نتایج جستجو

90

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  237-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

جهت افزایش زیبایی مشخصه ی توپیاری گل داودی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) و چهار تیمار شامل کاربرد نیتروژن در چهار مقدار 0، 100، 150 و 200 میلی گرم در هر کیلوگرم خاک با اضافه کردن نیترات آمونیوم به عنوان کود پایه به بستر کاشت انجام شد. در هر کرت آزمایشی (پلات) دو گلدان (هر گلدان حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت. قلمه های ریشه دار داودی (CHRYSANTHEMUM grandiflorum) ژنوتیپ سفید (کد 288) در بستر کشت حاوی نسبت حجمی مساوی از خاک مزرعه با بافت لوم، خاک برگ پوسیده و ماسه ی شسته کشت شد. از قالب های هرمی شکل با استفاده از سیم های فلزی با پایه های چوبی به منظور توپیاری گل داودی استفاده شد. اثر کوددهی نیتروژنی در شرایط هدایت شده بر صفات ارتفاع، شمار و سطح برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک، میزان سبزینه ی (کلروفیل) کل، میزان نیتروژن بافت و صفات زایشی ارزیابی شد. نتایج نشان داد میزان سبزینه ی کل با افزایش سطح نیتروژن افزایش یافت. بیشترین میزان صفات رویشی در سطح نیتروژن 200-150 میلی گرم بر کیلوگرم خاک و بیشترین میزان صفات زایشی در سطح نیتروژن 150-100 میلی گرم در کیلوگرم بود. بنابراین، برای تأمین رشد رویشی مناسب در توسعه ی شاخه ی گل داودی در توپیاری تأمین سطوح بالای نیتروژن (200 میلی گرم در کیلوگرم خاک) در مرحله ی رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن تا سطح 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در شرایط یادشده، مناسب بوده و قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAVADIA B.N. | DHADUK B.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  912
 • بازدید: 

  70235
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 70235

دانلود 28312 استناد 912 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  377-389
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

فعالیت های فیزیولوژیک و تغییرات بیوشیمیایی بعد از برداشت گل های بریدنی هم چنان ادامه دارد. این شرایط سبب کاهش ماندگاری و تسریع فرایند پیری گل می شود. با هدف شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با پیری گل داوودی از تجزیه ارتباط استفاده شد. ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولی با استفاده از 25 ترکیب آغازگری (EcoRI و MseI) و 44ژنوتیپ گل داوودی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری (r=0.304**) بین غلظت پروتئین و پراکسیداسیون لیپید به عنوان شاخص های پیری، وجود دارد. بررسی تجزیه ارتباط در مدل MLM برای پنج متغیر سبب شناسایی 143 نشانگر معنی دار و مرتبط با صفات بیوشیمیایی شد، در حالی که در مدل GLM، 419 نشانگر مرتبط با صفات مذکور شناسایی شد. بیش ترین تعداد نشانگر معنی دار برای میزان مالون دی آلدئید (49 نشانگر) و کم ترین تعداد نشانگر (14 نشانگر) برای پیری گلبرگ داوودی مشاهده شد. قوی ترین ارتباط (47درصد)، بین میزان آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و نشانگر M-CAC/E-AGA13 برقرار بود. از طرف دیگر بیش از 32 درصد از تغییرات مربوط به پیری گلبرگ توسط نشانگر M-CTT/E-AAC35 بیان شد. هم چنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برخی از نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط دارند. بنابراین نشانگرهای آگاهی بخش حاوی اطلاعات مفید مانند M-CTG/E-ACC16، M-CAA/E-AAG40 و M-CTG/E-AGA3 که همبستگی معنی داری با چندین صفت دارند، در صورت تائید در سایر آزمایش ها، می توانند در برنامه های اصلاحی برای افزایش ماندگاری گل داوودی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1117
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

برای بهینه نمودن شرایط ریزازدیادی گیاه داوودی، جداکشتهای جوانه جانبی و جوانه انتهایی در محیطهای کشت جامد MS دارای غلظتهای مختلف سوکروز (30 gL-1 یا 40) و بنزیل آمینوپورین (1-5 mgL-1) BAP کشت شدند. جوانه های انتهایی و جانبی گیاه گلدانی پس از سترون نمودن به محیط کشت منتقل شدند. تکثیر نوساقه ها از جداکشتهای جوانه جانبی و جوانه انتهایی ساقه های گیاه بالغ و یا ساقه های حاصل از کشت در شیشه، وابسته به غلظت سوکروز و سیتوکینین محیط کشت بود. بیشترین مقدار رشد جوانه های جانبی نمونه های مادری در محیط کشت دارای سوکروز 30 gL-1) یا 40) و BAP (2.5 mgL-1) و جوانه های انتهایی در محیط کشت دارای سوکروز (30 gL-1) و (1 mgL-1) BAP به دست آمد. رشد نو ساقه ها در محیط کشت دارای BAP 2.5 mgL-1) یا 1) افزایش معنی داری را نشان داده بود. شدت رشد جداکشتهای حاصل از نمونه های سترون ریزازدیاد شده بسیار سریع تر از نمونه های گیاه مادری بود. ساقه های باز زایی شده در محیط کشت دارای (2 mgL-1) IBA ریشه دار شدند. گیاهان حاصل از کشت در شیشه به گلدانهای حاوی پیت: پرلیت (1:1) انتقال یافتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1117

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  791-799
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

آگاهی از تنوع ژنتیکی، پیش شرط اصلی و اولین گام در اصلاح گیاهان می باشد. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تنوع ژنتیکی 20 رقم گل داوودی (. CHRYSANTHEMUM morifolium Ramat) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR پرداخته است. نشانگرهای مورد استفاده، در مجموع توانستند 731 باند با اندازه 128 تا 404 جفت باز ایجاد کنند. تعداد باند در آغازگرهای مختلف، دامنه ای از 22 تا 96 عدد باند در ارقام مورد بررسی بود. میانگین تعداد آلل مؤثر برای 12 ترکیب آغازگری، 25/1 آلل بود که بیشترین تعداد آلل مؤثر در پنج آغازگر JH09، JH52، JH72، JH30 و JH47 با تعداد 2 آلل مشاهده شد. درصد چندشکلی باندها در ارقام، بالا (100 درصد) بود. PIC در ارقام مورد بررسی، از 26/0 تا50/0 متغیر و به ترتیب مربوط به آغازگر JH42و JH31بود. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر ارقام در فاصله 61/0 ضریب تشابه، ارقام را در هفت خوشه اصلی قرار داد. تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که شش مؤلفه اول در مجموع بیش از 60 درصد از کل تغییرات را توجیه کردند. در مجموع، شش آغازگر JH09، JH11، JH52، JH72، JH30 و JH47 می توانند به عنوان آغازگرهای مفید و مطلوب برای تفکیک ژنوتیپ ها و ارقام گل داوودی معرفی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 353 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  89-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  923
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

سابقه و هدف: علی رغم تحقیقات گسترده ای که در زمینه اصلاح گیاهان زینتی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی انجام شده است، اما در مورد گل داوودی تنها چند گزارش در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی با نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی ارائه شده است. بنابراین نیاز به شناسایی بیشتر ژرم پلاسم گل داوودی به ویژه در ارقام و نمونه های موجود در ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 15 رقم گل داوودی بر اساس صفات ریخت شناختی و انتخاب ارقام سازگار با منطقه خرم آباد انجام شد.مواد و روش: این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به اجرا درآمد. صفات کمی شامل ارتفاع ساقه، طول دمبرگ، طول برگ، عرض برگ، تعداد شاخه های جانبی گیاه، نسبت طول به عرض برگ، قطر غنچه، قطر دیسک، تاریخ گلدهی، تعداد گلچه زبانه، قطر شاخه، تعداد گل، نسبت طول برگ به طول دمبرگ و غیره با توجه به دیسکریپتور مربوطه اندازه گیری شدند.تمامی صفات در مرحله باز شدن کامل اولین گل اندازه گیری و جهت ارزیابی ویژگی های برگ از 10 برگ بالغ میانی در هر بوته استفاده شد.یافته ها: بر اساس تجزیه واریانس داده ها اکثر صفات مورد بررسی در ارقام دارای تفاوت معنی دار (P£0.01) بودند. نتایج همبستگی نشان داد که بین صفت تعداد گل در بوته با صفات تعداد شاخه فرعی، قطر شاخه اصلی و گستردگی بوته همبستگی مثبت و معنی-داری وجود دارد. هم چنین بالاترین همبستگی منفی و معنی دار  (r=-0.82)بین نسبت طول به عرض برگ و سطح برگ مشاهده گردید. بر پایه نتایج به دست آمده از تجزیه به مولفه ها، شش مولفه اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بزرگ تر از یک در مجموع توانستند 82.5 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. مولفه اول، 27.4 درصد از واریانس کل را توجیه نمود. تجزیه خوشه ای ارقام در فاصله اقلیدسی 63.24-، به دو گروه اصلی تقسیم بندی شدند. ارقام 'دیلا'، 'افشان'، 'الیکا' و 'یاسمین' در گروه اول از لحاظ صفات برگی بیشترین تشابه را با هم داشتند. ارقام' اوران'، 'تابان' و نادیا' 2 با بیشترین ارتفاع شاخه از بقیه ارقام متمابز شدند.نتیجه گیری کلی: بر اساس نتایج در بین صفات مورد مطالعه اندازه برگ، طول دمبرگ و شاخه، تعداد انشعاب و تعداد گل در بوته مهم ترین صفات برای تشخیص تنوع ارقام داوودی بودند. با به کار گیری برخی از ارقام متعلق به کلاستر اول با تعداد گل زیاد و ارقام موجود در کلاستر دوم با ارتفاع شاخه بیشتر به عنوان والد می توان چرخه جدیدی از به نژادی گل داوودی را آغاز نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

سابقه و هدف: گل داوودی(CHRYSANTHEMUM morifolium Ramat. ) به عنوان پادشاه گل ها، یکی از مهم ترین گیاهان شاخه بریدنی، گلدانی و دارویی در جهان است. منابع ژنتیکی گیاهی، علاوه بر زیربنایی برای توسعه کشاورزی، به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی و هم چون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کنند. بنابراین بررسی تنوع ژنتیکی و سازگاری ارقام موجود در ایران با شرایط کم آبی (تنش متوسط و شدید) برای شناسایی بیشتر ژرم پلاسم و موفقیت برنامه های به نژادی این گیاه ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی سازگاری 30 رقم گل داوودی با مطالعه صفات مورفولوژی گل و برگ و عملکرد گل در دو منطقه (بیرانشهر و خرم آباد) استان لرستان انجام شد. مواد و روش ها: این آزمایش به عنوان اولین مطالعه، به منظور بررسی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم گل و بوته 30 رقم گل داوودی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو مکان استان لرستان (خرم آباد و بیرانشهر) انجام شد. با توجه به یکنواختی اشتباهات آزمایشی، تجزیه واریانس مرکب در دو منطقه انجام شد. برای ارزیابی ارقام پایدار، از روش غیرپارامتری رتبه-بندی (Rank)، AMMI و از روش چند متغییره GGE بای پلات برای انتخاب برترین ارقام در دو منطقه استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب، نشان دهنده اثر معنی دار ارقام بود که بیانگر وجود اختلاف ژنتیکی در بین ارقام مورد بررسی می باشد. برای اکثر صفات مهم ریخت شناسی، اثر متقابل رقم × مکان از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با توجه به اینکه اثرات متقابل رقم × مکان ارقام معنی دار است بنابراین می توان به تجزیه پایداری ارقام اقدام نمود. بر طبق نتایج عملکرد گل در بوته ارقام المیرا2 و شکرناز به ترتیب با 918 و 828 گرم در هر بوته و از نظر زود گلدهی و ارتفاع بوته برتر از سایر ارقام بودند. از نظر این روش، ارقام طناز، آندیا، فریبرز، دریا 2 و فرحناز با اختصاص بالاترین میانگین رتبه و انحراف معیار آن، پایداری ضعیف تری داشتند. نتایج حاصل از GGE biplot نشان داد که ارقام المیرا2، مانی 2، پریدخت، فرحناز، گلنار، تابان3، اوران و فریبا در منطقه بیرانشهر و ارقام المیرا2، طناز، فرحناز، نادیا2، گل گیس، اوران، تابان 3، نسترن و کیمیا3 در منطقه خرم آباد به عنوان ارقام برتر از نظر صفات مهم زینتی شناخته شدند. تجزیه خوشه ای ارقام در فاصله اقلیدسی 17/71، به سه گروه اصلی تقسیم بندی شدند. نتیجه گیری: در مجموع و بر اساس نتایج پایداری عملکرد گل در بوته و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر پایه روش های غیر پارامتری، روش SHMMو AMMI ارقام المیرا2 و شکرناز، جز ارقام پایدار در دو منطقه تشخیص داده شدند. نتایج GGE biplot نشان داد که ارقام المیرا2، اوران، تابان3 و فرحناز برترین ژنوتیپ ها در دو منطقه بودند. شناخت ماهیت اثر متقابل ژنوتیپ در محیط به به نژادگران کمک می کند تا بتوانند ارقام را با دقت بیشتری ارزیابی نموده و ارقام برتر از نظر پایداری، عملکرد گل و صفات مهم ریخت شناسی در اجرای برنامه های اصلاحی را انتخاب کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48104
 • دانلود: 

  58662
چکیده: 

Despite the increasing rate of nanoparticles (NPS) production and their application in agriculture, few studies have focused on their effect on plant growth. So, the present research was conducted in laboratory and greenhouse conditions. First, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONS) with a humic acid coating (Fe3O4/HA) were synthesized in laboratory conditions by the chemical coprecipitation method. The effectiveness of the synthesized nanoparticles in vegetative growth and nutrients uptake of CHRYSANTHEMUM cut flower (CHRYSANTHEMUM morifolium) were evaluated in greenhouse conditions with four replications in a completely randomized design. The treatments consisted of 10, 20 and 40 mg/L of pure Fe from the source of Fe3O4/HA NPS and 1. 4 mg/L of pure Fe from two sources of iron chelates which contained Fe-EDTA(Fe-Ethylenediaminetetraaceticacid) and Fe-EDDHA [Fe-ethylenediaminedi(O-hydroxy phenylaceticacid)] were considered as control treatments in the open hydroponic cultivation system. The results of the laboratory experiment indicated that the synthesis of Fe3O4/HA by the chemical coprecipitation method led to the production of nanoparticles with an average diameter of 8. 38 nm and superparamagnetic properties. The greenhouse experiment demonstrated that the application of Fe3O4/HA significantly increased Fe uptake, chlorophyll and vegetative growth of the plants versus the control treatments. The highest rates of Fe, N, P, K, Ca, Mg, Mn, and B uptake were observed at the NP rate of 20 mg/L. The branch number per plant, stem height, and total dry weight of the plants were significantly increased by 25, 38, and 39. 5% versus the treatment of Fe-EDTA and by 50, 36, and 48% versus the treatment of Fe-EDDHA, respectively. It is concluded that magnetite NPs with a humic acid coating resolved Fe deficiency and increased CHRYSANTHEMUM growth.

آمار یکساله:  

بازدید 48104

دانلود 58662 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

داودی (CHRYSANTHEMUM morifolium R. ) یکی از پرطرفدارترین گل های تولیدی در دنیا است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پوست سه رقم انار (شهوار دانه سفید، رباب دانه قرمز و ملس پوست سیاه یزد) هر کدام در چهار غلظت صفر، 15، 25 و 50 میلی گرم در لیتر و اسانس های رزماری و درمنه با چهار غلظت صفر، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر روی عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی رقم ‘ Ramat’ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکراردر سال 98-1397 در دانشگاه اردکان، انجام شد. تمام تیمارها حاوی سه درصد ساکارز بودند. بر اساس نتایج گل هایی که با 15 میلی گرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "شهوار دانه سفید" تیمار شدند، بیشترین عمر گلجایی (66/14 روز) را نشان دادند که 10/34 درصد نسبت به شاهد بیشتر بود. کمترین تعداد باکتری در انتهای ساقه گل های بریده تیمار شده با 25 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد که 14/70 درصد نسبت به شاهد کمتر بود. با افزایش غلظت عصاره و اسانس، جمعیت باکتری در انتهای ساقه بریده شده به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین محتوای آب گلبرگ (66/75 درصد) در تیمار 75 میلی گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد. به طورکلی همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد قادر به افزایش عمر گلجایی و کاهش وزن تر و بار میکروبی انتهای گل شاخه بریده داودی بودند. همچنین در میان سه عصاره پوست انار، عصاره "شهوار دانه سفید" بیشترین اثر را در افزایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، نشت یونی و بار میکروبی انتهای ساقه نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1292
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

به منظور ارزیابی تاثیر پلیمر ابرجاذب بر دور آبیاری و رشد و نمو گیاه داودی باغچه ای (Dendranthema × grandiflorum Kitam) پژوهشی در غالب کرت های خرد شده با طرح پایه به طور کامل تصادفی در 4 تکرار در یکی از گلخانه های مرکز تولید گیاهان زینتی سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان انجام شد. در این پژوهش اثر 6 مقدار پلیمر ابرجاذب سوپر آب- ا- 200 (0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 % وزنی) و 4 فاصله آبیاری (2، 3، 4 و 5 روز) بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از پلیمر روی شاخص های تعداد گل، قطر گل، وزن تر و خشک گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک شاخساره، تعداد شاخه، طول گیاه، وزن تر و خشک ریشه، نسبت ریشه به شاخساره و نسبت سطح در شرایط تنش خشکی اثر مثبت و معنی داری دارد. در تمام شاخص ها به جز نسبت ریشه به شاخساره بیشترین میانگین ها مربوط به تیمار 8/0% پلیمر در دور آبیاری 2 روز بود. در تیمارهای 6/0% تا 1% پلیمر در دور آبیاری 4 روز میانگین ها با تیمار شاهد( بدون پلیمر) در دور آبیاری 2 روز تفاوت معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1292

دانلود 244 استناد 1 مرجع 1
litScript