نتایج جستجو

963

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

97

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2079
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مقدمه: کبد یکی از ارگان های اصلی بدن در متابولیسم کربوهیدرات ها می باشد. اختلال در متابولیسم گلوکز و دیابت به طور شایعی در بیماران سیروز دیده می شود. مقاومت به انسولین می تواند نقش مهمی در پیش آگهی بیماران سیروز کبدی داشته باشد.هدف: در این مطالعه به بررسی میزان ابتلا و مقایسه شیوع دیابت در بیماران سیروزی نسبت به افراد عادی جامعه و عوامل موثر بر آن پرداخته ایم.مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 100 بیمار مبتلا به سیروز بستری شده در بیمارستان های آریا، 22 بهمن و 17 شهریور مشهد انجام شده است. برای بیماران پرسش نامه هایی تکمیل شد. دیابت بر اساس شرح حال مبنی بر ابتلا به دیابت و مصرف داروهای آن و یا قندخون ناشتا (FBS) بیشتر یا مساوی 126 میلی گرم در دسی لبتردر دو نوبت مشخص شد. شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سیروز با شیوع آن در جمعیت عادی و تاثیر عوامل مختلف در دو گروه بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از تست های Pearson Chi-square و Fisher exact test آنالیز گردید.نتایج: از 100 بیمار مبتلا به سیروز 37 نفر زن و 63 نفر مرد و میانگین سنی بیماران 63.57 سال بود. شیوع دیابت و اختلال در تحمل گلوکز (IFG) در این بیماران بسیار بیشتر از جمعیت عادی بود (P<0.05). در مقایسه گروه مورد و شاهد بین ابتلا به سیروز و ابتلا به دیابت از لحاظ جنس، F>M و در سن بیش از 60 سال ارتباط معنی دار بود. هم چنین سابقه فامیلی دیابت و شدت سیروز نیز معنی دار بود. در بین عوارض سیروز، شیوع دیابت در آنسفالوپاتی و آسیت بیشتر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که بیماران مبتلا به سیروز بیشتر در خطر ابتلا به دیابت هستند. جنس مونث، سن بالاتر از 60 سال، سابقه فامیلی دیابت، شدت بیماری کبدی و وجود آنسفالوپانی و آسیت از عوامل موثر بر پیدایش دیابت در این بیماران هستند. غربالگری منظم دیابت می تواند در تشخیص زودرس و درمان بیماران مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2079

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: سیروز جبران نشده ناشی از هپاتیت مزمن B باعث کاهش چشمگیری در بقای این بیماران می شود. تجویز اینترفرون آلفا به این بیماران ممنوع است چندین مطالعه اثربخشی لامی وودین را در کاهش علایم ناشی از این عدم جبران نشان داده اند. هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر لامی وودین برروی عملکرد کبدی و وضعیت بالینی مبتلایان به سیروز جبران نشده ناشی از HBV مراجعه کننده به مرکز حمایت بیماران کبدی یا بستری در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی بود.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی 55 بیمارمبتلا به سیروز بر اساس بررسی کبدی که دارای HBs Ag و HBV DNA مثبت و Child -Pugh score بیش از 8 بودند وHCV Ab  مثبت یا  HIV Abمثبت همزمان و کراتینین سرم بیش از 2 میلی گرم در دسی لیتر نداشتند روزانه تحت درمان با قرص لامی وودین 100 میلی گرم خوراکی قرار گرفتند. در این بیماران در شروع مطالعه و سپس هر 2 ماه تا 6 ماه و سرانجام در 12 ماه بعد از شروع درمان سطوح سرمی بیلی روبین، آلبومین، ALT،AST  ونیز میزان زمان انعقاد  PT(بر اساس(INR  چک گردید و بیماران از نظر وجود و شدت آسیت و نیز آنسفالوپاتی تحت معاینه پزشک قرار گرفتند. همچنین در شروع مطالعه، 6 ماه بعد و 12 ماه بعد HBs Ag و HBV- DNA، Hbe Ag،  HBe Ab نیز چک شد. براساس جدول مربوط به child Pugh میزان آن در شروع مطالعه و فواصل هر 2 ماه تا 6 ماه و سپس 12 ماه نیز محاسبه شد.نتایج: 5 بیمار در 6 ماه اول فوت گردیدند و نتایج زیر مربوط به 50 بیماری است که حداقل 6 ماه تحت درمان با لامی وودین بودند. در این بیماران متوسط child-Pugh score از 2±11 به 1±7 کاهش یافت (P<0.0001)، متوسط سطح بیلی روبین از 2±5/4 به 6/1±3/1 میلی گرم در دسی لیتر (P<0.0001) و متوسط سطح آلبومین از 2/1±6/2 به 3/1±8/3 گرم در دسی لیتر  (P<0.0001)و متوسط PT (INR) از 2/0±7/1 به 2/0± 2/1 (P<0.0001) و متوسط ALT از 10±98 به 10±32 واحد در لیتر (P<0.0001) رسید. از 19 نفر بیماری که precormutant نبودند 4 نفر (22%) بعد از 6 ماه درمان و 5 نفر (26%) بعد از 12 ماه درمان با لامی وودین دارای H be Ag seroconversion شدند این دارو از سوی تمامی بیماران به خوبی تحمل شد.نتیجه گیری: لامی وودین می تواند دربهبود عملکرد کبدی بیماران مبتلا به سیروز کبدی جبران نشده ناشی از HBV موثر باشد اما برای تعیین طول مدت درمان مناسب نیاز به مطالعات بیشتری میباشد .

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  493-498
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1836
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: کبد نقش اساسی در متابولیسم چربی ها دارد نتیجتا با کاهش قدرت بیوسنتز کبد مقادیر پایینی از تری گلیسیرید (TG) و کلسترول (TC) گزارش خواهد شد. پس انتظار می رود در سیروز میزان لیپیدهای سرم کاهش یابد از طرف دیگر سیستم اسکوربندی MELD روش دقیقی جهت تعیین تخمین شدت بیماری کبدی هست این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین MELD و لیپیدهای سرم در بیماران سیروتیک جبران نشده طراحی شد.مواد و روش: چک لیست برای جمع آوری اطلاعات جهت محاسبه MELD و پروفایل لیپیدها شامل TG، TC، LDL، HDL و فاکتورهای دموگرافیک در بیماران سیروتیک جبران نشده تهیه شد سپس ارتباط بین MELD و پروفایل لیپیدها محاسبه شد.یافته ها: 100 بیمار (50 مرد، 50 زن) بین سنین 25 تا 48 سال وارد مطالعه شدند. میزان (121±33.0) TC، TG (122±32.88)، (64.8±15.8) LDL، (15.77±36.0) HDL به عنوان پروفایل لیپیدها اندازه گیری شد. (2.42±1.59) INR، بیلی روبین توتال (0.066±4.68) و کراتی نین (1.53±(2.02 برای محاسبه 13.13±6.82) MELD) اندازه گیری گردید. بین MELD و پروفایل لیپیدها ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.001).بحث: پایین بودن سطح سرمی لیپیدها می تواند اندیکاتور خوبی برای پیش بینی شدت سیروز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1836

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MCLAUGHLIN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  22705
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22705

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

RIZZETTO MARIO

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  309-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96813
 • دانلود: 

  78933
چکیده: 

An analysis of cohorts of patients with compensated CIRRHOSIS caused by the Hepatitis B Virus (HBV) indicates that the disease decompensates at an annual rate of 1.5% to 5%. Following decompensation, the 5-year survival rate has varied from 14% to 35%. the 5-year survival rate in untreated patients is higher in patients decompensating from variceal bleeding than in those decompensating from ascites (29vs.16%).

آمار یکساله:  

بازدید 96813

دانلود 78933 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5020
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

پیش زمینه: فیبروز پیشرفته کبدی و سیروز عموما ضایعات برگشت ناپذیر تلقی می شده اند. هدف این مطالعه تعیین برگشت پذیری سیروز، در پی درمان هپاتیت خودایمن است.روش ها: هفت بیمار مبتلا به هپاتیت خودایمن با شواهد بافت شناختی سیروز وارد مطالعه شدند. پس از این که بیماران تحت درمان قرار گرفتند، در دوره پی گیری حین بهبود (remission) بالینی و بیوشیمیایی بیماری، از آنان بیوپسی کبد به عمل آمد. نمونه های بیوپسی به صورت تصادفی و جفت نشده بر اساس بیمار کد بندی شدند و مستقلا توسط دو آسیب شناس بر اساس شاخص فعالیت هپاتیت (HAI) با حداکثر درجه فیبروز 6 (stage)، امتیازدهی شدند.نتایج: در سه بیمار، در بیوپسی دوم از کبد، فیبروز وسیع کبدی مشاهده شد. اما در چهار بیمار در بیوپسی پس از درمان، سیروز و فیبروز کبدی از بین رفته بود. در بیماران اخیر میانگین سطح آلاتین آیمنوترانسفراز از 776.3U/L به 23U/L کاهش یافت. میانگین سطح بیلی روبین از 5.85mg/dl به 0.98mg/dL کاهش یافت. در همه بیماران در زمان تشخیص بیماری، فیبروز شدید یا سیروز وجود داشت اما در بیوپسی پی گیری از بین رفته بود. کاهش درجه فیبروز به طور میانگین از 5.88 به (p=0.0002) 0.5 و کاهش درجه (grade) نکروانفلاماسیون (necroinflammation) به طور میانگین از 11.38 به 2.5 بود (p=0.0008).نتیجه گیری: سیروز اثبات شده به علت هپاتیت خودایمن می تواند در برخی از بیمارانی که به درمان پاسخ می دهند برگشت پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5020

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 63)
 • صفحات: 

  113-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

بیمار مرد 72 ساله، مورد شناخته شده سیروز کریپتوژنیک از طریق رد علل مختلف و هیستولوژی کبدی است، که با تظاهر کلینیکی بارز کلینیکی بارز سندرم هیپرویسکوزیتی (Hyperviscosity Syndrome) مراجعه کرده است. ماکروگلوبولینمی والدنشتروم با الکتروفورز سرم و ادرار و بیوپسی مغز استخوان کاملا تایید گردید و بعد از شیمی درمانی علایم بالینی بیمار کاملا برطرف شد و مقدار ایمنوگلوبولین سرمی به زیر 1000mg/dl کاهش یافت. دلیل گزارش این مورد آن است که چنانچه بیمار با سیروز کبدی و علایم هیپرویسکوزیته مراجعه کند، می باید از نظر بیماری Lymphoplamocytic نیز مورد مطالعه قرار گیرد و در بیماران سیروتیک، ماکروگلوبولینمی ایجاد شده به حساب خود سیروز گذاشته نشود.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  843-849
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  9574
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9574

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نویسندگان: 

MOEZI LEYLA | EJTEMAEIMEHR SH. | DEHPOUR A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73437
 • دانلود: 

  26861
چکیده: 

CIRRHOSIS is characterized by marked abnormalities in the cardiovascular system. A hyperdynamic splanchnic and systemic circulation is typical of cirrhotic patients and has been observed in all experimental forms of portal hypertension. The hyperdynamic circulation is most likely initiated by arterial vasodilatation, leading to central hypovolemia, sodium retention, and an increased intravascular volume. Despite the baseline increase in cardiac output, ventricular inotropic and chronotropic responses to stimuli are blunted, a condition known as cirrhotic cardiomyopathy. This review briefly examines the major mechanisms that may underlie these cardiovascular abnormalities, concentrating on nitric oxide, endocannabinoids, prostaglandins, carbon monoxide, endogenous opioids, and adrenergic receptor changes. Future work should address the complex interrelationships between these systems.

آمار یکساله:  

بازدید 73437

دانلود 26861 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104569
 • دانلود: 

  143640
چکیده: 

Background: Bone loss is common in CIRRHOSIS. However, the prevalence of osteopenia and osteoporosis has been heterogeneous in different reports. Reduction in bone formation with or without increase in bone resorption appears to be responsible for bone loss in these patients.Objectives: We aimed to investigate bone loss in patients with CIRRHOSIS at different anatomical sites and key factors that might affect it.Patients and Methods: In this cross-sectional study, 97 patients with CIRRHOSIS who were referred to Razi Hospital, Rasht, Iran, from 2008 to 2010, were studied. CIRRHOSIS was diagnosed using biopsy and/or clinical and paraclinical findings. Bone mineral densitometry was done in L2 through L4 lumbar spine (LS) and femoral neck (FN), using dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) (QDR 1000, Hologic DEXA Inc, Waltham, Massachusetts, the United States). Statistical analysis was performed using SPSS 18. A P value < 0.05 was considered statistically significant.Results: A total of 97 patients with CIRRHOSIS (55.7% male) and the mean age of 51 ± 13 years and median body mass index (BMI) of 22.7 kg/m2 were recruited over a two-year period. Etiologies of CIRRHOSIS were hepatitis C (40.2%), hepatitis B (26.8%), cryptogenic (21.6%), and other causes (11.4%). Child A, B, and C, were seen in 16.5%, 47.4%, and 36.1% of patients, respectively. The DEXA results were abnormal in 78.4% of our participants (osteopenia, 45.4%; osteoporosis, 33%). BMI and calculated glomerular filtration rate (GFRc) had moderate positive and Child score had moderate negative significant correlation with T score in both anatomical sites. There was no significant association between abnormal DEXA and the causes of CIRRHOSIS. The univariate analysis showed that the risk of abnormal results in DEXA was significantly higher in those with low BMI, current smoking, higher Child score, and low GFRc; however, in multivariate analysis, the abnormal results were more frequent in those with lower vitamin D, higher Child score, and less GFRc.Conclusions: Abnormal DEXA was highly prevalent among patients with CIRRHOSIS. The risk of this finding was increased by lower vitamin D levels, advanced disease, and impaired renal function.

آمار یکساله:  

بازدید 104569

دانلود 143640 استناد 0 مرجع 604
litScript