نتایج جستجو

164679

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16468

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1150
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

در سالهای اخیر تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ و میر در جهان و دومین عامل در کشور ایران بعد از بیماریهای قلبی و عروقی بوده است. جای تاسف دارد که سالیانه تعداد زیادی از انسانها به دلیل تصادف دچار صدمات متعدد جانی و مالی می شوند. تحلیل تصادف ها به عنوان ابزاری کارآمد می تواند اطلاعات ارزشمندی در جهت شناخت علل تصادف و راهکارهای متناسب با آن ارایه کند. تحلیل تصادف در دو سطح پروژه و شبکه قابل انجام است. در این مقاله تحلیل در سطح شبکه (استانها) و به منظور دستیابی به یک ساز و کار مناسب برای ارتقای توان مدیریت کلان در ارایه راهکارهای طبقه بندی شده و متناسب با شرایط هر منطقه انجام پذیرفته است. به دلیل آنکه هر یک از استانهای کشور شرایط خاصی از نظر رفتار راننده، وضعیت زیرساختها و اقدامات پیشگیرانه قبل و اقدامات امدادی پس از حادثه دارند، این امر لزوم دسته بندی استانهای مشابه به منظور اولویت بندی اجرای اقدامات ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش تعداد کشته های تصادفات را مشخص می کند. همچنین بررسی گروهی استانهایی که وضعیت نزدیک به همی دارند کمک می کند تا بتوان اقدامات یکسانی را برای حل مشکلات ایمنی در دستور کار سیاست گذاران قرار داد. یکی از روشهای مورد استفاده برای دسته بندی، استفاده از آنالیز خوشه ای است. در تحقیقی که نتایج آن در این مقاله ارایه شده است، آنالیز خوشه ای با استفاده از 6 روش برای استانهای کشور بر اساس اطلاعات تصادفات سال 83 اخذ شده از سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شده است. متغیرهای مورد نیاز برای انجام آنالیز خوشه ای با بررسی اپیدمیولوژی اطلاعات تصادفات حاصل شده است و شامل هشت گروه اصلی تعداد کشته، جنسیت، سن، سطح تحصیلات، شغل، محل فوت، وضعیت کاربر و علت نهایی فوت و مجموعا با احتساب زیر مجموعه متغیرهای ذکر شده 64 متغیر است. این آنالیز در چهار خوشه انجام شده است. در انتها نیز به کمک روش چهره های چرنوف اعتبار نتایج به دست آمده از آنالیز خوشه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که برخی از استانها را می توان در یک دسته قرار داد و لی برخی دیگر مانند استان اصفهان را باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1150

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAZADEH MEHRIZI MOHAMMAD HOSEIN | BONTIS NICK

نشریه: 

MANAGEMENT DECISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  792-805
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  26318
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26318

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

SPIROVSKI F. | STOJANOSKI K. | MITREVSKI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100612
 • دانلود: 

  64184
چکیده: 

The conventional electrophoresis methods are well known techniques for protein detection and ANALYSIS of cerebrospinal fluid (CSF). Disc electrophoresis (DEP) was carried out for detection of oligoclonal IgG bands in cerebrospinal fluid (CSF) on polyacrilamide gel. However, the advance of automation has made rapid collection of large amounts of data feasible and the development of microcomputers has made sophisticated processing even of old electrophoregrams possible. Automated ANALYSIS, data storage and sophisticate data acquisition were carried out with Gel Pro Analyzer 3.1, which is specifically structured to analyze gels and elctrophoregrams: complex band pattern matching (gel variation, dendogram ANALYSIS etc.); lane relation studies (sophisticated lane database); general gel ANALYSIS (accurate molecular size, quantitative determination of protein mixture etc.). CLUSTERing techniques have been applied for detection of intrathecal immune response. Different hierarchic CLUSTER ANALYSIS methods such as single linkage, complete linkage, unweighted pair-group average (UPMGA) were used. In addition, other CLUSTER characteristics such, distance matrix and Euclidean distance matrix were calculated. Pairing of electrophoresis methods and CLUSTER image ANALYSIS, could lead to additional diagnostic information of inflammatory conditions of the central nervous system (CNS) or dysfunction of blood-CSF barrier.

آمار یکساله:  

بازدید 100612

دانلود 64184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1134
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

تحلیل خوشه ای از مهم ترین روش های طبقه بندی محسوب می شود. در تحلیل خوشه بندی تلاش می شود تا مشاهدات واقع در هر خوشه بیشترین تشابه را از نظر متغیرهای موردنظر باهم داشته باشند. به طورکلی روش های خوشه بندی به دو دسته قطعی و فازی تقسیم می شوند. در روش های متداول خوشه بندی، هر مشاهده تنها در یک خوشه قرار می گیرد، اما در خوشه بندی فازی، یک مشاهده هم زمان در دو یا چند خوشه جای می گیرد. در سال 1966، یانگ و کو [16] یک روش خوشه بندی فازی را ارائه کردند. روش آن ها، تعمیمی از روش متداول خوشه بندی –k میانگین معمولی برای حالتی است که داده ها به صورت فازی مشاهده شده اند. یک مدل رگرسیون فازی، برای رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به کار می رود، اما در برخی از موارد پراکندگی و ناهمگنی برخی از مشاهدات باعث می شود که یک معادله رگرسیونی نتواند به داده ها برازش خوبی داشته باشد. برای رفع این مشکل یانگ و کو [16] داده ها را خوشه بندی نموده و برای هر خوشه یک معادله رگرسیونی بر اساس داده های فازی، برازش نموده است. در این مقاله، ابتدا معادله رگرسیون نیمه پارامتری که توسط حسامیان و همکاران [8] معرفی شده را بیان نموده و سپس با استفاده از آن نویسندگان برای اولین بار از این معادله در خوشه بندی با داده های فازی استفاده نموده اند. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از این روش با روش یانگ و کو بر اساس معیارهای نیکویی برازش پیشنهادی، مقایسه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1134

دانلود 398 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منتظری مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 101)
 • صفحات: 

  173-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش این است که بدانیم در هر پهنه دمایی، ماه ها بر اساس مقادیر دما، چگونه با هم خوشه می شوند. بدین منظور، ابتدا داده های متوسط دمای روزانه 620 ایستگاه هواسنجی کشور تهیه گردید سپس میانگین دمای هر یک از ایستگاه ها بر مبنای تقویم شمسی و نقشه های همدمای روزانه بر روی شبکه ای به ابعاد حدود 18*18 کیلومتر به روش کریجینگ میانیابی و محاسبه گردید. به طوری که میانگین دمای ایستگاه ها برای هر روز سال در قالب ماتریسی با آرایش T و به ابعاد 366*5214 به دست آمد. یک تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با روش ادغام وارد بر روی ماتریس داده ها اعمال، و ایران به شش پهنه دمایی نسبتا متمایز تفکیک گردید. در نهایت، برای شناسایی فصول دمایی ایران، ماتریس میانگین ماهانه دما به ابعاد 12*5214 محاسبه شد. با اعمال مجدد تحلیل خوشه ای بر روی ترانهاده ماتریس داده های دمای ماهانه، تفکیک زمانی دما به دست آمد. این تحلیل نشان داد که دمای ایران از نظر زمانی به سه فصل چهار ماهه قابل تفکیک است. فصل سرد شامل یک دوره چهارماهه متوالی با میانگین دمای 8 درجه، که از آذرماه آغاز و تا اسفند به طول می انجامد، فصل گرم نیز دوره ای چهار ماهه با متوسط دمای 27.5 درجه، که از خرداد تا شهریور را در بر می گیرد، اما فصل معتدل شامل دو دوره دو ماهه است که حالت گذار از فصل سرد به گرم (فروردین و اردیبهشت) و گذار از فصل گرم به سرد (مهر و آبان) را داشته، میانگین دمای آن 18 درجه است. این ویژگی در هر شش پهنه دمایی دیده می شود. شناسایی فصول دمایی از نظر مصرف انرژی و زمان بندی گردشگری در کشور حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 325 استناد 3 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96131
 • دانلود: 

  52510
چکیده: 

Background: Gliomas are the most frequently observed primary brain tumors. These tumors comprise a variety of different histological tumor types and malignancy grades. Oligodendrogliomas typically contain a rich network of branching capillaries. Approximately 50%-80% of oligodendrogliomas demonstrate a combined loss of chromosomes 1p and 19q. Oligodendrogliomas differ from neurocytomas in that they show a diffusely infiltrating pattern of spread that precludes surgical cure.Methods: We evaluated extracted proteins from tumors and normal brain tissues for protein purity by the Bradford test and spectrophotometry. We separated proteins by two-dimensional gel electrophoresis. The spots were analyzed and compared using statistical data and MALDI-TOF/TOF. Protein CLUSTERing analyses were performed on the list of proteins deemed significantly altered in oligodendroglioma tumor tissues.Results: On each analytical two-dimensional gel, we observed an average of 1328 spots. A total of 157 exhibited up-regulation of expression levels, whereas the remaining 276 spots had decreased expression in astrocytoma tumors relative to normal tissue. The results demonstrated that functional CLUSTERing and principal component ANALYSIS had considerable merit in aiding the interpretation of proteomic data.Conclusion: CLUSTERing methodology is a powerful data mining approach for initial exploration of proteomic data. The CLUSTERing results depend on parameters such as data preprocessing, between-profile similarity measurement and the dendrogram construction procedure.

آمار یکساله:  

بازدید 96131

دانلود 52510 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOREIKO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  309-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  32024
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32024

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

ROZENTAL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  480-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  16604
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16604

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

TIMM H. | KLAWONN F. | KRUSE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  38591
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38591

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه جغرافیا)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  19
 • بازدید: 

  1471
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

پردازش 588 نقشه هم بارش ماهانه نیم قرن اخیر ایران نشان می دهد که پنج ناحیه بارشی با فصول تقریبا متمایز از یکدیگر در ایران وجود دارد . در این نواحی حداقل دو فصل و حداکثر سه فصل بارشی قابل تفکیک است. در این ارتباط بیشترین ضریب تغییرات سالیانه بارشی مربوط به ناحیه یک و کمترین آن به ناحیه دو تعلق دارد اما بیشینه تغییر پذیری ماهانه بارش در ماه های تابستانی نواحی یک وچهار محاسبه شده است. بررسی ها نشان می دهد برخی از ماه ها در نواحی بارشی، حالت گذار ویا حتی خروج به فصل بارشی دیگر را دارند. بیشترین بارش سالانه مربوط به ناحیه دو و کمترین بارش سالانه را ناحیه یک دریافت می کنند. نتایج حاصل از فصل بندی بارشی به دلیل نزدیک بودن به واقعیت می تواند جایگزین فصول تقویمی بارش گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1471

دانلود 426 استناد 19 مرجع 2
litScript