نتایج جستجو

160

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25731
 • دانلود: 

  21154
چکیده: 

Chronic myelogenous leukemia (CML) is a kind of blood cancer, which produces abnormal white blood cells uncontrollably. Modeling of this type of disease can help for treatment of it to physicians. In this paper we proposed an efficient method for CML treatment. In this method, a nonlinear multivariable system is considered as the plant of the CML treatment. Then an efficient centralized multi-input multi-output proportional and integral (CMIMOPI) controller is proposed for this system. Results show that proposed CMIMOPI controller can control CML disease well, by using low dosage of drugs. Although the real plant is nonlinear, however the controller has good robustness and can stabilize the system for various conditions. Simulation results show that the steady state population of cancer cells at the end of treatment period is highly reduced and the rate of cancer improvement is independent from reproduction of cancer cells.

آمار یکساله:  

بازدید 25731

دانلود 21154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  270-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3183
 • دانلود: 

  2068
چکیده: 

Global cancer statistics will continue to grow in the coming years. Leukemia is the fifth leading cause of death in the world and the second one in Iran; therefore, it is very important to study the affected areas, including the cardiovascular system in this disease. In heart cancer, tumors whose primary origin is the heart are called primary tumors, which are very rare. Tumors that originate in other parts of the body and spread to the heart are called secondary tumors. Although heart cancer is still rare, most cancers found in the heart come from other parts of the body and are considered as secondary tumors. The symptoms of metastatic heart cancer vary and depend on the location and extent of the lesion. Cancer can also affect the heart in other ways. One of these ways is the effect of the treatments used, which is reported among acute lymphocytic leukemia, acute myelogenous leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and chronic myelogenous leukemia due to the use of tyrosine kinase inhibitors as the main drug in reducing mortality among these patients. Pericardial involvement is reported to be the most common cardiovascular complication of drug use among different kinds of leukemias. In this article, we try to collect cardiovascular evidence related to acute lymphocytic leukemia, acute myelogenous leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and chronic myelogenous leukemia, separately.

آمار یکساله:  

بازدید 3183

دانلود 2068 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  670-680
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

مقدمه: امروزه سرطان به عنوان دومین عامل مرگ ومیر در جهان محسوب می شود و لوسمی یکی از مهلک ترین انواع سرطان ها می باشد. لوسمی میلوئید مزمن (CML) از شناخته شده ترین انواع لوسمی هست. داروی هیدرالازین از گروه دارویی کاردیوواسکولار است که امروزه با شناخت اثرات مهاری آن بر روی DNA متیل ترانسفراز، این دارو به عنوان عامل مهاری در تکثیر سلول های سرطانی مدنظر محققان قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر داروی هیدرالازین بر روی رشد سلول های رده K562 انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی ابتدا سلول های K562 کشت داده شدند. سپس غلظت های 20، 40، 60 و 80 میکرومولار از داروی هیدرالازین تهیه و سلو ل های K562 به مدت 48، 24 و 72 ساعت تیمار شدند. خاصیت سیتوتوکسیته این دارو توسط روش رنگ سنجی MTT سنجیده شد. همچنین برای بررسی وقوع آپوپتوز از الکتروفورز DNA سلول های تیمار شده و رنگ آمیزی هوخست استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون ANOVA انجام شد.نتایج: آزمون MTT نشان دهنده خاصیت سیتوکسیک داروی هیدرالازین بود. مهار رشد سلول ها توسط بالاترین غلظت از داروی هیدرالازین (80 میکرومولار) و 72 ساعت بیشترین میزان بود. غلظت IC50 داروی هیدرالازین 81 میکرومولار به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از الکتروفورز DNA و رنگ آمیزی Hoescht وقوع آپوپتوز در سلول های تیمار شده را تائید کرد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که داروی هیدرالازین باعث القاء مرگ سلولی از طریق آپوپتوز می شود و این اثر به صورت وابسته به غلظت دارو و زمان تیمار است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری بر روی تاثیرات این دارو در مدل های حیوانی و انسانی انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHALANDARI M. | HASSANIA B. | AKBARI M. | BEHMANESH M.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (THE 1ST INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON CELL AND MOLECULAR MEDICINE)
 • صفحات: 

  47-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30232
 • دانلود: 

  17573
چکیده: 

Objective: One of the most mechanisms in developing of cancer is epigenetic changes which include promoter DNA hypermethylation of tumor suppressor genes and the post-translationalmodifications that occur on histones. A variety of proteins are identified to play an important role in the regulation of these epigenetic changes. For example, Polycomb group proteins (PcG) have emerged as on of those chromatin regulatory factors. PcG proteins were first identified as regulator of homeotic genes in drosophila melangaster. During every cell cycle transition, these proteins maintain cell identity through regulation of chromatin structure. Suz12 is a component of Polycomb group proteins which its overexpression has been reported to be associated with many cancers. Moreover, its loss of expression leads to the amplified activity of progenitor and hematopoietic stem cells (HSC). For the reason that chronic myeloid leukaemia originates from HSC as a consequent of t (9, 22) translocation the purpose of this study was to examine the expression of suz12 in CML patients in comparison with normal people.Materials and Methods: RNA extracted from14 patients and 15 normal peoples, reverse transcribed and amplified by RT-PCR technique.Results: Our study shows that the expression levels of suz12 in patients are lower than normal peoples.Conclusion: These finding are compatible with the fact that loss of SUZ12 function enhances hematopoietic stem cell activity and the role of epigenetic mechanism in developing cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 30232

دانلود 17573 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  237-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2656
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

سابقه و هدف: جهش سوماتیک نقطه ای در ژن پروتئین تیروزین کیناز JAK2 (JAK2 V617F) باعث جابجایی G با T در اگزون 12 ژن JAK2 می شود که منجر به فعالیت خودبخودی پروتئین JAK2 و انتقال پیام غیر وابسته به سیتوکاین می گردد و در نتیجه باعث تکثیر کلونال پیش سازهای خونساز در MPNs می شود. با توجه به این که تاکنون در ایران، هیچ گزارشی از جهش JAK2 V617F و اهمیت آن در تشخیص بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو ارایه نشده است، مطالعه حاضر به منظور تعیین این جهش انجام شد.مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. در این مطالعه جهش JAK2 با روش نمونه گیری تصادفی ساده، در 100 بیمار با تشخیص جدید و یا در حال درمان مبتلا به بدخیمی های میلوپرولیفراتیو مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به پلی سیتمی ورا (44 نفر)، بیماران مبتلا به میلوفیبروز اولیه (31 نفر) و بیماران مبتلا به ترومبوسیتمی اولیه (25 نفر) بودند. برای تعیین جهش، ابتدا DNA ژنومیک از بافی کوت تهیه شده از خون محیطی استخراج شد و تعیین جهش به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی (Allele Specific PCR) انجام شد. برای تایید نتایج، واکنش هضم آنزیمی (RFLP) به وسیله آنزیم محدودالاثر BsaXI صورت گرفت.یافته ها: 72% (CI: %95 = 61-83) بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوئیدی مورد بررسی، دارای جهش بودند. با استفاده از واکنـش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی و واکنش هضم آنزیمی، جهش JAK2 در 89% (CI: %95 = 78-100) بیماران پلی سیتمی ورا، 61% (CI: %95 = 22-100) بیماران میلوفیبــروز اولیـه و 56% (CI: %95 = 12-100) بیماران ترومبوسیتمی اولیه وجود داشت.نتیجه گیری: میزان جهش ژن JAK2 در گروه مطالعه، قابل مقایسه با نتایج گزارش شده قبلی می باشد. بنابراین می توان بر اساس معیارهای تشخیصی سازمان بهداشت جهانی از واکنش زنجیره ای پلی مراز با آلل اختصاصی برای شناسایی این جهش در بیماران ایرانی مشکوک به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو Bcr-Abl منفی (MPNs) استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2656

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUCHERIA K. | TALWAR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38227
 • دانلود: 

  21705
چکیده: 

Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a hematopoietic malignancy characterized by the presence of Philadelphia (Ph1) chromosome that results from balanced reciprocal translocation between chromosomes 9 and 22 leading in the formation of bcr/abl fusion gene. The present study was conducted to evaluate cytogenetic and molecular abnormalities in CML patients at presentation and during the course of therapy. Cytogenetic analysis was carried out in bone marrow samples of 165 suspected patients of CML using standard protocols. Sequential cytogenetic analysis was also done in 55 CML patients (50 on IFN-α 2b therapy and 5 on Hydroxyurea) up to variable period of 3 years. Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) using specific probes for bcr and abl genes was carried out in cases where conventional cytogenetics was not informative, in cases that were Ph-negative at presentation and in cases with complete or major cytogenetic response (<34% Ph+cells). Of the 165 CML patients, 157 patients (95%) were Ph-positive while 8 patients (5%) were Ph-negative. Cytogenetic abnormalities other than the standard Ph1 translocation were observed in 2 Ph+ patients and 2 Ph-negative patients. Sequential cytogenetic analysis revealed varied degrees of cytogenetic response in 35 patients on IFN-α 2b therapy. Complete cytogenetic response was observed in 8 patients (16%) on IFN-α 2b therapy. However, FISH analysis could detect bcr/abl fusion gene in some of these cases. This finding highlights the sensitivity of this technique in detecting residual disease even in patients with complete cytogenetic remission. The other patients in complete cytogenetic remission did not have evidence of bcr/abl fusion. FISH analysis also revealed bcr/abl fusion signals in Ph-negative cases (with no cytogenetic abnormality) indicating a masked translocation or a sub-microscopic rearrangement. Thus, the results of the present study show that analysis of cancer patients on therapy at the molecular level has tremendous importance for management of CML patients. Further, with the use of highly sensitive FISH technique, results can be obtained within 24 hours thereby, aiding rapid diagnosis and management of these patients. This efficient and highly sensitive molecular cytogenetic technique can also be done on interphase cells and poorly spread metaphases thereby, overcoming the difficulty of conventional chromosomal analysis especially in patients on therapy

آمار یکساله:  

بازدید 38227

دانلود 21705 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  388-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62568
 • دانلود: 

  41885
چکیده: 

Chronic Myelogenic Leukemia (CML) is a rare malignant disorder after solid organ transplantation, especially in renal transplant recipients. Imatinib Mesylate is currently approved as first line treatment of CML. Most reports on CML are from kidney recipients who received azathioprine in combination with cyclosporine and prednisolone as immunosuppressive therapy. We report a case with CML who was treated with Mycophenolate Mofetil.

آمار یکساله:  

بازدید 62568

دانلود 41885 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  151-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2193
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

سابقه و هدف: لوسمی میلوئید مزمن (CML) بیماری است که به دلیل موتاسیون اختصاصی در سلول های بنیادی چند قوه ای مغزاستخوان ایجاد می شود. وجود کروموزوم فیلادلفیا و عوامل ژنتیک در این بیماری برای نخستین بار در سال 1973 گزارش گردید. امروزه وجود محصول ژن اتصال یافته BCR-ABL که دارای فعالیت غیر طبیعی تیروزین کینازی است و موجب بی نظمی در تکثیر سلول ها می شود در این بیماری ثابت شده است. در این بررسی میزان بیان ژن معیوب در بیماران درمان شده با داروی ایماتینیب مزیلیت Imatinib Mesylate)، (Gleevec که مهار کننده تیروزین کیناز است و درمان قطعی تر با پیوند مغزاستخوان مقایسه شده اند. مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی تجربی بوده و با تعداد کل بیماران 34 نفر انجام گردید. بیان ژن BCR-ABL در 17 بیمار مبتلا به CML تحت درمان با ایماتینیب مزیلیت و 17 بیمار که پیوند مغز استخوان شده بودند با روش PCR کمی، با استفاده از دستگاه Light Cycler اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون Mann-Whitney بررسی گردید.یافته ها: نتایج به دست آمده در این بررسی مقدماتی بیانگر آن بوده که میزان بیان ژن BCR-ABL در بیمارانی که بیش از 8 ماه با مقادیر صحیح داروی ایماتینیب مزیلیت درمان شده اند مشابه با بیمارانی که پیوند مغز استخوان شده و در وضعیت عمومی نسبتا پایداری هستند، می باشد. نتیجه گیری: به این ترتیب می توان انتظار داشت که یک داروی مهار کننده مولکولی ممکن است با عواقب درمانی کمتر اثری مشابه درمان قطعی تر، مانند پیوند مغز استخوان داشته باشد.مطمئن دستیابی به نتایج قطعی نیازمند بررسی های کاملتر بر روی تعداد بیماران بیشتری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2193

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LEUKEMIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1964-1977
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  3329
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3329

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15137
 • دانلود: 

  7888
چکیده: 

Background: This study evaluated and compared the quantitative expression of multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1 ) and ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2 ), two Multidrug Resistance (MDR) related genes, in 30 CML patients and 27 normal subjects. Methods: Total RNA was isolated from peripheral blood mononuclear cells (MNCs) using the Trizol reagent. Then cDNAs were synthesized. Gene expression was quantified using Real-Time PCR System. The relative expression of target genes was calculated using the 2-Δ Δ Ct method. Results: High expression of MRP1 and ABCG2 mRNAs were detected in the patient group. Intra-group comparisons also revealed increased expression of ABCG2 in Accelerated Phase (AP)-Blastic Crisis (BC) patients compared to Chronic Phase (CP) patients. At the same time, the increased expression of MRP1 in AP-BC patients was not statistically significant. Conclusion: Considering the broad spectrum of ATP Binding Cassette (ABC) transporter superfamily substrates, they can play an essential role in cell fate determination. High expression of MRP1 and ABCG2 genes can result in the efflux of therapeutic agents and subsequent reduction in their intracellular concentration. This mechanism finally protects cells from the therapeutic effects of medications. On the other hand, these transporters can export growth factors out of the cell. Such exported molecules may have a growth-inducing effect on adjacent cells. These are the possible mechanisms for the participation of MRP1 and ABCG2 genes in conferring drug resistance to CML cells.

آمار یکساله:  

بازدید 15137

دانلود 7888 استناد 0 مرجع 1925
litScript