نتایج جستجو

1201

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

121

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 209 استناد 3 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1079
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

سیپروفلوکساسین جزء آنتی بیوتیک هایی می باشد که از جفت عبور کرده و وارد مایع آمنیوتیک می شود. تحقیقات اندکی در مورد تاثیر سیپروفلوکساسین در ایجاد نارسایی تکامل کبدی جنین وجود دارد.، لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات احتمالی مصرف این دارو در روزهای حساس بارداری بر روی رشد جنینی و تکامل بافت کبد در موش سوری انجام پذیرفت. دراین تحقیق از 40 سر موش سوری بالغ از نژاد Bulb/C استفاده شد. در گروه تیمار سیپروفلوکساسین با دوز 80 میلی گرم بر کیلوگرم بروش داخل صفاقی درروزهای 11، 10، 9 از آبستنی تزریق شد. نمونه های کبد جنینی بعد از جداسازی به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شد و در نهایت زیر میکروسکپ نوری مورد بررسی هیستومورفومتری قرار گرفت. جهت انجام مطالعات سطح سرم فاکتورهای بیوشیمیایی کبدی بعد از اخذ خونگیری میزان آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز وآسپارتات آمینو ترانسفراز بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد. داده ها به صورت Mean± SEM بیان شده و برای تجزیه تحلیل داده ها روش آماری T-test، برای مقایسه وجود اختلاف بین گروه ها استفاده شد. در بررسی ریزبینی از بافت کبد در گروه تیمار شده، تغییرات وزیکولی درهسته های هپاتوسیت و هم چنین وقوع نکروز در برخی از سلول های کبدی دیده شد و تجمع بیش از حد چربی در سیتوپلاسم این سلول ها دیده شد. افزایش معنی دار در آنزیم هایALT و AST و تغییرات هیستوپاتولوژیک در ساختار کبد به دنبال مصرف این دارو به دست آمد که بیانگر صدمه جدی به بافت کبد و عملکرد آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1079

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  240-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102280
 • دانلود: 

  68677
چکیده: 

CIPROFLOXACIN is a commonly used antibiotic. Renal side effects are rare and are usually immune mediated. Clinical and experimental studies have suggested that crystalluria and crystal nephropathy occur in alkaline urine. Preexisting kidney function impairment, high dose of the medication, and advanced age predispose to this complication. We report a case of crystal nephropathy in a young woman treated with CIPROFLOXACIN and a nonsteroidal anti-inflammatory drug.

آمار یکساله:  

بازدید 102280

دانلود 68677 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHNY SARA | JOHNY SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

Introduction: To report a case of CIPROFLOXACIN induced Ocular Toxicity. Case Report: A 75-year-old male patient was admitted to the Department of Ophthalmology for Cataract Surgery of his left eye. He was prescribed topical CIPROFLOXACIN 0. 3% preoperatively four times daily for 5 consecutive days. After 4 days he had complaints of itching, redness and swelling in the periorbital area of the left eye. He visited the outpatient clinic and was admitted. Therapy was discontinued, and the physician prescribed medications to address symptoms. He recovered within one month. Discussion: Fluoroquinolones can elicit a delayed type of hypersensitivity reaction which is mainly T cell-mediated. Ocular toxicity commonly arises due to CIPROFLOXACIN administration but is seldom reported. Swelling, redness and itching of the eye have been rarely reported. The exact mechanism behind such an adverse drug reaction is unknown and might be due to patient hypersensitivity to the fluroquinolone group of antibiotics. Conclusion: Topical CIPROFLOXACIN medications may lead to ocular toxicity and caution is needed while using these eye drops in patients. Also, these kinds of adverse reactions must be carefully reported.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAN J.J. | CHIOU C.S. | LAUDERDALE T.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  947-950
تعامل: 
 • استنادات: 

  439
 • بازدید: 

  15438
 • دانلود: 

  24993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15438

دانلود 24993 استناد 439 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALI S.Q. | ZEHRA A.

نشریه: 

OMAN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  294-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  36774
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36774

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

CUI S. | LI J. | SUN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  493-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  19649
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19649

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  116-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1994
 • دانلود: 

  642
چکیده: 

زمینه و هدف: سیپروفلوکساسین، یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک های سنتتیک و از گروه فلوروکوئینولون می باشد که کاربرد گسترده ای در پزشکی و دامپزشکی دارد. حضور اتم فلوئور در ترکیب آن باعث ایجاد ثبات و پایداری شده است. اخیرا از ازن برای تصفیه فاضلاب، کنترل بو و حذف ترکیبات آلی مقاوم استفاده می شود. ازن از طریق اکسیداسیون مستقیم و یا مکانیسم واکنش های زنجیره ای که منجر به تولید رادیکال های هیدروکسیل آزاد می شود، عمل می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی فرآیند ازناسیون در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ابتدا غلظت ازن تولیدی ژنراتور به روش یدومتریک تعیین گردید. پارامترهای مورد مطالعه در فرآیند شامل: سیپروفلوکساسین با غلظت mg/L 50-10 تا 50،pH 3تا 12، مدت زمان واکنش min 60 و میزان ازن برابر mg/L.min1.4 در راکتور نیمه منقطع انجام شد. غلظت باقی مانده سیپروفلوکساسین در نمونه ها با استفاده از دستگاه HPLC سنجش شد.یافته ها: در شرایط بهینه شامل pH برابر 12، میزان ازن mg/L.min 1.4 و غلظت اولیه آنتی بیوتیک برابر با mg/L 10، فرآیند ازناسیون قادر بود 94.6 درصد از آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین را حذف نماید.نتیجه گیری: ازناسیون می تواند یک روش موثر در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1994

دانلود 642 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

زمینه: داروی سیپروفلوکساسین (CIPROFLOXACIN) یکی از آنتی بیوتیک های خانواده فلورکینولون می باشد که طیف اثر وسیعی بر روی عفونت های ناشی از میکروب های گرم منفی دارد و در بیش از 100 کشور دنیا کاربرد درمانی دارد. هدف از تحقیق فوق، مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک داروی سیپروفلوکساسین بر روی سلول های رده سرتولی در موش صحرایی بوده است.مواد و روش ها: تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار جهت مدل آزمایشگاهی به دو گروه کنترل (n=10) و تحت مطالعه (n=10) تقسیم شدند. در گروه کنترل موش ها به مدت 60 روز از غذا و آب در شرایط استاندارد استفاده کردند و در گروه آزمایش موش ها دوز درمانی داروی سیپروفلوکساسین را به میزان 12.5 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 60 روز از طریق محلول در آب آشامیدنی دریافت کردند. در روز شصت ام، بافت بیضه پس از جداسازی از بدن توزین و جهت مطالعات هیستوپاتولوژیکی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع داده شد.یافته ها: وزن بیضه ها در گروه تحت مطالعه نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (P<0.05). بیشتر لوله های سیمنی فر در گروه آزمایش دچار آتروفی و تجمع سلول های رده سرتولی شدند(P<0.05) .نتیجه گیری: سیپروفلوکساسین می تواند در موش های نر ایجاد هیپواسپرماتوژنزیس کند، از این رو امکان تغییرات هیستوپاتولوژیک در بافت بیضه و ایجاد ناباروری در انسانی نیز می بایست مورد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 262 استناد 8 مرجع 1
litScript