیق چگونگی حذف یا کاهش COD با استفاده از الکترودهای آهن، آلومینیم و استنلس استیل در زمانهای مختلف الکترولیز (0 تا 120 دقیقه) و نیز ولتاژهای مختلف (10، 20 و 30 ولت) و با فواصل میانی 2 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راندمان حذف با جنس الکترود، زمان تماس و ولتاژ رابطه مستقیم دارد. در ولتاژ 30 ولت و با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیم می توان در فاصله زمانی 60 دقیقه حدود 74 درصد و با استفاده از الکترود استنلس استیل 53 درصد از بارCOD  را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1124

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیوست)
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه: با افزایش جمعیت، زایدات تولید شده توسط جوامع مختلف و تاثیرات آنها بر محیط افزایش یافته است. فاضلابهای شهری به دلیل تنوع آلاینده ها و حجم زیاد، دارای دامنه اثر و شدت اثر زیادی بر محیط می باشد. درمیان آلاینده های مختلف فاضلابهای شهری، عناصر مغذی (ازت و فسفر) به دلیل تاثیر در اکوسیستم های آبی و برهم زدن تعادل آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که در فرآیندهای بیولوژیکی، عوامل متعددی در راندمان فرآیند موثر می باشد، در این مطالعه اثرات نسبت COD/N و COD/P در راندمان حذف عناصر مغذی (ازت و فسفر) در فرآیند لجن فعال با راکتور ناپیوسته متوالی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه به مدت 6 ماه با استفاده از یک راکتور ناپیوسته متوالی به حجم مفید 18 لیتر بر روی فاضلاب شهری وارد شونده به یکی از تصفیه خانه های فاضلاب تهران انجام شد. علت انتخاب فاضلاب شهری برای مطالعه این است که نتایج حاصله از هر نوع مطالعه ای بر روی چنین فاضلابهایی با تغییرات جزیی در شهرهای مختلف کشور قابل کاربرد است. یافته ها: نتایج حاصله از مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت COD/N از 8.5 به 14.8 میزان نیترات باقی مانده در پساب از 12.3mg/l به 4.3 mg/l کاهش یافت و با افزایش نسبت COD/P از 31.4 به 46.99 راندمان حذف فسفر از 56 درصد به 71 درصد افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که سیستم SBR در بار آلی بالا، توانایی زیادی در حذف عناصر مغذی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

غنی زاده قادر

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1876
 • دانلود: 

  433
چکیده: 

با افزایش جمعیت، زواید تولید شده توسط جوامع مختلف و تأثیرات آنها بر محیط افزایش یافته است. فاضلاب های شهری به دلیل تنوع آلاینده ها و حجم زیاد، دارای دامنه و شدت اثر زیادی بر محیط است. در میان آلاینده های مختلف فاضلاب های شهری، عناصر مغذی (ازت و فسفر) به دلیل تأثیر در اکوسیستم های آبی و بر هم زدن تعادل آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که در فرایندهای بیولوژیکی، عوامل متعددی در بازده فرایند موثر است، در این مطالعه اثرات نسبت COD/N و COD/P در بازده حذف عناصر مغذی (ازت و فسفر) در فرایند لجن فعال با راکتور ناپیوسته متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی و به مدت 6 ماه با استفاده از یک راکتور ناپیوسته متوالی به حجم مفید 18 لیتر بر روی فاضلاب شهری وارد شونده به یکی از تصفیه خانه های فاضلاب تهران انجام شد. علت انتخاب فاضلاب شهری برای مطالعه این است که نتایج حاصل از هر نوع مطالعه ای بر روی چنین فاضلاب هایی با تغییرات جزئی در شهرهای مختلف کشور کاربرد دارد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت COD/N از 5/8 به 8/14، میزان نیترات باقیمانده در پساب از mg/l 3/12 به mg/l 3/4 کاهش یافت و با افزایش نسبت COD/P از 4/31 به 99/46، بازده حذف فسفر از 56 درصد به 71 درصد افزایش داشت. این نتایج نشان می دهد که سیستم SBR در بار آلی بالا توانایی زیادی در حذف عناصر مغذی دارد. علاوه بر این، بررسی تأثیرات درجه حرارت در بازده حذف در این مطالعه نشان داد که حداقل بازده حذف فسفر در دمای 10 درجه سانتیگراد اتفاق افتاده و راندمان حذف فسفر در دمای بالای 10 درجه سانتیگراد و کمتر از 10 درجه سانتیگراد اختلاف چندانی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1876

دانلود 433 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HANSEN A.C. | ROSENLUND G. | KARLSEN Q. | RIMBACH M. | HEMRE G.I.

نشریه: 

AQUACULTURE NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  200-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  31353
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31353

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  20598
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20598

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

SAFARI S. | AZADI AGHDAM M. | KARIMINIA H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  605
 • بازدید: 

  107793
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

This study investigated the diesel and COD removal from oily wastewater by electrocoagulation. Experiments were conducted in a 2-l reactor using aluminum and iron electrodes. Effects of different parameters including pH (3-11), time (10-60 min), voltage (4.5-10.5 V), supporting electrolyte (NaCl concentration), electrode material and initial diesel concentration (3500-11,000 mg/L) were studied in order to evaluate the efficiency of electrocoagulation. Furthermore, the consumption of energy and the amount of sludge produced by this method were evaluated. The highest removal efficiency (COD removal of 99.1±0.2 % and diesel removal of 98.8 ± 0.2 %) was observed under the following conditions: pH 7, 40 min, 10.5 V, NaCl concentration of 0.5 g/L, diesel concentration of 3500 mg/L. The consumption of energy was estimated to be 6.47 kWh/m3, and the amount of sludge generated was 1995 mg/L. The results demonstrated that the electrocoagulation is a feasible technique for treatment of heavily contaminated petroleum refinery wastewater.

آمار یکساله:  

بازدید 107793

دانلود 30271 استناد 605 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  214-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به افزایش تقاضا برای خودرو در کشور در سال های اخیر، استفاده از کارواش برای شستشوی وسایل نقلیه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مطالعه با هدف ارزیابی حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) از پساب کارواش با استفاده از روش انعقاد الکتریکی انجام شد. روش کار: راکتور به ابعاد 40 سانتی متر * 50 سانتی متر * 50 سانتی متر پلکسی گلاس مجهز به حجم 90 لیتر ساخته شد و الکترودها به مولد جریان DC به صورت Al-Al متصل شدند. روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه سازی عوامل موثر بر حذف COD در فرآیند انعقاد الکتریکی استفاده شد. برای این منظور از D-optimal برای بهینه سازی آزمایش ها استفاده شد. تأثیر عوامل قابل اندازه گیری زمان الکترولیز (X1)، چگالی جریان (X2)، و زمان هوادهی (X3) برای بررسی حذف COD مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، شرایط عملیاتی بهینه برای حذف COD در حین الکترولیز (30 دقیقه)، چگالی جریان 18. 75 A/m2 و زمان هوادهی 30 دقیقه، 48. 51 درصد بود. نتیجه گیری: این مطالعه تأیید کرد که انعقاد الکتریکی تا حدی روشی قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست برای تصفیه فاضلاب کارواش است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  295-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در این مقاله، روش تخریب فتوکاتالیستی به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پساب و حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی)COD(یکی از واحدهای تولیدی صنایع پتروشیمی معرفی شده و پارامترهای موثر در عملکرد این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از فتوکاتالیست تجاری دی اکسید تیتانیم و اندازه گیری تجربی پارامتر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، درصد کاهش این پارامتر در فرآیند فتوکاتالیستی در مدت زمان 90 دقیقه، به کمک روش های طراحی آزمایش و شبکه عصبی مصنوعی، مدلسازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام آزمایشات، از یک رآکتور دو جداره فتوکاتالیستی ناپیوسته مجهز به همزن و لامپهایUV، استفاده گردید. نتایج حاصل از انجام آزمایشات در شرایط بهینه نشان داد که مدل بدست آمده از هر دو روش، تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. این نتایج نشان داد که افزایش غلظت فتوکاتالیست در حالت pH خنثی، تا مقدار بهینه 84/0 گرم بر لیتر در شرایط بدون محدودیت و 2 گرم بر لیتر در شرایط با محدودیت، موجب افزایش حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی به ترتیب به میزان 93 و 77 درصد گردید. در واقع در شرایط بهینه ذکر شده فوق، مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی از 1280 به ترتیب به مقدار 90 و 294 تقلیل یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3031
 • دانلود: 

  771
چکیده: 

با رشد روزافزون صنایع، فاضلاب های پیچیده تری تولید شده و روش های تصفیه نیز پرهزینه تر و غیراقتصادی تر می شود. فاضلاب فیبر، نوعی فاضلاب اسیدی است که در سال های اخیر روش های مختلف تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بر روی آن بررسی شده است. یکی از روش های فیزیکوشیمیایی، روش جذب سطحی است. از آنجا که مواد زاید بیولوژیکی، ارزانقیمت بوده و در طبیعت فراوان یافت می شود، جذب آلودگی فاضلاب فیبر توسط این مواد می تواند روش مناسب و ارزان قیمتی برای حذف COD از محلول فاضلاب باشد. در این تحقیق، آثار pH محلول، غلظت های اولیه COD در محلول، زمان تماس، زمان ته نشینی و غلظت کربن های تهیه شده بر بازده حذف COD بررسی شد. تجربیات گذشته نشان می دهد که بازده حذف COD در 0.5 ساعت زمان ته نشینی و 2.5 ساعت زمان تماس بهینه است. همچنین نتایج، ارتباط به نسبت یکنواختی را بین غلظت اولیه COD فاضلاب و غلظت جاذب در آن نشان می دهد. در حقیقت هر چه فاضلاب غلیظ تر باشد، جاذب بیشتری مورد نیاز است. در شرایط بهینه، به ازای هر 1 g/lit کربن پوسته گردو و هسته خرما، به ترتیب شاهد در حدود 19% و 11% حذف COD خواهیم بود. شرایط بهینه برای حذف COD به وسیله کربن پوسته گردو pH=2 و غلظت 3 gr/lit و به وسیله کربن هسته خرما pH=7 و غلظت 5 gr/lit است. در شرایط بهینه حداکثر بازده حذف COD توسط کربن پوسته گردو 57% و توسط کربن هسته خرما 54% است. آزمایش جاذب ها بر روی آب مقطر نشان می د هد که کربن پوسته گردو خود عامل افزایش COD آب مقطر است در حالی که کربن هسته خرما تاثیری بر افزایش COD آن ندارد. بنابراین مصرف دوز بهینه کربن های مورد نظر بسیار حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق آزمایشگاهی، بررسی امکان استفاده از کربن های طبیعی تهیه شده به روش آزمایشگاهی جهت کاهش COD کارخانه فیبر ایران فاضلاب و در نهایت مقایسه جاذب ها با پلیمرها بوده است. همچنین توسط تصاویر بسیار دقیق SEM از کربن های تا 500 برابر بزرگ نمایی تهیه شده است. تصاویر مذکور به وضوح خلل و فرج کربن های پوسته گردو و هسته خرما را نشان می دهد که در نتیجه فرایند مناسب تهیه و فعال سازی کربن ها بوده است. در مقایسه تصاویر قبل و بعد از فرایند جذب، جذب آلاینده ها بروشنی قابل مشاهده است؛ به گونه ای که پس از فرآیند جذب، خلل و فرج کربن ها به طور کامل توسط آلاینده های جذب شدنی پر شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 3031

دانلود 771 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

LEONARDIS A. | MACCIOLA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  475-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  13709
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13709

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
litScript