نتایج جستجو

15

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33541
 • دانلود: 

  12499
چکیده: 

Introduction: There are various virulence factors encoded by Staphylococcus Aureus, which enable them to cause nosocomial infections and mastitis in dairy cattle. The CLF-A gene mediates the bacterial colonization through binding to the extracellular matrix of the host. Treatment of such infections becomes more difficult due to increased resistance to methicillin. The current study aimed at investigating the frequency of CLF-A, mec-A, and mec-C genes inS. Aureus strains isolated from hospital infections and cow’s milk.Methods: A total of 280 clinical samples as well as 100 milk samples from cattle with mastitis were collected. After identification of isolates, methicillin-resistant strains were identifies using agar screening and the cefoxitin disc diffusion test. In addition, the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) value of oxacillin was determined using the E-test method. Polymerase Chain Reaction (PCR) was used to detect CLF-A, mec-A, and mec-C genes in the methicillin-resistant isolates. Out of 120S. Aureus strains isolated from nosocomial infections, 40 were identified as Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), while only 1 isolate from cow’s milk was MRSA.Results: Out of the 280 studied isolates, 35 clinical strains (87.5%) carried mec-A gene, and the frequency of CLF-A gene was 80% and 100% in clinical and bovine milk samples, respectively.Importantly, MRSA strains harbouring CLF-A gene, isolated from wound samples, exhibited the highest frequency. The mec-C gene was not found in clinical and milk isolated strains. The high frequency of CLF-A gene in MRSA strains isolated from wound indicated a probable role of this virulence factor in skin colonization, as well as distribution and spread of the strains.Conclusion: Development of an appropriate method seems to be particularly useful for preventing the distribution of such strains.

آمار یکساله:  

بازدید 33541

دانلود 12499 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  95
 • صفحات: 

  16-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سابقه وهدف: معرفی موادضدمیکروبی جدیدیابررسی اثر هم افزایی ترکیبات موجود، به عنوان یک استراتژی درمانی دربرابر سویه های میکروبی مقاوم به یک یا چند آنتی بیوتیک، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فعالیت ضد میکروبیواثرهم-افزاییلاکتوفرین کایمرا (CLF)، در تعامل با برخی آنتی بیوتیکهای رایج درمانی بود. روش کار: فعالیت ضد میکروبیCLFو آنتی بیوتیکهای جنتامایسین، سفازولینو سف تازیدیم به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) تعیین و متعاقب با آن، اثر هم افزایی این پپتید با هر یک از آنتی بیوتیک های مذکور بهروش چک برد، علیهE. coli، P. aeruginosaوS. typhi، بررسی و حداقل غلظتبازدارندهکسری (FIC) گزارش گردید. آزمون بررسی خروج مواد از سیتوپلاسم، ترسیم منحنی های زنده مانی و فعالیت پپتید و آنتی بیوتیکها به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر، و موفولوژی سلول باکتریایی با کمک میکروسکوپ اکترونی روبشی در غلظتهای MIC وFIC انجام شد. یافته ها: اثر هم افزایی در ترکیبCLFبا همه آنتی بیوتیکها، مشاهده شد. نتایجنشان داد که در غلظتهای FIC، خروج مواداز سیتوپلاسم و تعداد سلوهای زنده مانده، به طور معنیداری به ترتیب بیشترو کمتر از زمانی است که پپتید یا آنتی بیوتیکها به صورت منفرد استفاده گردند. فعالیت پپتیدو آنتیبیوتیک ها در غلظت FIC، روند افزایشی داشتوتصاویر SEM دراین غلظت نشان دهنده آسیب شدید غشایی سلولهای باکتریایی، بود. نتیجه گیری: استفاده ازCLFو آنتی بویتیکها در غلظتهای FIC منجر به کاهش مقدار مصرفی هر دو ماده میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 91 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16365
 • دانلود: 

  10342
چکیده: 

Background: Patients with chronic liver failure (CLF) faced serious medical conditions including the oral cavity. Objective: To investigate the prevalence of oral mucosal lesions, saliva flow rate, and dental complications in candidates of liver transplant surgery. Methods: In this cross-sectional study, oral and dental health of 77 patients with CLF and 77 healthy individuals were assessed for oral mucosal lesions, salivation rate, DMFT (decayed, missing, filled teeth) index, and bone level. To carefully determine the indices and examine the patients thoroughly, a panoramic radiography was also taken from each participant. Results: The frequency of oral mucosal lesions in patients was significantly (p<0. 001) higher than the comparison group. The most frequent lesion identified was angular cheilitis followed by candidiasis. The mean saliva flow rate in the patients (0. 85 g/min) was also significantly (p<0. 001) lesser than that in healthy individuals (1. 58 g/min). The DMFT index and bone level were not significantly different between the two groups. Nor was a correlation between the MELD score and each of DMFT index, bone loss, or oral mucosal lesions. Conclusion: Mucosal lesions, especially fungal-related lesions, are more prevalent in the oral cavity of patients with CLF. The saliva production rate is reduced due to various medications used in this group. Patients with CLF are prone to oral infections and a thorough oro-dental examination is crucial in this group of patients. Vigorous oral hygiene instructions should be offered to liver cirrhosis individuals.

آمار یکساله:  

بازدید 16365

دانلود 10342 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  3899
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3899

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  719-729
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 171 استناد 0 مرجع 539
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  1521-1531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

در این مقاله، یک کنترل کننده جدید برای پایدارسازی مجانبی دسته ای از سیستم های غیرخطی متغیر با زمان در حضور عدم قطعیت های مدل و اغتشاشات خارجی، با رویکرد بهینگی ارایه می شود. کنترل کننده پیشنهادی، دارای دو بخش نامی و مقاوم است که در طراحی هر دو بخش آن، ایده های جدیدی ارایه شده است. در قسمت اول، تابع لیاپانوف کنترلی جدیدی برای طراحی کنترل کننده نامی ارایه می شود. ساختار تابع لیاپانوف کنترلی پیشنهادی، متفاوت از نسخه های معمول تابع های لیاپانوف کنترلی است. این تابع به نحوی طراحی می شود که سطح لغزش به طور مستقیم در آن ظاهر می شود و بدین ترتیب، تلفیق بخش مقاوم (که براساس تکنیک کنترل مد لغزشی طراحی می شود) با بخش نامی را ممکن می سازد. این تلفیق، منجر به یک قانون کنترلی زیربهینه متفاوت می شود که بخش گسسته آن براساس مقدار لحظه ای سطح لغزش سوییچ می کند و ترم های پیوسته براساس رویکرد بهینگی طراحی می شود. در انتهای مقاله نیز، به منظور تصدیق کارایی و عملکرد رویکرد پیشنهادی و تایید دستاوردهای تیوری، این کنترل کننده به یک سیستم پاندول اینرسی غیرخطی متغیر با زمان اعمال و نتایج شبیه سازی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18780
 • دانلود: 

  31865
چکیده: 

Introduction: The most critical clinical presentation in myofascial pain syndrome is trigger points. Trigger points are the main problem in 30% of the patients presenting to general internal medicine practice. One of the treatments used for trigger points is ultrasound therapy. The highpower pain threshold ultrasound (HPPTUS) technique is one of the therapeutic ultrasound modifications used to treat trigger points. The present randomized clinical trial aimed to investigate the immediate effect of high-power pain threshold ultrasound on treating active trigger points of the upper trapezius muscle in men with mechanical neck pain. Materials and Methods: Fourteen men with mechanical neck pain (Mean± SD age: 34. 50± 5. 24 years) who met the inclusion and exclusion criteria participated in this study. The visual analog scale (VAS), pressure pain threshold (PPT), and range of motion of cervical lateral flexion (CLF) were assessed before and after the treatment. The ultrasound probe was placed on the trigger point. The frequency was set to 1 MHz, and the intensity increased from 0. 5 to 2 until the patient reported an unpleasant sensation. The probe was held there for 4 seconds. Then, the intensity was reduced by 50%, and the probe was moved over and around the trigger point. This process was done several times for three minutes. Results: Analysis of pre-treatment and post-treatment findings showed that the VAS (P<0. 001), PPT (P=0. 001), and CLF (P<0. 001) improved significantly after applying the HPPTUS to trigger points. Conclusion: Ultrasound significantly improved the muscular symptoms of the trigger points.

آمار یکساله:  

بازدید 18780

دانلود 31865 استناد 0 مرجع 391
نویسندگان: 

پورتقی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14 (دوره جدید)
 • شماره: 

  2 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  2165-2171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1883
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1883

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

اهداف: بررسی اثربخشی ترکیب درمان شاک ویو رادیال و تکنیک انرژی عضلانی بر درد، دامنه حرکتی، و عملکرد گردن در افراد با نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی. روش بررسی: 54 شرکت کننده با نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی شرکت کردند و به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه A (18 نفر) فقط تکنیک انرژی عضلانی دریافت کردند، گروه B (18 نفر) فقط شاک ویو رادیال دریافت کردند و گروه C (18 نفر) هم تکنیک انرژی عضلانی و هم شاک ویو رادیال دریافت کردند. مقیاس دیداری درد، آستانه درد فشاری، پرسش نامه شاخص ناتوانی گردن و دامنه حرکتی فعال خم شدن طرفی به سمت مقابل قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. شرکت کنندگان برای 3 جلسه در بازه زمانی یک هفته ای با حداقل 2 روز استراحت بین هر جلسه، درمان شدند. یافته ها: هر سه گروه مداخله، کاهش درد (سطح معنی داری > 0/001)، افزایش آستانه درد فشاری (سطح معنی داری <0/001)، خم شدن طرفی به سمت مقابل (سطح معنی داری <0/001)، و همچنین بهبودی عملکرد گردن (سطح معنی داری <0/001)، را نشان دادند. گروه ترکیبی بهبودی آشکارتر نسبت به 2 گروه دیگر در آستانه درد فشاری داشت (سطح معنی داری <0/001). هیچ تفاوتی بین 3 گروه به لحاظ مقیاس دیداری درد، شاخص ناتوانی گردن، و خم شدن طرفی گردن وجود نداشت (سطح معنی داری <0/05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیان کرد که هر 3 مداخله استفاده شده در درمان نقاط ماشه ای تراپزیوس فوقانی موثر بودند، اگرچه گروه ترکیبی تفاوت چشمگیری در رابطه با آستانه درد فشاری نشان داد. بنابراین، این مطالعه نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به تکنیک انرژی عضلانی به تنهایی و درمان شاک ویو رادیال به تنهایی در بهبود آستایه درد فشاری در افراد با نقاط ماشه ای تراپزیوس فوقانی ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 9 استناد 0 مرجع 1
litScript